دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات


اسلام به ابجد کبیر و صغیر 144 ضرب 12 امام در 12 میباشدتا ببینیم خواست خدا چه میباشد  چون مدت خدمت اینجانب در اداره ای که کار میکنم دو ساله بود تمام شد از خدمت تمامی خواهران و برادران دینی خداحافظی مینمایم مگر اینکه صاحب و مولایم مهدی اراده کند  و رئیس اینجانب به مدت دوسال دیگر تمید م کند و بمانم در این صورت ادامه میدهم و در غیر اینصورت با اینترنت و وبلاگ خدا حافظی مینمایم(62237)  25/10/1392 

با سلام مسئول محترم طوری طراحی نموده از ساعت 6 بعد از ظهر بجای این آرم زیبا عکس عمر میآید این شعر ها مربوط به شبها میباشد به ابجد بشبها 310 عمر هم 310 کفری 310 به ابجد مقصر 430 - 60 پلیدیها=  شیطان 370- 60پلیدیها = 310عمر٣١٠ از شیطان پلیدتر بوده است عمر310نامردیه 310 منکر 310نیرنگ 310 با گمراهانی 310 گمراه دین310با حیله گر بد  ابلهی 310جرسوما 310 منکر 310 کفری 310 مکرن310  نامردیه 310 منکر 310 حرامزاده پلید310نپرس 310نیرنگ 310اهل  لفسادی 310  هل الفسادی 310 نامردیه 310 با مردی باطلی 310عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310سیاه کاری 310 گنه بزرگانه  فسق دینها 310نمرودی 310 10 با گمراهانی 310 مکرن 310 نیرنگ 310 قیر٣١٠ ریق310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310 باگمراهانی 310 با سیاه کاری 310 ماره دین 310 راهنمایه 310 کفری310 منکر310کوردلن 310نیرنگ 310مکرن310 

 

ا

اگر خطها ریز میباشد کنترل را بگیرید و قلتک موس را به بچرخانید بزرگ نمایی میشود 

همین بسکه نام محمد علیست بکعبه وصی خدا وند بدوشه نبیست 
ارباب اسلام 26 ارباب منه 26 امام دین 26 علی 26 راه حق 26 راه اسلام 26 اسلام بحق 26 جان قرآن 26 جانه نبی 26 جان رسول 26 غدیر 26 بیعت 26 وصیت 26 انتخاب درست 26 خیلی 26 مردی 26 علی 26باحاله با26 عدالتا 26 ترازو26  دینه خدا 26 علی26 بانفس قدسه26 علی 26+5 تن = 31 نفس رسول 31قرآن ناطق31 نور قرآن 31کلام حق 31 یعنی 5 تن+12 امام +14 معصوم = 31 کلام حق 31 در کتب پیامبران گذشته  بسیار به کلام حق ائمه آخر الزمان سفارش شده بود         صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیستهمین بس که نام محمد علیست بکعبه وصی خدا وند بدوشه نبیست به ابجد اسلامه حق 245 حق اسلامه 245 منظور  علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 میباشد به ابجداسلام 132+علی110+92محمد+۵تن+12+14 معصوم =۳۶۵روز سال+ ۲۰محمد= =۳۸۵ شیعه ۳۸۵ پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه به ابجد قرآنی فرقه ۳۸۵شیعه ۳۸۵ به ابجد صغیر فرقه25شیعه25 بهترها۲۵ کعبه به ابجد کعبه  97+13 رجب تولد مولاء در  کعبه = 110علی= محمد92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی مولای جهان است  ابوبکر و عمر و عثمان = 74 اشداء علی الکفار74 والشجرتها الملعونه 74بدروغ گویان عالمی 74 فرقه ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان=74   امت74 فرقه شد به ابجد  اسلام به دو ابجد144 ضرب 12 امام و 5 تن و 14 معصوم هر کدام در خودش جمعشان  میشود 365 روز سال به ابجداصوله دین 196جهانه اسلام  196دین اسلام196 ضرب 14 معصوم ضربدر 14معصوم  میباشد به ابجد  متر ترازو 1228-1202 عمر ابومکر عثمان =علی 26 ترازو26 راه حق 26علی 26 میباشد خداوندسال را بخاطر 5 تن و 12امام و 14معصوم  سال را 365روز قرار دادضرب ۵تن درخودش و ضرب دوازده ۱۲امام درخودش و۱۴معصوم درخودش جمع سه ضرب 25+144+196=۳۶۵ میشود۳۶۵روزسال اسلامه حق245 منظور علی 110+135 فاطمه = 245 میباشد به ابجد دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در 14 = 196منظور 114 سروه قرآن +30 جزءآن = 144 ضرب 12 امام در 12 = 144 + 30کوثر +26 علی = 196 هم ضرب 14 معصوم در 14 میباشد به ابجد خدا 605- 541 ابوبکر و عمر = 144 حق با 12 امام فرزندان رسول خداست به ابجد قرآن 351 فارسی351 +14 معصوم = 365 روز سال به ابجد دین اسلام۱۹۶ضرب۱۴معصوم در ۱۴ و اسلام به ابجد صغیر و کبیر۱۴۴ضرب ۱۲امام در ۱۲میباشد اسلام ۱۲اهل12 12 حق12 قلب 12ساعت ۱۲بماه12 ۱۲ارباب ۱۲نجاتبخش 12امام شیعه راه حق۲۶ علی۲۶ میباشد به ابجد ظالم ۹۷۱-۴۳۰مقصر = ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر ۵۴۱خداوندسال را بخاطر 5 تن و 12امام و 14معصوم سال را 365روز قرار دادضرب ۵تن درخودش و ضرب دوازده ۱۲امام درخودش و۱۴معصوم درخودش جمع سه ضرب 25+144+196=۳۶۵ میشود۳۶۵روزسال به ابجد اسلام 132+علی110+92محمد+۵ تن+12+14 معصوم =۳۶۵روز سال+ ۲۰محمد =۳۸۵ شیعه ۳۸۵پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه به ابجد قرآنی فرقه ۳۸۵شیعه ۳۸۵ به ابجد صغیر فرقه25شیعه25 بهترها۲۵ کعبه ۲۵به امر خدا ۲۵ اصل حق ۲۵جلوه خدا ۲۵ بسیجی۲۵بجهادی ۲۵دلاور۲۵ جانه جانانه۲۵ محشره ۲۵ عاشقی ۲۵ره رسم۲۵اساسه ایمان ۲۵ایمان بخدا ۲۵علم خدا ۲۵بی انتها ۲۵استواره  ۲۵و مخلصونا ۲۵مخلصی۲۵رهحق ۲۵ضرب  ۵تن ضربدر ۵ =۲۵فقط یک فرقه اهل نجات  است۲۵ شیعه  میباشد ۲۵کعبه  ۲۵ رسول خدا ۲۵شناخت امامتت2۵ تقواء ۲۵عدالت ۲۵ بترازوی عدالتی۵۶۶-۵۴۱ عمر ابوبکر=25  به ابجد (دین حق و حقیقت کدام است566 منهای ابجد مرگ کافر۵۴۱ =۲۵ دین حق شیعه میباشد  مردکافر ۵۴۵-۴خلیفه =۵۴۱چه فلاکتی۵۴۱ ابوبکرو عمر541-۵۶۶=25شیعه فقط شیعه  برحق  میباشد به ابجدنور ۲۵۶+۱۱۰علی=۳۶۶ روزسال کسانی که به دروغ  اسلام آوردند و اصول دین را قبول نداشتند اصول دین ۵+ ۵۸۴ بت پرستهای نادان +شیطان رجیم ۶۱۳= ۱۲۰۲ دروغ ۱۲۱۰ منهای ۸رکن دین = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر عمر و عثمان چه کسانی به پیامبر و خانواده اش۱۴معصوم دروغ گفتند به ابجد ۱۴معصوم۱۴ منهای دروغگو۱۲۱۶=۱۲۰۲ابوبکر و عمر و عثمان دروغ گو بوده اند ابجدکل  ۱۴ معصوم ۱۷۴۳- ۱۲۰۲ سه خلیفه= ۵۴۱ عمرو ابوبکر 541 فلاکتی ۵۴۱ مرگ کافر ۵۴۱ عمر و ابوبکر ۵۴۱  ظالم ۹۷۱ منهای ۴۳۰ مقصر = ۵۴۱ آیه ۲۲سجده   برای خدا سجده نکرد  ابجد سه خلیفه  ان من المجرمین منتقمون ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲   به ابجدمقصر ۴۳۰- ۶۰ پلیدیها = ۳۷۰  شیطان ۳۷۰- ۶۰ پلیدیها = ۳۱۰ عمر از شیطان پلیدتر بوده است  خنزیر۸۶۷-۶۳۶ خوکی = ۲۳۱ ابوبکر هم خنزیر بوده هم خوک ۲۳۱ ابوبکر  خوک کثیفه ۱۲۵۱- ۱۲۰۲ سه خیلفه = ۴۹ ابجد صغیر ابوبکر و عمر ۴۹ دشمن امامت علی ۵۹۰-۵۴۱ = ۴۹  ظالم ۹۷۱ - ۴۳۰ مقصر = ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر ۵۴۱چه فلاکته۵۴۱ فلاکتی۵۴۱ مرگ کافر۵۴۱کفرمنافق به ابجد ۵۷۱- ۳۰ جزء قرآن = ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر=مرگ کافر ۵۴۱  مقصر۴۳۰+۲۳۱ ابوبکر +۳۱۰عمر = ۹۷۱ ظالم به دست میآید به ابجد ولایت حق  ۲۵۵ + ۱۱۰ علی = ۳۶۵ روز سال به ابجد عنایت حق ۳۳۹ +۲۶ علی راه حق ۲۶= ۳۶۵ روز سال   اصل دین ۱۸۵+۱۱۰ علی+۴۰ نور هدایت =۳۳۵+۳۰ جز قرآن = ۳۶۵ روز سال  ۷۴فرقه شدن دین اسلام توسط سه خلیفه نادان ابوبکر ۲۷+۲۲ عمر+۲۵ عثمان= ۷۴همه می گویندماشیعیان برحق میباشیم درست میگویندفارسی  میگم به ابجد( فارسی۳۵۱ )قرآن را قبولداری قرآن۳۵۱ +۱۴معصوم خانواده پیامبر=۳۶۵روز سال +۲۰ محمد=۳۸۵ پیامبرفرمودفقط یک فرقه اهل نجات است فرقه۳۸۵شیعه ۳۸۵ فرقه ۳۸۵ رسول خدا فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است قرآن به ابجد۳۵۱+۱۴ معصوم = ۳۶۵ روز سال       ۵+۶+۳ =۱۴ معصوم به ابجد  تمدیدا ۴۵۹منهای ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر =۱۲ امام قبول داری دوسال تمدید کن۲۵سال خدمت فقط دوسال ماموریت لبخند  ۶۲۲۳۷فاصله ازکهکشانهاتا زمین  منافق به کسی میگویند که ۳۰ جزء قرآن را قبول ندارد به ابجد کفر  منافق ۵۷۱ - ۳۰ جزء قرآن = ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر ۵۴۱ مرگ کافر ۵۴۱ فلاکتی ۵۴۱ عید غدیر به ابجد ۱۲۱۴منهای ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان =۱۲حق۱۲اسلام ۱۲حکم خدا ۶۷۳ +۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر=غدیر ۱۲۱۴- ابجد سه خلیفه  ۱۲۰۲= حق ۱۲ اسلام ۱۲ قلب ۱۲ جانها ۱۲ ساعت ۱۲ بماه ۱۲ حم۱۲به ابجد مردان شیطان ۶۱۵-۵۴۱ عمر و ابوبکر ۵۴۱مرگ کافر=فلاکتی۵۴۱  = ۷۴ ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند به ابجد  نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲حکم اسلام را نقض نمودندو عهد شکن شدندبعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خود را بشکند کافر میشود  به ابجد= دین اسلام۱۹۶ضرب ۱۴ضربدر ۱۴=۱۹۶دین اسلام۱۹۶اسلام واقعی۳۱۹+ لااله الا الله ۴۶محمدعلی۴۶=۳۶۵روز سال+۲۰ محمد = شیعه ۳۸۵ فقط یک فرقه اهل نجات است و فقط شیعه میباشدعنایت خدا ۱۱۳۶-۱۲۰۲سه خلیفه=۴۶محمد ۲۰+۲۶علی =۴۶ علامت۲۵ خداوند ۱۷شیعه با نماز زنده است وما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون   بسم الله الرحمن رحیم صد کتابو صدحدیث آئینه روی محمدعلیست همین بسکه نام محمدعلیست همه شیعه گردندبه زودی عزیزسلام خدا بر امیر غدیربخوان ما به پابوس خود ای امیر بخدا اگر علی ابجدش مثل اینها بود اگر حق هم بود قبولش نمیکردم اسلام ۱۲حق ۱۲قلب ۱۲حم۱۲آیا میدانید شیطان به ابجد ۲۲ دروغ ۲۲ ابابکر ۲۲عمر ۲۲ کلک۲۲ نیرنگ ۲۲ بظلمت ۲۲ دوزخه22 نیرنگ۲۲لامذهب۲۲نفرت ۲2انزجار22ناخلفه22نابحقه22پررو۲۲خائن هست ۲۲عمر22 مقصر22بمنافقا ۲۲شرابیا ۲۲ عمر ۲۲ ابابکر۲۲ شیطان ۲۲به هزار نام خدا قسم 1000به ابجد محمد مصطفا 92 قسم = 1092 منهای ابجد سه خلیفه کن 1202- منهای 1092 = 110مولا و مقتدای عالم علیست =شکر خداوندها  ۶۵۱-۵۴۱= ۱۱۰ علی =ولایت حق ۲۵۵+۱۱۰علی = ۳۶۵ روزسال (با قلب عالم ۱۴۴) آشنا شوید ای فریاد ای داد اسلام به ابجد کبیر و صغیر 144 اسلام محممد هم 144 ای فریاد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست 114دوازده امام 12 ضربدر 12 = 144و سوره قرآن 114+30 جزء قرآن = 144 اسلام به ابجد صغیر و کبیر 144 یعنی چه 114 سوره قرآن +30 جزء آن 144 اسلام حق144اسلام محممد 144 است ضرب12 امام ضربدر ۱۲= ۱۴۴ ابجد آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" و لا تفرقو ۱۴۴ میباشد(تنها برحق ترین مکتب در جهان شیعیان میباشد۱۴۴)چه کسی حق علی را غصب کرد  به ابجد غصب ۱۰۹۲+۱۱۰= ۱۲۰۲ حق خدا و رسول را این سه خلیفه نادان قصب نمودند  ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲ شما را به بهترین و برحق ترین دین اسلام تشیع دعوت میکنیم اسم اعظمی۴۶حق با شیعها  است۴۶راه علی حق است ۴۶ حق با علی است ۴۶  خلیفه خداوند ۴۶  ولایته فقیه ۳۴۷+۱۸ ذالحجه غدیر خم = ۳۶۵ روز سال به ابجد سربازه اسلامت ۶۵۱منهای ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر = ۱۱۰ علی فقط سرباز اسلام بود  غدیر ۱۲۱۴- ۱۲۰۲ ابجد سه خلیفه = ۱۴فقط حق با ۱۴ معصوم میباشد غدیر خم در  18ذلحجه و بماه ۱۲ساعت۱۲ امام رگهای عصب مغز ۱۲ رگ میباشد به ابجد 12 ضربدره ۱۸ ذالحجه  =351 قرآن + 14 معصوم =۳۶۵ روز سال قرآن به ابجدقرآن۳۵۱+۱۴معصوم = ۳۶۵ روز سال ابوبکر ۲۳۱ -۱۱۰علی =۱۲۱یا علی ۱۲۱جهاده حق۱۲۱ بر حقترین مکتب اسلام تشیع میباشد121ابجدسه خلیفه  شیطان ۲۲ عمر ۲۲ ابابکر ۲۲ فتنه ۲۲ لا مذهب ۲۲خیانته۲۲ بمکر ۲۲ فتنه ۲۲ ابوبکر ۲۲رکب وبا ۲۲ بدشمن بشر ۲۲  آیه ۲۲سجده  22 ان من المجرمین منتقمون1202ابجد این آیه ابجد ابوبکر و عمر و عثمان1202 میباشدغدیر ۱۲۱۴منهای ابجد سه خلیفه ۱۲۰۲ = ۱۴معصوم حق با۱۴ معصوم میباشد ابجد کبیرکل ۱۴معصوم را جمع کن میشود   1743منهای ابجد سه خلیفه کن 1202باور نمیکنی لعنت الله علیه 541 الهم العن اول ظالم ظلمه حق محمد و آل محمد حق  ولایت علی را ابوبکر قصب نمودبه ابجد مرگ کافر 541 ابجد ابوبکر231+310 عمر= 541 ظالم ۹۷۱ منهای ۴۳۰ مقصر= ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر۵۴۱ +۴۳۰ مقصر = ۹۷۱ ظالم به دست میآید.به ابجد ولایته فقیه۳۴۷+۱۸ ذلحجه غدیر = ۳۶۵ روز سال  ابجد اسلام حقی ۲۵۰+۱۱۰ علی۳۶۰+۵ تن = ۳۶۵بادینه حقی۴۶ لا اله الا الله۴۶ محمد ۲۰+۲۶ علی = ۴۶ ضربدر ۵ تن۲۳۰+۱۱۰ علی = ۳۴۰ +۲۶راه حق= ۳۶۶ روز سال  ماشا ء الله لا حول ولا قوه الا بلله ۱۱۸+۱۱۰علی=۲۲۸+۹۲ محمد=۳۲۰+۴۶ لا اله الا الله ۴۶= ۳۶۶ روز سال فقط شیعه ۳۸۵منهای۳۶۵روز سال +حسین۲۰=385محمد۲۰+۲۰حسین=۴۰نورهدایت۴۰حقیقت دین۴۰ روح محبت۴۰بدرجه ایمان۴۰بمقام پیامبر 40 با نور عالم ۴۰ تسخیر قلوب۴۰ مذهب شیعه۴۰ راه علی۴۰ بمردان شجاع۴۰کعبهدله۴۰قدرتمندی۴۰ بشیعیانه۴۰ جعفریا ۴ راه راه حق۴۰حقیقتی ۴۰ آیت الله ها ۴۰ عشق علی۴۰ مذهب شیعه ۴۰ روشنفکر۴۰مردتشیع ۴۰انسان خلیفه خدا۴۰بمثل علی۴۰ عظمت ایران ۴۰عشق علی ۴۰ عدالت قرآن ۴۰ علی ۲۶+۱۴ معصوم =۴۰ بهشتیه جنته۴۰  شیرو عسل۴۰ محور بحق ۴۰ الله۱۹+ ۱۹ رمضان شهادت علی در صبح سپید محراب نماز = 38 الله اکبر38 علی ۲۶ +۱۲ اسلام = ۳۸به  ابجد کبیر و صغیر علی ۱۳۶ حدیث کثاء و آیه مباهله 136 ابجد صغیر و کبیر علی 110+26 =۱۳۶علی۲۶+۱۴ معصوم =۴۰به روح رسوالله حق با شیعه میباشدبه ابجدصغیر و کبیر اسلام ۱۴۴ ضرب ۱۲ ضربدر ۱۲ = ۱۴۴ امام شیعه میباشد  قرآن ۳۵۱+۱۴ معصوم= ۳۶۵ روز سال  جمال محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست مگر نام محمدهم علی نیست ابوبکرو عمردیگر خرکیست لا اله الا الله محمد رسوالله علی ولی الله به ابجد ۱۹۶ضرب ۱۴ معصوم در ۱۴ = ۱۹۶  ضرب ۱۴ در ۱۴معصوم علی ولی الله ۶۷ ضربدر ۵ تن = ۳۳۵+۳۰کوثر = ۳۶۵ روز سال به ابجد صغیر۶۷ اشهد ان محمد ا" رسوالله 67  الله به ابجد کبیر67  +67 =134 +110علی +92 محمد+30 کوثر =366 روز سال  خداوند سال را بخاطر ۵ تنو ۱۲ امام و ۱۴ معصوم سال را ۳۶۵ روز قرار داد ۵ضربدر ۵=۲۵ امام۱۲ ضربدر۱۲=۱۴۴و ۱۴معصوم ۱۴ضربدر۱۴=۱۹۶+۱۴۴+۲۵= ۳۶۵ روز سال  پیامبر فرمودخداوند برای هر چیزی سروری قرارداد علی۲۶+۲۶  راه حق=۵۲ سروراوصیاءبعالم میباشد۵۲ جمعه+۳۱۳روز = ۳۶۵روز سال قال علی(ع )علم ابجد هزار باب دارد و مشخص کننده۱۲حق۱۲+۱۵ناحق= ۲۷ ابوبکر۲۷بناحقی۲۷اشتباکرد۲۷شتاب کرد۲۷ مرگنادان۲۲ لامذهبه۲۷خائنهسه۲۷شکست۲۷مجنونی۲۷ عشق مقام ۲۷جاطلبا۲۲بناحق است۲۲شیطان22 مقصر۲۲بدبختی۲۲عمر۲۲ابابکر۲۲کلک۲۲نیرنگ۲۲شیطان 22مقصر۲۲ابابکر۲۲عمر22دروغ۲۲بدبختی22گورخر۲۲اشکخر22کلک22نفرت۲۲انزجار۲۲تکبر۲۲کید۲۲ تکبر۲۲باابلیس22بظلمت۲۲زشتیا۲۲مجنونه۲۲هذیان۲۲ مقصر۲۲ملحد۲۲لعنت۲۲مبتلاه۲۲بسرطان22خیانته۲۲ شرابیا22لامذهب22 بظلمت22جنگ طلب22به آتشی۲۲دوزخه۲۲ دشمن اسلام ۲۲علل22 بت پرستت۲۲شرابیا۲۲سلام صبح بخیر اسلامه حق 245 اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه 245 میباشد  ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 فرقه دین اسلام دین اسلام را این سه ملحد کافر 74 فرقه نمودند آیه قرآن میخواهید اشداء علی الکفار 74به درک اسفله سافلین 74بدروغ گویان74 ان من المجرمین منتقمون  1202 ابوبکر و عمر و عثمان 1202 پیروان ظالم منهای مقصر عمر و ابوبکر  ظالم 971- 430 مقصر = 541 ابجد عمر و ابوبکر واقعا خدا قدرت نمایی کرده معجزه نموده سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون 1202ابجد ابوبکر و عمر عثمان هم 1202  ابجد عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 عمر 22 مقصر 22 ملحد 22 لعنت 22 دروغ 22 مفصد 22 مقصر 22 هذیان 22 دروعگو 22 عمر 22 مقصر 22 لعنت 22 ابابکر22 دروغ 22 مقصر 22 ملحد 22 بدبختی 22 لواط22 ایدز 22تعصب 22 مکارا 22 نفرت 22بناحقه 22 به ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر ۲ کلک۲۲ نیرنگ۲۲ بظلمت ۲۲ دوزخه22 نیرنگ۲۲لامذهب۲۲نفرت22مقصر22بناحقه22دروغ22ناخلفه22دروغ22کلک22نیرنگ22بناحقه22نیرنگ ۲۲ ابابکر ۲۲عمر ۲۲ کلک۲ ۲ نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲ دوزخه ۲۲لامذهب۲۲نفرت 22نادانه۲۲انزجار 22ناخلفه 22نابحقه22 پررو۲۲خائن 661 عثمان خائن 661هست۲۲عمر22 نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲ دوزخه۲۲لامذهب۲۲مقصر22 بمنافقا۲۲شرابیا ۲۲ عمر ۲۲ ابابکر۲۲ شیطان  به ابجدمقصر۴۳۰- ۶۰ پلیدیها231 القاصبلها 231 احمقان آل231 ابوبکر231 راه دزدی231 دزد دینه اسلامی 231231عدوتی اسلامه231 فقان 231 فقان 231 دشمنه اسلامی 541 ابجد ابوبکر و عمر عدالله و آل رسول الله 541 بدشمن خدا و رسولی 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان = ۳۷۰  شیطان ۳۷۰- ۶۰ پلیدیها = ۳۱۰ عمر310+60 پلیدیها = 370 شیطان  از شیطان پلیدتر بوده است۲۲به ابجد رجم 243 - 12 امام = 231 ابوبکر 231 سنگ زدن به سه شیطان به ابجد 22شیطان22عمر22مقصر22 ملحد 22 دروغ 22  74 فرقه اسلام همه به دروغ خود را برحق میدانند ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 فرقه شدن دین اسلام توسط ابوبکر و عمر و عثمان 74 اشداء علی الکفار 74 دشمنان علی کافر ی 74فرقه شدن دین اسلام  پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد ریاضی قرآن فرقه 385 شیعه 385 به ابجد صغیر فرقه 25 شیعه 25 کعبه 25 تقواء 25 عدالت 25 شیعه 25 عمر 22+27 ابوبکر= 49  مارمولک چلپاسه 49 کفرمحضه 49 فرقه ها باطل49 عمر و ابوبکر49 فرقه باطلها 49 بت پرستهای نادانه49 http://ali1101000.blogfa.com تنها۱۲حق۱۲ اسلام۱۲با علی مولاست  ۸۴عیدغدیر۸۴+۲۶راهحق۲۶علی=۱۱۰فرق حیدرکعبه محراب چیست هر دو باشد یک نشان حق با علیست بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محراب شهید محراب علیست سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی درسایه پیغمبراست بمرد آسمان ۲۶ مردبالا ۲۶خیلی ۲۶ مردی ۲۶علی۲۶ رستمی ۲۶ مت سر = رستم ۲طلاء ۲۶علی۲۶نور افتخار شیعه نام یا علیست مگر نام محمد هم علی نیست ابامکرو عمر دیگر خر کیست ابجد شیطان بوود نام عمر کرده وهابی همه یکجا چو خر  به ابجد شیطان ۲۲ عمر ۲۲ ابابکر۲۲ مقصر ۲۲ دروغ۲۲  تکبر۲۲کسانی که در امر به معروف و نهی منکر کوتاهی کنند مقصر اصلیت ۴۹میباشند صدا و سیما تو را به خدا کمک کنید در رساندن خبر اسلام بحق۲۶ به ابجد صغیر و کبیراسلام ۱۴۴ ضرب ۱۲ امام ضربدر ۱۲= ۱۴۴اسلام بحق ۲۶راه حق ۲۶ امامت حق ۲۶ مستقیسم ۲۶ غدیر ۲۶ امانت نبی ۲۶ بیعت۲۶وصیت۲۶ پیامبرا ۲۶ علی ۲۶ امانت ارباب ۲۶ ارباب حق ۲۶مسئول۲۶ بدین خوب ۲۶ راه حق ۲۶ راه اسلام ۲۶ شیعها ۲۶ راه حق علی میباشدشما مسئولیددر برابر مردم یا ۱۲حق شیعه اسلام ۱۲ را بپذیرید یا شک نکنید که دوزخ بد منزلگاهی به ابجد قرآنی۸۲ حق درجهان با چه کسی میباشد۸۲  تنها راه علی حقست۸۲ ابجد کبیر و صغیر مولاء قائم آل محمد است قدرت چهارده معصوم نور ه عالم است۱۲۰ بحقی۱۲۰ ابجد کبیر و صغیر حضرت مهدی ۸۲ریاضی در قرآن ۱۲۴۰۰۰هزارپیامبر =مائة أربعة وعشرون ألفا نبیا=۱۱۰علی ۱۱۰محمد ۹۲یعنی ۲ضربدر۹= ۱۸ ذالحجه" غدیرخم ۱۸+۹۲ محمد=۱۱۰علی (صدوبیستو چهار هزار۷۲ )به ابجد( صدوبیستو چهار هزار پیامبر حق= ۱۱۰ ) یا اَحمَد لَولاک لَمّا خَلَقتُ الأَفلاک و لَو لا عَلِيٌ لَمّا خَلَقتُک ولَو لا فاطِمَهُ خَلَقتُکُما.اي احمد اگر تو نبودي زمين و آسمانها را خلق نمي­ کردم و اگر علي (ع) نبود تو را خلق نمي­کردم.و اگر فاطمه نبودنه تو نه علي و نه زمين و آسمان۱۱۰ تنها درجهان مذهب شیعها حق میباشد۱۱۰پیامبران الهی به ابجد (صدوبیستو چهار هزار۷۲ )به ابجد( صدوبیستو چهار هزارپیامبر حق= ۱۱۰ )بخاطر علی اگه میشد کسی دیگر که ۱۱۰نمیشد خودتان بگوئید با این همه دلیل و برهان با علوم مختلف انسانی که ۲۶حساب کتاب۲۶ کسی سرش نشود بدرد گور میخورد پیامبر خدا فرمود هر کسی به ۲۶علی۲۶ معتقد ۲۶ نباشد ایمانش کامل نیست کتاب الله و عترتی  ظالم ۹۷۱منهای ۴۳۰ مقصر = ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر ۵۴۱ +۴۳۰ مقصر = ۹۷۱ ظالم منهای۶۶۱ عثمان = ۲۳۱ ابومکر رکب وبا به دست میآیددوسال خلافت ناحق از دنیا رفت به درک اگر حق بود مشخص۲۷محرز ۲۷قلب سیه ۲۷لامذهبه۲۷ابومکر دوسال  خلافت نکرده از دنیا رفت ابوبکر رکب وبا ۲۷ نامردانه ۲۷سوره مورچه ۲۷ ابوبکر ۲۷لامذهبه۲۷ بی دین  دشمن اسلامه۲۷ دوزخی ۲۷ احمق نادان ۲۷احمقی ۲۷مقصره ۲۷ بدبختیه ۲۷قلب سیه ۲۷ سه خلیفه قاصب۲۷ احمق نادان۲۷ اشکه خره۲۷ ابوبکر ۲۷در آتشی ۲۷شیطانه۲۷ لامذهبه۲۷دشمن اسلامه۲۷مرگ نادانه 27ضدخدای 27 دشمنه اسلام ۲۷خارترها 27باخاریه۲۷ قلدره۲۷بنامردها  مقصره ۲۷ هذیانه۲۷حیوان ۲۷ زنازاده ۲۷ بابزدله ۲۷ بابت پرستها۲۷بارکجه۲۷ فسقیه۲۷ بفجوره ۲۷قصب نمود27 در آتشی27 دوزخی 27 ابوبکر۲۷بدشمن خدای۲۷دشمن بخداوند۲۷دشمنه اسلام ۲۷ زنازاده ۲۷بابت پرستها۲۷بارکجه۲۷ فسقیه۲۷ بفجوره۲۷قصب نمود27 در آتشی27 دوزخی 27 ابوبکر 27بدشمن خدای27دشمن بخداوند۲۷دشمنه اسلام۲۷ لامذهبه۲۷دشمن اسلامه۲۲مرگ ناحق  ۲۷روبای ۲۷نکبتیا۲۷حرام ها۲۷المومنو یکفی بالاشاره صد با ۵ علم و هزار دلیل حق با شیعه ۵۲سیاست یعنی چه ۵۲ حواست به ۵۲ جمعه سال ۵۲+۳۱۳ روز باشد = ۳۶۵ روز سال اگربشما بگویند شما بر باطل میباشی به۲۶هزاره۲۶ دلیل ۲۶ حق چیست ۲۶ راه اسلام ۲۶ عشق اسلام ۲۶ ای جانمه ۲۶نور خداه ۲۶ بجانه جانانم۲۶  اسلام بحق ۲۶علی۲۶ راه حق ۲۶ محوری۲۶قرآنیا ۲۶حق بحق ۲۶جان رسول ۲۶ وصیت ۲۶ بیعت۲۶یر ۲۶علی ۲۶ امیدبخدا ۲۶ اساس وحی۲۶ عشق نجاتبخش ۲۶  بهشتیه۲۶اهل نجاتت ۲۶ نجاتبخشید۲۶ راه اسلام ۲۶ عشق حق ۲۶خیبرها ۲۶ بت شکنی ۲۶ بدوش نبی ۲۶ جمال حق ۲۶ مظلوم ها۲۶حساب کتاب۲۶شما را با ضرب معکوس و جمع  در ابجد قرآنی آشنا میکنیم راه حق۲۶علی۲۶یعنی ۶ضربدر ۲= ۱۲حق ۱۲ اسلام۱۲ساعت ۱۲بماه ۱۲رئیس ارباب حق علی ارباب حق۱۲ امام میباشند۴۶بحدیث عشق۴۶ یعنی ۶+۴= ۱۰ فروع دین ۱۰ده انگشت داری به دست که قلب علی محمد است۲۵ شیعه۵ضربدر ۲= ۱۰ و پنج تن ۵+۵=۱۰  ۴۶یعنی۶+۴= ۱۰ فروع دین ۱۰به ابجد شیعه ۲۵ یعنی ۵ضربدر ۲ = ۱۰ فروع دین ۱۰ ( دوست دارم )یک نور واحدند محمد ۲۰+۲۶ علی =۴۶ لا اله الا الله ۴۶ضربدر ۵ تن = ۲۳۰ +راه حق  ۲۶+۱۱۰ علی  = ۳۶۶ روز سال به ابجد کبیر و صغیر اسلام ۱۳۲ + اسلام ۱۲ = ۱۴۴ ضرب ۱۲ امام ضربدر ۱۲= ۱۴۴ به ابجد کبیر اسلام ۱۳۲یعنی ۲ضربدر ۳= ۶+۱= ۷ نام امامان شیعه بدون تکرار در قرآن ۷ میباشد شیعه ۲۵ یعنی ۵+۲= ۷ ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن ۷ نام و ۷بار صفا ۷ دوره کعبه میباشدهفت سنگ به سه شیطان بزن با خلوص نیت شیعه میشوی۲۵ کعبه ۲۵ شیعه ۲۵ یعنی ۵+۲= ۷  به سه شیطان در مکه ابو مکر عمر و عثمان ۷ سنگ میزنی تا حج شما مقبول افتد به ابجد قرآن العظیم ۴۶ مرادفرزندان وخانواده کتاب الله و عترتی محمد۲۰+۲۶ علی = ۴۶ لا اله الا الله ۴۶ میباشد سلام بر جمال قائم آل محمد صاحب هزار باب علم ابجد قرآنی۱۲۴۰۰۰هزار پیامبر آمدند برای غدیر خم ۱۲۴۰۰۰ ضرب ابجدش میشود ۸ +۱۳۶=علی ۱۴۴ اسلام ۱۴۴محممد۱۴۴ به ابجد صغیر و کبیر ۱۴۴ اسلام واقعی شیعه میباشد۱۴۴ تقسیم بر ۲۵ شیعه= ۵ تن آل عباء خانواده پیامبر ۳۶۵ یعنی ۵ضربدر۶ = ۳۰ضربدر ۳= ۹۰منهای ۷۴ ابجد سه خلیفه +شهادت ۱۰فروع دین=۲۶ راه حق ۲۶ علی۲۶میباشد ۱۲۴۰۰۰هزار پیامبر خداوند برای هدایت بت پرستان عرب فرستاد باز هم کودن دین اسلام ۷۳ فرقه باطل و یک فرقه حق۷۳+۱= ۷۴ ابجد کسانی که با عث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدندتوسط سه خلیفه قاصب۲۷ احمق نادان۲۷ اشکه خره ۲۷ ابوبکر ۲۷ در آتشی ۲۷شیطانه۲۷ مقصره ۲۷ هذیانه۲۷ زنازاده ۲۷ بابت پرستها۲۷   بارکجه۲۷ فسقیه۲۷ بفجوره ۲۷قصب نمود27 در آتشی27 دوزخی 27 ابوبکر 27بدشمن خدای 27دشمن بخداوند۲۷دشمنه اسلام ۲۷ مرگ نادانه 27ضدخدای 27 دشمنه اسلام۲۷باخاریه۲۷ قلدره ۲۷بنامردها۲۷ روبای ۲۷ روبای ۲۷نکبتیا۲۷ حرام ها ۲۷  خدا را شکر اسلام به ابجد سه نشده یا حق سه نشده وگرنه این پرروها ول کن معامله نبودندبه ابجد اسلام ۱۲ حق ۱۲ قلب ۱۲ حم ۱۲ بماه ۱۲ حق ۱۲ در ۱۲ حق ۱۲قلب ۱۲ ولی شکلش ۵ تنه علی ۲۶ عشق حق ۲۶ میباشدعلی۲۶راه حق ۲۶ ولی ۲۲بناحقه ۲۲ شیطان ۲۲ عمر ۲۲ ابابکر۲۲ دروغ ۲۲ کلک ۲۲ بدبختی ۲۲ مقصر ۲۲ ملحد۲۲ هذیان۲۲ شیطان  با فتنه ۲۲فسقی۲۲فسدی۲۲بنفاقی۲۲ این از معجرات عالم است به ابجد قرآنی مقصر 43۰+ 541 ابجد عمر و ابوبکر =971 ظالم به دست میآید971ظالم منهای - 661 عثمان =310 عمرمیشود عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست میآید عثمان 661- 430 مقصر= 231 ابوبکر به دست میآید ابجد ابوبکر و عمر 541 - 231 ابوبکر = 310 عمر و ابجد سه خلیفه 1202 - 661 عثمان= 541 ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر= 97۱ظالم به دست میآید عثمان 661 +310 عمر 971 ظالم بدست میآیدابوبکر 231- 1202 ابجد ابوبکر عمر و عثمان = 971 ظالم به دست می آید ظالمه 976 – 310 عمر =666 علامت شیطان پرستان۶۶۶ بدترینی ۶۶۶  الله نورسماوات والارض۱۸۶۸منهای ۱۲۰۲ سه خلیفه= ۶۶۶  ظالم 971-310 عمر =661 عثمان – 231 ابوبکر =430 مقصر اصلی دین ابوبکر عمر و عثمان میباشند عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست میآید عثمان 661-430= 231 ابوبکر به دست میآید مفسدیه 199 به ابجد199 مفسدیه + ابوبکر 231= 430 مقصر430 -971 ظالم =541 ابوبکر و عمر ظالم 971- 231 ابوبکر =740 مقصر عمر 430 مقصر430 +عمر 310= 740- عمر 310= 430 مقصرو مقصر عمر به ابجد میشه 740 مقصر عمر اهرمن به ابجد 296+365 روز سال = 661 عثمان میباشد اهرمن430مقصر +310 عمر= مقصر عمر 740 مقصر عمر 740+231 ابوبکر =971 ظالم به دست میآید ۹۷۱ ظالم - ۷۴۰ مقصر عمر = ۲۳۱ ابوبکر ظالم و مقصر دین میباشد و 661عثمان + عمر 310=971ظالم + 231 ابوبکر =1202 ابجد سه خلیفه 1202-971ظالم ظالم=231 ابوبکر بدست می آید 231 ابوبکر +عمر 310 = 541 عمر و ابوبکر۲۳۱ +430 مقصر =971 ظالم به دست میآید چه ربطی داره به شقیقه ظالم به ابجد قرآنی 971منهای مقصر 430= 541 ابجد ابوبکر و عمردر میآید کلمه مقصر 430 + عمر 310 + ابوبکر 231=971 ظالم ۹۷۱+231 ابوبکر= 1202 ابجد سه خلیفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست میآید‌430مقصر 430+ ابجد ابوبکر و عمر 541 =971 ظالم میشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم به ابجد قرآنی ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست میآید‌ مقصر 430+231 ابجد ابوبکر= 661 عثمان =و ابوبکربا وعمر 541 +430 =971 ظالم میشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم و بر عکس مثل نام ابوبکر رکب وبا هست اگر کلمه ظالم 971- مقصر 430 کنی= 541 جمع ابجد ابوبکر و عمر 541+430 مقصر =971 ظالم به دست میآید ابوبکر چون ظالم بود دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت صحيح مسلم  ج 5   ص 152، كتاب الجهاد باب 15 حكم الفئ حديث 49، فتح الباري ج 6ص 144در باره دوری کردن و کراهت داشتن امام علی از خلفاء  مثال ضرب۱۴معصوم ضربدر۱۴=۱۹۶دین اسلام196کلید اسلام  ۱۹۶ مومنین 196 فقیها 196 جهانه اسلام196گنج اسلامیا  میشودیعنی۶ضربدر ۹=۵۴+۱=۵۵ + ۱۷+۱۰ = ۸۲ مهدی گل سر سبد۱۴معصوم ۸۲ مهدی ۵۵+۱۷=۷۲شهیدکربلاء+۱۷نمازدر ۵ وقت بنام ۵ تن آل عبائ = ۸۲ مهدی گل سر سبد ۱۲ امام که معلوم است۱۲ضربدر۱۲=۱۴۴یعنی۴ضربدر ۴=۱۶+۱=۱۷ رکعت نماز در۵ وقت بنام ۵ تن اسلام  یعنی ۱۴۴یعنی ۴ ضربد ۴=۱۶+۱= ۱۷ونماز ۱۷رکعت نمازشهید نماز علی ۱۱۴+۱۷ نماز+۱۳ رجب تولد مولاء = ۱۴۴ ضرب ۱۲ در ۱۲ سوره هود، آیه 114: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکْرَى لِلذَّاکِرِینَ؛ و در ۵۹بدوطرف روز۵۹=اول علی و آخرآن ۱۲ بدو طرف آن ۴۰ بدو طرف روزا۵۹ مهدی ۵۹ اول وآخر آن۳۱ منظور ۵ تن+۱۲امام +۱۴ معصوم = ۳۱ نور قرآن ۳۱ قرآ ن ناطق ۳۱ کلام حق ۳۱ منظور خانواده محترم پیامبر میباشدو نخستین ساعات شب نماز را برپا دار زیرا خوبیهاکسب و بدیها را از میان مى‏برد این براى پندگیرندگان پندى است خداوندآسمان را ۵۹برای تقویت چشمها۵۹آبی آبی۲۶ قرار داد۲۶بفیروزه ۴۶ ماه  به ابجد۴۶ ماه عالم۳۱ یعنی۵ تن+۱۲ امام +۱۴ معصوم =۳۱ نور قرآن ۳۱ کلام حق ۳۱ قرآن ناطق۳۱ نوره چشمها ۳۱ آسمانه آبیه۳۱نور چشمها ۲۶ آسمانه آبی۲۶ آبی۱۳+۱۳ =۲۶ آبی سیزده رجب تولد مولاء در کعبه=۲۶ علی ۲۶+۴۶= ۷۲  بهفتادودوشهید ۵۹مهدی۵۹ نور چشمها را زیاد میکند تا حالا کفتر باز عینکی کسی دیده . وفروع دین۱۰ شرط پنج تن است  ۵+۵=۱۰ به ده شرط فروع دین ۱۰ ده انگشت داری به دست لا اله الا الله است این نشان ۵ تن است۵ انگشت داری به دست این نشانه ۵ تن است ۱۴ بند انگشت داری به دست این نشانه ۱۴معصوم شیعه است ۱۳ رجب تولد۱۳+۹۷ کعبه ۱۱۰علی۱۳+۱۳= ۲۶ +۲۶=۵۲  در هر سال ۵۲ جمعه+۳۱۳روز= ۳۶۵روزسال  میشود۵+6+3=14 معصوم شیعه۱۹۶  یعنی۱۴ ضرب۱۴=۱۹۶  و ضرب ۱۲ امام ضربدر ۱۲=  ۱۴۴ + ۵۲ جمعه در سال =۱۹۶ بخاطر۱۲ امام و علی ۲۶+۲۶=۵۲ و ۱۴معصوم   به ابجداسلام 132 + علی 110+92محمد + 5تن+12+14معصوم = 365 علی به ابجد علی۱۱۰+۹۲ محمد +۱۳۵ فاطمه+۳۰جزء قرآن = ۳۶۵ روز سال5+6+3=14 معصوم +۱۲ امام = ۲۶ علی ۲۶ +۵۲+۱۴ معصوم = ۹۲ محمد ۹۲+۱۱۰ علی = ۲۰۲ فاصله مکه تا غدیر خم ۲۰۲ کیلومتر میباشد  به(ابجددین۲۶ علی 26راه حق ۲۶) (دین حق۲۶ لا اله الا الله۴۶ پدر تاجداره ۴۶محمد ۲۰+۲۶ علی =جانشین بر حقه ۴۶ قل هوالله احدوهابی های نادان علی دارای علم پیامبر بود و ۴۰جانشین بر حق ۴۰با پیامبر بود۴۰ عشق علی۴۰بدرجه ایمان 40 روح محبت۴۰بمقام پیامبر40  الطبري:روى عن النبي ص ياعلي انت وشيعتك هم الفائزون تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود  نام امام علی (ع) یکی از اسماء اعظم خداوند متعال است و بر زمین و آسمان اثرات خود را ظاهر می سازد  و تا خدا نخواهداهل ۱۲ +نا اهل۱۵ =۲۷ ابوبکر ۲۷ رکب وبا ۲۷  حق۱۲+ ۱۵ناحق= ۲۷ رکب وبا ناحق حق را ناحق نمود ظالم ۹۷۱-۴۳۰ مقصر = ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر ۵۴۱ نا اهله امت محمد ۴۹ چلپاسه مارمولک ۴۹ ابوبکر عمر ۴۹ به ابجدکشف اولین ۴۹حیوان عالم ۴۹حیوان ۲۷+گور خر ۲۲= ۴۹ابوبکر عمر۴۹ 74 فهمو شعور حیوان ۷۴  ابجد عمرو ابوبکر و عثمان ۷۴ اولین حیوان ۲۷ ابوبکر ۲۷ دوزخی ۲۷ مقصره ۲۷ ظالمی ها ۲۷ اهل ۱۲حق ۱۲ اسلام ۱۲ شناخت خدا ۱۲ ساعت ۱۲ بماه ۱۲ سال ۱۲ حق ۱۲ اسلام ۱۲ نجاتبخش۱۲هوا ۱۲جانها ۱۲بماه 12قلب ۱۲فشارخون ۱۲اهل۱۲ حم ۱۲حق ۱۲اسلام ۱۲دوازدهیمن  سوره قرآن یوسف زهرا ۱۲و۱۲ معجزه هم بیاوری هدایت نخواهند شد  ۴۶به درجه شهیدلا اله الا الله۴۶ محمد ۲۰+۲۶ علی=۴۶ همه پیامبران الهی همه ۱۲ امام شهیدند به ابجد۷۲ شهید واقعی اسلامی ۷۲ فرزندان فاطمه و علی ۷۲ شهید کربلاء۷۲+۷۲=به ابجد کبیر و صغیر اسلام۱۳۲+۱۲ اسلام = ۱۴۴ اسلام حق ۱۴۴ ضرب ۱۲ امام در ۱۲= ۱۴۴  اسلام ۱۴۴ اسلام محممد ۱۴۴ ماه4۶+علی = 72 شهید کربلاء ۷۲+ 72 = ۱۴۴   علی ۱۳۶ +۸ رکن دین = ۱۴۴ هیجده ذالحجه غدیر خم ۱۸ ضربدر ۸ رکن دین = ۱۴۴ علی نوزده رمضان ضربت  خورد و در شش سطح کعبه به دنیا آمد ۱۹ضربدر ۶= ۱۱۴ قرآن ناطق علیست ۱۱۴+۳۰ کوثر ۳۰ جزء قرآن = ۱۴۴ در باره فاطمه حق با دوازده امام ۵۲کوثر قرآن یک سوره زیبا ولی در باره عایشه و حفصه یک آیه عذاب نازل شده کشته شد زهرای اطهر زان سبب چونکه در قرآن تمام آیه ها حق با علیست ابجد کبیر و صغیر مولاء در این آیه ان تنصرالله ینصرکم و یثبت۱۱۰ اقدامکم ۲۶ ان شاء الله شهیدخواهم شد72 ماه عالم به ابجد فرمانده کل۴۶سالیه  46 ماه عالم 31 + 15 شعبان تولد مولاء 46 باشیعیانی۴۶ ارکان دینی۴۶بزرگترینه46  نور هدایتی 46 =حقیقت دین 46 قرآن العظیم  ۴۶به درجه شهید ۴۶ سم بداده به شهید  46 محمد علی46 لا اله الا الله 46 با جانشینان بر حق ۴۶ شیعه علی ۴۹۵ منهای ۵۴۱ = ۴۶حق با دوازده امام شیعه ۷۷میباشد  ۴۶ باشیعیانی 46  نور هدایتی 46 حقیقت دین 46 فقط شیعه 46 نوره قرآنی 46 خالصتری نابها46 ناب ناب نابی۴۶ نوره قرآنی46  بناب ترینیها  46باشیعیانی۴۶ حقیقت دین۴۶ فقط شیعه46 نور هدایتی ۴۶قرآن العظیم 46 محمد علی46 لا اله الا الله 46 باشیعیانی 46  نور هدایتی 46 حقیقت دین 46فقط شیعه۴۶ قلوب مسلمانیا ۴۶  هزار کتابی 46 لا اله الا الله۴۶  باحقایق دین46 حقیقت دین46 فقط شیعه 46قرآن العظیم46مذهبه شیعها46حقیقت دین۴۶فقط شیعه 46بنور ایمانی46باشیعیانی46نور هدایتی46محمد 20+26 علی= 46قرآن العظیم46 لا اله الا الله46 محمد علی۴۶ هزار کتابی ۴۶مثبت 28مثبت در مثبتی۲۸+18مثبت=46 لا اله الا الله46 مهدی به ابجد صغیر۲۳+۲۳= ۴۶  محمد 20+26 علی= 46 +۴۶= 92 ابجد کبیر محمد 92 +18 مثبت ۱۸ مظلوم  ۱۸غدیر خم 18 ذلحجه ۱۸باانتخابات ۱۸ امر خدا ۱۸ اصله ۱۸ ایمان ۱۸ اصل ۱۸دین ۱۸ = 110 مولاء و مقتدای عالم علیست محمد ۹۲+۱۸ ذالحجه۱۸ مظلوم ۱۸=۱۱۰علی پیامبر ۱۸باانتخابات۱۸ یار باوفا داشت که ابوبکر و عمر همگی راکشته و یا تبعید نمودند  غدیر خم به ابجد 18ذلحجه و بماه ۱۲ساعت۱۲ امام رگهای عصب مغز ۱۲ رگ میباشد به ابجد 12 ضربدره ۱۸ ذالحجه  =351 قرآن + 14 معصوم =۳۶۵ روز سالغدیر خم به ابجد 18ذلحجه و ماه به ابجد 12 ضربدره 18 =351 قرآن + 14 معصوم =۳۶۵  ۱۲۴۰۰۰پیامبر تقسیم بر۱۳۶ علی= ۲۷ باقاصب دین خداوند ۴۹ ابوبکر۲۷+۲۲ عمر= ۴۹     ۱۲۴۰۰۰ پیامبر تقسیم بر ۴۰= ۸ +۴= ۱۲ امام محمد ۹۲یعنی ۲ضربدر ۹= ۱۸ جانشین محمد در ۱۸ ذلحجه مشخص شد ۱۸ یعنی ۸ ضربدر۱= ۸ یعنی ۸ رکن دین+۱۳۶ علی به ابجدکبیر و صغیر۱۳۶ +۸= ۱۴۴ اسلام هم به ابجد کبیر و صغیر ۱۴۴ میشود جالب ضرب معکوس ابجد کبیر و صغیر علی۱۳۶ ضرب ابجد علی هم میشود ۱۸ ذلحجه +۹۲ محمد = ۱۱۰علی  محمد۲۰+۲۶ علی ۴۶ = ۴۶+۴۶=۹۲ محمدبا علی  یک نور واحد بوده اند علی با محمد یک نور واحد بوده اندو  به ابجد شهید ۱۹ میشود کسی که در محراب کعبه بدنیا و در محراب نماز در شب قدر ۱۹ رمضان شهید نماز میشود۵۹ باشهید محراب نماز۵۹ مهدی ۵۹ آشنا شوید ۵۹بامظهر ایمان و تقوا۵۹ مهدی ۵۹ گوهر حق ادیانی59 فروع دینیا ۵۹محمد رسول الله59مهدی 59 شیعه ها برحقند 59  ان تنصرالله ینصرکم ویثبت۱۱۰ اقدامکم ۲۶ علی مهدی۵۹  یعنی ۹+۵= ۱۴ معصوم گل سر سبد ۱۴ معصوم  حسین۱۲۸ بر حق ترین مکتب در جهان اسلام میباشد  ۱۲۸ تنها برحق ترینا۵۹و مهدی ۵۹ اشهد ان لا اله الا الله ۵۹ ولایته فقیه۵۹ شیعه ها برحقند ۵۹ اصول مذهب شیعه ۵۹ فدایی علی ۵۹ شیعه ها برحقتند ۵۹ قدرتمند ترینه ۵۹ بعلم ریاضی ۵۹  به ابجدوصی پیامبراسلام59 چه کسی 82 حضرت مهدی به ابجد  قلب تپنده اسلام و قرآن کیست82 حضرت مهدی  59امید بقلب های تپند59محمد رسوالله۵۹ به ابجد ۵۹جانشین بر حق محمد و علی در آخر الزمان ۵۹ ابجدش ۵۹میباشد5+9= 14 معصوم  ۵۹ محمد رسوالله۵۹  ضلال احکامی ها ۵۹پر افتخار ترینه ۵۹  جانشین بر حق خاتمی۵۹  محمد رسوالله۵۹ کسیست که ابجد کبیر نامش ۵۹ دلاور بنام داری ۵۹ مهدی ۵۹ میباشد  ۵۹باامام مظلوم شیعها۵۹ مهدی ۵۹ گنجینه معارفها ۵۹معیارحقیه۵۹ فقیه آل محمده ۵۹ اشهد ان لا اله الا الله به ابجد 59+59= 118 مهدي هم 59 گنج  ولایت نوری ها۵۹مهدی مولاي شيعيان آنقدر زيبا ميباشد هر کسي چهره ماهش را ببيند بلند ميگويد اشهد ان لا اله الا الله  59نماینده واقعی59 بخداوند متعالیه59  به ابجد شهید واقعی عالم مولاعلیست 118  ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بلله118 گنجینه لا اله الا الله118   مهدی۵۹+۵۹= ۱۱۸  به ابجد  ۵۹ضربدر ۲=  ۱۱۸  ابجد محمد 92+26علی = 118 گنج لا اله الا الله =  118 – 59 مهدی =59مهدی امربه‌معروف و نهى‌ازمنكر: دو فريضه اساسى براى نظارت عمومى در جامعه اسلامى  .یداالله دست غیبی۲۶ دارد و قادر به تمام امور اسلام است به ابجد چهارده۲۳ معصوما ۳۱ یعنی ۵ تن +۱۲  امام +۱۴ معصوم = ۳۱  خانواده اسلام ۳۱ نور قرآن ۳۱ قرآن ناطق ۳۱ کلام حق ۳۱ نگینه اسلام۳۱ نور دعا ۳۱ مظهر بحق۳۱ اسلام بحق ۳۱امام صالح ۳۱ دین قرآن ۳۱ سیاست دین ۳۱  مخور بحق ۳۱ مغزدین۳۱به ابجد قرآنی الله 19+۱۲ =کلام حق ۳۱نور قرآن ۳۱ قمة الجبل ۳۱بجان مهدی=31 یعنی ۵ تن+۱۲  امام +۱۴ معصوم = ۳۱ نور خدا ی ۳۱   علم ابجد علم محاسبات ریاضی خدا در قرآن است  اساس علم عدد بر این است که عدد مفروض ذهنیت انسان نیست. بلکه عدد از عالم سرّ الهی به  اراده و مشیت پروردگار عالم ظهور و بروز پیدا کرده است.الله اکبر  و عالم عدد روح گنج و کنز الهی است چنانچه پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد و فرمودقُل هوالله احد)52 هر سال 52 جمعه داریم ۵۲حق با دوازده امام ۵۲یامقلب القلوب ۵۲ جمعه با 313 روز ۳۱۳+52= 365 روز سال به ابجد نابقه اسلامه۳۱۳نوابق اسلامی۳۱۳  خداوند لعنت کندقاصبان خلافترادو ملعون ابوبکر و عمرکه ولایت14معصوم خانواده  پیامبر راقصب نمودندبه ابجد شیطان 22 ابابکر 22 عمر 22 مقصر 22 دروغ 22 هذیان 22 کلک22 تکبر 22 کید۲۲لعنت 22 بدبختی 22 عمر ۲۲با خدعه22 ابابکر۲2لامذهب ۲۲ بدشمن بشر ۲۲شیطان22 سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون ابجد این آیه 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان 1202 میباشد  غاصبان خلافت 14 معصوم خانواده پیامبرچه کسانی هستند  اولین ۲۷ظالم دین۲۷ ابوبکر ۲۷  احمق نادان ۲۷ ابوبکر ۲۷  دوزخی ۲۷ بدبختیه ۲۷دروغه ۲۷ هذیانه ۲۷مقصره ۲۷حقه باز ۲۷ آلوده است ۲۷ آلودهه۲۷  خدابرای امتحان امت محمد این سه شیطان را که در مکه به هر سه آنها ۷ سنگ میزنیم به ابوبکر عمر و عثمان  شهادت علی 19 رمضان محراب نمازضربدر  تولد 6 سطح کعبه=114 قرآن ناطق علی مولاست فرزندان فاطمه و علی ۷۲ شهید کربلاء+۷۲= ۱۴۴ماه 46+علی26= 72 شهید کربلاء 72ان شاء الله شهید خواهم شد72+۷۲=۱۴۴  ماه عالم بودند۱۱۴ سوره +۳۰ جز = ۱۴۴ ضرب ۱۲ امام در ۱۲= ۱۴۴ اسلام به ابجد کبیر و صغیر۱۴۴ اسلام واقعی ۱۴۴ اسلام محممد ۱۴۴ به ابجد  متر 340 + قمر340 = 680 تقسیم بر 5 تن = 136 علی علی ابجد صغیر و کبیر علی 136 +۸رکن دین  = ۱۴۴و آسمان هشتم فقط مخصوص خانواده پیامبر است لولاک لما خلقت الافلاک علی ۱۴۴ محممد هم ۱۴۴ اسلام  ۱۴۴  تقسیم بر 12= 12 امام در غدیر خم انتخاب  ۱۸ستاره ۱۸ بنور ۱۸ ایمان ۱۸ البته۱۸ ذالحجت۲۶   باانتخابه۱۸ مثبت ۱۸ ایمان ۱۸ استقامت۱۸  طلبا۱۸ جانشین ۱۸ +۹۲ محمد = ۱۱۰ علی انتخاب شد۲۶غدیر ۲۶ علی امانت نبی ۲۶راه حق ۲۶دوست حق۲۶ با ولای ۲۶علی ۲۶جان محمد۲۶جان رسول26 امام دین 26 با ایمانه ۲۶  و عمر و ابوبکر  و دشمن اسلام ۲۷ ابوبکر ۲۷ مقصره۲۷ عمره27 شیطانه27 مقصره 27دروغه۲۷ اصلیت۲۷ بفدک۲۲  به ابجدلا اله الا الله46 سالیه  46دین دین بحق ۴۶حکومت دین ۴۶ ماه عالم 31 + 15 شعبان تولد مولاء 46 باشیعیانی 46  نور هدایتی 46 = 46 لا اله الا الله۴۶ محمد علی46 تولد غدیر ۴۶ هزار کتابی ۴۶+۴۶=۹۲ محمد یک نور واحد بوده اند علی با محمدیک نور واحد بوده اندبه ابجد اسلام 132+علی110+92محمد+5تن+12+1۴معصوم =365روزسال ۵+۶+۳= ۱۴معصوم به ابجد اسلام 132+ علی۱۱۰+92محمد+31 نور قرآن ماه عالم  قرآن ناطق= 365 روز سال باحقایق دین46 حقیقت دین46 فقط شیعه 46 قرآن العظیم46مذهبه شیعها46حقیقت دین 46بنور ایمانی46باشیعیانی46نور هدایتی46محمد 20+26 علی= 46قرآن العظیم46 لا اله الا الله46 محمد علی 46 مهدی به ابجد ۲۳+۲۳= ۴۶ +۴۶= ۹۲+۹۲=۱۸۴+۱۸۴= ۳۶۸-۳ خلیفه ناحق=۳۶۵ روز سال  درد سرهای وهابیت با تشیع کم بود علم ریاضی قرآن هم به آن اضافه شدهر کدام از نمازهای پنج گانه را 3بار در خودش ضرب و +110 نام علی کنیم میشود 366 روز سال مثال نماز صبح 2ضربدره 2=4 و 4ضربدره 4=16و 16ضربدره16=256+ نام علی 110=366 و نماز سه رکعتی را دوبار و + 3 مثال 3ضربدره 3=9ضربدره 9= 81ضربدره 3= 243+12 امام شیعه 255+ 110 نام علی = 365 روز سال  الَّذِينَ23 يَسْتَمِعُونَ36 الْقَوْلَ 23 فَيَتَّبِعُونَ42 أَحْسَنَهُ16 أُوْلَئِكَ31 الَّذِينَ 23هَدَاهُمُ 19اللَّهُ 19وَأُوْلَئِكَ37 هُمْ7 أُوْلُو19 الْأَلْبَابِ 18=۳۱۳ ابجد کل آیه زمر۱۸ ایمان ۱۸ استقامت۱۸البته۱۸ جانشین۱۸ با انتخاب۱۸ مثبت ۱۸قلوب ۱۸ مسلمانا ۱۸ ذلحجه غدیر خم۱۸ جمله ۱۸ = انتخابات دین ۳۱ صورت گرفت ابجد کل آیه زمر۱۸ ایمان ۱۸ استقامت ۱۸ ذلحجه غدیر ۲۶چرا غدیر خم جانشینه پیامبر مشخص شد چرا از بعد مسافتی هم حساب کنیم غدیر خم ۲۰۲ کیلومتری مکه میباشد ابجد محمد۹۲+۱۱۰علی = ۲۰۲ یک آیه ۲۰۲ بیشتر در قرآن نیست بقره هر کی قبول نکنه بقره ببینه ابامکر نیست علی دوست خداست ۲۶عشق حق ۲۶   علی ۲۶ وصیت ۲۶ بیعت۲۶ راه حق 26 امانت نبی 26جان رسول 26جمال حق 26 علی 26 راه حق 26 حساب کتاب میگویند۲۶انتخاب امام ها۲۶ انتخاب درست ۲۶ علی ۲۶ غدیر ۲۶ بیعت ۲۶ وصیت ۲۶ علی 26 +۲۶ امانت نبی +۲۶جان محمد ۲۶+۲۶=۵۲  = ۵۲ جمعه +۳۱۳ روز  = 365 روز سال مرید ۲۵۴+۱۱۰علی= ۳۶۴ +۱ الله = ۳۶۵ روز سال خدا در غدیر علی را بعنوان جانشین پیامبر۳۱برگزید ۳۱امام صالح ۳۱ مظهر بحق ۳۱ نور دعا۳۱ یعنی ۵ تن +۱۲ امام +۱۴ معصوم = ۳۱نور قرآن ۳۱ کلام حق ۳۱    به ابجد   از سوی خداوند علی انتخاب شده است ۹۲ محمد+  ذلحجه ۱۸= ۱۱۰ علی  زمرآیه 18 هیجده ذلحجه ۱۸ جانشین ۱۸ محمد۱۸+92 محمد = 110علی ای فرصت۲۶ ناب محمد به کعبه پا نهادی دوش احمد   لا اله الا الله۴۶  نور هدایتی 46  نتیجه اسلامی ۴۶حزب الله ی ۴۶ لا اله الا الله ۴۶ محمد ۲۰+۲۶ علی = ۴۶ نتیجه اسلامی ۴۶ با شیعیانی46   به ابجد لا اله الا الله 46 محمد 20+26 علی = 46 نور واحد 46+46 = 92 محمد پیامبر و جانشینش محمد  92+18 ذلحجه غدیر خم مثبت 18 = 110 علی مولای جهان است 46+26= 72 شهید کربلاء 72ان شاء الله شهید خواهم شد72 الباب ۱۲ اسلام ۱۲ حق ۱۲ امام شیعه روز۱۲ ساعت ۱۲ سال ۱۲ بماه 12قلب ۱۲ فشار خون ۱۲  اهل ۱۲ حم ۱۲ حق ۱۲ اسلام ۱۲ و بیاخ ابابکر بیاخ عمربیلاخ عثمان  زمرآیه 18 هیجده ذلحجه ۱۸ جانشین ۱۸ محمدغدیر۱۸+92 محمد = 110علی ه۳۱برگزید31 نور قرآن 31انتخابات دین ۳۱ سلسله نماز۳۱  علی۲۶حساب کتاب ۲۶ انتخاب نمود 26 امانت نبی 26جان رسول 26جمال حق 26 علی 26غدیر۲۶نور دعا۳۱ بمعجزه ۳۱رمزرازی ۳۱ بازار اسلام ۳۱  زعیم 31 برگزید31 نور قرآن 31انتخابات دین ۳۱ الباب ۱۲ اسلام ۱۲ حق ۱۲ امام شیعه روز۱۲ ساعت ۱۲ سال ۱۲ بماه 12قلب ۱۲ فشار خون ۱۲  اهل ۱۲ حم ۱۲ حق ۱۲ اسلام ۱۲ و بیاخ ابابکر بیاخ عمربیلاخ عثمان .   سوره قرآن 114+30 جزء قرآن = 144 اسلام به ابجد صغیر و کبیر 144 اسلام محممد 144 است ضرب12 امام ضربدر ۱۲= ۱۴۴ ابجد آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" و لا تفرقو ۱۴۴ میباشد سوره قرآن 114+30 جزء قرآن = 144 است و شناخت نایب پروردگار=63سن محمد و علی کف دستت نوشته 81 – 18ذلحجه غدیر خم=63 سال سن پیامبر وعلی63 سال حقانیت شیعه  به ابجد ( سیصدو شصت پنج روز سال = ۶۳ =۶۳+81 کف دستت نوشته 81+63 سن پیامبر و علی=144رمز پیروزی شیعیان قائم حقانیت اسلام راستینها72آلمحمداست144اسلام 144 به ابجد صغیر و کبیر144ابجداسلام132+علی۱۱۰+ 92محمد +5تن+12+14 معصوم =365روزسال ۵+۶+۳=۱۴معصوم دین حق۱۷۲ منهای۱۳۲ اسلام = ۴۰ حقیقت دین۴۰ نمازو روزه ۴۰ مذهب شیعه ۴۰ خدا نموده خلقت ۴۰جمله جاودانه ۴۰ وبه ابجد  دین حق اسلام ۱۷۲دین حق +۱۳۲اسلام = ۳۴۴ +۲۱ رمضان شهادت علی در محراب نماز = ۳۶۵ روز سال به ابجد سیاست کفری49ابوبکر 27+22عمرخارجی = 49وهابی 24 منهای 73 فرقه باطل = 49 ابوبکر 27+22 عمر = 49 چلپاسه مارمولک 49 وهابی ها گمراهن۴۹  جنگ و خونریزی ها ۴۹ ابوبکر عمر۴۹ حیوان ۲۷ +گورخر۲۲= ۴۹ اول حیوان ابابکر۲۷+۲۲ عمر = ۴۹با عث شهادت شهدای کربلاءاین دو ملئون شدندبه ابجد ظالم 971 منهای۴۳۰مقصر = 541 ابجد ابوبکر و عمر قصب خلافت 14 معصوم خانواده پیامبر نمودندبه ابجد  اولین حیوان عالما ۷۴ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۷۴ میباشد  کل ابجد 14 معصوم 1743 منهای 1202ابجد سه خلیفه= 541 الهم العن ظالم ظمه حق محمد و آل محمد 1202 ابجد آیه 22 سوره سجده ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام میکشیم ابجد این آیه 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد لعنت الله علیه بر ابابکر و عمر و عثمان ابجد صغیرشان 74  فهمو شعور حیوان ۷۴ با عث 74 فرقه شدن دین سلام شدند   ابجد ابوبکر و عمر مثل ظالم منهای مقصر = 541 ابجد ابوبکر و عمر   چرا ظالم ۹۷۱ منهای- مقصر ۴۳۰ میکنی ابجد ابوبکر و عمر ۵۴۱ در میآیدو مقصر ۴۳۰ + عمر ۳۱۰+۲۳۱ ابوبکر =۹۷۱ ظالم بدست میآید ظالم ۹۷۱منهای-۶۶۱ عثمان میکنی= ۳۱۰ عمر میشود مقصر ۴۳۰+۲۳۱ ابوبکر میکنی ۶۶۱ عثمان میشودعثمان ۶۶۱ -۴۳۰ مقصر = ۲۳۱ ابوبکربه ابجد صغیر ۲۷ دشمن اسلامه۲۷ ظالم دین ۲۷ابوبکر۲۷ دوزخی ۲۷ گبر بت پرست۲۷  دشمن محمد ۳۰ منهای ۲۷ ابوبکر = ۳ خلیفه احمق ابجد آیه ۲۲ سوره سجده آیه ۲۲ ان من المجرمین منتقمون ۱۲۰۲ ابجد ابوبکرو عمر عثمان هم ۱۲۰۲ میباشد  میشودامیرالمومنین در کعبه دوشش کسی غیر از علی نیست  خداوند ثانیه را خلق نمود دقیقه و ساعت و روزهفته  و ماه12 و سال ۷ مرحله مثل سوره توحید ۷ آیه دوره کعبه ۷ بار ۷ سنگ به شیطان و آیه ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد دو هفت ۱۴ معصوم و نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن هفت میباشد46نتیجه اسلامی46حزب الله ی46کعبه دل یا 46حقیقت دین46 فقط شیعه 46 قرآن العظیم46مذهبه شیعها46حقیقت دین 46بنور ایمانی46باشیعیانی46نور هدایتی46محمد 20+26 علی= 46   لا اله الا الله 46گنجینه نوره46کعبه دل یا 46 با دریای دل 46 علی26+20محمد = 46 حقیقت دین 46 فقط شیعه 46 نوره قرآنی 46 خالصتری نابها46 ناب ناب نابی 46  بناب ترینیها  46باشیعیانی 46 لا اله الا الله۴۶ و به ابجد گبیرلا اله الا الله ۱۶۶+۹۲محمد +۱۱۰ علی۳۶۸- منهای ۳ خلیفه ناحق = ۳۶۵ روز سال ۵+۶+۳= ۱۴ معصوم  ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِینَ (فرشتگان به آنها مى‏گویند:) داخل این باغها شوید با سلامت و امنیّت! آیه ۴۶ سوره الحجر سَلاَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ نور هدایتی 46  نتیجه اسلامی ۴۶حزب الله ی ۴۶ فقط شیعه 46 قرآن العظیم46مذهبه شیعها46حقیقت دین 46بنور ایمانی46باشیعیانی46نور هدایتی46رکن بدینی ۴۶ و  کعبه ۶ سظح دارد بنام  الله محمد علی فاطمه حسن و حسین دوره کعبه ۵ تن ۵ انگشت داری به دست این نشانه ۵ تن است برگ گلو برگ درختان عشق ۱۴ بند انگشت داری به دست این نشانه ۱۴ معصوم شیعه است به ابجدعدالت300+25شیعه+26 راه حق =۳۵۱+معصوم ۱۴=۳۶۵ روز سال مهدی به ابجد مهدی  ۵۹ضربدر ۵ تن = ۲۹۵+۳۱ نور قرآن = ۳۲۶+۴۰مذهب شیعه۴۰جمال علی 40= ۳۶۶ روز سال40نور هدایت ۴۰ حقیقت دین ۴۰ با نور عالم ۴۰ تسخیر قلوب ۴۰ مذهب شیعه40 +6 سطح کعبه= 46 حقیقت دین 46 محمد 20+26 علی = 46 به ابجد مهدی  ۵۹ضربدر ۵ تن = ۲۹۵+۲۶ راه حق = ۳۲۱+ شیعه۲۵=۳۴۶+۲۰محمد = ۳۶۶ روز سال دشمنان کور دل را بشناسید ۳۶۵روز سال ۳۶۵ تقسیم بر ۵ تن = ۷۳ فرقه کفر خارج از دین و۷۳+۱دین حق شیعه= ۷۴ ابجد سه بخبیث کسانی که باعث۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدندابجدابوبکر و عمر و عثمان ۷۴ میباشدجنگو خونریزیها۴۹ ابابکر۲۷+۲۲ عمر= ۴۹جزازبین رفتن اموال مسلمین  سودی ندارد نابحقه۲۲ جنگ طلب ۲۲ ابابکر ۲۲ آدم کشه 22عمر ۲۲ شیطان ۲۲ دروغ ۲۲ ملحد ۲۲ نیرنگ۲۲ کلک ۲۲ بدبختی ۲۲  اسلام ناحق 2۲مقصر۲۲ نابحقه 2۲حقه باز۲۲ جهنمه ۲۲بی مغز۲۲بی تقوا۲۲ خیانته ۲۲ بناحقه۲۲ ظالمیا ۲۲آدم کشه۲۲ ابابکر ۲۲ عمر۲۲ ضد خداه ۲۲ بی مغز ۲۲خیانته ۲۲آدمه بد۲۲ حقه باز۲۲ جاطلبا ۲۲  آدم کشه2۲ لا مذهب ۲۲ بدشمن بشر ۲۲ نامردان ۲۲ با خدعه  ابابکر ۲۲عمر ۲۲شیطان۲۲و   به ابجد قلب تپنده عالم امکان چه کسیست 92  محمد +18ذالحجه غدیرخم کف دستت نوشتها 18 پدران تو با علی بادست راست دست بیعت دادند92+18 = 110 ستاره ۱۸ جانشین ۱۸ولی۱۸ امامجن انس ۱۸ ناهل ۱۸ گمراه ۱۸ نپذرفتند  زمرآیه 18 هیجده ذلحجه ۱۸ جانشین ۱۸ ذالحجه غدیر خم   18+92 محمد = 110علی۲۶ واقعه۲۶ وصیت ۲۶بیعت ۲۶غدیر ۲۶  علی ۲۶ انتخاب نمود 26 غدیر۲۶ برگزید 31 برگزید31 به راه حق۳۱ مایلی ۳۱ نور قرآن ۳۱ کلام حق ۳۱ سیاست دین ۳۱ مغز دین ۳۱ با قلب دین ۳۱ =۵ تن+۱۲+۱۴معصوم = ۳۱ نور قرآن 31انتخابات دین ۳۱جمع 5و 12و 14=31 جانشینه بر حق بمحمد در غدیرخم چه کسیه136 ابجد صغیر و کبیر علی 136 به ابجدوصی پیامبراسلام59 چه کسی 82 حضرت مهدی به ابجد  قلب تپنده اسلام و قرآن کیست82 حضرت مهدی  59امید بقلب های تپند59 مهدی به ابجد کبیر و صغیر  59ضربدر 23 = 1357 پیروزی انقلاب ایران در روز اول پیروزی 23 بهمن بودگنج محبت ۲۳ بشکر خدا۲۳  ابجد صغیر و کبیر مهدی۲۳ و 59و  سلام و درود خدا بر مولای تشیع قائم آل محمد (عج) آقا خیلی دوستت داریم ندید میخواهیمت    سوره قرآن 114+30 جزء قرآن = 144 است۱۲ امام ضربدر ۱۲= ۱۴۴ ابجد آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" و لا تفرقو ۱۴۴ میباشد  و شناخت نایب پروردگار=63محمد و علی ۲۶حساب کتاب ۲۶کف دستت نوشته 81 – 18ذلحجه غدیر خم  = 63 سن  پیامبر و علی 63سال  = 63+81=144 اسلام به ابجد صغیر و کبیر  144  اسلام محممد هم 144 حق محمد 144 علی 136+۸ رکن بدینی = 144   رمز پیروزی شیعیان قائم آل محمد است 144   حق 12 اسلام 12 را پذیرند   74 فرقه شدن دین اسلام 73 فرقه باطل به ابجد  73 مقصر دین اسلام چه کسی 73 ابجد ابوبکر وعمر و عثمن 73 میباشد طبق گفته و شهادت  سال 365 روز سال تقسیم بر 5 تن = 73 فرقه باطل۷۳ فرقه باطل شدن دین اسلام توسط ابوبکر و عمر و عثمن 73 جمل به ابجد جنگ جمل 73 توسط منافقان که بر خلیفه زمان شوریده و جنگ جمل را براه انداختند جنگ 73 فرقه بر علیه خلیفه اسلام علی (ع) یاران حضرت مهدی ۷۳ از ۷۳ فرقه میباشند  لا اله الا الله46  نتیجه اسلامی ۴۶حزب الله ی ۴۶ لا اله الا الله ۴۶ محمد ۲۰+۲۶ علی = ۴۶ نتیجه اسلامی ۴۶ به ابجد سالیه  46 ماه عالم 31 + 15 شعبان تولد مولاء 46مهدی 46 باشیعیانی 46  نور هدایتی 46 = 46 لا اله الا الله 46با داستان واقعی 46 غدیر 26 بیعت 26 راه حق 26گل محمد 26   ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِینَ (فرشتگان به آنها مى‏گویند:) داخل این باغها شوید با سلامت و امنیّت! آیه ۴۶ سوره الحجر سَلاَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ خداوند به علی و محمد46میگوید هر کس خدایی باشدباید نشانه خدا و پیامبران را داشته باشد ۱۲۴۰۰۰ پیامبرتقسیم بر ۱۱۰ = ۷۷  (به ابجد جمال محمد علیست۷۷     لا اله الا الله 46 +31 نور قرآن = ۷۷کلام حق مغز دین = با قلب دین = 77 حقانيت تشيع در اسلام77حق با دوازده امام شیعه ۷۷به دوپرنده آزادی محمد 20+26علی = 46 لا اله الا الله 46+ 26 علی 72 شهید کربلاء۷۲+۵ تن=۷۷ ماه به ابجد۴۶بگنجینه نوره46کعبه دلهاه 46علی26+20محمد = 46خالصتری نابها46 بناب نابترینی۴۶بناب ترینیه46نور هدایتی۴۶نتیجه اسلامی ۴۶حزب الله ی ۴۶ لا اله الا الله ۴۶ محمد ۲۰+۲۶ علی = ۴۶ نتیجه اسلامی ۴۶ به ابجداسلام 132+علی 110+92محمد + 5تن+12+14معصوم = 365 روزسال ۵+۶+۳= ۱۴معصوم به ابجد 19 الله 19 الله =نایب خدادر ۱۹ رمضان شب قدر در محراب نماز ضربت خوردن علی در رمضان شب قدرالله۱۹+۱۹= 38 الله اکبر38 علی ۲۶ +۱۲ اسلام = ۳۸به ابجد 38 ضربدر2 دو= 136 ابجد کبیر و صغیر علی ۱۳۶ جمع نام پنج تن و کل خانواده خانواده پیامبر حدیث کثاء و آیه مباهله 136 ابجد صغیر و کبیر علی 110+26 =۱۳۶واقعا الله اکبر دارد  طلاء 26 علی مولاء و مهدی گنحینه لا اله الا الله میباشند  بخالصیا26گنجه نور26 گنج نوره 26 به ابجد لا اله الا الله46 بگنجینه  نوره46کعبه دلهاه 46  علی26+20محمد = 46  خالصتری نابها46 ناب ناب نابی 46  بناب ترینیها 46 46 باشیعیانی 46  نور هدایتی 46 = 46 لا اله الا الله 46ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِینَ (فرشتگان به آنها مى‏گویند:) داخل این باغها شوید با سلامت و امنیّت! آیه ۴۶ سوره الحجر سَلاَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ46 ماه عالم  به ابجد سالیه  46 ماه عالم 31 + 15 شعبان تولد مولاء 46مهدی 46 باشیعیانی 46  نور هدایتی 46 = 46 لا اله الا الله 46ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِینَ (فرشتگان به آنها مى‏گویند:) داخل این باغها شوید با سلامت و امنیّت! آیه ۴۶ سوره الحجر سَلاَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ خداوند به علی و محمد 46 میگوید  هر کس خدایی باشد باید نشانه خدا 46+31 = 77 به دوپرنده آزادی محمد 20+26علی = 46 لا اله الا الله 46+ 26 علی 72 شهید کربلاء ماه به ابجد ۲6راه حق 26نابقه اسلام26 امانت نبی 26بت شکنی 26 بدوش نبی 26 جمال حق 26علی 26 راه حق26 غدیر 26جان رسول ۲۶جان محمد۲۶بت شکنی ۲۶ بدوش نبی۲۶راه حق 26نابقه اسلام26 امانت نبی26 علی26گل محمد 26بیعت۲۶ وصیت ۲۶ غدیر ۲۶به ابجد26 شیعها 26 عشق حق26 ۲۶جان محمد 26جان رسول ۲۶گل محمد 26بی پایان۲۶راه حق 26جان رسول 26جان محمد26نگینه اسلام26راه حق 26دینی26مردی 26شیعها 26شه عالم 26 عترت 26غدیر26خیبرها 26 بکندی26 بت شکنی ۲۶ بدوش نبی۲۶ فرصت ۲۶ علی ای فرصت ناب محمد به کعبه پا نهادی دوش احمد ۵۹دین حق قرآنیها۵۹ اصل اصول دینیا ۵۹  مهدی ۵۹ اصول مذهب شیعه ۵۹ = ۹+۵  = ۱۴ معصوم  خدا یا بگو هم جمال تو کیست که نام شریفش محمد علیست  به ابجد صغیر و کبیراسلام ۱۴۴ محممد هم ۱۴۴ ضرب ۱۲  امام شیعه در ۱۲ ضربدر ۱۲= ۱۴۴ آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" ولا تفرقو هم ۱۴۴ میباشد ۵۹ اصول مذهب شیعه ۵۹ ولایت محمدو علی  ۵۹ ولایته فقیه  ۵۹ مهدی ۵۹یعنی ۹+۵= ۱۴ معصوم گل سر سبد ۱۴ معصوم خانواده پیامبر ۵۹ضربدر ۲=  ۱۱۸ مثل روز روشن۳۶۵ روز سال ۵+۶+۳= ۱۴ معصوم  اشهد ان لا اله الا الله محمد رسولو علی ولی الله و و قائمنا حجت الله « نام امام علی (ع) یکی از اسماء اعظم خداوند متعال است و بر زمین و آسمان اثراتخود را ظاهرمیسازدکعبه دلهاعلی مرتضاست ثاقی کوثر وصی مصطفاست هم خودش معجزه هست هم نامش سلام بر هم خودش هم نامش روحیو جسمی له الفداء یا بقیت الله الاعظم ۲۵ قدرت خدا 25 به ابجد زمین  23 مهدی23  آیا میدانیدپیامبر ۲۳ سال تبلیغ اسلام نمود ۲۳+۲۳ =۴۶ لا اله الا الله ۴۶حلقه های خلقت زیبای  بشر ۲۳ حلقه دی ان آ میباشدبهترین شب در قرآن شب قدره23 است امام زمان مهدی۲۳  آیا میدانیدرشته دی ان ای ۲۳ برای خلقت انسان۲۳ میباشد  مغز انسان ۱۲ جفت رگ عصب دارد  آیا میدانید دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراست آیا میدانید اسلام به ابجد ۱۲ حق ۱۲ ساعت ۱۲ بماه ۱۲ میباشد جمال حق به ابجد26نابقه اسلام26 بت شکنی 26 بدوش نبی 26 جمال حق 26علی 26 راه حق 26راه اسلام 26 غدیر 26جان رسول  26وصیت 26 بیعت 26 علی 26غدیر۲۶ دانای دانا۲۶علی26 با قلب جهان ۲۶ نابقه اسلام ۲۶علی و مهدی۲۳ قلب جهان ۲۳ میباشد  اسلام 132 + علی110+92محمد + 5تن+12+14معصوم = 365 روزسال قرآن ناطقیه۴۶ نور قرآنیه۴۶ سالاری یه26علی را مشاهده کنیدبه ابجد علم ریاضی در قرآن مذهب شیعه40 +6 سطح کعبه= 46 حقیقت دین 46 محمد 20+26 علی = 46 راه حق 26نابقه اسلام ۲۶ توحید نبی ۲۶علی ۲۶ راه حق +۲۰ محمد = ۴۶  ابجد علم ریاضی در قرآن مذهب شیعه40 +6 سطح کعبه= 46 مذهب شیعه ها ۴۶حقیقت دین 46 محمد 20+26 علی = 46 راه حق 26نابقه اسلام ۲۶ علی ۲۶ راه حق ۲۶ 46لااله الا الله ۴۶محمد 20+26 علی = 46+ 46=92 محمد به ابجد کبیر 92 +18 ذالحجه غدیر خم= 11۰کعبه به ابجد 97+13 رجب تولد مولاء در کعبه= 110 علی در کعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه میگوید همین را به ابجد  ابجد ابوبکر ۲۷ اسلام ناحق 27مقصره27 نابحقی 27 بدبختیه ۲۷حقه باز۲۷ دشمن دینا ۲۷ دشمن اسلامه۲۷ جهنمی ۲۷بی مغز۲۷بی تقوا۲۷ خیانتی ۲۷ ناحقین۲۷ ظالمه ۲۷آدم کشی۲۷ ابوبکر ۲۷ عمره ۲۷ ضد خدای ۲۷ بی مغز ۲۷خیانتی ۲۷آدمی بد۲۷ حقه باز۲۷ جاطلبا ه  آدم کشی27و با زور شمشیر بر کشورهای مختلف سیطره یافتندعمر۲۲ و ابابکر۲۲خریت۲۲ فروش ۲۲ الاغی ۲۲بار علمی نداشته اند قال علی (ع) من هزار باب علم میدانم و از هر بابش هزار باب علم ریاضی و جدا کننده حق از ناحق است حق ۱۲-1۵ ناحق= 3 شیطان صفت  علم ابجد علم خداو قرآن است علم ابجد ریاضی و جدا کننده حق از ناحق  است حق12 + ناحق 15=27رکب وبا 27ابوبکر27دوزخی27 ابوبکر دشمن اسلامه۲۷ اسلام ناحق۲۷ جا طلبا ه 27 زنازاده ۲۲ آدم کشی27 27مقصره27 نابحقی 27 بدبختیه ۲۷حقه باز۲۷ جهنمی ۲۷بی مغز۲۷ بی تقوا۲۷ خیانتی ۲۷ ناحقین۲۷ ظالمه ۲۷ گمراه خار 27 مقصره 27 به ابجد حیوانات عالم 53-26 علی= 27 ابوبکرحیوان ۲۷خاکبرسر 27پررو ه 27 کلکه  27 رودار 27 نفرته 27 افراط27 پستریه 27 بدبختیه27 شیطانه ابوبکر ۲۷ اسلام ناحق۲۷مقصره 27نابحقی 27 بدبختیه 27من از خار سر ديوار دانستم که ناحقي 27بخاريها27 خار ه را ت 27 ابجد رکب وبا27ابوبکر 27 برعکس 72 ابوبکر 27 سوره مورچه27لجاجتي 27 خيانتي 27 دوزخي27منافقون 27ابوبکر ۲۷آدم کشی ۲۷ فلجی ۲۷ با طلسمه ۲۷ شیطان ۲۷ اسلام ناحق 27مقصره27 نابحقی 27ناخلفی۲۷ بدبختیه۲۷ حقه باز 27 حيوانه 27 جاسوس مقابل 27منافقون 27به شرابخار 27شرابیاه۲۷  بسازنده بت 27 ابوبکر 27 شيطانه 22 باابليسه 27 دروغه 27 کيده 27 بکافرا 27 ضد دينا27 نميداند 27 بسرطانه 27  ناخلفی۲۷ دوزخی ۲۷ ابجد ابوبکر = رکب وبا 27 امام بناحق ۲۷ دشمن خداوند27 پیمانشکن ۲۷ابوبکر 27 دروغه 27 ملحده27   مقصره 27 دشمن بخلقه 27 دشمن اسلامه ۲۷شیطانه 27 دوزخی 27 منافقون 27 با بت پرستها 27 دمخوره 27شرابیا 27 سقیفه 27 بدخویه۲۷چنگیزخانه 27 باسگخوری ۲۷ حیوان 27 قمارباز 27 ۲۲ سور  بشرابخار   27 حرامزاده27 فقط یک حرامزاده۲۷ پیمان شکن۲۷ به ابجد سه خلیفه ناهل باطل 18- نا اهل 15= 3 خلیفه شیطانی ناحق15-12حق = 3 حقه باز شیطان صفت و کسی که حق را ناحق نمود ناحق دو خلیفه شیطانی ۱۲۰۲ ابجدشان ابجد آیه ۲۲ سوره سجده  ان من نالمجرمین منتقمون ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد   حق 12 + ناحق 15 =27 رکب وبا 27 ابوبکر27  حیوانات عالم 53-26 علی = 27 ابوبکر27  میتوان27 پیمان خود را بشکند من از خار سر ديوار دانستم که ناحقي 27بخاريها27 خار ه را ت 27 ابجد رکب وبا ابوبکر 27 ابوبکر 27 سوره مورچه27لجاجتي 27 خيانتي 27 دوزخي۲۷ منافقون 27 حقه باز ۲۷حيوانه 27 جاسوس مقابل 27ظالم دین۲۷  ابوبکر ۲۷منافقون 27به شرابخار 27 شرابیاه ۲۷ دشمن بخلقه ۲۷بسازنده بت 27 ابوبکر 27 شيطانه 22 باابليسه 27 دروغه 27 کيده 27 بکافرا 27 ضد دينا27 نميداند 27 بسرطانه 27 اسلام به ابجد14معصوم شيعه ميباشد داستان 14 تنها 14  راه حق 26 راه اسلام 26 اسلام14 +حق12 =26 علي 26راه اسلام 26 خاندان نور26 راه حق 26 نبوت 14 امانت امامت 14 معصوم۲۶ جان رسول26 و 12 امام +14 معصوم = 26 آيه مباهله26 جان رسول26علي۲۶ جان رسول ۲۶ عبادتها ۲۶جان احمدت 26 و دشمنش سه تا ظالم به ابجدظالم971 ميشه971منهاي- مقصر 430 = 541 ابجد نامابوبکر ابوبکر و عمر ظالم 971 -661 عثمان = 430مقصر مقصرمقصر عالم 430مقصر +231 ابوبکر +310عمر= 971 ظالم الهم لعن اول ظالمه ظلمه حق حق محمد و آل محمد 971ظالم -661 عثمان =اي لعنت خدا بر عمر گور به کور شد ه 661 عثمان -430=231 اي لعنت خدا بر اول ظالم اسمش را برعکس از چپ بخواني رکب وبا ظالم 971 ظالم 971 - 1202 ابجد سه خليفه = 231 ابوبکراول مقصرعالم971-310عمر -231ابوبکر = 430 مقصر عالم سه حيوان صفت که خلافت خدا را قصب نمودند ابجد ابوبکر و عمر 541+ 661عثمان= 1202   ابجد آیه 22 سوره سجده ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد  ۴۹ حرامزاده ای۴۹ عمرابوبکر۴۹ دروغگو تر بودعثمان ابوبکر ۲۷اسلام ناحق ۲۷دوزخی 27 عمره 27سوره مورچه ۲۷میباشد۲۷ضد خدای ۲۷ شیطانه ۲۷ بنادانه نادان ۲۷و اسلام بحق 26 ابجد امام علی 26 بهشتیه۲۶ل جنته 26 راه حق 26 جان نبیها ۲۶ جان رسول ۲۶ عشق حق ۲۶  راه اسلام ۲۶ نابقه اسلام ۲۶ علی ۲۶بهشتیه۲۶اهل جنته ۲۶  نابقه حق ۲۶اسلام بحق ۲۶ راه حق ۲۶اسلام بحق۲۶ علی۲۶ میباشد به ابجد شیطان 22ابابکر 22عمر  22ایدز 22لواط 22بسرطان22 ابجد شیطان 22 مبتلاه 22 لا مذهب ۲۲عمر ۲۲ابابکر۲۲ شیطان ۲۲ بدبختی۲۲خر دجال ۲۲آیا میدانستید ابجد شیطان 22 کعبه دلها علی مرتضاست ثاقی کوثر وصی مصطفاست صد کلمه یا جمله شعر به ابجد ۲۲شیطان ۲۲ خر دجال ۲۲ گمراهت۲۲بکرد۲۲لواط۲۲ میدهد ۲۲ابابکر ۲۲ عمر ۲۲ بدنباله۲۲بشهوته۲۲ عمر۲۲ابابکر۲۲ شیطان ۲۲ علی 26 راه حق 26 راه اسلام 26 جان رسول 26امانت نبی ۲۶  عشق حق 26 امانت نبی۲۶کعبه دلها علی مرتضاست ثاقی کوثر وصی مصطفاست جمال حق ۲۶ ارباب اسلام ۲۶ امانت نبی ۲۶ علی علی نام علی به مثل چشمو گوشو ابرویت نام عمر به مثل دماغو خا... دو  پیامبر فرمود شیعیان ما در آخر الزمان همچون پاره های پولادند خداوند برای امتحان امت 22به ابجد شیطان 22سه سر خرا 22 عمر 22 ابابکر 22 مقصر 22 ملحد 22 دوزخه 22دروغ 22 بدبختی 22 تراشید22 ابوبکر = رکب وبا دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت سوره مورچه بنامش آمده  و کشتن حضرت محسن و غصبی22  خلافت خدا  به ابجد شیطان۲۲ خر دجال ۲۲ آمرکا ۲۲  صاداتها۲۲  بابگینه ۲۲بصدامه۲۲  بلنین۲۲ قذافی ۲۲مرسی۲۲بظلمت 22ابجد شیطان 22 خر دجال ۲۲پایمال 22لعنت 22دشمن اسلام 22 بدبختی فقط یک خطاء کردند و آنکه بجای یا علی گفتن یا عمر عرعرعر نمودند و 22عمر 22ابجدش 22شیطان22 ابجد 22مقصر 22 دروغ 22 ملحد 22 شیطان 22 ابابکر 22غصبی 22 بفدک22 ابابکر۲۲ قصبی ۲۲ بفدک ۲۲ بخطای 22بنادانی22 آلوده 22 عمر22مرسی22 بنادانی 22بدبختی 22سر سختی ۲۲بدبختی 22 آلوده22 شیطان22 22بنادانی ۲۲سرنگونت22کردن22 مرسی 22 قذافی 22بدبختی 22 مقصر 22 ملحد22دوزخه 22 تکبر 22 تنفر22 انزجار 22شمری  22 ابن ملجمه 22مرادی22  هر کسی ابجد نامش 22شمری  22 غصبی22 باشد بدبخت تمام عالم است  کسی که از شیطان کمک بخواهد با خفتو خاری سرنگون میشود۲۲ مرسی۲۲ دجالی 22 بدبختی۲۲  ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22ابن ملجم 22 ضد خداه ۲۲ بصدامه ۲۲ مرسی۲۲ قذافی۲۲بلنین ۲۲بساداتی۲۲ بخطای۲۲ به ابجد ابابکر 22 شیطان22 پایمال ۲۲بنفاقه22حرص۲۲ مبتلاه22امراض22 ذکامه۲۲ بمرض۲۲بنفاص 22 ایدز22هیز22باکچله22بسرطان22 مبتلاه ۲۲بگردانه ۲۲ مبتلاه۲۲ بسرطان22خیانته۲۲ شرابیا22لامذهب22 بظلمت22 جنگ طلب22 به آتشی۲۲دوزخه۲۲ دشمن اسلام ۲۲علل22 ضددین22 ضد حق22 ناخلفه22 نابحقه22 پررو22لامذهب22خائن هست 22 کیده ۲۲باابلیس22 بظلمت 2222بکندها۲۲عمر22ضدحق22 مقصر22بمنافقا۲۲مبتلاه22 به ابجدشیطان22 عمر 22 الاغی 22گورخر22 ابابکر 22 مقصر 22 دروغ 22  ابابکر 22 عمر 22 بناحقه22 دوزخه 22بمضر۲۲ بمرض ۲۲ لواط۲۲ ایدز۲۲ پایمال 22 لعنت 22دشمن اسلام 22ضدی 22دشمن اسلام 22 بدبختی 22هیز22باکچله 22عمر22بدبختی 22مقصر22 هذیان22بمنافقا22 22ابابکر 22ملحد 22 پایمال 22خایمال 22 لواط 22 ایدز 22 شیطان22بدبختی 22 بحسرت22خارجی 22بدبختی22بنادانی22لامذهب22 22خریت22ضدحق22 شرابیا22 لامذهب22 بظلمت 22 جنگ طلب22 دشمن اسلام 22 ضددین22 ضد حق22 ناخلفه22 نابحقه 22بناحقه22 پررو22لامذهب22خائن هست 22 کیده22 باابلیس22 بیزید22 بظلمت 22ابجد شیطان 22پایمال 22لعنت 22دشمن اسلام 22بدبختی 22عمر22پایمال22دروغ22 مقصر22ملحد22 خایمال 22 لواط 22 ایدز22شیطان22بدبختی22خارجی 22شیطان22 بدبختی22خارجی22خریت22ضدحق 22شرابیا22لامذهب 22 بظلمت 22 جنگ طلب22 دشمن اسلام 22 ضددین22 ضد حق22 ناخلفه22 نابحقه22 پررو22لامذهب22 خائنهست  22 کیده22باابلیس22 بظلمت 22برفت 22دوزخه22عمر ۲۲ لواط ۲۲ میدهد ۲۲ ابابکر۲۲ افتخار شیعه نام یا علیست مثل نام خاتمو آئینه روی نبیست  ای جانشینه مصطفا نام شریفت مرتضاست هستی محمد یا علی حقا که اسم اعظمی آئینه روی نبی هستی وصیش یا علی نام تو هم مثل نبی ست بر عکس نام یا علیست علی بوود نگار حق ببین که چون محمد است علی جمال خاتم است و نام اسم اعظم است جمال حق علی مدد علی  ولی محمداست  به ذات کبریا قسم که جانشینه مصطفا بوود علی مرتضا کسی که جانشینه سرور و سالارخاتم الانبیاء  پیامبرمان  محمد رسول خداست که نامش هم باید مثل پیغمبر باشد نام محمدم علیست عکس نام محمد علیست آئینه روی محمد علیست مگر نام محمد هم علی نیست ابوبکرو عمر دیگر خر کیست تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود   به ابجد22 ابابکر 22 شیطان22به ابجدشیطان22 عمر 22 الاغی 22گورخر22 ابابکر 22 مقصر 22 دروغ 22 شیطان 22 ابابکر 22 عمر 22 بناحقه22 دوزخه 22 پایمال 22 لعنت 22دشمن اسلام 22 بدبختی 22 عمر22دروغ  22 مقصر22هذیان 22ابابکر22 22ملحد22پایمال22خایمال22 لواط22ایدز22شیطان22بدبختی  22خارجی22بدبختی22 22خریت22 ضدحق22شرابیا22لامذهب22 بظلمت 22 جنگ طلب22 دشمن اسلام 22 ضددین22 ضدحق22 ناخلفه22 نابحقه22 پررو22لامذهب22خائن هست 22 کیده باابلیس22 بظلمت 22ابجد شیطان 22 پایمال 22مبتلاه 22 لعنت 22دشمن اسلام 22 بدبختی 22 عمر 22دروغ22 مقصر22 ابابکر 22ملحد 22 پایمال 22خایمال 22 لواط 22 ایدز 22 شیطان 22بدبختی22خارجی 22خریت22ضدحق22شرابیا22لامذهب22 بظلمت 22 جنگ طلب22 دشمن اسلام 22 ضددین22 ضد حق22 ناخلفه22 نابحقه22 پررو22لامذهب22 22خائنهست 22 کیده۲۲ باابلیس22 بظلمت 22  ابوبکر را بر عکس بخوان ابوبکر = رکب وبا   کب  را از نامش برداری میشه روبا    عمر  = رمع خودتان قضاوت کنید تمام بت پرستها را در صدر اسلام راعلی به درک واصل نمود علی 26 سیمرغ26 به آسمانه لا حوت علیست او بود نبی به آسمانها میبرد جمع خلبانه خدا میدانند سرحلقه سره کائنات به والله علیست علی در کعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه میگوید همین را به ابجدظالم عالم= کیست 1602منهای مظلوم عالما 1648 مظلوم عالم  46 لا اله الا الله 46 محمد 20+26علی = 46 مطلوم عالم محمد و علی بودند  وقتی میگویی دین مسیح یعنی 73 فرقه وقتی میگویی دین اسلام یعنی 73 فرقه پس نمیتوانی روی هوا بگی حق با من است پیامبر خدا حضرت آدم نتوانست از آزمایش خدا سر بلند بیرون بیاید تو که جای خود داری قرآن میفرماید ان الانسان لفی خسرا 49 یعنی ابوبکر 27+22 عمر = 49  .نوربه ابجد 256+110 علی = 366 روز سال و به ابجدنور  256+ ماه 46= 302+محمد 20+26علی = 349  + راه حق 26= 365 روز سال     شیعه فرزندان پیامبر علی (ع) فرمود ابوبکر و عمر تا سن 4۱ سالکی بت پرست بودند ۴۹ حرامزاده ای۴۹ عمر ابوبکر۴۹بدترین خلقت خدا 49 ابوبکر 27+22 عمر = 49 به شهادت میرسیم وقتی آیه شراب نازل شد  عمر فرمود گمان نکنم از پس این یکی بر بیایم در زمان جاهلیت هیچ گناهی نبوده که مرتکب نشده باشم53 حیوانات عالم 53-26 = 27 ابوبکر حیوانه 27 عالم بوده است     نان  101  نان نمک98 به ابجد نان 101-  نمک 98= 3 سه حقه باز نانو نمک علی و محمد را خوردند و نمکدانش را شکستند و باعث تفرقه و شکست اسلام و 73 فرقه امت اسلام شدند به ابجد صغیرنان نمک رسول خدا را خوردید 85-58 ونمکدانش راشکستی=۲۷  ابوبکرهم نانو نمک خورد و هم نمکدان شکست ۲۷ بینمازا 27 حقه باز 27 دوزخی 27 دشمن خداوند بظلماتی 27 خیانتی 27 کلکی 27افراط 27 بدبختی 27 ابوبکربه ابجد صغیر ۲۷ دشمن اسلامه۲۷ خریته۲۷ضدحق۲۷شرابیا۲۷لامذهبه۲۷ بظلمته 2۷ جنگ طلبه۲۷ دشمن اسلامه ۲۷ ضددینه۲۷ ضد حق۲۷ناخلفی۲۷ نابحقی۲۷ پرروه۲۷  ۲۷ کیدی۲۷ باابلیسه۲۷ بظلمته ۲۷دشمن محمد ۳۰ منهای ۲۷ ابوبکر = ۳ خلیفه احمقنادان ابجد آیه ۲۲ سوره سجده آیه ۲۲ ان من المجرمین منتقمون ۱۲۰۲ ابجد ابوبکرو عمر عثمان هم ۱۲۰۲ میباشد  خسرا دنیا و الاخره 53-26 علی = 27 ابوبکر  خسرا دنیا و الاخره 53  اول ظالم که حق را ناحق نمود به ابجد  حق 12+15 ناحق = 27 ابوبکر   حق را ناحق نمود و حق خلافت و فدک را هم قصب نموده دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت ظالم 11+ نادانها 16 = 27  ظلم 10+ بنادانه 17 = 27  ابوبکر 27 شهوتی  27 دشمن احمد۲۷دشمن اسلامه  27 ابجد رکب وبا ابوبکر 27 برعکس  قاتلان شهدای کربلاء 72 توسط یاران  ابوبکر 27 سوره مورچه27لجاجتي 27 خيانتي 27دروغه 27 حسدیه 27کبری27 حرصه27  دوزخي27 منافقون 27 نفرته 27هزیانه 27 دروغه 27 ام الفصاد 27 گمرهی 27 دوزخی 27 حقه باز27 حيوانه 27 جاسوس مقابل 27منافقون 27به شرابخار 27 وهابی ها را به مبارزه میطلبم به ابجد (خداوند17 ) + (ظلم 10 = 27 ابوبکر شیطان بود حرف خدارا گوش نکرد  فقط یک کلمه به ابجد کبیر ابوبکر و عمر و عثمان   بغیر حروف تشکیل دهنده نامشان  بنام خلفایتان بیاورندبه ابجد کبیر فقط سوره مورچه بنام ابومکر آمده و هیچ سوره دیگر نیامده خدا اصلا به آدم حسابشان نکرده به ابجدکبیر خداوند17  + ظلم 10 = 27 ابوبکر 27خداوند ظلم 27 بخدای ظلم 27 شیطان بود حرف خدارا گوش نکرد  ( گمراه 18 +9 خار= 27 ابوبکر 27)گمراه خار  ابوبکر 27    قال رسوالله من تعز بغیر الحق اذله الله بالحق  هر کس به ناحق عزیز شود خداوند او را به حق بر زمین میزند در عالم اولین کسی که در اسلام حق را ناحق نمود ابوبکر بود  ابجدش 27سوره مورچه بعد از دوسال خلافت از دنیا رفت اوحق را ناحق کردبه ابجد۱۲حق12 +  15  ناحق =  27ابومکر27سوره مورچه  ابوبکر خیلی کوچک بوده مورچه نمل 27 من از خار سر دیوار دانستم که ناحقی ۴۹حرف ناحقی49 بفاسد ترینی 49  پست ترین انسان در آتش 49 پست تر انسان خاکها  49 پست ترین انسان آتشی۴۹ حرامزاده ای۴۹ عمر از ابوبکر۴۹ ابوبکر 27+22 عمر = 49 خاک بر سره زشتها  49   - محمد و علی 46=  3 انگل ابوبکر عمر و عثمان بیعت کنندگان بیعت شکستند اهل سنت کرخیدا  49 بیعت شکنانی 49 با بی دین ترا ه 49 ضد دین محمدا 49 گبر دین مجوسی 49 بت پرست دینی 49  به ابجد   49بفاسد ترینی 49 یعنی ابوبکر 27+22 عمر = 49 بفاسد ترینی49 دشمنانه دین خدای49خائن به اسلام خداوند 49  یعنی ابوبکر 27+22 عمر = 49 خسرا دنیا و الاخره53 -26 علی = 27 ابوبکر 27 دشمن مقدسه 27  خسرا دنیا و الاخره49   مسئله اصلیا 49 بغصبا خلافت الله 53- 26 علی = 27 ابوبکر ابوبکر و عمر در جنگها  جیم میشدند به ابجد جیم 53 – 26علی =27  ابوبکر و فقط  علی میجنگید و از پیامبر محافظت مینمود ابوبکر و عمر در جنگها جیم میشدند  طرفداری کور کورانه از سه خلیفه نامردی تمام است و فقط علی مولاست   و ابوبکر 27خاکبرسر27پررو ه 27 کلکه  27 رودار 27 نفرته 27 افراط27 پستریه 27 بدبختیه27 شیطانه 27 دوزخی 27 زناکارخیانتی 27 گمرهی 27 بشهوتی 27 شهوت بنفس 27 مرگ بنفاقه۲۲ 27نجس عین27 دوسال بیشتر خلافت نکرد ریق ریاست را سر کشید ابومکر دوسال نشده از دنیا رفت  ابوبکر27مذهب سنی 27 بنفاقی 27 زنازاده 27 زناکار 27نجس عین27 ام الفصاد 27 دوزخی 27نظام سلطه 27 فلانی 27دوزخی 27 ناخلفی 27ی حقشه 27 سوره مورچه ۲۷ شرابیاه 27دوشاخیا 27 بشلخزنی 27 ملحده  27 به ابجدخداوند17  و ظلم 10 = 27 ابوبکر شیطان بود حرف خدارا گوش نکرد  ( گمراه 18 +9 خار= 27 ابوبکر 27)گمراه خار 27 ابوبکر 27( گمراه 18 +9 خار= 27 ابوبکر 27)گمراه خار 27 ابوبکر 27 ظالم 11+ نادانها 16 = 27 ظلم 10+ بنادانه 17 = 27 ابجد نان 101- نمک 98= 3 سه حقه باز نانو نمک علي و محمد را خوردند و نمکدانش را شکستند و باعث تفرقه و شکست اسلام و 73 فرقه امت اسلام شدند به ابجد صغير نان نمک رسول خدا را خورديد 85-58 و نمکدانش را شکستي = 27 ابوبکرهم نانو نمک خورد و هم نمکدان شکست( گمراه 18 +9 خار= 27 ابوبکر 27)گمراه خار ابوبکر 27 قال رسوالله من تعز بغير الحق اذله الله بالحق هر کس به ناحق عزيز شود خداوند او را به حق بر زمين ميزند در عالم اولين کسي که در اسلام حق را ناحق نمود ابوبکر بود ابجدش 27سوره مورچه بعد از دوسال خلافت از دنيا رفت ( گمراه 18 +9 خار= 27 بابوگبر  اگر نام ابابکر و عمر ابجد شیطان نبود بازم هم نمیشد به بناحقه22 دوزخه 22 خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار دادضرب ۵تن در خودش و دوازده ۱۲ امام در خودش و ۱۴ معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود ۳۶۵ روز سال    هر روز از صدها نفر ندای بحق لا اله الا الله محمد رسوالله علی ولی الله میگویند و قائمنا حجت اله   دین مسیح ۷۳ فرقه دین اسلام ۷۳ فرقه پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵ فرقه ۲۵ شیعه ۲۵  جیگر ۲۱۳ +۱۱۰ علی ۳۲۳ +۲۰ محمد ۳۴۳ + ۲۳ مهدی = ۳۶۶ روز سال نازد به خودش  خدا که حیدر دارد از حیبت او کعبه ترک برداردخداوند سال را 365 روز سال 52 جمعه داریم میماند 313 روز +۵۲= ۳۶۵ وز سال  مثل روز جمال قائم آل محمدعج  ۳۱۳ یار باوبا دارد بخاطر 5 تنو 12 امام و 14 معصوم هر عدد ضربدر خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال بخاطر5 تن و ۱۲ امام و 14معصوم  شیعه خداوند سال را 365 روز قرارداد عکس نام محمد علیست۱۸۰ درجه گردش عالم علی میشود علی جانشین محمد علیست ۱۸۰تقسیم بر 14 معصوم = 12 امام جانشین خاتم الانبیاء ۵ تن +و ۱۲  امام +۱۴معصوم = ۳۱ قرآن ناطق۳۱ کلام حق ۳۱= ۵تن+۱۲+۱۴ معصوم = ۳۱ ضربدر ۵ تن ۱۵۳ + علی۱۱۰  =۲۵۳ +۹۲ محمد = ۳۴۵ + ۲۰حسین= ۳۶۵ روز سال به ابجد صغیر اسلام 12 حق 12 ساعت 12 ماها 12 اهل 12 سنی 12 معتقد به 12 امام باید باشد به  ابجد کبیر اسلام 132+12 اسلام به ابجد صغیر = 144 آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا"‌ولا تفرقو  هم ابجدش 144 ضرب 12 امام در 12 = 144 ریسمان الهی 12 فرزندان رسول خداست اسلام به ابجد کبیر و صغیر 144 میباشداسلام ۱۳۲+ابجد صغیر اسلام ۱۲+۱۳۲= ۱۴۴ضرب۱۲امام شیعه جانشینان پیامبر اسلام خانواده  پیامبراسلام به ابجد  132 +علی110+92محمد + قرآن ناطق31 = 365 روز سال قرآن ناطق 31 منظور جمع 14 معصوم +12 +5=31 کلام حق ۳۱ قران ناطق ۳۱  از علی آموز اخلاص عمل این ابو مکرو عمر باشند دقل مدح مولایی که در لاحوت عشق ذکر تسبیح ملائک روزو شب باشد علی و منجی آخرالزمان سوشیا عابد 17 پیدا یش خواهد شد هم شوشیا 17 نماز 17 هم عابد 17 قائم آل محمد مهدی شیعیان است که در هر کتاب آسمانی نام زیبایی داردسوشیانت نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی. معنی اسم: سوشیانت۲۳،نجات دهنده مهدی ۲۳ ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند سوشیانت یعنی بسوی شیعه نجاتبخش کلمه سوشیانت به ابجد 23 مهدی23 سوشیانت 23 منجی آخرالزمان قائم آل محمد 12 دوازده همین فرزند آخرین پیامبر12 ده همین سوره قرآن یوسف زهرا در دوازدهیمن ساعت دوازده ضلع کعبه دوازده ماه سال خداوندسال بخاطر 5تن و 12 امام و 14 معصوم ضر ب این سه عدد هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال بخاطر خانواده رسول خدا آخرین پیامبر الهی و 12 جانشینه او امامان شریف اسلام  آیا میدانید رشته های عصب در مغز انسان ۱۲ رگ میباشد ساعت هم ۱۲ ماها ۱۲ قلب شبیح ۵ تن خانواده رسول خداست ولی قلب به ابجد میشود ۱۲  اسلام هم میشه ۱۲سلام بر مهدی ۱۲ دهمین سرور عالم مهدی ۲۳ سوشیانت 23 مهدی 23 سلام بر مولای زیبای عالم هر کجا هستی پایت را میبوسم منتظران سوشیانت 23 به ابجد زمین  23 مهدی23  آیا میدانید خداوند حلقهای دی ان ای را در آفرینش انسان ۲۳ حلقه قرار دارد پیامبر ۲۳ سال تبلیغ اسلام نمود ۲۳+۲۳ = ۴۶ لا اله الا الله ۴۶  حلقه های خلقت زیبای  بشر ۲۳ حلقه دی ان آ  میباشد آیا میدانید مغز انسان ۱۲ جفت رگ  عصب دارد  آیا میدانید دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراست آیا میدانید اسلام به ابجد ۱۲ حق ۱۲ میباشدبا سلام به وبلاگ    راه حق 26 ابجدصغیر مولاء علی۲۶ خوش آمدید  در گوگل سرچ کنید  لا اله الا الله 46 محمد 20+26 علی = 46    راه حق 26 +۵ تن= ۳۱ قرآن ناطق۳۱ نور قرآن 31کلام حق ۳۱  یعنی ۵ تن +۱۲ امام +۱۴ معصوم = ۳۱ قرآن ناطق ۳۱ کلام حق۳۱ علی ۱۹ رمضان شهید شد ضربت در محراب نماز و در ۶ سطح کعبه به دنیا آمد ۱۹ ضربدر ۶ = ۱۱۴ قرآن ناطق علی مولاست  یا علی  این جمله به ابجد برحق ترین مکتب اسلام  تشیع میباشد 121 یا علی 121 جهاده حق ۱۲۱میباشد بسم الله الرحمن الرحیم به ابجد ۹۳+۱۷ رکعت نماز =  ۱۱۰ علی مولاست نجم به ابجد 93 + 17 رکعت نماز =110  قمر به ابجد 340 +26 علی = 366 روز سال  دوش نبی حیدر است وارث پیغمبر است سه برتری علی نسبت به پیامبر به فرموده خود پیامبر پدر زنش نیکوترین و با قارترین پیامبر خداست همسرش کوثر است و به دوش رسول خدا بت ها را شکسته است و در کعبه به دنیا آمده جیگر رسول خدا کننده دره خیبر علیست ضربت علی یوم الخندق عبادت ثقلین کتاب الله و عترتی اهلبیتی  وعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقو  144  ضرب 12 امام در 12 = 144 حبل الله نجات بخش  هر کس پذیرش ولایت12 نور الهی  بر حقا 72 +72= 144  ضرب 12 امام در 12 = 144  جانشینان برحق پیامبر را بپذیرد به ریسمان خدا متصل میشود144 رمز پیروزی شیعیان قائم آل محمد است 144 طناب عشق144 قطره قطره جمع گردد آنگهی دریا شود 144  جانشینش محمد  92+18 ذلحجه غدیر خم مثبت 18 = 110+30 کوثر جزء قرآن = 144 علی مولای جهان است الهم صل علی محمدن و آل محمد= 110 علی +30 جزء قران = 144 علی در 6 سطح کعبه به دنیا آمده و 19 رمضان به شهادت رسیده 6ضربدر 19= 114+ کوثر 30 جز= 144  محمد علی46+ لا اله الاالله46+ علی 26= 72 +72= 144   ابجد اسلام132+12  امام = 144 قرآن 114 سوره+ 30 جزء = 144 بخاطر 12 امام 114 سوره قرآن نازل برمحمدی 30= 144 یعنی 114 سوره قرآن نازل بر بپیغمبرجزء 30=  114سوره قرآن نازل بر +30بپیغمبر=144 جانشینان برحق  پیامبراسلام محمد چه کسانی هستند  144بر حق ترین مکتب اسلام تشیع مهدی میباشد 144 یا علی مهدی 144یعنی 12 ضربدر 12 = 144 منظور قدرت نور ولایت 144 وعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقو 144 دوازده امام شیعه که هنوز وارد آیه های قرآن نشده ام تا آیات 144 را روشن سازم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست سال تولد پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) در144 عام الفیل بوده که برابر با سال 570 میلادی است 570تقسیم بر 5 تن = 114 سوره قرآن  و همه محدثان و مورخان اتفاق نظر دارند که ماه تولد پیامبر گرامی در ماه ربیع الاول بوده، هر چند در روز آن اختلاف نظر دارند. گروهی آن را 17 ربیع و گروهی دیگر 12 آن ماه می دانند.در هر دو تاریخ حققانیت تشیع هویداست13 رجب تولد مولاء در کعبه114+30= 144 است و شناخت نایب پروردگار=63محمد و علی کف دستت نوشته 81 – 18ذلحجه غدیر خم  = 63 سن  پیامبر و علی 63سال  = 63+81=    144   و144 رمز پیروزی شیعیان قائم آل محمد است 144    ضرب 14 معصوم در 14 = 196 یعنی چه یعنی 114 سوره قرآن نازل بر 30 جزء پیغمبر 114+30=144+26علی +26 راه حق = 196  جمع سه ضرب حق با شیعیان علیست    =۱۹۶+۱۴۴+۲۵=۳۶۵ روز سال 5+6+3= 14 معصوم   14 ضربدر 14 = 196 ضرب 14 معصوم شیعه و آیات بسیاری ابجدش 196و 144 و 25 میباشد110 کسی که به دنبال حق است را می یابد   ۶+ ۹+۱= ۱۶   +   ۴+۴+۱= ۹+۱۶= ۲۵ شیعه ۲۵ کعبه ۲۵ ره حق ۲۵اساس علم عدد بر این است که عدد مفروض ذهنیت انسان نیست. بلکه عدد از عالم سرّ الهی به اراده و مشیت پروردگار عالم ظهور و بروز پیدا کرده است. و عالم عدد روح گنج و کنز الهی است چنانچه پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد و فرمود57(صراط المستقیم.57 قُل هوالله احد)52 ضربدر 5 تن =260+92 محمد = 353+12 امام = 365 روز سال بسم الله الرحمن الرحیم ۹۲ + ۱۸ ذلحجه غدیر خم =۱۱۰ علی جانشین و داماد پیامبر همتای کوثر قرآن است علی در محراب کعبه به دنیا آمده و در محراب نماز به شهادت رسید ۱۹ رمضان شهادت علی ۱۹ضربدر ولادت ۶ سطح کعبه مکعب = ۱۱۴ سوره قرآن ناطق فقط علیست میخاهی بفهمی یاران واقعی علی چه کسانی هستند شهادت ۱۹ رمضان + ولادت ۶ سطح کعبه = ۲۵ کعبه ۲۵ شیعه ۲۵ تقواء ۲۵ عدالت ۲۵ راهنمات ۲۵  به ابجد صغیر ۲۵و به ابجد کبیر کعبه به ابجد ۹۷+۱۳ رجب تولد مولاء در کعبه =۱۱۰ باز هم علی ابجد نامش ۱۱۰ میباشد یا علی به ابجد ۱۲۱ بر حق ترین مکتب اسلام تشیع میباشد ۱۲۱ ابجد این جمله هم ۱۲۱ میباشد بر حق ترین مکتب اسلام تشیع میباشد ۱۲۱  اگر وهابی ها توانستند یک جمله به ابجد مولایشان و نام دینشان بگویند اسامی ابجد شیطان 22 دروغ 22 ضد اسلام 22 دشمن اسلام 22 ملحد 22 گمراهه 22 با ابلیس 22 کید 22 کبرت 22 تکبر 22 حراما 22 ناخلفه 22 ناحقبه 22بدشمنی22اسلامی 22 نفرت 22 لعنت 22 بکذابه 22 ناخلفه 22 بنادانی 22 بکذابه 22 جهیم لعنت خارترا 22 حمارا 22 قلدر 22 بنامردا 22 گفته است 22 ذکی 22جادوگر 22 جنگ طلب  22 پررو  22 بااذیت 22 گول بزد22 آزاره 22یاران 22بظلمت 22 بکشانده 22 براه کج22 آلوده22 گولبزد 22 غصبی 22هذیان 22جایشانه 22 دوزخه 22 جنگ طلب 22 ناخلفه بی دین 22 هیز ملحد دروغ 22 بمردم 22 گفته است22بددهنه 22 بپلید 22 بمنافقا  22 خارترا 22حمارا 22الاغی 22گمراهت 22 بکشانده 22 جایشانه 22 دوزخه 22 قلدر 22 نادانتر 22 بنامردا 22 مشرکن 22 رزلا 22 رذلت22 مقصر 22 شیطان 22 بگرفت 22 یاران 22 خارترا 22 بناحقه فاحشه 22 مارشه 22 بمنافقا 22 برندها22گولبزد 22 ناامید 22 ناحق 22  اسلامی 22 راه کج 22 بکشانده 22 پررو  22 جدایت خرمگسی  جنگ طلب 22 اختلاف 22 انداختی 22 لعنت 22 کید 22 تکبر 22 کبرت 22 ملحد 22 لعنت 22 ظللمها 22 احمقه 22 شیطان 22بنادانی 22 بحسرت 22 بظلمت 22 بکشانده 22 اسلامی 22بغیبت 22 ابابکر 22 شیطان  22عمر 22 لواط 22ایدز22  اعمال22 شنیع22مساحقه22دروغ 22 مقصر 22 کجا حق با وهابی هاست خداوند بدن انسان را مثل ستاره با ۵ عضوء بزرگ و شریف قرار داد با سه عضوء کوچک و حقیر پست و اگر وهابی ها این را بدانند همین را علمه عثمان کرده و خواهند گفت حق با ماست به ابجد امانت نبی 26 علیست جان رسول 26 علیست وصیت 26 بیعت 26 علی 26 این مقاله از زیبا ترین و طرح معجزات حدیث و آیات قرآن به ابجد قرآنی سخن میگوید  قمر به ابجد 340+علی 26= 366 روز سال و قمر به ابجد کبیر 340+25 نام کعبه و شیعه حضرت مهدی =365 روز سال دوازده امام   12+ 5  تن= 17 رکعت نماز روزانه در 5 وقت بنام 5 تن نماز صبح را بخاطر پیامبر و جانشینش علی 2 رکعت قرار داد این قرار داد خدا با وصی خاتم است که در محراب نماز صبح در نماز صبح سپید به جوار حق پرواز کند ولی نماز تاریکی سه خلیفه که در شب مردند سه رکعت سه خلیفه دروغ گورا سه رکعت بخاطر پناه بردن از این سه گمراه خودتان به ابجد حساب کنید ظالم 971- مقصر 430= 541 ابجد ابوبکر و عمر   کعبه به ابجد 97+13 رجب تولد مولاء در کعبه =110  حق با شیعه علی مولاء علیست ۱۱۰بنام شاه مردان علی   علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را خداوند اول قرآن بنام ابجدبسم الله 25 شیعه25 کعبه  25عدالت 25تقواء 25راهنمات 25 راهنما ه 26شیعها26 ابجد علی 26نام برده   قرآن 114دارای بسم الله الرحمن الرحیم به ابجدبا تشدید 96+14 معصوم =  بنام علی میباشد 110قرآن  114بسم الله الرحمن رحیم دارد بنام قرآن ناطق علی میباشد فرزند کعبه علی شهادت 19 رمضان تولد شش سطح کعبه 19ضربدر 6=114سوره  قرآن ناطق علی (ع) میباشد  بنظرم ضرب ابجد کبیر خاتم و علی 10120 روز قیامت باشد یعنی هر امام 700 تا 1000 سال هم رجعت کند با این رقم درست میباشد 10120 سال دیگه قیامت میباشد به امر خدا انشاء الله گفتم شاید خودم مطمعنم   قرآن ناطق علیست به ابجد قول هو الله 46ابجد اسم اعظمی 46  احد الله صمد 46 لم یلد ولم 46 یولد ولم یکن له کفون احد 110  به ابجد = کلید اسرار46  قائم آل محمد 46 اسم اعظمی الله 19 +و صمد 14 معصوم =33  لم یلد 30+ ولم یولد42=72 شهید کربلاء  ولم یکن له کفوا احد 82 ابجد کبیر و صغیرقائم آل محمد  84 هم عید غدیر  حضرت مهدی قرآن  114سوره است منهای ۳ خلیفه ناحقو یکی هم حق = ۱۱۰خلیفه واقعی خدا علیست که ابجد کبیرش ۱۱۰ میباشد 114 سوره قرآن منهای 4 خلیفه = 110 علی مولاست قرآن ناطق فقط علیست شهادت 19رمضان ضربدر ولادت 6 سطح کعبه = 114 سوره قرآن ناطق فقط و فقط علیست  قرآن ۱۱۴ دارای بسم الله الرحمن الرحیم به ابجدبا تشدید 96+14 معصوم = 110 علی کعبه به ابجد 97+13 رجب تولد مولاء در محراب کعبه =110 علی غدیر خم 18 ذلحجه +92 محمد = 110 بازم علی26+26=52 جمعه هر سال بخاطر علی و ابوبکر و عمر و عثمان در محل یهودیان بنی قراضه صقیفه بنی ساعده تجمع منافقان کور دل جمع شده و خلافت را قصب کردند من از روئیدن خار سر دیوار دانستم که ناحقی ابوبمکرو عمر عثمان چه حقی چه کشکی چه دوغی هم دروغی دروغ ابجد عمرو شیطان است۲۲قرآن  114بسم الله الرحمن رحیم داردبنام قرآن ناطق علی میباشد فرزند کعبه علی شهادت 19رمضان تولد شش سطح کعبه 19ضربدر 6=114سوره قرآن ناطق علی (ع) میباشد خداوند فرموده لولاک لما خلقت الافلاک ما14 آسمانها14 را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم خلق نمودیم به ابجد قرآنی آسمانها میشود 14 معصوم نماز 14 خداوند سال راهم  بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد بخاطر 5 تن و 12  امام و 14 معصوم  ضرب این سه عدد هر کدام در خودش یعنی 5تن ضربدر 5 و 12 ضربدر 12 و  معصوم 14 ضربدر 14 =196 جمعشان25+144+196=365 روز سال  به کوری چشم دشمنان شیعه365 روز سال بخاطر 14 معصوم شیعه قمر به ابجد 340+علی 26= 366 روز سال و قمر به ابجد کبیر 340+25 نام کعبه و شیعه حضرت مهدی =365 روز سال  12+5=17 رکعت نماز روزانه کعبه به ابجد 97+13 رجب تولد مولاء در کعبه =110 بنام شاه مردان علی   علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را چه مبارک سحری بودو چه فرخنده شبی لیه القدر به کعبه علی دوش نبی حمدو قلهو آیه الکرسی به عرش کبریا مدح او گوید به دوش مصطفا 110 یکصدو دهمین سوره قران بنام علی سوره نصر جانشینه رسول خدا ۵۹ سالار عالم کیست۵۹ برای سلامتیش صلوات به ابجد مسلمان میشود 17 کسی که نماز میخواند  حق به ابجد قرآنی میشود 12دوازده  امام شیعه 12+ 14 معصوم= 26 راه حق 26علی26 خداوند سال را بخاطر5 تن و 12 امام 14 معصوم 365 روز سال =  5+6+3= 14 معصوم قلم 14 و قلم 14 خداوند بارها و بارها به 14 معصوم در قرآن قسم یاد کرده حم 14 عشق 14 بقلب 14مسلم 14باسلام 14نجمه ۱۴شمسی ۱۴صدق 14نماز14 و دوازده  12 نور خدا اسلام 12 میباشد به ابجد اسلام 12 میباشد کسانی که میگویند اسلام را پذیرفتیم 12 شرط دارد 12 نور الهی دارد 12 امام شیعه دارد 12 ماه سال دارد 12 ساعت و کعبه هم دوازده ضلع دارد۱۲ جانها ۱۲ قلب ۱۲ بماه ۱۲  به علم ریاضی قرآن ابجد قرآنی حق 12 اسلام 12 ساعت 12 ماهای سال 12  قلب 12 جانها  |آسمانت 12 میباشد 12 نور الهی فرزندان و جانشینان پیامبر اسلام 12 نفرند مثل حواریون حضرت عیسی 12 نفرند بجانم 12 شماها12 بماه ۱۲ خدامه ۱۴ خداهم۱۴ راه۱۴ عشق ۱۴ نبوت ۱۴ امامت ۱۴ کسی که بر جسم مطهر رسول خدا نماز خواند و او را بخاک سپرد او جانشینه واقعی پیامبر است فقط به امر خدا جانشین انسان میتواند بر انسان شریفی مثل پیامبر نماز بخواند  بهترین شب در قرآن شب قدره23 است امام زمان مهدی۲۳ بهترین روزروز غدیر26 و شکستن بتها به دوش نبی علی26 علی26 راه حق 26 طلاء 26علی26 غدیر ۲۶ که خاتمه جنگ ایران و عراق به دستور امام علی و حضرت مهدی بود ابجد صغیر هر دو را ضربدر هم کنی 23مهدی ضربدر 26علی  = 598 قطعنامه 598 به دستور شخص حضرت بقیه الله اعظم و پدربزرگ شریفشان امیرالمومنین حیدر کرار کننده دره خیبر بوده است  خدا این نور را به دو نیم کرد نیمی من و نیمی علی ابجد صغیر علی 26+20محمد = 46+46=92 محمد یک نور واحد بوده اند و به دو نیم شد 46ضربدر 2 نیم شد = 92محمدو جانشین برحق پیامبر علیست26  و کسی جانشین علی (ع) است که ابجدعلی 26- 3خلیفه =23 را منهای سه خلیفه کنی 23 مهدی مولاء آقا و سرور تشیع 23-3 خلیفه 20 محمد  و حسین 20 امام حسن ۲۰بخاطر همین در اسلام نمره بیست را برای حقانیت و برتری  انتخاب کردند  که سلمان فارسی به پسرش و او به یکی یکی از نوه هایش تا بمن ذلفقار رسید این حدیث شریف حقانیت علی را با دلیل ثابت میکند و  این نور به دو نیم شدابجد علی 26+محمد 20=46 یک نور واحد به دو نیم مساوی  46+46= 92 محمد خاتم الامبیا و جانشینه 124000 پیامبر علی شد بکاروان سالار عشقا 59مهدی صاحب الزمان جانشینه بر حق علی26  علی- 3 خلیفه قصبی= راه خدا ت 23 ره خداه   23   آئینه حق نما ست علی حق به ابجدحق 12 ساعت 12 بماه 12 فشار خون 12 قلب12  اسلام به ابجد 12 جانشینه رسول خدا را 12 بماه 12قدم12صدق۱۴ معصوم ۱۴ خدامه ۱۴ خداهم۱۴ راه۱۴ عشق ۱۴ نبوت ۱۴ امامت ۱۴ کسی که بر جسم مطهر رسول خدا نماز خواند و او را بخاک سپرد او جانشینه واقعی پیامبر است فقط به امر خدا جانشین انسان میتواند بر انسان شریفی مثل پیامبر نماز بخواند 14میگویند  14مسلم14 به کسی که به 14معصوم اعتقاد دارد مسلم 14 مسلمان 17 به کسی که نماز میخاند مثل علی در نماز صبح شهید میشود در محراب کعبه به دنیا آمده و در محراب نماز شهید میشود بی اذنه علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست چرا خدا ساعت را 12 ماههای سال را 12 کلمه اسلام به ابجدمیشود 12حق 12قلب 12 حم12 ضربدر 5 تن = 60 دقیقه و ثانیه هم میگوید علی حق است راه حق 26 ابجد علی 26 میباشد و ره حق هم شیعیانش 25 مثل ساعت دقیق مثل 12 ماه سال مثل12 حق 12+عشق 14= 26 طلاء 26 علی۲۶ راه حق 26 مثل قلب 12+ 14 مسلم = 26 علی 26غیرت 26سرداره26مت سری 26مستری 26خیلی 26آقای 26 رستمی 26 مت سری 26 در نماز فرقش شکافت آنهم نماز صبح سیپید در محراب نماز بی اذنه علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست  اشهد ان لا اله الا الله محمدا"روسوالله علی ولی والله حضرت عشقی علی مولای ما  جانشینه مصطفا این مرتضا مولاء علیست امیرالمومنین در کعبه دوشش کسی غیر از علی نیست گفت پیغبر به کعبه اینچنین نیست جز حیدر امیرالمومنین   با هر تپشی که در دله آگاه است یک نغمه لا اله الاالله است آنجا که بلند است ندای توحید  گلبانگ محمدا" رسو الله است تو حیدو نبوتو امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است  امام علی فرمود من و حسین و یارانش به دست بدترین انسانها که ابوبکر و عمر تا سن 41 سالگی بت پرست بودند به شهادت خواهیم رسید  حساب میکنیم به ریاضی و 5 تن+12+14 معصوم +41 سال بت پرستی ابوبکر و عمر =72 شهید کربلاء که توسط یاران ابوبکر27  همه را به دوزخ ببرید  به طرفداران شیطان را  وهابی میگویند شیطانه 27 ابوبکر 27 کسانی که طفداران ظالم به ابجد کبیر ظالم 971- 430مقصر = 541 ابجد ابوبکر و عمر میشود 541 و هر طور مقصر را منها و جمع در ظالم نمائید این سه خلیفه شیطان صفت را معرفی مینماید خنده دار است مثال عمر 310+231  ابوبکر +430 مقصر = 971 ظالم بدست میآید و اگر کلمه ظالم را 971- 661 عثمان کنی باز 430 مقصر به دست میآید  پیامبر مثل شما نماز میخوانده مثل شیعه نماز میخوانده است  در صحیح مسلم و بخاری میگوید رسول خدا مثل ماشیعیان نماز میخوانده و باب 35: قوله تعالى : "وجعلنا لهم43 لسان صدق 23عليا 26علی 26"وقول تعالى 53"واجعل26 لي لسانا 26صدق14 في 18الاخرين "وقوله 55: "وبشر الذين آمنوا53    أن لهم18  دلیل ذکرمستقیم نام امام علی در قرآن/ 500 آیه درباره امام علی است کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست ابجد این سه حقه باز مو به مو  ابجد ابوبکر خزنده سوره 27 قرآن نملی22 نملیه 27 ابوبکر و عمر ابجد شیطان 22 عمر 22 شیطانه 27 ابوبکر 27 با ابلیس22 با ابلیسه 27 ابوبکر میباشد متاصفم برای وهابی ها تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوکرو عمر عثمان بوود   شیطان 22 غیر 22 عمر 22 نمیشنسد 22نمیداند 22 نوکر 22شیطان 22عمر 22 شیطان 22 رید 22 روسر 22 عمر 22 دروغ 22 تکبر 22 لعنت 22تکبر 22دروغ 22بگوید 22بمردم 22با ابلیس 22 همکاسست 22 کید 22 تفرق 22 اختلفنا 22 هیز 22 لا مذهب 22 قلدر 22 بناحق 22 خیانته 22 گمراهت 22 ملحد 22لواط 22 تعصب 22 عمر 22 بی دین 22 دشمن اسلام 22 ضد حق 22 ناخلفه 22 ناحقه 22 آیه 22 سوره سجد برای ریاست سجده کردن نه برای خدا آیه 22 ان من المجرمین منتقمون1202 ابجد این آیه ابجد ابوبکر و عمر و عثمان قلدر1202 میباشد  22 عمر 22 شیطان 22 میباشد ما مجرمان را سخت کیفر میدهیم  پیامبر فرمود دین اسلام بعد از من به 73 فرقه توسط خلیفه دوزخی متفرق میگردد اختلفنا 22 عمر 22 +ابوبکر 27+عثمن 24=73 فرقه توسط این سه خلیفه نادان دین اسلام به 73 فرقه از هم میپاشد فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 فقط شیعه علی اهل نجات است رسول خدا فرمود هیچ کس شیعه نمیشود مگر فرزند دخترم فاطمه باشد شیعیان همه مادرشان دختر رسول خداست جانم به فدای مادری که در 18 سالگی توسط شیطان کافر عمر با لگد به در به پهلوی حضرت کوبید هم خودش هم بچه کوچکش حضرت محسن به شهادت رسیدچرا ۲۲ شیطان  22دست دشمنت 22 بشکند ها 22 مرگبر 22 عمر 22 بقاتله22 دشمن اسلام 22 عمر 22 بمیگند 22 گویند22  چرا خدا ساعت را 12 ماههای سال را 12 کلمه اسلام به ابجدمیشود 12 مثل ساعت دقیق مثل 12 ماه سال مثل12 حق 12+عشق 14= 26 طلاء 26 علی 26 راه حق 26 مثل قلب 12+ 14 مسلم = 26 علی 26غیرت 26سرداره26مت سر ی26 رستمی 26 مت سری  12 اسلام 12 کسانی که به 12نور هدایت قرآن اعتقاد دارند مسلم به ابجد 14 میشود  به کسی مسلمان میگویند که به5 تن + 12امام = 17 رکعت نماز بنام 5 تن در 5 وقت مسلمان واقعی نمازش را سر وقت میخاند کفار فقط نماز نمیخانند گناه آنان که خود را مسلمان میدانند و نماز نمیخانند هزار برابر بیشتراز کفاربی درک وبی شعور میباشد  ونبوت 14 امامت 14معصوم جمع خانواده پیامبر را 14نور هدایت معصوم میباشند 12امام +14 معصوم = 26 علی 26 میباشد راه 14+حق =26 علی 26راه اسلام 26 راه حق 26 عشق حق 26 علی 26غدیر 26 وصیت26 بیعت 26دو مرد 26 محمد و علی 26  یا.علی26 آیاتی26شعاعه26 سفیدت 26 طلایی26 نوری26  6کائنات26بگفتم قسم26 گفتمی 26 وصیت 26 جان رسول 26امانت نبی 26  بیعت 26 نور خداه 26 هست علی 26 جمال حق 26 اسرار آسمان 26نییت 26 بیعت 26  احکامت26 راهبی 26 دیرت 26 بمتقین26 خوف رجا 26 احکامت 26 با حقیا 26 راه حق 26کیف26 جر نزنید دق نکنید راه حق 26 امانت نبی 26جمال حق 26 علی 26 راه حق 26 علی 26 وصیت 26 بیعت 26 جان رسول 26نور چشمها 26چراغ ولا  26 امانت خلف اسلام 12 جاشینه محمد علیست26 بخالصیا26گنجه نور26 گنج نوره 26وزن اسلام 26 ابجدصغیر  امام علی 26علی 26 راه حق 26 26قلب اسلام 26 گنجینه ها 26  26 دوست حق 26 غدیر 26 سیزده 26سیزده رجب تولد مولاء‌در کعبه 26  بیست ششی 26  راه اسلام26راه حق 26حق انتخاب 26 وصیت 26 بیعت 26 ارباب حق 26 عشق حق 26  خاندان نور 26 گنج عالم26 خیلی 26مردی 26غیبی 26 مردی 26 غیبی 26 راه حق 26 علی 26 طلاء26 گنج علما 26خیلی 26مردی 26 حبلی 26 26 علی سالاری 26 خیلی 26 مردی26  آقایی 26 علی 26 طلاء26 علی26 آیاتی 26 وصیت  26واقعه26 جهانیه26 غدیر  26راه حق 26 بتالار 26 سفیر26 26 دینی 26 وصیت 26 بیعت 26 راه حق 26 خیلی 26 مردی 26علی 26حدید 26 آبادانیه 26 وصیت 26بیعت 26جانه نبی ا26 جان رسول 26  26 عشق بخداه26 سرداری 26 خیلی 26 مردی به ابجد26 راه حق26 بسم رب شهدا26 امام دین  26ره راست 26 مستقیم 26 فروغ آفتابی 26 علی 26 حدید 26طلاء26  حدید 26  بحق حق 26 وصیت 26 بیعت 26 امام دین 26  ۲۶ بمنتخب اسلام ۲۶ باانتخاب حقا۲۲ وصیت ۲۶ بیعت ۲۶ علی ۲۶ بجانشینها ۲۶ پیامبرا  26منظورها ۲۶ بسلطانها 26 پادشاهیه 26 نیت خداه26 غدیر 26وصیت 26 بیعت 26 وصیت  26محمدها  26  جان رسول ۲۶امام دین 26 ( امام بجنو انس  26 ) علی هم 26 راه حق 26بت شکنی 26 طلاء هم 26 ( خیلی26 آقایی 26 ) جمال عشق 26 خیلی مردی 26 علی26 دلیل26 امامت 14+حق12= 26 26غدیر 26 سید حق26 سید آسمانت26سید ابواب 26 عشق حسن 26انتخاب اخلاص26 غدیر26  پادشاهیه 26 قدرتها 26 شیعها 26 محمدها 26 منظورها  26 سید حق 26 سید آسمانت 26 حبلی 26 حق انتخابت 26  بت شکنی  26 بدوشنبی 26 امام بجنو انس  26خداوند داستان 26 پیامبر را در قرآن ذکر نموده نه کمتر نه بیشتر 26 راستینا 26 نور خداه26 عشق اله 26 عشق بخداه26 راه حق26 علی26 سالاری 26 امام دین26 به ابجد 26 وصیت 26بیعت 26جانه نبی ا26 جان رسول 26 26 عشق بخداه26 سرداری 26 خیلی 26 مردی آقایی 26 خیلی 26و به ابجد صغیرعلی  26 طلاء26 بصیر26بعشقی26علی  26  در قرآن داستان 26 پیامبر را خداوند ذکر نموده است26 راه حق  26 حق انتخابت 26 علي 26راه اسلام 26 خاندان نور 26 نوری26 ظاهره26 قرآنیا 26مسلمین 26 نوری  26 راه حق 26   محید26 یحمد 26 بسعادته 26 علی 26 بت شکنی 26 بدوش نبی 26 علی 26 طلاء 26 راه حق 26 مستقیم 26 عسلی 26 نحلی 26  عسلی۲۶ علی 26 26 علی 26 بهشتیه ۲۶ علی ۲۶ بهشتیه ۲۶ دمای بهش ۲۶ درجه متعادله 26 سرداره 26 جمال حق 26رنگای خدا 26 عشق حق 26 راه حق 26 نور خدا  ه  26 علی میباشد 110+92 محمد = 202 یک آیه بیشتر در قرآن نیست و آن ابجد محمد و علیست و ابجد اسم اعظم خدا 202 فاصله غدیر خم تا مکه هم ۲۰۲ کیلومتر میباشدبقول خدا ۷۴۱- ۵۴۱= ۲۰۲ به ابجد کلام حق هم ۲۰۲ میباشد  به 46 قطب عالمی 46 لا اله الا الله 46 قسم محمد 20+26 علی = 46 لا اله الا الله  به ابجد کبیر۱۶۵ +۱۱۰ علی +۵۹ مهدی +۳۱ نور قرآن کلام حق = ۳۶۵ روز سال بسم الله الرحمن الرحیم به ابجد ۵۸۷منهای ابجد ابوبکر و عمر = ۴۶ جانشینه مصطفا این مرتضا مولاء علیست به ابجد جانشینه 23+برحق محمد 42+26علی= 91+19 شب قدر شهید محراب علیست= 110 ابجد کبیر کلمه جانشینه419 – 92 محمد 327+26 علی = 353+12 امام = 365 روز سال با سه علم قرآنی ریاضی و کلام ظالم و مقصر عالم را به شما معرفی میکنیم جهنم  جای ظالم  971-430مقصر= 541 ابجد ابوبکر و عمر 541+ 661 عثمان = 1202 ابجدسه خلیفه وهابی کودن بی شعور ه  جای آیه 22 سوره سجده ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد سه خلیفه میباشد 430مقصر +310 عمر +231 ابوبکر = 971 ظالم عالم ابوبکر و عمر هستند ظالم  971+231  ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه ظالم 971-661 عثمان661= 541 ابجد ابوبکر و عمر 541+430 مقصر= 971 ظالم عالم  میباشند به ابجدمسلم14 معصوم میشود   میم 4 سین 0  و لام 6 و  میم 4 میباشد= 14 معصوم  خداوند جانشینان پیامبر را مثل حواریون حضرت عیسی 12 نفر قرار داد 12 ساعت را هم 12 ساعت قرار داد  بماه12 شمسی 14 را بخاطر 20 گلرو20 محمد20 حسین 20 و قائم آل محمددوازدهمین سرور عالم گل گل  12جمال رویت 12ساعت12 هوا 12 حم 12دستت12  اهل 12نجابت  12 اسلام 12 داستان 12 گرم 12سرد 12 بلد12 سرد 12گرم12 رسم12 سیب12  آیا 12 حق 12 سوره یوسف 12  سلاما 12  دوازدهمین امام مهدی 12 اسلام 12 گوش گوش 12 انسان انسان  12 گل گل 12  باغبان12 اهل12 ماه 12 ساعت 12جان جان 12 هوشا 12 12 حق 12 قلب 12  هوا 12 فشار خونت12 رسم 12 حق 12 اسلام 12حق12جانها 12 اسلام 12 سلاما 12 حق 12 عشق 12 منو 12 حم12 آبته12 نونت 14راه14 طه 14 صف 14وقت 14جمال 14شمسی14 امامت 14 نبوت14 نبی 14  آدمه 14 برق 14 باهوش 14راه 14نجاتت 14 نبی14 ماهت14 قوت 14  قلم 14خانمه ۱۴ خدامه ۱۴ خداهم۱۴ راه۱۴ عشق ۱۴ نبوت ۱۴ امامت ۱۴ چرا خداوند نماز را 17 رکعت قرار داد بخاطر 12 امام شیعه و 5 تن آل عباء 12+5=17 رکعت نماز در 5 وقت بنام پنج تن آل عباء   به چه کسی مسلمان میگویند  مسلمان 17 به کسی که نماز میخواند مسلمان میگویند و فرق بی دین و مسلمان ترک نماز است مسلم  14 آدمه 14 برق 14حشر 14 حم 14 قرار داد یاسین23 مهدی 23   کعبه 12 ظلع دارد مکعب 12 ضلع میباشد ساعت 12 ساعت میباشد به ابجد جمل قرآني با يک کلمه مقصر 430+عمر 310 +ابوبکر 231=971 ظالم به دست ميآيد ظالم  و بر عکس مثل نام ابوبکر رکب وبا هست اگر کلمه ظالم 971- مقصر 430 کني= 541 جمع ابجد ابوبکر و عمر 541 به دست ميآيد 541- عمر کني 310= 231 ابوبکر رکب وبا ميباشد و بر عکس مثل نام عمر رمع 310 رمع   يعني خيلي خيلي گوسفند تشريف داشتند  مقصر 430+ ابوبکر 231=661 عثمان در ميآيد مقصر 430 منهاي 310 عمر =740 مقصر عمرخائن احمق740 مقصر +عمر 310 =740 مقصر عمر 740 مقصر 430+عمر310 = به ابجد 740 يعني عمر مقصر بوده مقصر 430+عمر 310=740 يعني مقصر عمر است 740- 310 =430 مقصر شيطان 22 عمر۲۲ دروغ ۲۲تکبر ۲۲کید 22 ابابکر ۲۲ملحد 22 اهرمن 22 شمري 22هذيان 22 مقصر 22 اهرمن 22 تمساحه 22 شامپانزه 22 و ظالم به ابجد کبير ظالم 971 منهاي مقصر 430=541  جمع نام ابوبکر و عمر 541 عمر 310+ابوبکر  231=541 ابجد عمر و ابوبکر رکب وبا  و ظالم به ابجد کبير 971 منهاي  661 عثمان = 310 عمر ظا لم واقعي ابو مکر رکب وبا بوده است ظالم 971- 310 عمر =661 عثمان در مي|آيد۲۳۱ بکج راه۲۳۱ عصیان نافهمندا۲۳۱ فلا کت۲۳۱ مفسدینه۲۳۱  به ابجد 231 ابوبکر 231نفاق به ابجد 231 ابوبکر 231 ظالم 971 – عثمان 661=310 عمر ظالم بود310 به ابجد ابوبکر 231 و نفاق هم 231 ابوبکر 231 +جبل باطل ا 231 نفاق 231 به ابجد عمر 310+جبل باطل ا زاد گاه پدران عمر 310+جبل باطل ا =231 ابوبکر نفاق 231 مقصر و باطل بوده با عمر مثل بز کوهي از جنگ فرار ميکردندو کلمه ظالم را به ابجد ببينيد    ظالم به ابجد 971 منهاي - مقصر 430= 541 ابجد نام ابوبکر و عمر 541عمر 310عمر +ابوبکر231=541 مقصر به ابجد مقصر430+310عمر +231 رکب وبا  ابوبکر =971 ظالم  971 مقصر ظالم  جمع نام اولي و دومي هر طور منها و جمع و تفريق کني نام اولي دومي و سومي در ميآيد لعنت خدا و قرآن بر مقصر ظالم عالم اين سه ظالم بوده اند مانند کفري310 عمر310 نفاق 231 ابوبکر231درست مثل ابجد ابوبکر231نفاق 231 و عمر310 کفري 310

برچسب‌ها:
نوشته شده در پنجشنبه 10 بهمن 1392 ساعت 6:38 توسط : حجت اله عرفانیان | دسته : | 166 بازدید
 • []

 •   صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست                              همین بس که نام محمد علیست  کور هم داند وصی خاتمی جانشینه بر حق پیامبر باید نامش هم مثل پیا مبر باشد 

   

           

    به ابجداسلامه حق 245 - 231 ابوبکر= 14 معصوم اسلامه حق 245- 110علی = 135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق 254 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان 245 مادر245فاطمه و علی  245اسلامه حق245 افق دین 245 مسلم دینی 245 بای اسلامی 245 رمز بای بسم الله الرحمن رحیم رمز اسم اعظمی مولاء علی  245 افق دین 245 با مسلمانیا 245  با اسلام علی 245    خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب 5 تن در خودش ضرب 12 امام در خودش ضرب  14 معصوم ضربدر خودش جمع سه ضرب میشود  365 روز سال  = 196+144+25= 365 روز سال ه ابجد  براهی اسلامیه 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم با سلام اگر خطها ریز میباشد کنترل را بگیر و قلتک  موس را به جلو بچرخان بزرگ نمایی میشود به ابجد بر حق ترین دین 1034 منهای ناحق ترین دین 838= بر حق ترین دین 196 برحق ترین دین 196 میباشد تا رسیدن به مقام ضرب 14 در 14 معصوم 196 میلیون سال نوری طول میکشد ضرب 14 معصوم در 14= 196 ناحق ترین منهای( ناحق) کنی میشود 310 عمر  به ابجداسلامه حق 245 - 231 ابوبکر= 14 معصوم اسلامه حق 245- 110علی = 135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان 245 مادر 245 یفاطمه 245اسلامه حق245 علی 110+135فاطمه=245  به ابجد دین حق شیعه 557-541 عمر و ابوبکر= 26 علی 26 راه حق 26 علی 26 انتخاب درست 26 غدیر26 بیعت 26 وصیت 26 شیعها 26 امام دین 26 حان رسول 26 جانه قرآن26 حکمها 26 راه اسلام 26 عشق اسلام 26 بمرد انه26 دینی26 خیلی 26 مردی 26 علی 26   تاج سری26  توآقای26 ارباب اسلام 26 ارباب حق 26 ارباب جانها 26 امام دین 26    به ابجد بحق دین اللهیه 245  فاطمه بر شیعه عزت میدهد درس توحیدو نبوت میدهد کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست با هر تپشی که در دله آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است توحیدو نبوتو امامت  هر سه در گفتن یک علی ولی الله است ثابت کن اگر شما بحق میباشی جواب خدارا روز قیامت چه خواهید داد با دلیل علمی و دینی و حدیث و آیه قرآن همه آیه قرآن همین است که حیدرامیرالمومنین است گفت پیغمبر به کعبه اینچنین نیست جز حیدامیرالمومنین امیرالمو منین در کعبه دوشش کسی غیر از علی نیستگفت پیغمبر به کعبه اینچنین نیست جز حیدامیرالمومنین  مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست همین بس که نام محمدعلیست برای حقانیت شیعه کافیست اگه مرد هستید شما ثابت کنید بحق میباشید پیامبر فرمود دین اسلام هم مثل دین مسیح 74 فرقه میشود ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 روز بعد از وفات پیامبر دختر عزیز رسول خدا را به شهادت رساندند 74 = 4+7= 11  جانشین بر حق رسول خدا را به شهادت رساندند 74   منافقین پست و کوری74  «اشداء علی الکفار74»؟: 74به درک اسفله سافلین 74 و الشجرتها الملعونه74 ابوبکر +عمر +عثمان = 74بدروغگویان عالمی 74وینهى عن المنکر 74أو جاهل فیتعلمی  74                    و الشجرتها الملعونه74 ابو   برادران اهل سنت سلام بعضی از شما وهابی و سنی نیستید ما شیعیان اهل سنت واقعی هستیم به ابجد اهل سنت به کسی میگویند که عاشق خانواده پیامبر 5 تن باشد به ابجد اهل سنت 546-541 عمر و ابوبکر= 5 تن آل عباء علیه سلام هر کسی واقعا" اهل سنت واقعی پیامبر است خانواده پیامبر اهل بیت و یطهر کم تطهیرا را دوست دارد و به او شیعه وا قعی میگویند خوشم میآد اهل سنت وقتی حرف حق میشنونداینقدر مرد هستند و  قبول میکنندبه ابجد اختلاف دین 1176-1202 سه خلیفه = 26 فقط علی میتواند اختلافات  دینی را بر طرف سازد  ( لمسئله دین اسلام 431 -541عمر و ابوبکر = 110علی  امام است پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل   نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385به راه دین حق385 به ابجد صغیر فرقه 25 کعبه 25شیعه 25 اهل نجات دینا  555-541 = 14 معصوم است هر دینی باشی اگر به 14معصوم 14 عشق 14 بحق 14عشق 14وقت 14  نونت 14راه طه 14عشق 14 سید  14 جمال 14بحق  14آسمانها 14صف 14وقت 14جمال 14شمسی14 امامت 14 نبوت14 نبی 14  آدمه   14  بحق  14 برق 14 باهوش 14راه 14نجاتت 14 نبی14 ماهت14 قوت 14  قلم 14خاتمه ۱۴ امامت 14 نبوت 14  بسلاما  14 حضرت  مهدی امام مسلمین در همه عالم یکی باشد  )قال رسوالله زمانی فرا برسدکه یاران سلمان فارسی اسلام را بر عرب عرضه نماید و شما در کفر نمپذیرید به ابجد یاران قرآن ۳۵۱ قرآن ۳۵۱ فارسی ۳۵۱ +۱۴معصوم= ۳۶۵ روز سال  به ابجد مقصر 430 - 60 پلیدیها = 370 شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان پلیدتر بوده است یا بنویسید عثمان 661 خائن 661 اینتر 661 اینتر یادتون نره فقط اینتر 661 عثمان میباشد به ابجد ظالم 971 - 430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر 541 میباشند ظالم 971- 310 عمر = 661 عثمان اینتر 661 خائن 661 عثمان 661 - 310 عمر این دو ملحد قرآنها و کتب حدیث را به آتش کشیدند قرآن 351به عمر خبر رسید کتابهای حدیث در بین مردم است فرمود بیاورید بخوانم آوردند دید همه در مدح  ذکر و تحسین امام علی و اهل بیت میباشد همه را به آتش کشید عثمان هم 7 قرآن را جمع آوری و به آتش کشید عثمان 661-231 ابوبکر = 430 مقصر عالم بوده است 430 +231 ابوبکر+ 310 عمر= 971 ظالم به دست میآید ظالم 971 - 430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر 541 -971 ظالم = 430 مقصر عالم تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر می ک   ابجد شیطان صفت به ابجد صغیر شیطان 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 مقصر 22 دروغ 22 هذیان 22 بمکر22 باخدعه22 بمکر 22 نامردان 22 بدشمن بشر 22 لعنت22 ملحد 22 شیطان 22 عمر 22خیانته22 لامذهب 22با خدعه 22  ابابکر22 با فتنه 22 بدبختی 22 لواط 22 ایدز 22 عمر 22 ابابکر 22 شیطان 22بمکر 22عمر22 لجنیا 22بنادانی 22 قصبی 22شرابیا 22 بشرابخار 22 دوزخه 22 تکبر 22بنفاقه22 نیرنگ 22 منکر22  22 دروغ 22 مفصد 22 مقصر 22 هذیان 22 دروعگو 22 عمر 22 مقصر 22 لعنت 22 22 مقصر 22 ملحد 22 لعنت 22 دروغ 22 مفصد 22 مقصر 22 هذیان 22 دروعگو 22 عمر 22 مقصر 22 لعنت 22 ابابکر22 دروغ 22 مقصر 22 ملحد 22 بدبختی22 ایدز 22 لواط22 ایدز 22تعصب 22 مکارا 22 نفرت 22بناحقه 22 به ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22مقصر22بناحقه دروغ 22ناخلفه22 دروغ22کلک22 بناجور 22 خرخر ها  22نیرنگ22بناحقه22نیرنگ ۲۲ ابابکر ۲۲عمر ۲۲ کلک۲ ۲ نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲ دوزخه ۲۲لامذهب۲۲نفرت ۲۲انزجار22ناخلفه22نابحقه22 پررو۲۲ ۲۲عمر22 نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲ دوزخه ۲۲لامذهب۲۲ مقصر22بمنافقا۲۲شرابیا ۲۲ عمر ۲۲ ابابکر۲۲ شیطان خائن 661 عثمان 661 اینتر 661 برای محوه هر مسئله یک اینتر بزنید حق ناحق شده و مسئله پاک میشود و نامردان از این روش بسیار استفاده میکنند هست به ابجدمقصر۴۳۰- ۶۰ پلیدیها=231 ابوبکر 231 231القاصبلها 231 احمقان آل231 ابوبکر 231عدوتی اسلامه231 فقان 231 فقان 231 به ابجد231 براه کج 231 راه دزدی 231 ابوبکر 231 دشمنه اسلامی 541 ابجد ابوبکر و عمر عدالله و آل رسول الله 541 بدشمن خدا و رسولی 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان = ۳۷۰ شیطان ۳۷۰- ۶۰ پلیدیها = ۳۱۰ عمر310 60 پلیدیها = 370 شیطان از شیطان پلیدتر بوده است۲۲به ابجد رجم 243 - 12 امام = 231 ابوبکر 231 سنگ زدن به سه شیطان در مکه  سنگ زدن به سه شیطان آل سعود یا آل سقوط  جدیدا" هر دو طرف شیطان دیواری کشیده تا حاجیان  نتوانند شیطان را سنگ بزنند مسخره ترین کار وهابی ها  مسخره  310 باب مسخره 310 به ابجدشیطان 22شیطان22عمر22مقصر22 ابابکر 22 ملحد 22 دروغ 22   برای امتحان امت شیطان امامت را در خلافت پیچاند که شجره ملعونه شما را گمراه کنند پبامبر فرمود بعد ازمن دین اسلام 74 فرقه خواهد شد فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 فقط شیعه اهل نجات است و 73 فرقه گمراه هستند 74 فرقه ابوبکر 27 +22 عمر+ 25 عثمان= 74 اشداء علی الکفار 74و الشجرتها الملعونه74 بدروغ گویان74 سجده آیه 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 ان من المجرمین منتقمون این آیه ابحد کبیر عمر و ابوبکر و عثمان میباشد 1202به دروغ گویان عالمی74 فرقه ابوبکر 27 +22عمر+ 25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه 74چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود 74 «اشداء علی الکفار74»؟: 74به درک اسفله سافلین 74 و الشجرتها الملعونه74 ابوبکر +عمر +عثمان = 74بدروغگویان عالمی 74وینهى عن المنکر 74أو جاهل فیتعلمی 74 اسلام ناحق 27 ابوبکر27دشمنا دین27لا مذهبه27خروجی 27 آلودگی 27 ابوبکر 27 روانی 27 حیوان 27آلوده با 27 عمره 27لعنته 27 اسلام ناحق 27 قمار باز 27 بشرابخاره 27 دوزخی 27 حرامی 27 خردجاله 27 دشمن خداوند 27 سقیفه 27 پیمانشکن 27 دشمن بخلقه 27  اسلام ناحق 27 ابوبکر 27 عمره27 شیطانه 27 دوزخی 27منافقون 27بنادانه نادان 27دوزخی 27 نادانتره 27 زایده 27 مکاره 27تعصبه 27 نفرته 27بجاهلیه 27 شیطانه بجهالت ها 27 با گمراها  27 دوزخی 27 ابلهی با  27 عمره 27اسلام ناحق 27 نیت پلیدی  514- 541 = 27 ابوبکر  رکب وبا  کب را بردار میشه روبا  با نیت پلیدی  49 ابجد ابوبکر و عمر 49 اینجا معدن طلای ناب 26 عیار است علی به ابجد ریاضی قرآن 26راه حق26راه اسلام  26 فرق جان 26 امام دین 26 طلاء 26 غدیر 26 وصیت 26 بیعت 26 انتخاب درست 26 علی 26 با جانشینه 26 محمد ها 26 محمود 26 علی 26  به ابجد جانشین پیامبر 667 - 541 عمر و ابوبکر = 126 یا علی ه  26راه حق 26 ارباب اسلام 26 امام دین 26 عشق اسلام 26 علی 26 میباشد به ابجد بجانشین بمحمدا 510- 541 = 31  با جانشینا بمحمدا  510 - 541 عمر و ابوبکر = 31 کلام حق  31 قرآن ناطق 31 نور قرآن 31 منظور  5تن +12 امام +14 معصوم = 31 جانشین محمدی 516 -541 = 25 کعبه 25 شیعه 25 فرقه 25 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25  بجای محمدی 46 بجای محمدی 46 لا اله الا الله 46 محمد 20+26 علی = 46 بجای محمدی 46نتیجه اسلامی46حزب الله ی46کعبه دل یا 46حقیقت دین46 فقط شیعه 46 قرآن العظیم46مذهبه شیعها46حقیقت دین 46بنور ایمانی46باشیعیانی46نور هدایتی46محمد 20+26 علی= 46 لا اله الا الله 46گنجینه نوره46کعبه دل یا 46 با دریای دل 46 علی26+20محمد = 46 حقیقت دین 46 فقط شیعه 46 نور قرآن 46 مذهب شیعه ها 46 خالصتری نابها46 ناب ناب نابی 46 بناب ترینیها 46باشیعیانی 46نور هدایتی 46 لا اله الا الله 46ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِینَ (فرشتگان به آنها مى‏گویند:) داخل این باغها شوید با سلامت و امنیّت! آیه ۴۶ سوره الحجر سَلاَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ نور هدایتی 46 نتیجه اسلامی ۴۶حزب الله ی ۴۶حقیقت دین46 فقط شیعه 46 قرآن العظیم46مذهبه شیعها46حقیقت دین 46بنور ایمانی46باشیعیانی46نور هدایتی46 کسی میتواند جانشین محمد باشد که نامش هم مثل محمد باشد عکس نام محمد علیست آئینه روی محمد علیست جانشین دین امام حسین 128 میباشد دین ما حسینی از خود کلمه جانشین 413 - 541 عمر و ابوبکر= 128 حسین دین ما حسینیست      بقرآن اگر عمر و ابوبکر میشد 25 من قدول میکردم ولی عمر 22 ابابکر 22 شیطان 22 منکر 22 دروغ 22 بدبختی 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 به  اندازه تمام آیات قرآن بیشتر نوشتم  تمام حرفها ی بد میشه 22 آیه 22 سوره سجده ابجدش 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان 1202 میباشدآیه 22 ان من المجرمین منتقمون 1202 لعنت خدا بر مجرمان عالم که با زور شمشیر قصب خلافت نمودند به ابجد  وارث دین آدم 816- 541عمر و ابوبکر = 365 روز سال یعنی 14 معصوم (ع)     6+5+3= 14 معصوم      به ابجداسلامه حق 245 - 231 ابوبکر= 14 معصوم اسلامه حق 245- 110علی = 135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان 245 مادر 245 علی فاطمه 245اسلامه حق245 علی 110+135فاطمه=245  روزی فرا میرسد که تمام ادیان از کرده خود پشیمان شده و بر سر میزنند که چرا مردم خود را در گمراهی نگه داشته اند اولین کسانی را به دوزخ میبرند رئیس جمهور ان ممالک را میبرند و سراب فروشان و قماربازان حرامیان را اینجانب به تمام انسانها و کشورها بغیر ایران و عراق و و تاجیکو افغان همه در گمراهی کاملند فارسها 346 اهل نجات دین 564 فقط طرفداران مهدی صاحب الزمان هستند به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23 نام امام هم 12 بار در قرآن آمده سوره 12 دوازدهم هم یوسف زهراست در آیه دوازدهم یاسین آیه 12 به ابجد امام مهدی 23 حرف دارد 23 وکل شیئ احصیناه فی امام مبین 23 مهدی 23سرورا 23اماما حق23 به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23نام امام در قرآن 12 بار آمده کسی که امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت میمیرد  بنجات دین اسلام 651-541 عمر و ابوبکر= 110 علی 26 حبلی 26 وعتصمو بحبل الله جمیعا" ولا تفرقو 144 ضرب 12 امام در 12 میباشد     و به ابجد کبیر علی 110 اهل دینی  110با اولینی 110 مومن136 علی میباشداسلامه حق 245 منظور  ابجد علی 110+135 فاطمه = 245 میباشد  به ابجد  اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم اسلامه حق 245- 110 علی =  135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان درنشستی که با احباء بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزش ولای علی بی کمو کاست جانه حضرت زهراء بود کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمامه آیه ها حق با علیست نام جانشینان پیامبر علی و قائم آل محمد هم علیستخداوندا خودت بر داد ما رس ابوبکرو عمر بودند ناکس من از بیگانگان هرگز ننالم ابوبکرو عمر را بیخیارم  اگر ابومکر و عمر= ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر 541 - 245 اسلامه حق = 306 -110 علی = 196 ضرب 14 معصوم میباشد به ابجد اسلام ١٣٢ - ٦١٢تبری = ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر باید از این دو ملحد تبری بجوئید تا مسلمان واقعی باشید معرفي اولين ظالم و مقصر چرا ظالم را منهاي مقصر ميکني 541 ابجد ابوبکر و عمر به دست ميآيد اين از معجرات عالم است به ابجد قرآني مقصر 430+ 541 ابجد عمر و ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد971ظالم 971 منهاي 310 عمر =  661 عثمان میشود مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست جمال کبریا علی جلال کبریا علی به طاق عرش دیده ام  نوشته نام یا علی جمال حق علی مدد علی مدد جمال حق صفای کبریا علی تولدت به کعبه ای دوش نبی بت شکنی  خیبر کنی جمال حق علی علی صاحب حوض کوثری به انبیاء همه سری تو کوثری تو همسری جمال کبریاء علی نام تو را که میبرم زعالمی به صد ندا ی حق  علی علی میشنوم به قلب خود رجوع کنیدندای یا علی امید دلی به ذکر یا علی دمیده قلبه عالمی صفای تو که قائمی همین بس که نام محمد علیست به کعبه وصی خداوند به دوش نبی ست  مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست  دوتن از خاندان آل سعود شیعه شدند بفرموده این دو تن ظالم و مقصر عالم ابوبکر و عمر میباشند به علم ابجد قرآن ظالم 971 منهای 430 مقصر= 541 عمر و ابوبکر 541 میباشند ابجدشان خدا چه قدرت نمایی کرده در کلمه ظالم و مقصر عالم بخدااگر کسی دیگر بود برایم فرقی نمیگرد  خلفاء با زور شمشیر جاهلان و بت پرستان رهبران  سیاسی  مردم شدند و رهبر دینی امیر المومنان علی  همان کسی که در کعبه به دنیا آمده و در کعبه به دوش رسول خدا خاتم پیغمبران رفته و بتهای کعبه را شکسته و جای پیغمبر فقط یک جانشینه برحق میتواند بخوابدو فدایی پیغمبر شود  و با کوثر قرآن ازدواج کند عشق فاطمه شود و دره خیبر از جا بکند او جانشین بحق رسول خداست علی مولای جهان است اولین کسی که به پیامبر لبیک گفت و پیامبر را یاری نمود علی شاه جهان بود او به امر خدا مرده زنده میکرد و کاروان شتر از دل کوه بیرون میآورد و دستهای قطع شده را به امر خدا سر جایش قرار میداد به فرموده مولاء علی عمر و ابوبکر بت پرست و بعد از 41 سال بت پرستی آنهم به دروغ  ایمان آوردند بحقیقت مذهب اسلام 803-541 عمر و ابوبکر = 262-231 ابوبکر= 31 قرآن ناطق 31 کلام حق 31 نور قرآن 31 یعنی 5 تن +12 امام +14 معصوم = 31 بحقیقت مذهب اسلام  ائمه شیعه میباشند  به ابجد حقیقت مذهب 669-451 عمر و ابوبکر= 128 حسین (ع) میباش  به ابجد مقصر 430 -60 پلیدیها = 370 شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان پلیدتر بوده است یا بنویسید عثمان 661 خائن 661 اینتر 661  اینتر یادتون نره فقط اینتر 661 عثمان ابجدش اینتر 661 میباشد عثمان فرصت طلبی نامرد بود   به ابجد ظالم 971 - 430 مقصر = 541  عمر و ابوبکر 541 قاتلی 541 میباشند ظالم - مقصر = 541 قاتلی عمر و ابوبکر 541+430 مقصر ظالم 971- 310 عمر = 661 عثمان اینتر 661  خائن 661 - 310 عمر این دو ملحد قرآنها و کتب حدیث را به آتش کشیدند  قرآن 351به عمر خبر رسید کتابهای حدیث در بین مردم است فرمود بیاورید بخوانم آوردند  دید ذکر و تحسین امام علی و اهل بیت میباشد همه را به آتش کشید عثمان هم 7 قرآن را جمع آوری و به آتش کشید عثمان 661-231 ابوبکر = 430 مقصر عالم بوده است 430 + 231 ابوبکر +310 عمر= 971 ظالم به دست میآید ظالم 971 - 430 مقصر = 541 عمر و ابوبمر 541 -971 ظالم = 430 مقصر  عالم تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود ابجد شیطان صفت به ابجد صغیر شیطان 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 مقصر 22 دروغ 22 هذیان 22 بمکر22 لعنت22 ملحد 22 بدبختی 22 لواط 22 ایدز 22 عمر 22 ابابکر 22 شیطان 22  برای امتحان امت شیطان امامت را در خلافت پیچاند که شچره ملعونه شما را گمراه کنند پبامبر فرمود بعد ازمن دین اسلام 74 فرقه خواهد شد فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385مردعالم 385 فقط شیعه اهل نجات است و 73 فرقه گمراه هستند 74 فرقه خواهد شد یعنی ابجد74و الشجرتها الملعونه74   ابوبکر 27 +22 عمر +25 عثمان= 74 اشداء علی الکفار 74و الشجرتها الملعونه74 بدروغ گویان74 سجده آیه 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 ان من المجرمین منتقمون این آیه ابحد کبیر عمر و ابوبکر و عثمان میباشد 1202به دروغ گویان عالمی74 فرقه ابوبکر 27 +22عمر +25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه 74چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود 74 «اشداء علی الکفار74»؟: 74به درک اسفله سافلین 74 و الشجرتها الملعونه 74بدروغ گویان74وینهى عن المنکر 74أو جاهل فیتعلمی 74 ابوبکر و عمر و عثمان منافقانی کور دل بودند که قصب خلافت نمودند کوردل پلیدها 310 عمر 310و ابوبکر  کودتا بر علیه حق نمودند به ابجد کودتا 431-541 عمر و ابوبکر = 110 مظلوم علی مولاء بر علیه علی نماینده خدا در غدیر خم با اینکه عهد بستند  عهد خود را شکسه و 74 روز بعد از وفات پیامبر کوثر قرآن دختر رسول خدا را به شهادت رساندند به ابجد اختلاف قدین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه 74 میباشد ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندامام یعنی چه به ابجد امام 82 حضرت مهدی 82 ابجد کبیر وصغیر 82خلیفه کیست 1225-1202= 23 مهدی به ابجد معجزه اسلام 257+59 مهدی = 366 روز سال معجزه اسلام حضرت مهدی صاحب اسلام 385 با معنای دینه اسلامی 385 شیعه 385 الماس بزمرد 385 بطلا ئی نابی 385 مرد عالم 358 الماس اصل اسلام 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 الماس اصل اسلام 385 با معنای دینه اسلامی 385 بقیه"الله خیرا" لکم به ابجد خدا 605 خدا منهای 541 ابجد ابوبکر و عمر = 144 ضرب 12 امام در 12= 144 مهدی امام شیعیان میباشدامام مهدی 12 دوازدهمین امام بحق شیعیان است نام امام هم 12 بار در قرآن آمده سوره 12 دوازدهم هم یوسف زهراست در آیه دوازدهم یاسین آیه 12 به ابجد امام مهدی 23 حرف دارد 23 وکل شیئ احصیناه فی امام مبین 23 مهدی 23 اماما حق23 به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23نام امام در قرآن 12 بار آمده کسی که امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت میمیرد و مادرشان فاطمه مادر شیعیان هم بسیجین به ابجد میشود 135 فاطمه 135 بسیجین 135 اسلامه حق 245 اسلامه حق 245 فاطمه و علی  یعنی فاطمه 135+ علی  110علی = 245  علی 110+135 فاطمه = 245 فاطمه  135 فاطمه -3 خلیفه = 132 اسلام منهای فاطمه 3 خلیفه گمرا کفر 541 ابجد ابوبکر و عمر541 +430 مقصر 971 ظالم به دست میآید   اسلام حق 245-231 ابوبکر = 14 معصوم به ابجد مقصر 430+ ابجد ابوبکر و عمر 541 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم به ابجد قرآني ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خليفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست ميآيد‌ مقصر 430+231 ابجد ابوبکر= 661 عثمان ابوبکر وعمر 541 +430 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم و بر عکس مثل نام ابوبکر رکب وبا هست عکس نام محمد علیست همین بس که نام محمد علیست  چشم شیطان کور کردی عزیز هر چه دارد این نبی دارد علی نگینه دوش خاتمی بت شکنی خیبر کنی تو جانشینه خاتمی تو وارث محمدی تو جانشینه احمدی همسر خوب فاطمه به عالمی تو هم سری  همین بس که نام محمد علیست صدکتابوصد حدیث آئینه روی محمدعلیست افتخار شیعه نام یا علیست صدا و سیما الهی بمیرید ده ساله از این آرم استفاده نمیکنند اگه کار یکی از زقی های خودشان بود چشم ما را تا حالا در آورده بودند مگر  کوری علی هم محمد است ای صدای بی صدا  کور هم داند که این مولاء علیست هم  وصی خاتمو هم امام اولی خدایا هر کسی قلمی قدمی بر ضد ابجد قرآن بر میدارند به اعذاب دنیا و آخرت گرفتارش کن به علم ریاضی اسلام یعنی چه به ابجد صغیر و کبیر عالم قسم اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش 12= 144 میباشد  اسلامه حق245 منظور علی 110+135 فاطمه = 245 میباشد میخواهیم بدانیم ظالم 971 - 430 مقصر = 541 لعنت خدا بر ظالم و مقصر عالم  از مولاء قائم صاحب الامر  پرسیدم مولاء 541 کیست فرمود دو قاصب خلافت عمر و ابوبکر 541 میباشند برای رو کم کنی باید کم کنیم تا روی دشمنان دین کم شود و ابوجهل ها از خفت و خاری دق کنند و آنها که ابوجهل نیستند راه حق 26 علی 26 غدیر 26 انتخاب درست 26 بیعت 26 علی26 وصیت26 محمدها 26 علی 26 کسی جانشین رسول خداست که آئینه نامش هم مثل محمد باشد   ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست و اسلام سر بلند شد و این مقاله زیبا را نوشتم 1400 سال تمام دانشمندان بفکرشان نرسید یک دقیقه فکر کردن برابر با 70 سال عبادت است حالا یک سال فکر کردن و نوشتن تمام اقیانو سها مرکب و تمام نی ها قلم خدایا ثوابش نسار تمام مسلمانان شیعه جهان و جدو آبادشان هر کسی شیعه شود این ثواب نثار روح رفتگان او هم میشود تمام ادیان را غلام مهدی به چالش کشید علمی با ریاضی قرآنی اگر شما هم میتوانید و مایه  این کار را ندارید بر حق نیستید مقاله شما باید ستون داشته باشد  طبق مهندسین ریاضی و دانشمندان در یافتند 12 نقطه کره زمین با ستون نهای نامرئی آهن ربایی متصل به آسمان است و مثلت برمودا یک از آن نقاط میباشدمهندسین رسم و هندسه بر این عیده اند در هر دستگاه باید 12 یا 14ستون داشته باشدتادر برابر ناملایمات پایدار باشد سه ستون مایه فلاکت است و چمپر میکند شما را  چرا دین اسلام 74 فرقه شد و همه هم به دروغ و بدون دلیل خود را بر حق میدانند 74 و الشجرتها الملعونه74   روز قیامت جواب الله را چه  خواهید داد 74 روز بعد از وفات پیامبر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 فرقه دختر رسول خدا را شهید نمودند  74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74ابجد ابوبکرو عمر و عثمان 74   و الشجرتها الملعونه74  خنزیر867- خوکی636=231ابوبکر231 راه دزدی231 دزد دینه اسلامی231 بابی عقلیها  231عصیانی231ابوبکر231 راه دزدی231عصیان 231 دزد دینه اسلامی231 ابوبکر 231دوزخی های پلید 631-144 = 541 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند                                               عکس نام محمد علیست همین بس که نام محمد علیست  چشم شیطان کور کردی عزیز هر چه دارد این نبی دارد علی نگینه دوش خاتمی بت شکنی خیبر کنی تو جانشینه خاتمی تو وارث محمدی تو جانشینه احمدی همسر خوب فاطمه به عالمی تو هم سری  همین بس که نام محمد علیست صدکتابوصد حدیث آئینه روی محمدعلیست افتخار شیعه نام یا علیست صدا و سیما الهی بمیرید ده ساله از این آرم استفاده نمیکنند اگه کار یکی از زقی های خودشان بود چشم ما را تا حالا در آورده بودند مگر  کوری علی هم محمد است ای صدای بی صدا  کور هم داند که این مولاء علیست هم  وصی خاتمو هم امام اولی وقتی دو حزب وجود داشته باشد در یک مملکت یا یک دین یک گروه سر خود با دشمنانشان مذاکره کرده و سر خود در محل یهودیان بنی قراضه رهبر یهود امت محمد عمر و ابابکر کسانی که بقول امیر المومنین علی علیه سلام و لعنت خدا بر ابوبکر و عمر  که تا سن 41 سالگی بت پرست بوده وبعد یهودی شدند و عمر در نامه به معاویه توضیح داده من بت پرست هستم یهود را هم قبول ندارم یهود امت محمد نماز نمیخواند بی وضوء به ابجد یهود امت محمد 588-541 عمر و ابوبکر = 17 یک بار هم نماز برای خدا نخواندند برای ریاست بوده  کسی که بت پرست میباشد حب ریاست جانو دله او را کور کرده در غدیر به ابجد غدیر 1214-1202 سه خلیفه کن = 12 امام انتخاب شد به ابجد شورای دینها 587-541 ابوبکر و عمر = 46 محمد علی را انتخاب نمود دوست خدا و رسول فقط علی و محمد است به ابجد محمد 20+26 علی = 46 انتخاب درست 26+ 20محمد = 46  غدبر 26+20 محمد =46  از جانب خدا = انتخاب جانشین 1567-1202 = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم  شاه جهان 365 علی نماینده 124 هزار پیامبر شناخته شد همین بسکه نام محمد علیست بکعبه وصی خدا وند بدوشه نبی ست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست علی 110بحق 110علی 110با ایمانه 110میدانه 110 العهد 110 زاداکعبه 110 سنگ 110با حجرها 110 اهل دینی 110صبحی 110میدانه 110 نگین110 110دینماه 110ماه دین 110به اولینها 110بکعبه ای110جایه نبی بوده ای110جایه نبی بوده ای 110 فد فداییه  فدائیه 110 باب وصی 110با جان نبیا110110 بااولینی110بمیزان110 ماه جانی 110بجهانه دلی110 محب جانها 110 جانه محبا 110بحق110علی110 بحق110بمیزان 110 عدلها 110دینه ما 110 یلع110مع110 اسلحه ها 110فداییه110بحمدی ها 110 بحق110 علی 110نان جو 110 نمک110ماه دینعلی 110بحق 110علی 110با ایمانه 110 دین ماه 110ماه دین 110 بااولینی110بمیزان110 ماه جانی 110بجهانه دلی110 محب جانها 110 جانه محبا 110بحق110علی110 بحق110بمیزان 110 عدلها 110دینه ما 110 یلع110مع110 اسلحه ها 110فداییه110 بحق110 علی 110 نان جو 110 نمک110ماه دین110دین ماه 110فداییه 110 احمد حمده110 جنه نبی 110 نبی جنه هر کی از عدد 110 ناراحت بشه دوزخی میباشد این مقاله از عدد 110و 59 92 و 365 روز سال 114 قرآن 30و 144و 196 و منهای ابوبکر و عمر و عثمان نوشته شده یک آیه در کفر ابجد سه خلیفه 1202 سه خلیفه آیه 22سجده ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد شیطان 22 عمر 22 ابابکر22 مقصر 22 بدبختی 22 بنادانی 22ملحد 22 لعنت 22 سلام بر نام شریفت ای بزرگوار حقا که جانشین آن بزرگواری سلام برروی ماهت یا قائم آل محمد وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ به ابجد23 وارث 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی 23وارث23 زمین 23 جانشینه 23بمحمدا 23 با محمد 23به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23علی 110بحق 110علی 110با ایمانه 110 دین ماه 110ماه دین 110 بااولینی110بمیزان110 ماه جانی 110بجهانه دلی110 محب جانها 110 جانه محبا 110جانه ماهه 110علی110 بحق110بمیزان 110 عدلها 110دینه ما 110 یلع110مع110 اسلحه ها 110فداییه110 بحق110 علی 110نان جو 110 نمک110ماه دینی 110 ماه مهدیه 110محب جانها 110 ماه دین 110 دین ماه 110جان محبا 110و 74 فرقه دین اسلام ابجد ابوبکر و عمر وعثمان 74 میباشد این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند  ابوبکر 27+ 22 عمر+25 عثمان = 74 و الشجرتها الملعونه 74 «اشداء علي الكفار»؟:74 منظور ابوبکر27 +22عمر 25 عثمان=74 و الشجرتها الملعونه74 74 اشداء علی الکفار 74 بدروغ گویان عالمی 74 فرقه 73تاش باطل73 و یکی بحق 110علی با مذهبن ها  110 با اصحابه 110  اهل دینی 110 اسلامه حق245 منظور علی 110+135 فاطمه = 245 میباشددر مملکت ایران ابوبکر ها و عمر ها  هنوز به رتبه های بالا تر سعود نکرده اند در ادارات مانده اند گر چه چشم دیدن امثال بابا شجاع را ندارند اگر ما درخواستی کنیم باید به چه کسی بگوئم خدایا همه را به راه راست هدایت کن همه عالم را  به راه حق 26 علی 26 هدایت خواهم نمود و اگر اخراجم کنند برای همیشه از اینترنت و اداره خدا حافظی مینمایم  امام زمان امامه زمان حکم ما را هم به امر خدا  تمدید کن تا برای مسلمین و خدا بنویسیم ما را مران  امام زمانی ها شاهد باشید 62237 اگر کاری برای ما نکردند ما مقصر نیستیم تعطیلش نمیکنیم به ابجد گوهر دینه خدا 685 - 541 عمر و ابوبکر = 144 فقط گوهر دین خدا 12 امام میباشد یعنی 114 سوره قرآن +30 جزء آن = 144 ضرب 12 ضربدر 12 = 144 ساعت 12 قلب 12 ماه ها 12 اسلام 12 اسلام به ابجد صغیر و کبیر 144 یاران امام زمان پس کجایند به رئیس اینجانب بگویند دوسال دیگر حکم ما را تمدید نماید من که بگویم فایده ندارد یا امام زمان شما احتباج به گفتن نداری از خدا بخواه تا ما را اخراج  نکنند و تمدیدمان کنند62237  )( HOJTAR@YAHOO.COM  ایمیل رئیسم  تا دو سال دیگر جهان اسلام را متحول می کنیم و همه را از خواب نکبت  بیدار و شیعه قائم آل محمد گردند ان شاء الله مومن 136+110علی = 246 اسلام و حق 246+337 محمد علی فاطمه = 583 پنچ تنه آل عباءبه ابجد اصل دینه اسلامی 337ره اسلام337 منظورمحمد92+110 علی+135 فاطمه =337 ره اسلام 337میباشد337+245 اسلامه حق = 583 پنج تن آل عباء خانواده پیامبر حدیث کثاء آیه مباهله وووو ریاضی در قرآن583 احد عشر583 در قرآن به ابجداحد عشر 583 یعنی جمع ابجد 5 تن آل عباء میشود 583پنج تن آل عبا.اگر مجموع جمع ابجدی حروف پنج تن آل عبا علیهم سلام را محاسبه کنیم عدد جالبی بدست می آید وآن 583 است  محمد 92 پهلوان 92 +18 ذالحجه غدیر خم = 110 علی = محمد 92+18 ذالحجه غدیر= 110 علی  تمام کسانی که با نوح علیه سلام دست بیعت دادند کف دست چپشان نوشته 81 و کسانی که در غدیر بیعت نمودندکف دست راستشان نوشته 18 ذالحجه غدیر خم 18ضربدر 26 علی= 468 کسانی که به علی نامردی نمودند 468 -541     = 73 فرقه نامرد + یک فرقه بحق = 74 ابجد صغیر ابوبکر27+22عمر +25 عثمان = 7474 و الشجرتها الملعونه74   روز قیامت جواب الله را چه  خواهید داد 74 روز بعد از وفات پیامبر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 فرقه دختر رسول خدا را شهید نمودند  74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74ابجد ابوبکرو عمر و عثمان 74   و الشجرتها الملعونه74  به دروغ گویان عالمی 74   محمد92+علی 110+فاطمه+ 135+حسن 118+حسین+ 128پس مجموع ابجدی اسامی بالا =583 این عدد عجیب سه خاصیت شگفت انگیز دارد یکی اینکه برابر ابجد کلمه احد عشر = 583است که همان عدد 11 است ودیگری اینکه خود عدد 583 باز بر یازده قابل تقسیم است که از تقسیم آن به یازده عدد 53 بدست می آید خوب!فکر می کنید که این عدد53 که از تقسیم عدد583 (که ابجد احد عشراست ) به 11 بوجود آمده نشانه ی چیست ؟ ابجد احد عشرتقسیم بر یازده = 53بله این عدد 53 همان ابجد کلمه ی مبارک احمد است به عبارت دیگر اگر مجموع ابجدی 5 تن آل عبا یعنی (محمد92 +علی110+فاطمه13 5+حسن118+128حسین =583) را که همان احد عشر است به یازده تقسیم کنیم باز اسم حضرت محمد( احمد =53)بدست می آید به ابجد594 مکتب اسلام 594 منهای 541 عمر و ابوبکر = 53 احمد53 هر سال 53 جمعه داریم +313 روز = 366 روز سال 366روحی اسلامی366 نور علی 366 نسیم دین اسلامی 366  ابجداین آیه 73 فرقه دین اسلام و دین مسیح 73وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ 73 ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ.و هر كه جز اسلام، دينى [ديگر] جويد، هرگز از وى پذيرفته نشوداین آیه 121 کلمه دارد "وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِینَ الزَّکَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا؛ این آیه قرآن 121 کلمه بنام نامی شاه مردان خیبر کن دوران یا علی 121 میباشد ما پانصدآیه و حدیث میآوریم شما دینت را از اینسه نگرفته باشی که بدبخت بتمام عالمی دین اسلام 74 فرقه شد   74 و الشجرتها الملعونه74   روز قیامت جواب الله را چه  خواهید داد 74 روز بعد از وفات پیامبر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 فرقه دختر رسول خدا را شهید نمودند  74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74ابجد ابوبکرو عمر و عثمان 74   و الشجرتها الملعونه74  خنزیر867- خوکی636=231ابوبکر231 راه دزدی231 دزد دینه اسلامی231 بابی عقلیها  231عصیانی231ابوبکر231 راه دزدی231عصیان 231 دزد دینه اسلامی231 ابوبکر 231دوزخی های پلید 631-144= 541 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 به ابجد اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم 245اسلامه حق 245- 110 علی =135 فاطمه135+110علی و فاطمه=245  اسلامه حق میباشد مولاء علی (ع)فرمود اگر در باره ب بسم الله اگر بخواهم صحبت کنم سه روز طول میکشد خداوند آسمانها و ملکوت  را در 7 روز ما یک ثانیه خداست در یک ثانیه خلق نمود این قدرت خداست و علی هم سه روز طول میکشد در باره به بسم الله صحبت کند و این غلام علی در آینده میخواهم در باره هر معادله یک مقاله بنویسم مثلا در باره عدد365 روز سال تمام معادلاتش به 365 ختم شود به ابجد  معدن دینه اسلام 365 روز سال میشود 5+6+3= 14 معصوم منظور میباشد 14 ضربدر 26 راه حق = علی  = 364+1 خدا = 365 روز سا ل  به ابجد معدن الماس دین 365 روز سال بگوهره اسلامیه 365 روز سال حجاب قرآن 365 روز سال 365شاه جهان 365 حجاب قرآن 365 به ابجد اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم 245اسلامه حق 245- 110 علی = 135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان رهبران تشیع 12 نور هدایت به امر خدا مرده زنده میکنند هر کسی بتواند مرده زنده کند و از دل کوه کاروان شتر بیاورد او امام و پیشوای شیعیان استشماره معکوس آغاز شده است فوج فوج گرویدن مسلمانان به اسلام واقعی تشیع میپیوندند مقدم یاران دین اسلام را به تشیع قائم آل محمد خیر مقدم میگوئیم شیطان 370- 60پلیدیها =310 عمر  خطای کاری 851-541 عمر و ابوبکر = 310 عمر  =دوزخی های پلید 631 - 144 قرآن یا 12 امام  = 541 عمر و ابوبکر خداوند سال را بخاطر 5 تن و12 امام و 14 معصوم سالرا  365 روز قرار دادضرب عالم امکان علی ولی الله  5تن ضربدر5= 25 کعبه شیعه 25 +  ساعت 12 ضربدر ماها 12= 144   ضرب عالم امکان علیست وعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقو  144  ضرب 12 امام در 12 = 144 حبل الله نجات بخش12 نور الهی دوره کعبه با الله 5 تن  به دوازده ضلع کعبه قسم به 5 تنو 12 امامو 14 معصوم دوره کعبه بصفا و مروه رسم46بصفا و مروه رسم46 محمد 20+26 علی = 46 لا اله الا الله 46ضربدر5 تن = 230+110علی  = 340+ 26علی =366 روز سال    هر کس پذیرش ولایت12 نور الهی سلا له پاک پیامبر  قرآنه ناطق  بر حقا محمد20+26 علی46+ لا اله الاالله   46+ علی 26=72 هفتادو دو شهید کربلاء  72 +72= 144  ضرب 12 امام در 12 = 144  جانشینان برحق پیامبر را بپذیرد به ریسمان خدا متصل میشود144 رمز پیروزی شیعیان قائم آل محمد است 144  آیه ولا تحسبن الذین قتلو فی سبیل الله امواتا بل احیاون اند ربهم یرزقون 144 طناب عشق144 قطره قطره جمع گردد آنگهی دریا شود144        144 سوره اسری پآیه 110   ابجد امام علی و حضرت مهدی 59 سالار عالم کیست 59 حضرت مهدیست59 با خلیفه خداوندی 59 دوازدهمین امامها 59  میباشد به ابجد راه نجاتی 667 - 541 عمر و ابوبکر = 59 مهدی 59 راه نجاتی 59به ابجد  92 غدیر خم علی را انتخاب نمودا 92 جانشینش محمد92 دوازدهمین 92   92+18 ذلحجه غدیر خم مثبت 18 = 110+30 کوثر30 جزء قرآن = 144 علی مولای جهان است الهم صل علی محمدن و آل محمد= 110 علی +30 جزء قران+4 چهارم خدا  = 144 مولاء علی در 6 سطح کعبه به دنیا آمده و 19 رمضان به شهادت رسیده 6ضربدر 19= 114+ کوثر 30 جز= 144  خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی  خلیفه سوم هارون برادر موسی خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی شیطان خواست ره گم کند به اشتباه گفت خلیفه اول ابوبکر رکب وبا  کب را بردار میشود روبا   محمد20+26 علی46+ لا اله الاالله   46+ علی 26= 72 +72= 144   ابجد اسلام132+12  امام = 144 قرآن 114 سوره+ 30 جزء = 144 بخاطر 12 امام 114 سوره قرآن نازل برمحمدی 30= 144 یعنی 114 سوره قرآن نازل بر بپیغمبرجزء 30=  114سوره قرآن نازل بر +30بپیغمبر=144 جانشینان برحق  پیامبراسلام محمد چه کسانی هستند  144   بر حق ترین مکتب اسلام تشیع مهدی میباشد 144 یا علی مهدی 144  یعنی 12 ضربدر 12 = 144 منظور قدرت نور ولایت 144 وعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقو 144 بقلبی 144 کحقی ها 144 حق کیها 144 دوازده امام شیعه که هنوز وارد آیه های قرآن نشده ام تا آیات 144 را روشن سازم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست سال تولد پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) در144 عام الفیل بوده که برابر با سال 570 میلادی است 570تقسیم بر 5 تن = 114 سوره قرآن +30 جزء آن = 144  و همه محدثان و مورخان اتفاق نظر دارند که ماه تولد پیامبر گرامی در ماه ربیع الاول بوده،144 عامل الفیل  هر چند در روز آن اختلاف نظر دارند. گروهی آن را 17 ربیع و گروهی دیگر 12 آن ماه می دانند.در هر دو تاریخ حققانیت تشیع هویداست13 رجب تولد مولاء در کعبه قرآنه ناطق علیست 114+30= 144 است به ابجد الفبای ابجدی 144 را مولاء علی طرح نموده و اولین خلقت زیبای روح را خداوند علی و محمد و فاطمه و حسن و حسین  را خلق نموده اهل بیت و یطهر کم تطهیرا  و شناخت نایب پروردگار=63محمد و علی کف دستت نوشته 81 – 18ذلحجه غدیر خم  = 63 سن  پیامبر و علی 63سال  = 63+81=    144   رمز پیروزی شیعیان قائم آل محمد است 144 آیا از همه جا رانده وامانده بی صاحب هستید  شیعه رهبرش مثل حضرت خضر و الیاس و عیسی (ع) زنده و بر شیعیانو عالم 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراء بر عالم فرمانروایی میکند افتخار ما این است سایه الهی مولایمان روی سرمان است و144 رمز پیروزی شیعیان قائم آل محمد است 144   تاریخ تولد پیامبر هم حقانیت تشیع را ثابت میکندبه وحدانیت خدا و به روح رسول خدا تنها دین برحق شیعه میباشد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 14 معصوم در 14 = 196سلام نابیا 196  اساسه دین196 اصوله دین196 اسلامه ناب بحمده 196قلب دین 196دین اسلام 196 اصوله دین  196ندای سلام 196 جهانه اسلام 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم 196 اصوله دین 196ادب دینی علی 196باب اسلامیا 196 اسلام نابها 196 به ابجد196دین اسلام 196بیا قلب عالمی 196جان اسلامی196دین اسلام196جانه اسلامه ۱۹۶ منظور ۱۹۶ اصوله دین ۱۹۶ قرآن ناطق 196دین اسلام 196جان اسلامی196دین اسلام196 دین اسلام ۱۹۶ سلسه ای ۱۹۶ دین اسلام ۱۹۶ سلسه ای ۱۹۶جهانه اسلام ۱۹۶دینه اسلام ۱۹۶مومنین 196 اصوله دین 196196ندای سلام 196 جهانه اسلام 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم 196 اصوله دین 196ادب دینی علی 196باب اسلامیا 196 اسلام نابها 196 به ابجد196دین اسلام 196بیا قلب عالمی 196جان اسلامی196دین اسلام196جانه اسلامه ۱۹۶ منظور ۱۹۶ اصوله دین ۱۹۶ قرآن ناطق 196دین اسلام 196جان اسلامی196دین اسلام196 دین اسلام ۱۹۶ سلسه ای ۱۹۶ دین اسلام ۱۹۶ سلسه ای ۱۹۶جهانه اسلام ۱۹۶دینه اسلام ۱۹۶مومنین 196 اصوله دین 196 ضرب ۱۴ معصوم در 14 میباشد  به ابجداصوله دین 196جهانه اسلام  196دین اسلام196بمعجزه دینه 196ضرب 14 معصوم در 14 = 196 یعنی چه یعنی 114 سوره قرآن نازل با 30 جزء بر پیغمبر 114+30=144+26علی +26 راه حق = 196  جمع سه ضرب حق با شیعیان علیست    =۱۹۶+۱۴۴+۲۵=۳۶۵ روز سال 5+6+3= 14 معصوم  در قرآن ۳۶۵ بار کلمه یوم مثل روز روشن است آمده که حق با علی و شیعیانش میباشد راه حق گوید به ابجد سروری سروره مشگل گشاء مولاء علی در ز خیبر کنده ای والله یلی هم یلع پایدار عکس نام محمدعلیست تنها راه علی حقست  ضرب 14 معضوم در 14 = 196 +110 علی +59 مهدی = 365 روز سال جمع ابجدصغیر و کبیر مولاء  مهدی   82   ابجد کبیر و صغیر مولاء قائم ال محمد است  است آفتاب عالما  بر گیاهی می تابد که سر از خاک بیرون آورده باشد 196  قدرت چهارده معصوم نور ه عالم است  14 ضربدر 14 = 196 ضرب 14 معصوم شیعه و آیات بسیاری ابجدش 196و 144 و 25 میباشد110 کسی که به دنبال حق است را می یابد 110 اساس علم عدد بر این است که عدد مفروض ذهنیت انسان نیست. بلکه عدد از عالم سرّ الهی به اراده و مشیت پروردگار عالم ظهور و بروز پیدا کرده است. و عالم عدد روح گنج و کنز الهی است چنانچه پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد و فرمود57(صراط المستقیم.57 قُل هوالله احد)52 ضربدر 5 تن =260+92 محمد = 353+12 امام = 365 روز سال . به پیامبر بزرگوارش فرمود بگو او خدای احد است و همانطور که در درس عدد عشر یعنی ده گفته شد، او خود را به یگانگی و عدد یک معرفی فرمود که مخصوص خودش است و هرگز تعدد به خود نمی گیرد. امّا هنگامیکه می خواست گنج ذات اقدس خویش را به مخلوقاتش معرفی کنم تا خود را بشناساند. بر ذات خود جلوه فرمود و به نام مبارکش واحد، تجلی و ظهور فرمود و پیامبر بزرگوار(ص) در خبر معراجش می فرماید (الواحد لا یصدر اِلا الواحد) خداوند واحد (یک ) یک صادر خلقتی از مصدریتش صادر نمی کند . تا آنجا که توفیق بود در درس گنج عشر توضیح داده شد. زیبایی خلقت از بیان نورانی معصومین صلوات الله علیهم اجمعین آمده است . چون مطالعات و نوشتار درس ما از نظر علم حروف و اعداد است، بهترین معانی و بلکه مغز معنا را هویدا می سازد. بالاترین نیت من، رسیدن به معارف خلقت خودمان و از آنجا به ولایت مولایمان امام زمان و 14 نور مقدس صلوات الله علیهم اجمعین است و از آنجا به رسیدن به معرفت توحید و بنده ی خالص شدن برای مولای کریم مان ، پروردگار عالم عزّ و جّل است  تمام ادیان الهی سلام بر شما اگر شما هم مقاله ای در حد این دارید رو کتید  وگر نه حق با شیعه است و حق را بپذیرید ما مثل شما نیستیم اگر حق بگوئید میپیریم ما شیعیان آزاد مرد هستیم از رهبرمان اول و آخرمان اینجانب با افتخار حق را میپیریم به ابجد قرآن حق 12 اسلام 12 ساعت 12 اسلام 12 آقا آقا 12 کعبه 12 ضلع بنام 12 امام شیعه دارد ماهای سال هم 12 بشمها12 گوشها 12 اسلام 12 حق 12 حواریون عیسی(ع) 12 نفرند حواریون و جانشینان محمد هم 12 نفرند ورود شما را به اسلام حقیقی 12 خوش آمد میگوئیم اگر شما سه دارید یا 4 تا سه ضربدره 4 = 12 در قران ایات عثنا عشر هم میباشد اگر آیه ای در قرآن بر حقانیت شما وجود دارد بفرمائید 500 آیه فقط در باره مولاء علی درقرآن میباشد وسلام علیکم و رحمه"الله و برکاتو من بر عکس شما که عمر پرست هستید من پیامبر و کوثر و سید جوانان اهل بهشت را دوست دارم و خدایی همین امروز اگر دولتی در کار نباشد و مردم نادان بخواهند کسانی را انتخاب کنند بنگاه محله ما که قلدری شراب خوار است دست به کشتار میزند چه برسه به قصاب محله چرا دین اسلام 74 فرقه شد بیائیم از قرآن سئوال کنیم چرا دین اسلام مثل دین مسیح باید 74 فرقه شود و تفرقه بین ما مسلمانان ایجاد شود و دشمن سوء استفاده کند و سرزمینهای اسلامی را غصب کند و بچه ها و زنها را بکشد گناه این به گردن من و شماست که با وجود هزاران ایه قرآن و اهل بیت یطهر کم تطهیرا به فرزند کوثر قرآن ظلم نمودند و 74 روز بعد از وفات پیامبر  فاطمه کوثر قرآن را با فرزند عزیزش حضرت محسن شهید نمودند نمایندگان شیطان گمراه  با ریاضی قرآن هم میشود ثابت نمود ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان =  74 و الشجرتها الملعونه74 به ابجد فاطمه135 منهای شیطان گمراه 616 = 541 ابوبکر و عمر 541 به ابجد      اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم 245اسلامه حق 245- 110 علی = 135 فاطمه +110علی و فاطمه=245  اسلامه حق میباشند  به ابجد ظالم 971 منهای 430مقصر = 541 ابوبکر و عمر 541+430مقصر = 971 ظالم به دست میآید  ابجد مردان شیطان ۶۱۵-۵۴۱ عمر و ابوبکر=74بازم عمرو ابوبکر ۵۴۱مرگ کافر=فلاکتی۵۴۱-615  = ۷۴ ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند74 و الشجرتها الملعونه74 به ابجد  نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲حکم اسلام را نقض نمودندو عهد شکن شدندبعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خود را بشکند کافر میشود  به ابجد به ابجدباتبری615- باب دینه74 فرقه    = ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر عثمان ابجد شان 74 میباشد  معرفي اولين ظالم و مقصر چرا ظالم را منهاي مقصر ميکني 541 ابجد ابوبکر و عمر به دست ميآيد اين از معجرات عالم است به ابجد قرآني مقصر 430+ 541 ابجد عمر و ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد971ظالم 971 منهاي 310 عمر =  661 عثمان میشود ظالم 971 - 231=740 مقصر عمر ظالم 971- 661 عثمان =310 عمرميشود عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست ميآيد عثمان 661- 430 مقصر= 231 ابوبکر به دست ميآيد ابجد ابوبکر و عمر 541 - 231 ابوبکر = 310 عمر و ابجد سه خليفه 1202 - 661 عثمان= 541 ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر= 971 ظالم به دست ميآيد عثمان 661 + 310 عمر 971 ظالم بدست ميآيدابوبکر 231- 1202 ابجد ابوبکر عمر و عثمان = 971 ظالم به دست مي آيد ظالمه 976 – 310 عمر =666 علامت شيطان پرستان ظالم 971-310 عمر =661 عثمان – 231 ابوبکر =430 مقصر اصلي دين ابوبکر عمر و عثمان ميباشند عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست ميآيد عثمان 661-430= 231 ابوبکر به دست ميآيد مفسديه 199 به ابجد199 مفسديه + ابوبکر 231= 430 مقصر430 -971 ظالم =541 ابوبکر و عمر ظالم 971- 231 ابوبکر =740 مقصر عمر 430 مقصر430 +عمر 310= 740- عمر 310= 430 مقصرو مقصر عمر به ابجد ميشه 740 مقصر عمر اهرمن به ابجد 296+365 روز سال = 661 عثمان ميباشد اهرمن430مقصر +310 عمر= مقصر عمر 740 مقصر عمر 740+231 ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد 971 ظالم - 740 مقصر عمر = 231 ابوبکر ظالم و مقصر دين ميباشد و 661عثمان + عمر 310=971ظالم + 231 ابوبکر =1202 ابجد سه خليفه 1202-971ظالم ظالم=231 ابوبکر بدست مي آيد 231 ابوبکر +عمر 310 = 541 عمر و ابوبکر +430 مقصر =971 ظالم به دست ميآيد چه ربطي داره به شقيقه ظالم به ابجد قرآني 971منهاي مقصر 430= 541 ابجد ابوبکر و عمردر ميآيدکلمه مقصر 430 + عمر 310 + ابوبکر 231=971 ظالم +231 = 1202 ابجد سه خليفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست ميآيد‌430مقصر 430+ ابجد ابوبکر و عمر 541 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم به ابجد قرآني ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خليفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست ميآيد‌ مقصر 430+231 ابجد ابوبکر= 661 عثمان ابوبکر وعمر 541 +430 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم و بر عکس مثل نام ابوبکر رکب وبا هست اگر کلمه ظالم 971- مقصر 430 کني= 541 جمع ابجد ابوبکر و عمر 541+430 مقصر =971 ظالم به دست ميآيد مقصر 430- پلیدیها 60= 370 شیطان منهای 60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان هم پلیدتر بوده است تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکند وهابی ها تو را به خدا از گمراهی بیرون آئید برای امتحان امت شیطان امامت را در خلافت پیچاند که شجره ملعونه شما را گمراه کنند   ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان=  74 اشداء علی الکفار 74و الشجرتها الملعونه74 بدروغ گویان74  سجده آیه 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22   ان من المجرمین منتقمون این آیه ابحد کبیر عمر و ابوبکر و عثمان میباشد  1202به دروغ گویان عالمی74 فرقه ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه74 چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست  آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود 74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74    و الشجرتها الملعونه74بدروغ گویان74وينهى عن المنكر 74أو جاهل فيتعلمی74اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم 245اسلامه حق 245- 110 علی =  135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان رهبران تشیع 12 نور هدایت به امر خدا مرده زنده میکنند هر کسی بتواند مرده زنده کند و از دل کوه کاروان شتر بیاورد او امام و پیشوای شیعیان است من بر عکس شما که عمر پرست هستید من پیامبر و کوثر و سید جوانان اهل بهشت را دوست دارم و خدایی همین امروز اگر دولتی در کار نباشد و مردم نادان بخواهند کسانی را انتخاب کنند بنگاه محله ما که قلدری شراب خوار است دست به کشتار میزند چه برسه به قصاب محله چرا دین اسلام 74 فرقه شد بیائیم از قرآن سئوال کنیم چرا دین اسلام مثل دین مسیح باید 74 فرقه شود و تفرقه بین ما مسلمانان ایجاد شود و دشمن سوء استفاده کند و سرزمینهای اسلامی را غصب کند و بچه ها و زنها را بکشد گناه این به گردن من و شماست که با وجود هزاران ایه قرآن و اهل بیت یطهر کم تظهیرا به فرزند کوثر قرآن ظلم نمودند و 74 روز بعد از وفات پیامبر  فاطمه کوثر قرآن را با فرزند عزیزش حضرت محسن شهید نمودند نمایندگان شیطان گمراه  با ریاضی قرآن هم میشود ثابت نمود به ابجد فاطمه135 منهای شیطان گمراه 616 = 541 ابوبکر و عمر 541 شیطان گمراه بوده اند به هزار نام خدا قسم 1000 به ابجد محمد مصطفا 92 قسم = 1092 منهای ابجد سه خلیفه کن 1202- منهای 1092 = 110مولا و مقتدای عالم علیست =شکر خداوندها  ۶۵۱-۵۴۱= ۱۱۰ علی =ولایت حق ۲۵۵+۱۱۰علی = ۳۶۵ روزسال شماره معکوس آغاز شده است و خلق خدا  فوج فوج به تشیع به ابجد غصب ۱۰۹۲+۱۱۰= ۱۲۰۲ حق خدا و رسول را این سه خلیفه نادان قصب نمودند سربازه اسلامت ۶۵۱منهای ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر = ۱۱۰ علی فقط سرباز اسلام بود  غدیر ۱۲۱۴- ۱۲۰۲ ابجد سه خلیفه = ۱۴فقط حق با ۱۴ معصوم میباشد غدیر خم در  18ذلحجه و بماه ۱۲ساعت۱۲ امام رگهای عصب مغز ۱۲ رگ میباشد به ابجد 12 ضربدره ۱۸ ذالحجه  =351 قرآن + 14 معصوم =۳۶۵ روز سال  آبروی اسلام 351 شاه جهان 351 حجاب قران 351قرآن به ابجدقرآن۳۵۱+۱۴معصوم = ۳۶۵ روز سال فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است شیعه 385 با راه دین اسلام 385آشنا شوید385مردعالم 385 شیعه 385   با معنای دینه اسلامی385 به راه دین حق 385  الماس بزمرد  385 بطلا ئی نابی 385  فرقه 385مردعالم 385فقط یک فرقه اهل نجات است 385 شیعه385مردعالم 385 الماس اصل اسلام 385 با معنای دینه اسلامی 385به ابجد اسلام 132 +92 محمد +110 علی +5 تن +12   امام +14 معصوم = 365 روز سال اسلام 132 امامن 132 قلب 132 محممد 132  بنگاه دینی  132  به ابجد وارث دین آدم = 816- 541 عمر و ابوبکر = 365 روز سال یعنی 14 معصوم 5+6+3= 14 معصوم  ابوبکر ۲۳۱ -۱۱۰علی =۱۲۱یا علی ۱۲۱جهاده حق۱۲۱ بر حقترین مکتب اسلام تشیع میباشد121ابجدسه خلیفه  شیطان ۲۲ عمر ۲۲ ابابکر ۲۲رکب وبا 22 فتنه ۲۲  لا مذهب ۲۲خیانته۲۲ با خدعه22 بمکر ۲۲ بافتنه ۲۲ ابابکر ۲۲ عمر 22  ۲۲ لا مذهب  22 بمبستی 22خروجه  22بمکر22نامردان 22 با فتنه 22 خیانته22   بدشمن بشر ۲۲ لامذهب 22 آیه ۲۲سجده  22 ان من المجرمین منتقمون1202ابجد این آیه ابجد ابوبکر و عمر و عثمان 1202 میباشد به ابجد ابلیس پست 563 - 541 = 22 عمر و ابابکر22باابلیس 22 هم کاسه لیس  بوده اند  به ابجد غدیر ۱۲۱۴منهای ابجد سه خلیفه ۱۲۰۲ = ۱۴معصوم حق با۱۴ معصوم میباشد اسلامه حق 245-231 ابوبکر = 14 معصوم  ابجد کبیرکل ۱۴معصوم را جمع کن میشود   1743منهای ابجد سه خلیفه کن 1202باور نمیکنی لعنت الله علیه 541 الهم العن اول ظالم ظلمه حق محمد و آل محمد حق  ولایت علی را ابوبکر قصب نمودبه ابجد مرگ کافر 541 ابجد ابوبکر231+310 عمر= 541 ظالم ۹۷۱ منهای ۴۳۰ مقصر= ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر۵۴۱ +۴۳۰ مقصر = ۹۷۱ ظالم به دست میآید.به ابجد ولایته فقیه۳۴۷+۱۸ ذلحجه غدیر = ۳۶۵ روز سال  به ابجد  اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم اسلامه حق 245- 110 علی =  135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادرشیعیان منافق به کسی میگویند که ۳۰ جزء قرآن را قبول ندارد به ابجد منافق ۵۷۱ - ۳۰ جزء قرآن = ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر ۵۴۱ مرگ کافر ۵۴۱ فلاکتی ۵۴۱ عید غدیر به ابجد ۱۲۱۴منهای ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان =۱۲حق۱۲اسلام ۱۲حکم خدا ۶۷۳ +۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر=غدیر ۱۲۱۴- ابجد سه خلیفه  ۱۲۰۲= حق ۱۲ اسلام ۱۲ قلب ۱۲ جانها ۱۲ ساعت ۱۲ بماه ۱۲ حم۱۲به ابجد مردان شیطان ۶۱۵-۵۴۱ عمر و ابوبکر ۵۴۱مرگ کافر=فلاکتی۵۴۱  = ۷۴ ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند به ابجد  نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲حکم اسلام را نقض نمودندو عهد شکن شدندبعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خود را بشکند کافر میشود  اسلام واقعی 319 فلسفه دین 319 شهید 319  به ابجد= دین اسلام۱۹۶ضرب ۱۴ضربدر ۱۴=۱۹۶دین اسلام۱۹۶ میباشد اسلام واقعی۳۱۹+ لااله الا الله ۴۶محمدعلی۴۶=۳۶۵روز سال+۲۰ محمد = شیعه ۳۸۵ فقط یک فرقه اهل نجات است و فقط شیعه میباشد فرقه 385 شیعه 385 عنایت خدا ۱۱۳۶-۱۲۰۲سه خلیفه=۴۶محمد ۲۰+۲۶علی =۴۶ به ابجد وارث دین آدم = 816- 541 عمر و ابوبکر = 365 روز سال یعنی 14 معصوم 5+6+3= 14 معصوم  خداوند میفرماید همه را عالم بخاطر 14 معصوم را بخاطر فاطمه هنوزکه هنوزه منتظرجوابم از سوی تمام ادیان  به ابجد  اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم اسلامه حق 245- 110 علی =  135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان رسول خدا فرمود هیچ کسی شیعه نمیشود مگر فرزند فاطمه و علی باشد سلام بر مادر گرامی شیعیان فاطمه و پدرمان علی  گرویدن  مسلمانان به اسلام واقعی تشیع میپیوندند مقدم یاران دین  اسلام را به تشیع قائم آل محمد خیر مقدم میگوئیم   فالنامه عمر رضی یول یک عدد و یک حرف را ان تخاب  کنید ده لعن بر آن عدد بفرستید  اگر قلبتان شاد شده آن کار را بکنید وگر نه صد لعن دیگر باید بفرستی و دوباره نیت کنی به ابجد مقصر 430 - 60 پلیدیها=  شیطان 370- 60پلیدیها = 310عمر٣١٠ از شیطان پلیدتر بوده است عمر310نامردیه 310 منکر 310 گمراه دین 310نیرنگ 310 حرامزاده پلید310 گمراه دین310با حیله گر بد  ابلهی310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310جرسوما 310عمر 310نیرنگ310 نامردیه 310 درد کونیها 310 منکر 310 کفری 310 عمر310 بمردک پلید 310 مکرن310  نامردیه 310 منکر 310 حرامزاده پلید310 310 سگ هار پلید 310 بمردک پلید 310 فساد ی بدینی  310نپرس 310نیرنگ 310اهل  لفسادی 310  هل الفسادی 310 کلک نامردیه 310 با مردی باطلی 310عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310  قیر٣١٠ ریق310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310  عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 سامری 310عمرا310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310عمر310 با گمراهانی 310 مکرن 310 نیرنگ 310فسق دینها310عمر310گمراه دین 310دین گمراه 310کفری310 باگمراهانی 310 با سیاه کاری 310 ماره دین 310 راهنمایه 310 کفری310 منکر310کوردلن 310نیرنگ 310مکرن310شیطان 370- 60پلیدیها = 310عمر٣١٠جرسوما 310 منکر 310 کفری 310  نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310  قیر٣١٠ ریق310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کوردلن 310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310  عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310 نافهمی کلی 310 اهل سنت به  خود آئیداهل سنت به  خود آئید  از علی آموز اخلاص عمل این ابو مکرو عمر باشند دقل عمر صد مایه ننگی یو نفرت خدا کرده ابوبکر را که لعنت 310مجرمه ایدز 310گنه بزرگانه310310عمر٣١٠ منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310 قیر٣١٠ ریق310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310 عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310اهل سنت به خود آئیداهل سنت به خود آئید شیطان 370- 60پلیدیها = 310عمر٣١٠ منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310 قیر٣١٠ ریق310 ویروس ایدزا 310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310 عمر٣١٠قیر ٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310 ویروس ایدزا 310 باب مسخره 310با کافرها 310 کفری 310 عمر 310  بلعنی بمومنی 310 اهل سنت به خود آئیداهل سنت به خود آئیدظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر541 برای امتحان امت قاصبان ولایت نامردی کردند و شیطان برنده میدان شد شیطان 370- 60 پلیدیها = 310عمر بدبخت310ویروس ایدزا 310  اهل سنت به  خود آئیداهل سنت به  خود آئید  از علی آموز اخلاص عمل این ابو مکرو عمر باشند دقل عمر صد مایه ننگی یو نفرت خدا کرده ابوبکر را که لعنت لگد میزد به هر در بی مروت سلام اصلا" نمیکرد دقل بازی که دزدی هم که میکرد سر خر میبرید با آن سر خر که بین دوستان تقسیم میکرد همه گفتند دمت گرم خلیفه میشوی حتما" تو نامرد عمر میگفت منم خر خودت خر کباب خر خودت هستی تو نامرد خر بیچارگان کردی تو دزدی ویابا هر خری میکرد بازی عرعر خر هم بوود لعن عمر تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندعرعرخر هم بوود لعن عمر حیف نونو آب یاشد این عمر خر تراز هر خر که بوده بی پدر ای عمر جرثومه  هر  نوع  فساد لفظ  ظالم  و مقصر  نابکار لعن میگوید بتو قرآن عمر عرعر خر هم بوود لعن عمرلعن میگوید بتو قرآن عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر عمر ای مایه صد ننگو نفرت ابابکر را خدا هم کرده لعنت سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان هم 1202 میباشد  22 شیطان 22 ابابکر 22 مقصر 22 هذیان 22 لعنت 22 ملحد 22 بدبختی 22 ایدز22 لواط 22 آیه 22 سجده ابجد ابوبکر و عمر و عثمان است 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 کسر ظالم و مقصر بوده بد لعن میگوید به تو قرآن عمر ابجد شیطان صفت در منابع شیعه و سنی اعتراف میکند که این آیه در باره امام علی (ع)در مسجد در حال رکوع انگشتر خود به سائل داد چرا در باره ابومکر و عمر نیامده این جماعت خرم که عرعر کنه میگند خر عمر را دعا و لعن میکنه به ابجد اسلامه حق 245 حق اسلامه 245 منظور  علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 ظالم 971 -  430مقصر  = 541 عمر و ابوبکر 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید ظالم 971 منهای 430 مقصر میکنی = 541 ابجد ابوبکر و عمر 541 میشه 541+430 مقصر میکنی 971 ظالم - 310 عمر = 661 عثمان  به دست میآید  حقیقته 971 ظالم منهای430 مقصر میکنی 661 عثمان میشود مقصر ٤٣٠+٣١٠ عمر+٢٣١ ابوبکر= ٩٧١ ظالم به دست میآید  ظالم ٩٧١-٤٣٠ مقصر =٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر ٥٤١   و عثمان ٦٦١+٤٣٠ مقصر = ٩٧١ ظالم به دست میآید ٩٧١-٦٦١ عثمان = ٣١٠ عمر میشود به ابجد( عمر عشق شیطانه ٨٥١- ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر = ٣١٠ عمر میشود  خائینین دینها٨٥١- ٥٤١= ٣١٠  بازم عمر عرعرعر خر میکند لعن عمر خر نباشی هم بگو یا مثل خر تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود  قدرت خدا این کلمه ظالم و مقصر کلید معمای شیاطین ابومکر و عمر وعثمان میباشد این یک معجزه است هر طور کلمه ظالم و مقصر را از نام اینها و شیطان کم و زیاد میکنی معرف یکی از این شیاطین میباشد تو را به خدا اهل سنت به  خود آئید قصد توهین ندارم عمر تمام کتب حدیث را برای خواندن گرفت چون فضایل امام علی بود همه را آتش زد و عثمان ٧ قرآن را جمع و آتش زد سه روز جسدش روی زمین بود علی در همسایگی او بود به تشحیح جنازه او نرفت ولی سلمان فارسی در شهری دیگر وفات یافت علی سریعا به آن شهر رفته و سلمان را به خاک سپرد خائن به ابجد٦٦١ عثمان هم ٦٦١ خائن ٦٦١خوکم661 خوله که661 کلوخه 661ترسا 661 شرما ٥٤١ فتنیا 541ابجد مرگ کافر ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر ٥٤١کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود در نشستی که با احباء بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزش ولای علی بی کموکاست جانه حضرت زهراء بود با هر تپشی که در دله آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است توحیدو نبوتو امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است ابجد مردان شیطان ۶۱۵-۵۴۱ عمر و ابوبکر ۵۴۱مرگ کافر=فلاکتی۵۴۱  = ۷۴ ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند74 و الشجرتها الملعونه74            به ابجد  نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲حکم اسلام را نقض نمودندو عهد شکن شدندبعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خود را بشکند کافر میشود  به ابج به ابجدباتبری615- باب دینه74 فرقه    = ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر عثمان ابجد شان 74 میباشدازاین دو ملحد بیزاری بجوئید تا مسلمان واقعی باشید  معرفي اولين ظالم و مقصر چرا ظالم را منهاي مقصر ميکني 541 ابجد ابوبکر و عمر به دست ميآيد اين از معجرات عالم است به ابجد قرآني مقصر 430+ 541 ابجد عمر و ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد971ظالم 971 منهاي 310 عمر =  661 عثمان میشود ظالم 971 - 231=740 مقصر عمر       ظالم 971- 661 عثمان =310 عمرميشود عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست ميآيد عثمان 661- 430 مقصر= 231 ابوبکر به دست ميآيد ابجد ابوبکر و عمر 541 - 231 ابوبکر = 310 عمر و ابجد سه خليفه 1202 - 661 عثمان= 541 ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر= 971 ظالم به دست ميآيد عثمان 661 + 310 عمر 971 ظالم بدست ميآيدابوبکر 231- 1202 ابجد ابوبکر عمر و عثمان = 971 ظالم به دست مي آيد ظالمه 976 – 310 عمر =666 علامت شيطان پرستان ظالم 971-310 عمر =661 عثمان – 231 ابوبکر =430 مقصر اصلي دين ابوبکر عمر و عثمان ميباشند عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست ميآيد عثمان 661-430= 231 ابوبکر به دست ميآيد مفسديه 199 به ابجد199 مفسديه + ابوبکر 231= 430 مقصر430 -971 ظالم =541 ابوبکر و عمر ظالم 971- 231 ابوبکر =740 مقصر عمر 430 مقصر430 +عمر 310= 740- عمر 310= 430 مقصرو مقصر عمر به ابجد ميشه 740 مقصر عمر اهرمن به ابجد 296+365 روز سال = 661 عثمان ميباشد اهرمن430مقصر +310 عمر= مقصر عمر 740 مقصر عمر 740+231 ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد 971 ظالم - 740 مقصر عمر = 231 ابوبکر ظالم و مقصر دين ميباشد و 661عثمان + عمر 310=971ظالم + 231 ابوبکر =1202 ابجد سه خليفه 1202-971ظالم ظالم=231 ابوبکر بدست مي آيد 231 ابوبکر +عمر 310 = 541 عمر و ابوبکر +430 مقصر =971 ظالم به دست ميآيد چه ربطي داره به شقيقه ظالم به ابجد قرآني 971منهاي مقصر 430= 541 ابجد ابوبکر و عمردر ميآيدکلمه مقصر 430 + عمر 310 + ابوبکر 231=971 ظالم +231 = 1202 ابجد سه خليفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست ميآيد‌430مقصر 430+ ابجد ابوبکر و عمر 541 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم به ابجد قرآني ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خليفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست ميآيد‌ مقصر 430+231 ابجد ابوبکر= 661 عثمان ابوبکر وعمر 541 +430 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم و بر عکس مثل نام ابوبکر رکب وبا هست اگر کلمه ظالم 971- مقصر 430 کني= 541 جمع ابجد ابوبکر و عمر 541+430 مقصر =971 ظالم به دست ميآيد مقصر 430- پلیدیها 60= 370 شیطان منهای 60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان هم پلیدتر بوده است تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکند وهابی ها تو را به خدا از گمراهی بیرون آئید برای امتحان امت شیطان امامت را در خلافت پیچاند که شجره ملعونه شما را گمراه کنند   ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان=  74 اشداء علی الکفار 74و الشجرتها الملعونه74 بدروغ گویان74  سجده آیه 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22   ان من المجرمین منتقمون این آیه ابحد کبیر عمر و ابوبکر و عثمان میباشد  1202به دروغ گویان عالمی74 فرقه ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه74 چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست  آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود 74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74    و الشجرتها الملعونه74           74بدروغ گویان74وينهى عن المنكر 74أو جاهل فيتعلمی 74و ابجد ابوبکر 27 انت مشرک27 دوزخی 27 ابوبکر27 إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ 27 کلمه با تشدید  ابجد شیطان صفت که باعث شدند دین اسلام 74 فرقه شودابوبکر هر موقع نزد رسول میآمد به طمع خلافت پیامبر به او میگفت سلاما این آیه قرآن 27 کلمه  27و اذاخاطبهم الجاهلون قالوسلاما 27 این آیه ابجد ابوبکر ملعون27 کلمه دارد  " یعنی "کسانی هستند که وقتی جاهلین آنها را مورد خطاب قرار میدهند در پاسخ میگویند سلام پیامبر هر موقع ابوبکر و عمره را میدید میگفت سلاما "27!                                                                              27 وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ27 ابوبکر 27کلمهوَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُون 27 حروف ابجد ابوبکر 27و اذاخاطبهم الجاهلون قالوسلاما 27 ابوبکر 27کلمه  إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ   74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74ابجد ابوبکرو عمر و عثمان 74   و الشجرتها الملعونه74                          74 کلمه وَإِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِن نَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّ نهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ لا یَشْعُرُونَ74   74 کلمه وَإِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِن نَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّ نهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ لا یَشْعُرُونَ74 به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه 74 میباشد ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ 27 ابوبکر 27 انت مشرک27 دوزخی 27 ابوبکر27 منافقون 27 لکاذبو27      نفاق ابجد منافق است کسانی که عهد شکن باشند   این عمر کیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکند  به خود آئيداهل سنت به خود آئيد از علي آموز اخلاص عمل اين ابو مکرو عمر باشند دقل عمر صدمايه ننگي يو نفرت خدا کرده ابوبکر را که لعنت 310مجرمه ايدز 310گنه بزرگانه310عمر310 منکر310 کفري 310 نامرديه 310 حرامزاده پليد 310 عمر 310 گمراه دين310 جهل مرکبي 310 کفري 310عمر 310 گمراه دین 310مرگ زنا زاد 310 با نیزه بکون ملحدا  310بازکش 310 رمززناه 310  مرگ پلیدی های 310 گندی کاریها 310 بحریص 310گمراه دین  310  وهابی نامرد ه 310 کوردلی 310 چه کوربینی ها 310 به ابجد ابوبکر 231 براه کج 231 راه دزدی 231  دزد دینه اسلامی 231 بگج راه 231 نفاق 231  با بی عقلی ها 231 ابوبکر 231رکب وبا  231 چه انسانه پلیدیه 231 نفاق 231 عصیان 231 مجسمه ای 231 فسادی کلیها 231 با مفسد پلید 231 ابومکر 231 ابوبکر 231 رکب وبا231 میباشد   مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430- پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310حرامزاده پلید 310 به ابجد خنزیر867- خوکی636=231ابوبکر231 ابوبکر 231 براه کج 231 راه دزدی 231  دزد دینه اسلامی 231 با بی عقلی ها 231 ابوبکر 231رکب وبا  231 چه انسانه پلیدیه 231 نفاق 231 عصیان 231 مجسمه ای 231 فسادی کلیها 231 با مفسد پلید 231 راه دزدی231 دزد دینه اسلامی 231 کلک حقه بز پلید 231عصیانی231ابوبکر231 راه دزدی231 حقه باز کلک بز کوه 231 عصیانی231 کوره 231نفاق231 دورویه 231عصیانی 231 کوره231 نفاق231فقان 231 231ابوبکر231 نفاق231 فقان 231 دورویه 231 عصیانی 231 کوره231نفاق231 نافهمندا231 ابوبکر231 راه دزدی 231 ابوبکر 231دزد دین اسلامی 231 عیب ملحد بدینا 231عصیانی 231کوره231 نفاق231 دورویه 231 رکب وبا 231 کریا 231 نافهمندا231 ابوبکر231فسادها ی دینی231 نفاق 231 فقان 231 چاه عمیقه231 کیرا231 نفاق 231 فقان 231 دورویه 231 رکب وبا 231 کریا231 نفاق 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ظالم 971-661 عثمان = 310 عمر و ابوبکر مرکز نفاق 231 و منکر 310 بوده اند .به علم قرآنی ابجد ریاضی قرآن بخدا خیلی از حرفهای بد را روم نشد بیارم فحش های ناموسیه زشته اسلامه حق 245منظور علی 110+135 فاطمه 245میباشد =دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم میباشدبه دو ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب12 امام میباشد خوشا بحال کسی که از جهالت بیرون میآید 74 فرقه دین اسلام همه ادعای بدون دلیل حق دارند تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود مرکز اسلام مثل کندوی عسل میماند که انگل و ویروس گرفته باشد ویروسها بوباله گردنی ابوبکر 231 نفاق231 عصیان231  فساد ی بدینی231 نافهمندا231 کوره 231  عثمان 661 خائن 661 انتری661 خائن 661خ ا ی م ی 661 عثمان 661 چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم  و الشجرتها الملعونه74ابوبکر دو سال نشده در امر خلافت از دنیا رفتبه ابجدظالم منهای مقصر = ظالم 971- 430مقصر = 541 ابوبکرو عمر 541نقشه قتل همدیگر را کشیدند  و ظالم مقصر را کشت      مقصر 430 -60 پلیدیها = 370  شیطان - 60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان پلیدتر بوده است  مقصر 430 مقصر +231 ابوبکر +عمر 310= 971 ظالم به دست میآید ظالم 971منهای 661  عثمان = 430 مقصر عالم ابوبکر و عمر و عثمان میباشند ابجد این آیه ابجد ابوبکر و عمر و عثمان است        74 اشداء علی الکفار 74  = 74 فرقه ابجد ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان = 74  و الشجرتها الملعونه74           فرقه از هم متلاشی کردند بعه ابجد کبیر تفرقه  785 +64دین+ اسلام 132 =981 - 971ظالم = 10 عمل نکردن به فروع دین باعث دوزخی شدن خلفاء شد  نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲ عهد خود در جمع غدیر خم تمام قبائل  اسلام را نقض نمودندلعنت خدا بر شما که اسلام را در غدیر خم ندید گرفته و عهد بستید که تمام شرف و حمیت  خودرا زیر پا بگذارید عهد شکن  و دوزخی شویدبه ابجد خائینین دینها٨٥١- ٥٤١= ٣١٠  بازم عمر عرعرعر خر میکند لعن عمر خر نباشی هم بگو یا مثل خر تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوودمقصر به ابجد 430 - پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر +231 ابوبکر=541 نیرنگ حرامزاده پلید 541 با سیاه کاری راه دزدی541 نیرنگ   گمراه دین 541 نمرودی فقان 541  نفاق جهل مرکبی 541ترکیب ابجد ابوبکر و عمر 541 مرگ کافر 541 قاتلی 541 فرار ز جنگ 541 ابجد ابوبکر و عمر 541 به یگانگی خدا قسم فقط شیعه بر حق است راه قرآنی 567-541 عمر و ابوبکر = 26 علی  فاتح دین 553-541 ابوبکر و عمر = 12 امام فاتح دین  بودند  به ابجد لا اله الا الله 46 +اسلام واقعی 319  شهید =365 روز سال 365+20 محمد = 385 شیعه  به ابجد کبیر لا اله الا الله 166 +  محمد92 +110علی+17 نماز = 385 شیعه 385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385  بزمرد الماس 385 بطلا ئی نابی 385 الماس اصل اسلام 385 با معنای دینه اسلامی 385فقط شیعیان قائم آل محمد بر حق میباشند   اسلام یعنی چه به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب12 امام در 12 = 144 میباشد به ابجد فاتح دین اسلام 685 منهای ابوبکر و عمر = 144 ضرب 12 امام در 12 = 144  آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" ولا تفرقو 144 ریسمانی الهی  12 امام دین اسلام یعنی چه دین اسلام به ریاضی قرآن 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196 میباشد پنج تن هم یعنی ضرب 5 در 5 = 25  شیعه 25 کعبه 25 جمع این سه ضرب میشود 365 روز سالهزار نام خدا در دعای جوشن کبیر1000 +202 محمد و علی = 1202 و ابجد آیه 22 سوره سجده ان منالمجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان هم 1202شما اگر شیعه هستی طرفدار حق و اگر طرفدار سه خلیفه هستی طرفدار شیطان میباشی به ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 دروغ 22 مقصر 22 هذیان 22 قرطاس22 تمام حرفهای بدکید 22 تنفر 22انزجار22عمر عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست میآید عثمان 661 - 430 مقصر= 231 ابوبکر به دست میآیدظالم 971منهای 661 عثمان = 310 عمر میشود310حرامزاده پلید 310 عمر صد مایه ننگی یو نفرت ابوبکر را خدا هم کرده لعنت آیه 22سجده برای ریاست دوسال نشده ابوبکر از دنیا رفت   ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان1202-971گمراهی ترین آدمی 971ظالم=231  ابوبکر 231 ظالم واقعی به ابجد گمرا  به ابجد231 براه کج 231 راه دزدی 231 دزد دین اسلامی 231 ابوبکر 231 کوره  231 نفاق 231 عصیان 231  فساد ی بدینی231 اولین ظالم 971-430 مقصر = 541 ابوبکر و عمر 541 ابوبکر231+430 مقصر= 661 عثمان  ظالم 971-430 مقصر = 661 عثمان  ابجد ابوبکر و عمر 541 - 231 ابوبکر = 310 عمر و ابجد سه خلیفه 1202 - 661 عثمان= 541 ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر= 971 ظالم به دست میآید عثمان 661 + 310 عمر310 حرامزاده پلید 310                     971 ظالم بدست میآید مقصر 430+231 ابوکر= 661 عثمان  ابوبکر 231+ مقصر 430= 661 عثمان ابوبکر 231- 1202 ابجد ابوبکر عمر و عثمان = 971 ظالم به دست می آید ظالمه 976 – 310 عمر =666 علامت شیطان پرستان ظالم 971-310 عمر =661 عثمان – 231 ابوبکر =430 مقصر اصلی دین ابوبکر عمر و عثمان میباشند عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست میآید عثمان 661-430= 231 ابوبکر به دست میآید مفسدیه 199 به ابجد199 مفسدیه + ابوبکر 231= 430 مقصر430 -971 ظالم =541 ابوبکر و عمر ظالم 971- 231 ابوبکر =740 مقصر عمر 430 مقصر430 +عمر 310= 740- عمر 310= 430 مقصرو مقصر عمر به ابجد میشه 740 مقصر عمر اهرمن به ابجد 296+365 روز سال = 661 عثمان میباشد اهرمن430مقصر +310 عمر= مقصر عمر 740 مقصر عمر 740+231 ابوبکر =971 ظالم به دست میآید ۹۷۱ ظالم - ۷۴۰ مقصر عمر = ۲۳۱ ابوبکر ظالم و مقصر دین میباشد و 661عثمان + عمر 310=971ظالم + 231 ابوبکر =1202 ابجد سه خلیفه 1202-971ظالم ظالم=231 ابوبکر بدست می آید 231 ابوبکر +عمر 310 = 541 عمر و ابوبکر +430 مقصر =971 ظالم به دست میآید چه ربطی داره به شقیقه ظالم به ابجد قرآنی 971منهای مقصر 430= 541 ابجد ابوبکر و عمردر میآید کلمه مقصر 430 + عمر 310 + ابوبکر 231=971 ظالم +231 = 1202 ابجد سه خلیفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست میآید‌430مقصر 430+ ابجد ابوبکر و عمر 541 =971 ظالم میشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم به ابجد قرآنی ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست میآید‌ مقصر 430+231 ابجد ابوبکر= 661 عثمان ابوبکر وعمر 541 +430 =971 ظالم میشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم و بر عکس مثل نام ابوبکر رکب وبا هست اگر کلمه ظالم 971- مقصر 430 کنی= 541 جمع ابجد ابوبکر و عمر 541+430 مقصر =971 ظالم به دست میآید خدا را شکر که نام محمد علیست وصی خداوند به دوش نبی ست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست مگر نام محمد هم علی نیست ابوبکر عمردیگر خر کیستیک معجزه سی مرحله ای کل ابجدچهارده معصوم کل ائمه 1743 منهای ابحد سه خلیفه کفر 1202 =541 لعنت الله و لعنت تمام انبیاء بر ابجد 541 اولی و دومی مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430- پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310 حرامزاده پلید 310به ابجد خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 به آواره ای 231 راه دزدی 231 دزده دین اسلامی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231 با نامرد بدها 231بکجراه231 نافهمندا231 ابوبکر2 آل احمقان231 خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی231 دزد دین اسلامی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر231 آل احمقان231 راه دزدی 231القاصب لها 231عصیانی 231با احمق محضیه 231 ابله نادانه ملحد 231 با احمق دینی 231 احمق ملحد 231  ابله نادان ملحد 231 بسگی احمق 231 ملحد احمق 231  کوره 231 نفاق231 ابوبکر 231  هر ظالمی دوسال نشده میمیرد ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت کسانی که امام حسین فر زند پیامبر را شهید نمودند دو سال نشده مختار همه را کشتواقعا مثل  خودت خوشگله هر  روز از جلوی خونتون رد میشم یه روز خواستم بیام گفتم زشته بدون دعوت بی ادبیه  باورت نمیشه من از فامیلهای بسیار نزدیک شما  هستم  پدر بزرگامون با هم چه رشادتهای برای   سربلندی اسلام و مولاء انجام داده اند بنی آدم اعضای یکدگرند که در آفرینش ز یک گوهرند310عمر٣١٠ منکر 310 کفری 310  نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310  قیر٣١٠ ریق310 ویروس ایدزها 310کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310  عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310اهل سنت به  خود آئیداهل سنت به  خود آئید شیطان 370- 60پلیدیها = 310عمر٣١٠ منکر 310 کفری 310  نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310  قیر٣١٠ ریق310 ویروس ایدزا 310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310 نامردیه 310 با حقه بازی ملحدیه 310 با سراب پلید 310 بحریص 310  عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310بدرنده پلیدا  310 گمراه دین 310 مکرن310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310 ویروس ایدزا 310 حرامیا پلیدها 310 بمکر حیل310 بخدا آدم بت پرست باشه بهتره از وهابی گمراه منافقان از کفار بدترند اگه ابجد مولای من مکرو حیله و نیرنگ گمراه دین  بود اگر حق هم بود ازش فرار میکردم چه برسه ناحق باشه بخوان نام خلفاء برعکس میفهمی حق با علی مولاء هست ابوبکر رکب وبا کب را بردار میشه روبا آقا روباهه گربه نره همین ابوبکر و عمر بودند اهل سنت هم پینیکیو فرزندان بی عقل  بود  اهل سنت به  خود آئیداهل سنت به  خود آئیدظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر541    برای امتحان امت قاصبان ولایت نامردی کردند و شیطان برنده میدان  شد شیطان 370- 60 پلیدیها = 310عمر  بدبخت310ویروس ایدزا 310 مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430- پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310حرامزاده پلید 310 به ابجدخنزیر867- خوکی636 =231ابوبکر23 راه دزدی231عصیانی231 ابوبکر23 راه دزدی231عصیانی 231کوره231نفاق231 دورویه  231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231ابوبکر 231نفاق231  فقان 231 دورویه 231 عصیانی 231 کوره231نفاق231  نافهمندا231 ابوبکر231 راه دزدی 231 ابوبکر231 حرامه بی عقل 231 با انگله اسلامی  231 براه کج 231 راه دزدی231 دزدی دینه اسلامیه  231 ابوبکر 231 سلطان بحیوانه 231ابوبکر231عصیانی231 کوره231نفاق231 دورویه 231 رکب وبا 231 کریا 231  نافهمندا231 ابوبکر231231  نفاق 231 فقان 231 چاه عمیقه231 کیرا231  نفاق 231 فقان 231 دورویه 231 رکب وبا 231 کریا231  نفاق 231 فقان 231 چاه عمیقه231  ظالم 971-661 عثمان = 310 عمر و ابوبکر مرکز نفاق 231 و منکر 310 بوده اند .به علم قرآنی ابجد ریاضی قرآن اسلامه حق 245منظور علی 110+135 فاطمه 245میباشد =دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم میباشدبه دو ابجد کبیر و صغیر اسلام 144  ضرب12 امام میباشد  مظلوم مولاء مظلوم مهدی  حقا که جانشین آن بزرگواری سلام برروی ماهت یا قائم آل محمد وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ به ابجد23 وارث 23زمین 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی وارث 23زمین مهدی23 سلام بر نام شریفت ای بزرگوار حقا که جانشین آن بزرگواری سلام برروی ماهت یا قائم آل محمد پرور دگار چقدر شما را دوست دارد آیه شما را 59 حرف این آیه قرآن به اندازه ابحد نام شریفتان  مهدی  59 قرار داد 59وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 59این آیه 59 کلمه بنام نامی حضرت عشق قائم آل محمد ونصب بلا مناضه 14 معصوم ابجد حضرت حجه ابن الحسن المهدی 59میباشد  به ابجد23 وارث 23زمین 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی وارث 23زمین مهدی23اکنون به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علي 3     حسن 3     حسين 4     علي 3    محمد 4     جعفر 4    موسى4    علي3 محمد 4    علي 3     حسن 3    محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان در راه است اسلامه حق 245 اسلامه حق 245 شیعه علی 110+135 فاطمه میباشدپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است شیعه 385 با راه دین اسلام 385آشنا شوید385مردعالم 385 شیعه 385 گوهر بحق دین 385 فقط یک فرقه اهل نجات است 385 شیعه385 بزمرد الماس 385 بطلا ئی نابی 385  کلمه «امام» و جمع آن «ائمّه» مجموعاً دوازده بار در قرآن به كار رفته كه هفت بار آن به صورت مفرد (امام) و پنج بار به شكل جمع (ائمه) می‌باشد. سلام بر دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهرا ء سلام بر 12 ساعت روز سلام بر 12 ماه سال سلام بر 12 رگ عصب مغز انسانها سلام بر 12 ضلع کعبه سلام بر12 حواریون حضرت عیسی سلام بر 12 چشمه در قرآن سلام بر 12 جانشین رسول خدا مهدی به ابجد صغیر 23 میباشد آیه 12 یاسین هم 23 حروف دارد بشمار این آیه (وَ کُلَّ شَیءٍ أَحْصَیْناهُ فی إِمامٍ مُبینٍ).‌«آیه هم 23 حرف دارد مهدی به ابجد صغیر 23 حضرت مهدی میباشدخداوند متعال در قرآن کریم فرمود که اعمال همه انسان‌ها و نیز آثار اعمال آنها تا روز قیامت را نزد «امام مبین» جمع و ثبت می‌کند: به ابجد23 وارث 23زمین 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی وارث 23زمین مهدی23اکنون حروف این آیه 59 به اندازه ابجد امام زمان مهدی 59 میباشد «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» به ابجد مسیر حق 418-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی مسیر حق میباشد  (یس، ۱۲)حروف این آیه 59 به اندازه ابجد امام زمان مهدی 59 میباشددر خطبه غدیر آیات را یکی پس از دیگر تلاوت نموده و می‌فرمود که مصداقش من و علی (ع) و ۱۱ امام بعد از اولاد او هستیم، 59وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 59این آیه 59 کلمه بنام نامی حضرت عشق قائم آل محمد ونصب بلا مناضه 14 معصوم ابجد حضرت حجه ابن الحسن المهدی 59میباشدحروف این آیه 59 حرف مهدی 59 میباشد  59«وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ»59 مي توان به عنوان دال بر وجود و ظهور حضرت مهدي (عج) « وَوَهَبْنَا لَهْم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً » (مریم:50)به ابجد صغیر وارث23 زمین 23 مهدی 23 میباشد بَيَانُ التَّنْزِيلِ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع  وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا يَعْنِي عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع.بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 36 ص 59 إِنَّمـا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ راكِعُونَ (مائده /55) در منابع شیعه و سنی اعتراف میکند که این آیه در باره امام علی (ع)در مسجد در حال رکوع انگشتر خود به سائل داد به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علي 3     حسن 3     حسين 4     علي 3    محمد 4     جعفر 4    موسى4    علي3 محمد 4    علي 3     حسن 3    محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان در راه است دیگر چه جای شک و شبهه‌ای باقی می‌ماند؟ مگر دو خلیفه‌ی اول و سایر اتباع آنجا حضور نداشتند و اولین بیعت کنندگان نبودند و مگر بعدها نیز مفسرین، محدثین و مورخین اهل سنت این خطبه و فرازهای آن را اذعان و درج نکردند؟!مگر خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت بیان ننمود که برای هدایت انسان، «رسول، کتاب و بمیزان26» علی 26 ترازو 26 راه حق 26 علی 26 راه اسلام 26  را با هم فرستاده است؟این یک معجزه سی مرحله ای کل ابجدچهارده معصوم کل ائمه 1743 منهای ابحد سه خلیفه کفر 1202 =541 لعنت الله و لعنت تمام انبیاء بر ابجد 541 اولی و دومی مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430 - پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310 حرامزاده پلید 310به ابجد خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر2 آل احمقان231 خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر231 آل احمقان231 راه دزدی 231القاصب لها 231عصیانی 231 هر ظالمی دوسال نشده میمیرد ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت کسانی که امام حسین فر زند پیامبر را شهید نمودند دو سال نشده مختار همه را کشت اکنون به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علي 3     حسن 3     حسين 4     علي 3    محمد 4     جعفر 4    موسى4    علي3 محمد 4    علي 3  حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله  إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای جانه دله 26 علی و زهرا  بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع  کنند ای 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراجانها به فدایت دكتر مصري ازطریق قرآن به اثبات تعداد امامان شیعه پرداخته است .علم ابجد علم محاسبات ریاضی خدا در قرآن است اساس علم عدد بر این است که عدد مفروض ذهنیت انسان نیست. بلکه عدد از عالم سرّ الهی به اراده و مشیت پروردگار عالم ظهور و بروز پیدا کرده است.الله اکبر و عالم عدد روح گنج و کنز الهی است چنانچه پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد و فرمودقُل هوالله احد)۵۲ هر سال ۵۲ جمعه داریم ۵۲حق با دوازده امام ۵۲یامقلب القلوب ۵۲ جمعه با ۳۱۳ روز ۳۱۳+۵۲= ۳۶۵ روز سال اعتقاد ناب شیعه وپرتوی از انوار ولایت اهل البیت علیهم السلام میباشد  فقط حقانیت شیعه منهای عمر و ابوبکر 541 تمام  علی به دو ابجد 136 مومن 136  ان تنصرالله ینصر کم و یثبت اقدامکم 136 مومن 136+110علی = 246  اسلام و حق 246+337 محمد علی فاطمه = 583 پنچ تنه آل عباءبه ابجد اصل دینه اسلامی 337ره اسلام337 منظورمحمد92+110علی+135 فاطمه =337 ره اسلام 337میباشد337+246= 583 پنج تن آل عباء خانواده پیامبر حدیث کثاء آیه مباهله وووو ریاضی در قرآن583  احد عشر583 در قرآن به ابجداحد عشر 583 یعنی جمع ابجد 5 تن آل عباء میشود 583پنج تن آل عبا.اگر مجموع جمع ابجدی حروف پنج تن آل عبا علیهم سلام را محاسبه کنیم عدد جالبی بدست می آید وآن 583 است محمد92+علی 110+فاطمه+ 135+حسن 118+حسین+ 128پس مجموع ابجدی اسامی بالا =583 ؟ ابجد احد عشرتقسیم بر یازده = 53بله این عدد 53 همان ابجد کلمه ی مبارک احمد است به عبارت دیگر اگر مجموع ابجدی 5 تن آل عبا یعنی   (محمد92 +علی110+فاطمه135+حسن118+128حسین =583) را که همان احد عشر است به یازده تقسیم کنیم باز اسم حضرت محمد( احمد =53)بدست می آید به ابجد594 مکتب اسلام 594 منهای 541 عمر و ابوبکر = 53 احمد53 هر سال 53 جمعه داریم +313 روز = 366 روز سال 366روحی اسلای366 نور علی یگر چه جای شک و شبهه‌ای باقی می‌ماند؟ مگر دو خلیفه‌ی اول و سایر اتباع آنجا حضور نداشتند و اولین بیعت کنندگان نبودند و مگر بعدها نیز مفسرین، محدثین و مورخین اهل سنت این خطبه و فرازهای آن را اذعان و درج نکردند؟!مگر خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت بیان ننمود که برای هدایت انسان، «رسول، کتاب و بمیزان26» را با هم فرستاده است؟این یک معجزه سی مرحله ای کل ابجدچهارده معصوم کل ائمه 1743 منهای ابحد سه خلیفه کفر 1202 =541 لعنت الله و لعنت تمام انبیاء بر ابجد 541 اولی و دومی مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430- پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310 حرامزاده پلید 310به ابجد خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر2 آل احمقان231 خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر231 آل احمقان231 راه دزدی 231القاصب لها 231عصیانی 231 هر ظالمی دوسال نشده میمیرد ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت اعتراف معاویه به غصب شدن حق امام علی (ع) نامه معاویه به محمد ابن ابی بکر و اعتراف به حقانیت امام علی و سرکشی خلفاء  که مقوله خلافت و امامت دو مقوله از هم جداست مثل ریاست جمهوری و رهبری ریاست جمهوری را هر 4 سال میکنند عوض به گزارش سرويس انديشه پايگاه اطلاع رساني حج، معاويه در جواب نامه اي كه محمد بن ابي بكر به وي نوشته بود مي نويسد: امّا بعد؛ نامه ات به من رسيد كه در آن... از حقّ فرزند ابوطالب و پيشينه ديرين و خويشاوندى اش با پيامبر خدا و يارى رساندنش به او و همدردى اش با او( پيامبر(ص)) در هر بيم و هراس، ياد كرده اى. ) بدين سان( با فضلِ كسى جز خود، با من احتجاج رانده اى. پس خداى را مى ستايم كه فضل را از تو وا گردانْد و آن را به كسى جز تو بخشيد اما آنچه نوشته اي در مورد پسر ابي طالب چيز تازه اي نيست چرا كه؛- من و پدرت در روزگار پيامبر- آن را- مى ديديم و فضلش براى ما آشكار است...اما اين را به تو گوش زد مي كنم كه- پدر تو و فاروقِ وى (عمر ) نخستين كسانى بودند كه حقّ على را ربودند و با او به مخالفت برخاستند و هر دو ) نيز در اين امر( هم دست و هم داستان شدند. سپس او را به سوى خود فرا خواندند؛ولي وى ) در بيعت( با آنان درنگ ورزيد و از اين كار طفره رفت. سپس آن دو- ابوبكر و عمر- به رنجش افكندند و او را به سختى دچار ساختند. تا اينكه وى نيز بيعت كرد و تسليم ايشان شد، در حالى كه پدر تو و عمر، وى را در كار خود مشاركت نمى دادند و از سرّ خويش آگاهش نمى كردند تا آن دم كه درگذشتند و دورانشان به سرآمد.سپس سومينِ ايشان، عثمان بن عفّان، ) به خلافت (برخاست، به راه ايشان رفت و به روش آنان راه پيمود. امّا شما او را نكوهش كرديد، چنانكه دورافتادگانِ گنه پيشه در او طمع بردند و شما با توطئه پنهان و آشكار به ضدّيت با او پرداختيد و دشمنى و ناراستى تان را آشكارا نشان داديد، تا آن كه به آرزوى خود درباره او دست يافتيد.اى پسر ابو بكر! به هوش باش كه به زودى پيامدهاى تلخ كارت را خواهى ديد؛ و پاى از گليم خويش بيرون مَنِه كه تو كمتر از آنى كه برابرى يا هم ترازى نمايى با كسى كه صبرش، با كوه ها پيمانه مى گردد، نيزه اش با هيچ نيرويى خم نمى پذيرد، و هيچ شكيبايى به گَردِ حوصله اش نمى رسد.پدرت بساطش را گسترانْد و حكومتش را بنيان نهاد و استوارش گرداند، پس اگر راهى كه ما در آنيم، راست باشد، پدرت سرآمدِ آن است و اگر ناراست باشد نيز، پدرت آن را بنياد نهاده است و ما شريكان اوييم و راه وى را مى پوييم و به رفتار او اقتدا مى جوييم. اگر پدرت پيش از ما اين راه- مخالفت با علي بن ابي طالب- را نپيموده بود، ما از فرزند ابوطالب سرپيچى نمى كرديم و تسليم وى مى گشتيم. امّا ما ديديم كه پدرت چنين كرد و ما نيز به شيوه او راه پيموديم و از رفتار او پيروى كرديم. پس در آنچه درست مى پندارى، ) نخست (پدرت را سرزنش كن؛ يا )اگر چنيننمى كنى، ما ر( وا گذار(1). (2).[1]. وقعة صفّين: ص 119؛ احتجاج: ج 1، ص 436 ح 98؛ اختصاص: ص 126؛ بحار الأنوار: ج 3، ص 579 ح 724 و شرح نهج البلاغة: ج 3 ص 189.[2]. محمد محمدي ري شهري: دانش نامه اميرالمومنين(ع)؛ ج 5، ص 491برچسب ها:پاسخ شبهات - شيعه - خلافت - امام علي - معاويه   1

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در سه شنبه 8 بهمن 1392 ساعت 14:06 توسط : حجت اله عرفانیان | دسته : | 134 بازدید
 • []

 •      به ابجداسلامه حق 245 - 231 ابوبکر= 14 معصوم اسلامه حق 245- 110علی = 135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق 254 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان 245 مادر245فاطمه و علی  245اسلامه حق245 علی                                                                   

                                                                                          صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست                              همین بس که نام محمد علیست  کور هم داند وصی خاتمی جانشینه بر حق پیامبر باید نامش هم مثل پیا مبر باشد 

   

           

   خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب 5 تن در خودش ضرب 12 امام در خودش ضرب  14 معصوم ضربدر خودش جمع سه ضرب میشود  365 روز سال  = 196+144+25= 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم با سلام اگر خطها ریز میباشد کنترل را بگیر و قلتک  موس را به جلو بچرخان بزرگ نمایی میشود به ابجد بر حق ترین دین 1034 منهای ناحق ترین دین 838= بر حق ترین دین 196 برحق ترین دین 196 میباشد تا رسیدن به مقام ضرب 14 در 14 معصوم 196 میلیون سال نوری طول میکشد ضرب 14 معصوم در 14= 196 ناحق ترین منهای( ناحق) کنی میشود 310 عمر  به ابجداسلامه حق 245 - 231 ابوبکر= 14 معصوم اسلامه حق 245- 110علی = 135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان 245 مادر 245 یفاطمه 245اسلامه حق245 علی 110+135فاطمه=245  به ابجد دین حق شیعه 557-541 عمر و ابوبکر= 26 علی 26 راه حق 26 علی 26 انتخاب درست 26 غدیر26 بیعت 26 وصیت 26 شیعها 26 امام دین 26 حان رسول 26 جانه قرآن26 حکمها 26 راه اسلام 26 عشق اسلام 26 بمرد انه26 دینی26 خیلی 26 مردی 26 علی 26   تاج سری26  توآقای26 ارباب اسلام 26 ارباب حق 26 ارباب جانها 26 امام دین 26    به ابجد بحق دین اللهیه 245  فاطمه بر شیعه عزت میدهد درس توحیدو نبوت میدهد کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست با هر تپشی که در دله آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است توحیدو نبوتو امامت  هر سه در گفتن یک علی ولی الله است ثابت کن اگر شما بحق میباشی جواب خدارا روز قیامت چه خواهید داد با دلیل علمی و دینی و حدیث و آیه قرآن همه آیه قرآن همین است که حیدرامیرالمومنین است گفت پیغمبر به کعبه اینچنین نیست جز حیدامیرالمومنین امیرالمو منین در کعبه دوشش کسی غیر از علی نیستگفت پیغمبر به کعبه اینچنین نیست جز حیدامیرالمومنین  مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست همین بس که نام محمدعلیست برای حقانیت شیعه کافیست اگه مرد هستید شما ثابت کنید بحق میباشید پیامبر فرمود دین اسلام هم مثل دین مسیح 74 فرقه میشود ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 روز بعد از وفات پیامبر دختر عزیز رسول خدا را به شهادت رساندند 74 = 4+7= 11  جانشین بر حق رسول خدا را به شهادت رساندند 74   منافقین پست و کوری74  «اشداء علی الکفار74»؟: 74به درک اسفله سافلین 74 و الشجرتها الملعونه74 ابوبکر +عمر +عثمان = 74بدروغگویان عالمی 74وینهى عن المنکر 74أو جاهل فیتعلمی  74                    و الشجرتها الملعونه74 ابو   برادران اهل سنت سلام بعضی از شما وهابی و سنی نیستید ما شیعیان اهل سنت واقعی هستیم به ابجد اهل سنت به کسی میگویند که عاشق خانواده پیامبر 5 تن باشد به ابجد اهل سنت 546-541 عمر و ابوبکر= 5 تن آل عباء علیه سلام هر کسی واقعا" اهل سنت واقعی پیامبر است خانواده پیامبر اهل بیت و یطهر کم تطهیرا را دوست دارد و به او شیعه وا قعی میگویند خوشم میآد اهل سنت وقتی حرف حق میشنونداینقدر مرد هستند و  قبول میکنندبه ابجد اختلاف دین 1176-1202 سه خلیفه = 26 فقط علی میتواند اختلافات  دینی را بر طرف سازد  ( لمسئله دین اسلام 431 -541عمر و ابوبکر = 110علی  امام است پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل   نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385به راه دین حق385 به ابجد صغیر فرقه 25 کعبه 25شیعه 25 اهل نجات دینا  555-541 = 14 معصوم است هر دینی باشی اگر به 14معصوم 14 عشق 14 بحق 14عشق 14وقت 14  نونت 14راه طه 14عشق 14 سید  14 جمال 14بحق  14آسمانها 14صف 14وقت 14جمال 14شمسی14 امامت 14 نبوت14 نبی 14  آدمه   14  بحق  14 برق 14 باهوش 14راه 14نجاتت 14 نبی14 ماهت14 قوت 14  قلم 14خاتمه ۱۴ امامت 14 نبوت 14  بسلاما  14 حضرت  مهدی امام مسلمین در همه عالم یکی باشد  )قال رسوالله زمانی فرا برسدکه یاران سلمان فارسی اسلام را بر عرب عرضه نماید و شما در کفر نمپذیرید به ابجد یاران قرآن ۳۵۱ قرآن ۳۵۱ فارسی ۳۵۱ +۱۴معصوم= ۳۶۵ روز سال  به ابجد مقصر 430 - 60 پلیدیها = 370 شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان پلیدتر بوده است یا بنویسید عثمان 661 خائن 661 اینتر 661 اینتر یادتون نره فقط اینتر 661 عثمان میباشد به ابجد ظالم 971 - 430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر 541 میباشند ظالم 971- 310 عمر = 661 عثمان اینتر 661 خائن 661 عثمان 661 - 310 عمر این دو ملحد قرآنها و کتب حدیث را به آتش کشیدند قرآن 351به عمر خبر رسید کتابهای حدیث در بین مردم است فرمود بیاورید بخوانم آوردند دید همه در مدح  ذکر و تحسین امام علی و اهل بیت میباشد همه را به آتش کشید عثمان هم 7 قرآن را جمع آوری و به آتش کشید عثمان 661-231 ابوبکر = 430 مقصر عالم بوده است 430 +231 ابوبکر+ 310 عمر= 971 ظالم به دست میآید ظالم 971 - 430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر 541 -971 ظالم = 430 مقصر عالم تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر می ک   ابجد شیطان صفت به ابجد صغیر شیطان 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 مقصر 22 دروغ 22 هذیان 22 بمکر22 باخدعه22 بمکر 22 نامردان 22 بدشمن بشر 22 لعنت22 ملحد 22 شیطان 22 عمر 22خیانته22 لامذهب 22با خدعه 22  ابابکر22 با فتنه 22 بدبختی 22 لواط 22 ایدز 22 عمر 22 ابابکر 22 شیطان 22بمکر 22عمر22 لجنیا 22بنادانی 22 قصبی 22شرابیا 22 بشرابخار 22 دوزخه 22 تکبر 22بنفاقه22 نیرنگ 22 منکر22  22 دروغ 22 مفصد 22 مقصر 22 هذیان 22 دروعگو 22 عمر 22 مقصر 22 لعنت 22 22 مقصر 22 ملحد 22 لعنت 22 دروغ 22 مفصد 22 مقصر 22 هذیان 22 دروعگو 22 عمر 22 مقصر 22 لعنت 22 ابابکر22 دروغ 22 مقصر 22 ملحد 22 بدبختی 22 لواط22 ایدز 22تعصب 22 مکارا 22 نفرت 22بناحقه 22 به ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22مقصر22بناحقه دروغ 22ناخلفه22 دروغ22کلک 22نیرنگ22بناحقه22نیرنگ ۲۲ ابابکر ۲۲عمر ۲۲ کلک۲ ۲ نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲ دوزخه ۲۲لامذهب۲۲نفرت ۲۲انزجار22ناخلفه22نابحقه22 پررو۲۲ ۲۲عمر22 نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲ دوزخه ۲۲لامذهب۲۲ مقصر22بمنافقا۲۲شرابیا ۲۲ عمر ۲۲ ابابکر۲۲ شیطان خائن 661 عثمان 661 اینتر 661 برای محوه هر مسئله یک اینتر بزنید حق ناحق شده و مسئله پاک میشود و نامردان از این روش بسیار استفاده میکنند هست به ابجدمقصر۴۳۰- ۶۰ پلیدیها=231 ابوبکر 231 231القاصبلها 231 احمقان آل231 ابوبکر 231عدوتی اسلامه231 فقان 231 فقان 231 به ابجد231 براه کج 231 راه دزدی 231 ابوبکر 231 دشمنه اسلامی 541 ابجد ابوبکر و عمر عدالله و آل رسول الله 541 بدشمن خدا و رسولی 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان = ۳۷۰ شیطان ۳۷۰- ۶۰ پلیدیها = ۳۱۰ عمر310 60 پلیدیها = 370 شیطان از شیطان پلیدتر بوده است۲۲به ابجد رجم 243 - 12 امام = 231 ابوبکر 231 سنگ زدن به سه شیطان در مکه  سنگ زدن به سه شیطان آل سعود یا آل سقوط  جدیدا" هر دو طرف شیطان دیواری کشیده تا حاجیان  نتوانند شیطان را سنگ بزنند مسخره ترین کار وهابی ها  مسخره  310 باب مسخره 310 به ابجدشیطان 22شیطان22عمر22مقصر22 ابابکر 22 ملحد 22 دروغ 22   برای امتحان امت شیطان امامت را در خلافت پیچاند که شجره ملعونه شما را گمراه کنند پبامبر فرمود بعد ازمن دین اسلام 74 فرقه خواهد شد فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 فقط شیعه اهل نجات است و 73 فرقه گمراه هستند 74 فرقه ابوبکر 27 +22 عمر+ 25 عثمان= 74 اشداء علی الکفار 74و الشجرتها الملعونه74 بدروغ گویان74 سجده آیه 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 ان من المجرمین منتقمون این آیه ابحد کبیر عمر و ابوبکر و عثمان میباشد 1202به دروغ گویان عالمی74 فرقه ابوبکر 27 +22عمر+ 25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه 74چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود 74 «اشداء علی الکفار74»؟: 74به درک اسفله سافلین 74 و الشجرتها الملعونه74 ابوبکر +عمر +عثمان = 74بدروغگویان عالمی 74وینهى عن المنکر 74أو جاهل فیتعلمی 74 اسلام ناحق 27 ابوبکر27دشمنا دین27لا مذهبه27خروجی 27 آلودگی 27 ابوبکر 27 روانی 27 حیوان 27آلوده با 27 عمره 27لعنته 27 اسلام ناحق 27 قمار باز 27 بشرابخاره 27 دوزخی 27 حرامی 27 خردجاله 27 دشمن خداوند 27 سقیفه 27 پیمانشکن 27 دشمن بخلقه 27  اسلام ناحق 27 ابوبکر 27 عمره27 شیطانه 27 دوزخی 27منافقون 27بنادانه نادان 27دوزخی 27 نادانتره 27 زایده 27 مکاره 27تعصبه 27 نفرته 27بجاهلیه 27 شیطانه بجهالت ها 27 با گمراها  27 دوزخی 27 ابلهی با  27 عمره 27اسلام ناحق 27 نیت پلیدی  514- 541 = 27 ابوبکر  رکب وبا  کب را بردار میشه روبا  با نیت پلیدی  49 ابجد ابوبکر و عمر 49 اینجا معدن طلای ناب 26 عیار است علی به ابجد ریاضی قرآن 26راه حق26راه اسلام  26 فرق جان 26 امام دین 26 طلاء 26 غدیر 26 وصیت 26 بیعت 26 انتخاب درست 26 علی 26 با جانشینه 26 محمد ها 26 محمود 26 علی 26  به ابجد جانشین پیامبر 667 - 541 عمر و ابوبکر = 126 یا علی ه  26راه حق 26 ارباب اسلام 26 امام دین 26 عشق اسلام 26 علی 26 میباشد به ابجد بجانشین بمحمدا 510- 541 = 31  با جانشینا بمحمدا  510 - 541 عمر و ابوبکر = 31 کلام حق  31 قرآن ناطق 31 نور قرآن 31 منظور  5تن +12 امام +14 معصوم = 31 جانشین محمدی 516 -541 = 25 کعبه 25 شیعه 25 فرقه 25 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25  بجای محمدی 46 بجای محمدی 46 لا اله الا الله 46 محمد 20+26 علی = 46 بجای محمدی 46نتیجه اسلامی46حزب الله ی46کعبه دل یا 46حقیقت دین46 فقط شیعه 46 قرآن العظیم46مذهبه شیعها46حقیقت دین 46بنور ایمانی46باشیعیانی46نور هدایتی46محمد 20+26 علی= 46 لا اله الا الله 46گنجینه نوره46کعبه دل یا 46 با دریای دل 46 علی26+20محمد = 46 حقیقت دین 46 فقط شیعه 46 نور قرآن 46 مذهب شیعه ها 46 خالصتری نابها46 ناب ناب نابی 46 بناب ترینیها 46باشیعیانی 46نور هدایتی 46 لا اله الا الله 46ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِینَ (فرشتگان به آنها مى‏گویند:) داخل این باغها شوید با سلامت و امنیّت! آیه ۴۶ سوره الحجر سَلاَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ نور هدایتی 46 نتیجه اسلامی ۴۶حزب الله ی ۴۶حقیقت دین46 فقط شیعه 46 قرآن العظیم46مذهبه شیعها46حقیقت دین 46بنور ایمانی46باشیعیانی46نور هدایتی46 کسی میتواند جانشین محمد باشد که نامش هم مثل محمد باشد عکس نام محمد علیست آئینه روی محمد علیست جانشین دین امام حسین 128 میباشد دین ما حسینی از خود کلمه جانشین 413 - 541 عمر و ابوبکر= 128 حسین دین ما حسینیست      بقرآن اگر عمر و ابوبکر میشد 25 من قدول میکردم ولی عمر 22 ابابکر 22 شیطان 22 منکر 22 دروغ 22 بدبختی 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 به  اندازه تمام آیات قرآن بیشتر نوشتم  تمام حرفها ی بد میشه 22 آیه 22 سوره سجده ابجدش 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان 1202 میباشدآیه 22 ان من المجرمین منتقمون 1202 لعنت خدا بر مجرمان عالم که با زور شمشیر قصب خلافت نمودند به ابجد  وارث دین آدم 816- 541عمر و ابوبکر = 365 روز سال یعنی 14 معصوم (ع)     6+5+3= 14 معصوم      به ابجداسلامه حق 245 - 231 ابوبکر= 14 معصوم اسلامه حق 245- 110علی = 135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان 245 مادر 245 علی فاطمه 245اسلامه حق245 علی 110+135فاطمه=245  روزی فرا میرسد که تمام ادیان از کرده خود پشیمان شده و بر سر میزنند که چرا مردم خود را در گمراهی نگه داشته اند اولین کسانی را به دوزخ میبرند رئیس جمهور ان ممالک را میبرند و سراب فروشان و قماربازان حرامیان را اینجانب به تمام انسانها و کشورها بغیر ایران و عراق و و تاجیکو افغان همه در گمراهی کاملند فارسها 346 اهل نجات دین 564 فقط طرفداران مهدی صاحب الزمان هستند به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23 نام امام هم 12 بار در قرآن آمده سوره 12 دوازدهم هم یوسف زهراست در آیه دوازدهم یاسین آیه 12 به ابجد امام مهدی 23 حرف دارد 23 وکل شیئ احصیناه فی امام مبین 23 مهدی 23سرورا 23اماما حق23 به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23نام امام در قرآن 12 بار آمده کسی که امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت میمیرد      و به ابجد کبیر علی 110 اهل دینی  110با اولینی 110 مومن136 علی میباشداسلامه حق 245 منظور  ابجد علی 110+135 فاطمه = 245 میباشد  به ابجد  اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم اسلامه حق 245- 110 علی =  135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان درنشستی که با احباء بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزش ولای علی بی کمو کاست جانه حضرت زهراء بود کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمامه آیه ها حق با علیست نام جانشینان پیامبر علی و قائم آل محمد هم علیست نام علی هم محمد است همین بس که نام محمد علیست برای حقانیتش کافیست یا صاحب الزمان از شما انتظار دارم به مردم شهرهای مذهبی بیشتر کمک عقلی کن عقلم خوب چیزیه خوب ازش استفاده نمیکنند خدا نکنه در خواست غیر مالی از شون کنی اصلا گوششان بدهکار نیست گفتیم حکم کاری ما دوساله بود تمام شد تمدیدش کنید این کار را که نکردند هیچ به ریش ما هم خندیدن خدا نکنه آنها یک حرف بگویند و ما گوش نکنیم میشیم  فرزند شمر ابن ذلجوشن لعنت الله علیه با چه زبانی دیگر بگویم هیچ کس بفکر نیست مقاله به این زیبایی باید مثل زیگیل وسطش حال آدم بد بشه بابا معرفتم  خوب چیزیه گفتیم حکم کاری  5 سال تمدیدمان کنید بخاطر اینترنت میگم و گسترش اسلام وگرنه گناهش به گردن آنها که یک خط برای اسلام بلد نیستند بنویسند و کارمند رسمی هم میباشند من نمیخواهم رسمی بشم حکم ما را 5 سال تمدید کنند همین مثل من گیر نمیآد حالا گفتم اگه حکمم تمدید نشه دیگه برای همیشه ناپدید میشم وای به روزی که من از کسی قهر کنم موبایلم به علت پرداخت نشدن ابونمان قطع شده شش ماهه 09126005246  اقلا بگید  موبایلم را وصل کنند خداوندا خودت بر داد ما رس ابوبکرو عمر بودند ناکس من از بیگانگان هرگز ننالم ابوبکرو عمر را بیخیارم  اگر ابومکر و عمر= ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر 541 - 245 اسلامه حق = 306 -110 علی = 196 ضرب 14 معصوم میباشد به ابجد اسلام ١٣٢ - ٦١٢تبری = ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر باید از این دو ملحد تبری بجوئید تا مسلمان واقعی باشید معرفي اولين ظالم و مقصر چرا ظالم را منهاي مقصر ميکني 541 ابجد ابوبکر و عمر به دست ميآيد اين از معجرات عالم است به ابجد قرآني مقصر 430+ 541 ابجد عمر و ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد971ظالم 971 منهاي 310 عمر =  661 عثمان میشود مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست جمال کبریا علی جلال کبریا علی به طاق عرش دیده ام  نوشته نام یا علی جمال حق علی مدد علی مدد جمال حق صفای کبریا علی تولدت به کعبه ای دوش نبی بت شکنی  خیبر کنی جمال حق علی علی صاحب حوض کوثری به انبیاء همه سری تو کوثری تو همسری جمال کبریاء علی نام تو را که میبرم زعالمی به صد ندا ی حق  علی علی میشنوم به قلب خود رجوع کنیدندای یا علی امید دلی به ذکر یا علی دمیده قلبه عالمی صفای تو که قائمی همین بس که نام محمد علیست به کعبه وصی خداوند به دوش نبی ست  مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست  دوتن از خاندان آل سعود شیعه شدند بفرموده این دو تن ظالم و مقصر عالم ابوبکر و عمر میباشند به علم ابجد قرآن ظالم 971 منهای 430 مقصر= 541 عمر و ابوبکر 541 میباشند ابجدشان خدا چه قدرت نمایی کرده در کلمه ظالم و مقصر عالم بخدااگر کسی دیگر بود برایم فرقی نمیگرد  خلفاء با زور شمشیر جاهلان و بت پرستان رهبران  سیاسی  مردم شدند و رهبر دینی امیر المومنان علی  همان کسی که در کعبه به دنیا آمده و در کعبه به دوش رسول خدا خاتم پیغمبران رفته و بتهای کعبه را شکسته و جای پیغمبر فقط یک جانشینه برحق میتواند بخوابدو فدایی پیغمبر شود  و با کوثر قرآن ازدواج کند عشق فاطمه شود و دره خیبر از جا بکند او جانشین بحق رسول خداست علی مولای جهان است اولین کسی که به پیامبر لبیک گفت و پیامبر را یاری نمود علی شاه جهان بود او به امر خدا مرده زنده میکرد و کاروان شتر از دل کوه بیرون میآورد و دستهای قطع شده را به امر خدا سر جایش قرار میداد به فرموده مولاء علی عمر و ابوبکر بت پرست و بعد از 41 سال بت پرستی آنهم به دروغ  ایمان آوردند بحقیقت مذهب اسلام 803-541 عمر و ابوبکر = 262-231 ابوبکر= 31 قرآن ناطق 31 کلام حق 31 یعنی 5 تن +12 امام +14 معصوم = 31 بحقیقت مذهب اسلام  ائمه شیعه میباشند  به ابجد حقیقت مذهب 669-451 عمر و ابوبکر= 128 حسین (ع) میباشد معجزه انقلاب عباء و عمامه مردی از تبار حسین (ع) از هواپیما پیاده شد و بزرگترین حکومت طاغوت را سر نگون کرد میگویند معجزه  عباء و عمامه همین هر کسی عباء و عمامه برای سر نگونی حکومتی برود صدرصد پیروز میشود امتحان کنید به پروردگار عالم قسم آزاد و دلیر باشد همینطور خواهد شد یا باید هدایت شوی یا باید هدایت کنی  به یکی از روحانی نما ها گفتم یک بچه شیعه پیدا نشد برای رضای خدا کمک ما کند بلند با خنده گفت خدا پدرتو  بیامرزه فقط کار خودته خودت شروع کردی خودتم تمومش میکنی با 4 میلیارد شیعه  انشاء الله کی کمکت کنند هیچ  گربه ای برای رضای خدا  موش نمیکیره که تو ابوبکر و عمر را گرفتی فقط کار خودته اگر هر کی حدس زد این شخص کیه یک حج بهش تعلق میگیره بیست سعالی نیست خود اون آقا بگه به من قبول نیست یا صاحب الزمان حالا باشه با ما هم آره  نمیخوای ما را ببینی دلمون برات یه زره شده  تنها مثل  خودت بی کسم من که فقط شما را دارم شما هم که خدا را داری همه جمع شان جمع وهابی ها  اگر شما واقعا" بر حق میباشید اگر وهابی های کودن توانستند یک معادله مثل این بیاورندبه ابجد کبیر  بر حق میباشند و من وهابی خواهم شد مقاله در آن اسلام و نام خلیفه و محمد و 30 جزء قرآن بشود 365 روز سال به ابجد کبیر باشد اگر نتوانستید بدانید صدرصد شما بحق نیستید و تا بحال گمراه بوده اید و انشاء الله شیعه شوید به ابجد  اسلام 132+92 محمد +110 علی +30 جزء قرآن = 365 روز سال   ابجداسلام132+علی110+92محمد+۵تن+12+14معصوم365 روزسال  با سلام  اگر خطها  ریز میباشد  کنترل را بگیرید و قلتک موس را به جلو بچرخانید بزرگنمایی میشود صفحه ریز درشت میشود اگر دنبال موضوعی میگردید در هر وبلاگ کنترل  اف را بزنید پنجره کوچکی باز میشود یک کلمه در آن پنجره بنویسید عمر هر بار اینتر بزنید تکرار  کلمه میآید دنبال هر کلمه ای میگردید اگر باشد خواهد آمد  اینتر یادتون نره عمر اینتر  به ابجد مقصر 430 -60 پلیدیها = 370 شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان پلیدتر بوده است یا بنویسید عثمان 661 خائن 661 اینتر 661  اینتر یادتون نره فقط اینتر 661 عثمان ابجدش اینتر 661 میباشد عثمان فرصت طلبی نامرد بود   به ابجد ظالم 971 - 430 مقصر = 541  عمر و ابوبکر 541 قاتلی 541 میباشند ظالم - مقصر = 541 قاتلی عمر و ابوبکر 541+430 مقصر ظالم 971- 310 عمر = 661 عثمان اینتر 661  خائن 661 - 310 عمر این دو ملحد قرآنها و کتب حدیث را به آتش کشیدند  قرآن 351به عمر خبر رسید کتابهای حدیث در بین مردم است فرمود بیاورید بخوانم آوردند  دید ذکر و تحسین امام علی و اهل بیت میباشد همه را به آتش کشید عثمان هم 7 قرآن را جمع آوری و به آتش کشید عثمان 661-231 ابوبکر = 430 مقصر عالم بوده است 430 + 231 ابوبکر +310 عمر= 971 ظالم به دست میآید ظالم 971 - 430 مقصر = 541 عمر و ابوبمر 541 -971 ظالم = 430 مقصر  عالم تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود ابجد شیطان صفت به ابجد صغیر شیطان 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 مقصر 22 دروغ 22 هذیان 22 بمکر22 لعنت22 ملحد 22 بدبختی 22 لواط 22 ایدز 22 عمر 22 ابابکر 22 شیطان 22  برای امتحان امت شیطان امامت را در خلافت پیچاند که شچره ملعونه شما را گمراه کنند پبامبر فرمود بعد ازمن دین اسلام 74 فرقه خواهد شد فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385مردعالم 385 فقط شیعه اهل نجات است و 73 فرقه گمراه هستند 74 فرقه خواهد شد یعنی ابجد74و الشجرتها الملعونه74   ابوبکر 27 +22 عمر +25 عثمان= 74 اشداء علی الکفار 74و الشجرتها الملعونه74 بدروغ گویان74 سجده آیه 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 ان من المجرمین منتقمون این آیه ابحد کبیر عمر و ابوبکر و عثمان میباشد 1202به دروغ گویان عالمی74 فرقه ابوبکر 27 +22عمر +25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه 74چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود 74 «اشداء علی الکفار74»؟: 74به درک اسفله سافلین 74 و الشجرتها الملعونه74 74بدروغ گویان74وینهى عن المنکر 74أو جاهل فیتعلمی 74 ابوبکر و عمر و عثمان منافقانی کور دل بودند که قصب خلافت نمودند کوردل پلیدها 310 عمر 310و ابوبکر  کودتا بر علیه حق نمودند به ابجد کودتا 431-541 عمر و ابوبکر = 110 مظلوم علی مولاء بر علیه علی نماینده خدا در غدیر خم با اینکه عهد بستند  عهد خود را شکسه و 74 روز بعد از وفات پیامبر کوثر قرآن دختر رسول خدا را به شهادت رساندند به ابجد اختلاف قدین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه 74 میباشد ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندامام یعنی چه به ابجد امام 82 حضرت مهدی 82 ابجد کبیر وصغیر 82خلیفه کیست 1225-1202= 23 مهدی به ابجد معجزه اسلام 257+59 مهدی = 366 روز سال معجزه اسلام حضرت مهدی صاحب اسلام 385 با معنای دینه اسلامی 385 شیعه 385 الماس بزمرد 385 بطلا ئی نابی 385 مرد عالم 358 الماس اصل اسلام 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 الماس اصل اسلام 385 با معنای دینه اسلامی 385 بقیه"الله خیرا" لکم به ابجد خدا 605 خدا منهای 541 ابجد ابوبکر و عمر = 144 ضرب 12 امام در 12= 144 مهدی امام شیعیان میباشدامام مهدی 12 دوازدهمین امام بحق شیعیان است نام امام هم 12 بار در قرآن آمده سوره 12 دوازدهم هم یوسف زهراست در آیه دوازدهم یاسین آیه 12 به ابجد امام مهدی 23 حرف دارد 23 وکل شیئ احصیناه فی امام مبین 23 مهدی 23 اماما حق23 به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23نام امام در قرآن 12 بار آمده کسی که امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت میمیرد و مادرشان فاطمه مادر شیعیان هم بسیجین به ابجد میشود 135 فاطمه 135 بسیجین 135 اسلامه حق 245 اسلامه حق 245 فاطمه و علی  یعنی فاطمه 135+ علی  110علی = 245  علی 110+135 فاطمه = 245 فاطمه  135 فاطمه -3 خلیفه = 132 اسلام منهای فاطمه 3 خلیفه گمرا کفر 541 ابجد ابوبکر و عمر541 +430 مقصر 971 ظالم به دست میآید   اسلام حق 245-231 ابوبکر = 14 معصوم به ابجد مقصر 430+ ابجد ابوبکر و عمر 541 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم به ابجد قرآني ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خليفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست ميآيد‌ مقصر 430+231 ابجد ابوبکر= 661 عثمان ابوبکر وعمر 541 +430 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم و بر عکس مثل نام ابوبکر رکب وبا هست عکس نام محمد علیست همین بس که نام محمد علیست  چشم شیطان کور کردی عزیز هر چه دارد این نبی دارد علی نگینه دوش خاتمی بت شکنی خیبر کنی تو جانشینه خاتمی تو وارث محمدی تو جانشینه احمدی همسر خوب فاطمه به عالمی تو هم سری  همین بس که نام محمد علیست صدکتابوصد حدیث آئینه روی محمدعلیست افتخار شیعه نام یا علیست صدا و سیما الهی بمیرید ده ساله از این آرم استفاده نمیکنند اگه کار یکی از زقی های خودشان بود چشم ما را تا حالا در آورده بودند مگر  کوری علی هم محمد است ای صدای بی صدا  کور هم داند که این مولاء علیست هم  وصی خاتمو هم امام اولی خدایا هر کسی قلمی قدمی بر ضد ابجد قرآن بر میدارند به اعذاب دنیا و آخرت گرفتارش کن به علم ریاضی اسلام یعنی چه به ابجد صغیر و کبیر عالم قسم اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش 12= 144 میباشد  اسلامه حق245 منظور علی 110+135 فاطمه = 245 میباشد میخواهیم بدانیم ظالم 971 - 430 مقصر = 541 لعنت خدا بر ظالم و مقصر عالم  از مولاء قائم صاحب الامر  پرسیدم مولاء 541 کیست فرمود دو قاصب خلافت عمر و ابوبکر 541 میباشند برای رو کم کنی باید کم کنیم تا روی دشمنان دین کم شود و ابوجهل ها از خفت و خاری دق کنند و آنها که ابوجهل نیستند راه حق 26 علی 26 غدیر 26 انتخاب درست 26 بیعت 26 علی26 وصیت26 محمدها 26 علی 26 کسی جانشین رسول خداست که آئینه نامش هم مثل محمد باشد   ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست و اسلام سر بلند شد و این مقاله زیبا را نوشتم 1400 سال تمام دانشمندان بفکرشان نرسید یک دقیقه فکر کردن برابر با 70 سال عبادت است حالا یک سال فکر کردن و نوشتن تمام اقیانو سها مرکب و تمام نی ها قلم خدایا ثوابش نسار تمام مسلمانان شیعه جهان و جدو آبادشان هر کسی شیعه شود این ثواب نثار روح رفتگان او هم میشود تمام ادیان را غلام مهدی به چالش کشید علمی با ریاضی قرآنی اگر شما هم میتوانید و مایه  این کار را ندارید بر حق نیستید مقاله شما باید ستون داشته باشد  طبق مهندسین ریاضی و دانشمندان در یافتند 12 نقطه کره زمین با ستون نهای نامرئی آهن ربایی متصل به آسمان است و مثلت برمودا یک از آن نقاط میباشدمهندسین رسم و هندسه بر این عیده اند در هر دستگاه باید 12 یا 14ستون داشته باشدتادر برابر ناملایمات پایدار باشد سه ستون مایه فلاکت است و چمپر میکند شما را  چرا دین اسلام 74 فرقه شد و همه هم به دروغ و بدون دلیل خود را بر حق میدانند 74 و الشجرتها الملعونه74   روز قیامت جواب الله را چه  خواهید داد 74 روز بعد از وفات پیامبر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 فرقه دختر رسول خدا را شهید نمودند  74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74ابجد ابوبکرو عمر و عثمان 74   و الشجرتها الملعونه74  خنزیر867- خوکی636=231ابوبکر231 راه دزدی231 دزد دینه اسلامی231 بابی عقلیها  231عصیانی231ابوبکر231 راه دزدی231عصیان 231 دزد دینه اسلامی231 ابوبکر 231دوزخی های پلید 631-144 = 541 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند                                               عکس نام محمد علیست همین بس که نام محمد علیست  چشم شیطان کور کردی عزیز هر چه دارد این نبی دارد علی نگینه دوش خاتمی بت شکنی خیبر کنی تو جانشینه خاتمی تو وارث محمدی تو جانشینه احمدی همسر خوب فاطمه به عالمی تو هم سری  همین بس که نام محمد علیست صدکتابوصد حدیث آئینه روی محمدعلیست افتخار شیعه نام یا علیست صدا و سیما الهی بمیرید ده ساله از این آرم استفاده نمیکنند اگه کار یکی از زقی های خودشان بود چشم ما را تا حالا در آورده بودند مگر  کوری علی هم محمد است ای صدای بی صدا  کور هم داند که این مولاء علیست هم  وصی خاتمو هم امام اولی وقتی دو حزب وجود داشته باشد در یک مملکت یا یک دین یک گروه سر خود با دشمنانشان مذاکره کرده و سر خود در محل یهودیان بنی قراضه رهبر یهود امت محمد عمر و ابابکر کسانی که بقول امیر المومنین علی علیه سلام و لعنت خدا بر ابوبکر و عمر  که تا سن 41 سالگی بت پرست بوده وبعد یهودی شدند و عمر در نامه به معاویه توضیح داده من بت پرست هستم یهود را هم قبول ندارم یهود امت محمد نماز نمیخواند بی وضوء به ابجد یهود امت محمد 588-541 عمر و ابوبکر = 17 یک بار هم نماز برای خدا نخواندند برای ریاست بوده  کسی که بت پرست میباشد حب ریاست جانو دله او را کور کرده در غدیر به ابجد غدیر 1214-1202 سه خلیفه کن = 12 امام انتخاب شد به ابجد شورای دینها 587-541 ابوبکر و عمر = 46 محمد علی را انتخاب نمود دوست خدا و رسول فقط علی و محمد است به ابجد محمد 20+26 علی = 46 انتخاب درست 26+ 20محمد = 46  غدبر 26+20 محمد =46  از جانب خدا = انتخاب جانشین 1567-1202 = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم  شاه جهان 365 علی نماینده 124 هزار پیامبر شناخته شد همین بسکه نام محمد علیست بکعبه وصی خدا وند بدوشه نبی ست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست علی 110بحق 110علی 110با ایمانه 110میدانه 110 العهد 110 زاداکعبه 110 سنگ 110با حجرها 110 اهل دینی 110صبحی 110میدانه 110 نگین110 110دینماه 110ماه دین 110به اولینها 110بکعبه ای110جایه نبی بوده ای110جایه نبی بوده ای 110 فد فداییه  فدائیه 110 باب وصی 110با جان نبیا110110 بااولینی110بمیزان110 ماه جانی 110بجهانه دلی110 محب جانها 110 جانه محبا 110بحق110علی110 بحق110بمیزان 110 عدلها 110دینه ما 110 یلع110مع110 اسلحه ها 110فداییه110بحمدی ها 110 بحق110 علی 110نان جو 110 نمک110ماه دینعلی 110بحق 110علی 110با ایمانه 110 دین ماه 110ماه دین 110 بااولینی110بمیزان110 ماه جانی 110بجهانه دلی110 محب جانها 110 جانه محبا 110بحق110علی110 بحق110بمیزان 110 عدلها 110دینه ما 110 یلع110مع110 اسلحه ها 110فداییه110 بحق110 علی 110 نان جو 110 نمک110ماه دین110دین ماه 110فداییه 110 احمد حمده110 جنه نبی 110 نبی جنه هر کی از عدد 110 ناراحت بشه دوزخی میباشد این مقاله از عدد 110و 59 92 و 365 روز سال 114 قرآن 30و 144و 196 و منهای ابوبکر و عمر و عثمان نوشته شده یک آیه در کفر ابجد سه خلیفه 1202 سه خلیفه آیه 22سجده ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد شیطان 22 عمر 22 ابابکر22 مقصر 22 بدبختی 22 بنادانی 22ملحد 22 لعنت 22 سلام بر نام شریفت ای بزرگوار حقا که جانشین آن بزرگواری سلام برروی ماهت یا قائم آل محمد وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ به ابجد23 وارث 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی 23وارث23 زمین 23 جانشینه 23بمحمدا 23 با محمد 23به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23علی 110بحق 110علی 110با ایمانه 110 دین ماه 110ماه دین 110 بااولینی110بمیزان110 ماه جانی 110بجهانه دلی110 محب جانها 110 جانه محبا 110جانه ماهه 110علی110 بحق110بمیزان 110 عدلها 110دینه ما 110 یلع110مع110 اسلحه ها 110فداییه110 بحق110 علی 110نان جو 110 نمک110ماه دینی 110 ماه مهدیه 110محب جانها 110 ماه دین 110 دین ماه 110جان محبا 110و 74 فرقه دین اسلام ابجد ابوبکر و عمر وعثمان 74 میباشد این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند  ابوبکر 27+ 22 عمر+25 عثمان = 74 و الشجرتها الملعونه 74 «اشداء علي الكفار»؟:74 منظور ابوبکر27 +22عمر 25 عثمان=74 و الشجرتها الملعونه74 74 اشداء علی الکفار 74 بدروغ گویان عالمی 74 فرقه 73تاش باطل73 و یکی بحق 110علی با مذهبن ها  110 با اصحابه 110  اهل دینی 110 اسلامه حق245 منظور علی 110+135 فاطمه = 245 میباشددر مملکت ایران ابوبکر ها و عمر ها  هنوز به رتبه های بالا تر سعود نکرده اند در ادارات مانده اند گر چه چشم دیدن امثال بابا شجاع را ندارند اگر ما درخواستی کنیم باید به چه کسی بگوئم خدایا همه را به راه راست هدایت کن همه عالم را  به راه حق 26 علی 26 هدایت خواهم نمود و اگر اخراجم کنند برای همیشه از اینترنت و اداره خدا حافظی مینمایم  امام زمان امامه زمان حکم ما را هم به امر خدا  تمدید کن تا برای مسلمین و خدا بنویسیم ما را مران  امام زمانی ها شاهد باشید 62237 اگر کاری برای ما نکردند ما مقصر نیستیم تعطیلش نمیکنیم به ابجد گوهر دینه خدا 685 - 541 عمر و ابوبکر = 144 فقط گوهر دین خدا 12 امام میباشد یعنی 114 سوره قرآن +30 جزء آن = 144 ضرب 12 ضربدر 12 = 144 ساعت 12 قلب 12 ماه ها 12 اسلام 12 اسلام به ابجد صغیر و کبیر 144 یاران امام زمان پس کجایند به رئیس اینجانب بگویند دوسال دیگر حکم ما را تمدید نماید من که بگویم فایده ندارد یا امام زمان شما احتباج به گفتن نداری از خدا بخواه تا ما را اخراج  نکنند و تمدیدمان کنند62237  )( HOJTAR@YAHOO.COM  ایمیل رئیسم  تا دو سال دیگر جهان اسلام را متحول می کنیم و همه را از خواب نکبت  بیدار و شیعه قائم آل محمد گردند ان شاء الله مومن 136+110علی = 246 اسلام و حق 246+337 محمد علی فاطمه = 583 پنچ تنه آل عباءبه ابجد اصل دینه اسلامی 337ره اسلام337 منظورمحمد92+110 علی+135 فاطمه =337 ره اسلام 337میباشد337+245 اسلامه حق = 583 پنج تن آل عباء خانواده پیامبر حدیث کثاء آیه مباهله وووو ریاضی در قرآن583 احد عشر583 در قرآن به ابجداحد عشر 583 یعنی جمع ابجد 5 تن آل عباء میشود 583پنج تن آل عبا.اگر مجموع جمع ابجدی حروف پنج تن آل عبا علیهم سلام را محاسبه کنیم عدد جالبی بدست می آید وآن 583 است  محمد 92 پهلوان 92 +18 ذالحجه غدیر خم = 110 علی = محمد 92+18 ذالحجه غدیر= 110 علی  تمام کسانی که با نوح علیه سلام دست بیعت دادند کف دست چپشان نوشته 81 و کسانی که در غدیر بیعت نمودندکف دست راستشان نوشته 18 ذالحجه غدیر خم 18ضربدر 26 علی= 468 کسانی که به علی نامردی نمودند 468 -541     = 73 فرقه نامرد + یک فرقه بحق = 74 ابجد صغیر ابوبکر27+22عمر +25 عثمان = 7474 و الشجرتها الملعونه74   روز قیامت جواب الله را چه  خواهید داد 74 روز بعد از وفات پیامبر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 فرقه دختر رسول خدا را شهید نمودند  74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74ابجد ابوبکرو عمر و عثمان 74   و الشجرتها الملعونه74  به دروغ گویان عالمی 74   محمد92+علی 110+فاطمه+ 135+حسن 118+حسین+ 128پس مجموع ابجدی اسامی بالا =583 این عدد عجیب سه خاصیت شگفت انگیز دارد یکی اینکه برابر ابجد کلمه احد عشر = 583است که همان عدد 11 است ودیگری اینکه خود عدد 583 باز بر یازده قابل تقسیم است که از تقسیم آن به یازده عدد 53 بدست می آید خوب!فکر می کنید که این عدد53 که از تقسیم عدد583 (که ابجد احد عشراست ) به 11 بوجود آمده نشانه ی چیست ؟ ابجد احد عشرتقسیم بر یازده = 53بله این عدد 53 همان ابجد کلمه ی مبارک احمد است به عبارت دیگر اگر مجموع ابجدی 5 تن آل عبا یعنی (محمد92 +علی110+فاطمه13 5+حسن118+128حسین =583) را که همان احد عشر است به یازده تقسیم کنیم باز اسم حضرت محمد( احمد =53)بدست می آید به ابجد594 مکتب اسلام 594 منهای 541 عمر و ابوبکر = 53 احمد53 هر سال 53 جمعه داریم +313 روز = 366 روز سال 366روحی اسلامی366 نور علی 366 نسیم دین اسلامی 366  ابجداین آیه 73 فرقه دین اسلام و دین مسیح 73وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ 73 ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ.و هر كه جز اسلام، دينى [ديگر] جويد، هرگز از وى پذيرفته نشوداین آیه 121 کلمه دارد "وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِینَ الزَّکَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا؛ این آیه قرآن 121 کلمه بنام نامی شاه مردان خیبر کن دوران یا علی 121 میباشد ما پانصدآیه و حدیث میآوریم شما دینت را از اینسه نگرفته باشی که بدبخت بتمام عالمی دین اسلام 74 فرقه شد   74 و الشجرتها الملعونه74   روز قیامت جواب الله را چه  خواهید داد 74 روز بعد از وفات پیامبر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 فرقه دختر رسول خدا را شهید نمودند  74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74ابجد ابوبکرو عمر و عثمان 74   و الشجرتها الملعونه74  خنزیر867- خوکی636=231ابوبکر231 راه دزدی231 دزد دینه اسلامی231 بابی عقلیها  231عصیانی231ابوبکر231 راه دزدی231عصیان 231 دزد دینه اسلامی231 ابوبکر 231دوزخی های پلید 631-144= 541 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 به ابجد اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم 245اسلامه حق 245- 110 علی =135 فاطمه135+110علی و فاطمه=245  اسلامه حق میباشد مولاء علی (ع)فرمود اگر در باره ب بسم الله اگر بخواهم صحبت کنم سه روز طول میکشد خداوند آسمانها و ملکوت  را در 7 روز ما یک ثانیه خداست در یک ثانیه خلق نمود این قدرت خداست و علی هم سه روز طول میکشد در باره به بسم الله صحبت کند و این غلام علی در آینده میخواهم در باره هر معادله یک مقاله بنویسم مثلا در باره عدد365 روز سال تمام معادلاتش به 365 ختم شود به ابجد  معدن دینه اسلام 365 روز سال میشود 5+6+3= 14 معصوم منظور میباشد 14 ضربدر 26 راه حق = علی  = 364+1 خدا = 365 روز سا ل  به ابجد معدن الماس دین 365 روز سال بگوهره اسلامیه 365 روز سال حجاب قرآن 365 روز سال 365شاه جهان 365 حجاب قرآن 365 به ابجد اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم 245اسلامه حق 245- 110 علی = 135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان رهبران تشیع 12 نور هدایت به امر خدا مرده زنده میکنند هر کسی بتواند مرده زنده کند و از دل کوه کاروان شتر بیاورد او امام و پیشوای شیعیان استشماره معکوس آغاز شده است فوج فوج گرویدن مسلمانان به اسلام واقعی تشیع میپیوندند مقدم یاران دین اسلام را به تشیع قائم آل محمد خیر مقدم میگوئیم شیطان 370- 60پلیدیها =310 عمر  خطای کاری 851-541 عمر و ابوبکر = 310 عمر  =دوزخی های پلید 631 - 144 قرآن یا 12 امام  = 541 عمر و ابوبکر خداوند سال را بخاطر 5 تن و12 امام و 14 معصوم سالرا  365 روز قرار دادضرب عالم امکان علی ولی الله  5تن ضربدر5= 25 کعبه شیعه 25 +  ساعت 12 ضربدر ماها 12= 144   ضرب عالم امکان علیست وعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقو  144  ضرب 12 امام در 12 = 144 حبل الله نجات بخش12 نور الهی دوره کعبه با الله 5 تن  به دوازده ضلع کعبه قسم به 5 تنو 12 امامو 14 معصوم دوره کعبه بصفا و مروه رسم46بصفا و مروه رسم46 محمد 20+26 علی = 46 لا اله الا الله 46ضربدر5 تن = 230+110علی  = 340+ 26علی =366 روز سال    هر کس پذیرش ولایت12 نور الهی سلا له پاک پیامبر  قرآنه ناطق  بر حقا محمد20+26 علی46+ لا اله الاالله   46+ علی 26=72 هفتادو دو شهید کربلاء  72 +72= 144  ضرب 12 امام در 12 = 144  جانشینان برحق پیامبر را بپذیرد به ریسمان خدا متصل میشود144 رمز پیروزی شیعیان قائم آل محمد است 144  آیه ولا تحسبن الذین قتلو فی سبیل الله امواتا بل احیاون اند ربهم یرزقون 144 طناب عشق144 قطره قطره جمع گردد آنگهی دریا شود144        144 سوره اسری پآیه 110   ابجد امام علی و حضرت مهدی 59 سالار عالم کیست 59 حضرت مهدیست59 با خلیفه خداوندی 59 دوازدهمین امامها 59  میباشد به ابجد راه نجاتی 667 - 541 عمر و ابوبکر = 59 مهدی 59 راه نجاتی 59به ابجد  92 غدیر خم علی را انتخاب نمودا 92 جانشینش محمد92 دوازدهمین 92   92+18 ذلحجه غدیر خم مثبت 18 = 110+30 کوثر30 جزء قرآن = 144 علی مولای جهان است الهم صل علی محمدن و آل محمد= 110 علی +30 جزء قران+4 چهارم خدا  = 144 مولاء علی در 6 سطح کعبه به دنیا آمده و 19 رمضان به شهادت رسیده 6ضربدر 19= 114+ کوثر 30 جز= 144  خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی  خلیفه سوم هارون برادر موسی خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی شیطان خواست ره گم کند به اشتباه گفت خلیفه اول ابوبکر رکب وبا  کب را بردار میشود روبا   محمد20+26 علی46+ لا اله الاالله   46+ علی 26= 72 +72= 144   ابجد اسلام132+12  امام = 144 قرآن 114 سوره+ 30 جزء = 144 بخاطر 12 امام 114 سوره قرآن نازل برمحمدی 30= 144 یعنی 114 سوره قرآن نازل بر بپیغمبرجزء 30=  114سوره قرآن نازل بر +30بپیغمبر=144 جانشینان برحق  پیامبراسلام محمد چه کسانی هستند  144   بر حق ترین مکتب اسلام تشیع مهدی میباشد 144 یا علی مهدی 144  یعنی 12 ضربدر 12 = 144 منظور قدرت نور ولایت 144 وعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقو 144 دوازده امام شیعه که هنوز وارد آیه های قرآن نشده ام تا آیات 144 را روشن سازم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست سال تولد پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) در144 عام الفیل بوده که برابر با سال 570 میلادی است 570تقسیم بر 5 تن = 114 سوره قرآن +30 جزء آن = 144  و همه محدثان و مورخان اتفاق نظر دارند که ماه تولد پیامبر گرامی در ماه ربیع الاول بوده،144 عامل الفیل  هر چند در روز آن اختلاف نظر دارند. گروهی آن را 17 ربیع و گروهی دیگر 12 آن ماه می دانند.در هر دو تاریخ حققانیت تشیع هویداست13 رجب تولد مولاء در کعبه قرآنه ناطق علیست 114+30= 144 است به ابجد الفبای ابجدی 144 را مولاء علی طرح نموده و اولین خلقت زیبای روح را خداوند علی و محمد و فاطمه و حسن و حسین  را خلق نموده اهل بیت و یطهر کم تطهیرا  و شناخت نایب پروردگار=63محمد و علی کف دستت نوشته 81 – 18ذلحجه غدیر خم  = 63 سن  پیامبر و علی 63سال  = 63+81=    144   رمز پیروزی شیعیان قائم آل محمد است 144 آیا از همه جا رانده وامانده بی صاحب هستید  شیعه رهبرش مثل حضرت خضر و الیاس و عیسی (ع) زنده و بر شیعیانو عالم 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراء بر عالم فرمانروایی میکند افتخار ما این است سایه الهی مولایمان روی سرمان است و144 رمز پیروزی شیعیان قائم آل محمد است 144   تاریخ تولد پیامبر هم حقانیت تشیع را ثابت میکندبه وحدانیت خدا و به روح رسول خدا تنها دین برحق شیعه میباشد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیستضرب 14 معصوم در 14 = 196 اساسه دین196 اصوله دین196 اسلامه ناب بحمده 196قلب دین 196دین اسلام 196 اصوله دین  196ندای سلام 196 جهانه اسلام 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم 196 اصوله دین 196ادب دینی علی 196باب اسلامیا 196 اسلام نابها 196 به ابجد196دین اسلام 196بیا قلب عالمی 196جان اسلامی196دین اسلام196جانه اسلامه ۱۹۶ منظور ۱۹۶ اصوله دین ۱۹۶ قرآن ناطق 196دین اسلام 196جان اسلامی196دین اسلام196 دین اسلام ۱۹۶ سلسه ای ۱۹۶ دین اسلام ۱۹۶ سلسه ای ۱۹۶جهانه اسلام ۱۹۶دینه اسلام ۱۹۶مومنین 196 اصوله دین 196196ندای سلام 196 جهانه اسلام 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم 196 اصوله دین 196ادب دینی علی 196باب اسلامیا 196 اسلام نابها 196 به ابجد196دین اسلام 196بیا قلب عالمی 196جان اسلامی196دین اسلام196جانه اسلامه ۱۹۶ منظور ۱۹۶ اصوله دین ۱۹۶ قرآن ناطق 196دین اسلام 196جان اسلامی196دین اسلام196 دین اسلام ۱۹۶ سلسه ای ۱۹۶ دین اسلام ۱۹۶ سلسه ای ۱۹۶جهانه اسلام ۱۹۶دینه اسلام ۱۹۶مومنین 196 اصوله دین 196 ضرب ۱۴ معصوم در 14 میباشد  به ابجداصوله دین 196جهانه اسلام  196دین اسلام196بمعجزه دینه 196ضرب 14 معصوم در 14 = 196 یعنی چه یعنی 114 سوره قرآن نازل با 30 جزء بر پیغمبر 114+30=144+26علی +26 راه حق = 196  جمع سه ضرب حق با شیعیان علیست    =۱۹۶+۱۴۴+۲۵=۳۶۵ روز سال 5+6+3= 14 معصوم  در قرآن ۳۶۵ بار کلمه یوم مثل روز روشن است آمده که حق با علی و شیعیانش میباشد راه حق گوید به ابجد سروری سروره مشگل گشاء مولاء علی در ز خیبر کنده ای والله یلی هم یلع پایدار عکس نام محمدعلیست تنها راه علی حقست  ضرب 14 معضوم در 14 = 196 +110 علی +59 مهدی = 365 روز سال جمع ابجدصغیر و کبیر مولاء  مهدی   82   ابجد کبیر و صغیر مولاء قائم ال محمد است  است آفتاب عالما  بر گیاهی می تابد که سر از خاک بیرون آورده باشد 196  قدرت چهارده معصوم نور ه عالم است  14 ضربدر 14 = 196 ضرب 14 معصوم شیعه و آیات بسیاری ابجدش 196و 144 و 25 میباشد110 کسی که به دنبال حق است را می یابد 110 اساس علم عدد بر این است که عدد مفروض ذهنیت انسان نیست. بلکه عدد از عالم سرّ الهی به اراده و مشیت پروردگار عالم ظهور و بروز پیدا کرده است. و عالم عدد روح گنج و کنز الهی است چنانچه پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد و فرمود57(صراط المستقیم.57 قُل هوالله احد)52 ضربدر 5 تن =260+92 محمد = 353+12 امام = 365 روز سال . به پیامبر بزرگوارش فرمود بگو او خدای احد است و همانطور که در درس عدد عشر یعنی ده گفته شد، او خود را به یگانگی و عدد یک معرفی فرمود که مخصوص خودش است و هرگز تعدد به خود نمی گیرد. امّا هنگامیکه می خواست گنج ذات اقدس خویش را به مخلوقاتش معرفی کنم تا خود را بشناساند. بر ذات خود جلوه فرمود و به نام مبارکش واحد، تجلی و ظهور فرمود و پیامبر بزرگوار(ص) در خبر معراجش می فرماید (الواحد لا یصدر اِلا الواحد) خداوند واحد (یک ) یک صادر خلقتی از مصدریتش صادر نمی کند . تا آنجا که توفیق بود در درس گنج عشر توضیح داده شد. زیبایی خلقت از بیان نورانی معصومین صلوات الله علیهم اجمعین آمده است . چون مطالعات و نوشتار درس ما از نظر علم حروف و اعداد است، بهترین معانی و بلکه مغز معنا را هویدا می سازد. بالاترین نیت من، رسیدن به معارف خلقت خودمان و از آنجا به ولایت مولایمان امام زمان و 14 نور مقدس صلوات الله علیهم اجمعین است و از آنجا به رسیدن به معرفت توحید و بنده ی خالص شدن برای مولای کریم مان ، پروردگار عالم عزّ و جّل است  تمام ادیان الهی سلام بر شما اگر شما هم مقاله ای در حد این دارید رو کتید  وگر نه حق با شیعه است و حق را بپذیرید ما مثل شما نیستیم اگر حق بگوئید میپیریم ما شیعیان آزاد مرد هستیم از رهبرمان اول و آخرمان اینجانب با افتخار حق را میپیریم به ابجد قرآن حق 12 اسلام 12 ساعت 12 اسلام 12 آقا آقا 12 کعبه 12 ضلع بنام 12 امام شیعه دارد ماهای سال هم 12 بشمها12 گوشها 12 اسلام 12 حق 12 حواریون عیسی(ع) 12 نفرند حواریون و جانشینان محمد هم 12 نفرند ورود شما را به اسلام حقیقی 12 خوش آمد میگوئیم اگر شما سه دارید یا 4 تا سه ضربدره 4 = 12 در قران ایات عثنا عشر هم میباشد اگر آیه ای در قرآن بر حقانیت شما وجود دارد بفرمائید 500 آیه فقط در باره مولاء علی درقرآن میباشد وسلام علیکم و رحمه"الله و برکاتو من بر عکس شما که عمر پرست هستید من پیامبر و کوثر و سید جوانان اهل بهشت را دوست دارم و خدایی همین امروز اگر دولتی در کار نباشد و مردم نادان بخواهند کسانی را انتخاب کنند بنگاه محله ما که قلدری شراب خوار است دست به کشتار میزند چه برسه به قصاب محله چرا دین اسلام 74 فرقه شد بیائیم از قرآن سئوال کنیم چرا دین اسلام مثل دین مسیح باید 74 فرقه شود و تفرقه بین ما مسلمانان ایجاد شود و دشمن سوء استفاده کند و سرزمینهای اسلامی را غصب کند و بچه ها و زنها را بکشد گناه این به گردن من و شماست که با وجود هزاران ایه قرآن و اهل بیت یطهر کم تطهیرا به فرزند کوثر قرآن ظلم نمودند و 74 روز بعد از وفات پیامبر  فاطمه کوثر قرآن را با فرزند عزیزش حضرت محسن شهید نمودند نمایندگان شیطان گمراه  با ریاضی قرآن هم میشود ثابت نمود ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان =  74 و الشجرتها الملعونه74 به ابجد فاطمه135 منهای شیطان گمراه 616 = 541 ابوبکر و عمر 541 به ابجد      اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم 245اسلامه حق 245- 110 علی = 135 فاطمه +110علی و فاطمه=245  اسلامه حق میباشند  به ابجد ظالم 971 منهای 430مقصر = 541 ابوبکر و عمر 541+430مقصر = 971 ظالم به دست میآید  ابجد مردان شیطان ۶۱۵-۵۴۱ عمر و ابوبکر=74بازم عمرو ابوبکر ۵۴۱مرگ کافر=فلاکتی۵۴۱-615  = ۷۴ ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند74 و الشجرتها الملعونه74 به ابجد  نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲حکم اسلام را نقض نمودندو عهد شکن شدندبعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خود را بشکند کافر میشود  به ابجد به ابجدباتبری615- باب دینه74 فرقه    = ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر عثمان ابجد شان 74 میباشد  معرفي اولين ظالم و مقصر چرا ظالم را منهاي مقصر ميکني 541 ابجد ابوبکر و عمر به دست ميآيد اين از معجرات عالم است به ابجد قرآني مقصر 430+ 541 ابجد عمر و ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد971ظالم 971 منهاي 310 عمر =  661 عثمان میشود ظالم 971 - 231=740 مقصر عمر ظالم 971- 661 عثمان =310 عمرميشود عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست ميآيد عثمان 661- 430 مقصر= 231 ابوبکر به دست ميآيد ابجد ابوبکر و عمر 541 - 231 ابوبکر = 310 عمر و ابجد سه خليفه 1202 - 661 عثمان= 541 ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر= 971 ظالم به دست ميآيد عثمان 661 + 310 عمر 971 ظالم بدست ميآيدابوبکر 231- 1202 ابجد ابوبکر عمر و عثمان = 971 ظالم به دست مي آيد ظالمه 976 – 310 عمر =666 علامت شيطان پرستان ظالم 971-310 عمر =661 عثمان – 231 ابوبکر =430 مقصر اصلي دين ابوبکر عمر و عثمان ميباشند عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست ميآيد عثمان 661-430= 231 ابوبکر به دست ميآيد مفسديه 199 به ابجد199 مفسديه + ابوبکر 231= 430 مقصر430 -971 ظالم =541 ابوبکر و عمر ظالم 971- 231 ابوبکر =740 مقصر عمر 430 مقصر430 +عمر 310= 740- عمر 310= 430 مقصرو مقصر عمر به ابجد ميشه 740 مقصر عمر اهرمن به ابجد 296+365 روز سال = 661 عثمان ميباشد اهرمن430مقصر +310 عمر= مقصر عمر 740 مقصر عمر 740+231 ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد 971 ظالم - 740 مقصر عمر = 231 ابوبکر ظالم و مقصر دين ميباشد و 661عثمان + عمر 310=971ظالم + 231 ابوبکر =1202 ابجد سه خليفه 1202-971ظالم ظالم=231 ابوبکر بدست مي آيد 231 ابوبکر +عمر 310 = 541 عمر و ابوبکر +430 مقصر =971 ظالم به دست ميآيد چه ربطي داره به شقيقه ظالم به ابجد قرآني 971منهاي مقصر 430= 541 ابجد ابوبکر و عمردر ميآيدکلمه مقصر 430 + عمر 310 + ابوبکر 231=971 ظالم +231 = 1202 ابجد سه خليفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست ميآيد‌430مقصر 430+ ابجد ابوبکر و عمر 541 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم به ابجد قرآني ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خليفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست ميآيد‌ مقصر 430+231 ابجد ابوبکر= 661 عثمان ابوبکر وعمر 541 +430 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم و بر عکس مثل نام ابوبکر رکب وبا هست اگر کلمه ظالم 971- مقصر 430 کني= 541 جمع ابجد ابوبکر و عمر 541+430 مقصر =971 ظالم به دست ميآيد مقصر 430- پلیدیها 60= 370 شیطان منهای 60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان هم پلیدتر بوده است تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکند وهابی ها تو را به خدا از گمراهی بیرون آئید برای امتحان امت شیطان امامت را در خلافت پیچاند که شجره ملعونه شما را گمراه کنند   ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان=  74 اشداء علی الکفار 74و الشجرتها الملعونه74 بدروغ گویان74  سجده آیه 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22   ان من المجرمین منتقمون این آیه ابحد کبیر عمر و ابوبکر و عثمان میباشد  1202به دروغ گویان عالمی74 فرقه ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه74 چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست  آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود 74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74    و الشجرتها الملعونه74بدروغ گویان74وينهى عن المنكر 74أو جاهل فيتعلمی74اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم 245اسلامه حق 245- 110 علی =  135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان رهبران تشیع 12 نور هدایت به امر خدا مرده زنده میکنند هر کسی بتواند مرده زنده کند و از دل کوه کاروان شتر بیاورد او امام و پیشوای شیعیان است من بر عکس شما که عمر پرست هستید من پیامبر و کوثر و سید جوانان اهل بهشت را دوست دارم و خدایی همین امروز اگر دولتی در کار نباشد و مردم نادان بخواهند کسانی را انتخاب کنند بنگاه محله ما که قلدری شراب خوار است دست به کشتار میزند چه برسه به قصاب محله چرا دین اسلام 74 فرقه شد بیائیم از قرآن سئوال کنیم چرا دین اسلام مثل دین مسیح باید 74 فرقه شود و تفرقه بین ما مسلمانان ایجاد شود و دشمن سوء استفاده کند و سرزمینهای اسلامی را غصب کند و بچه ها و زنها را بکشد گناه این به گردن من و شماست که با وجود هزاران ایه قرآن و اهل بیت یطهر کم تظهیرا به فرزند کوثر قرآن ظلم نمودند و 74 روز بعد از وفات پیامبر  فاطمه کوثر قرآن را با فرزند عزیزش حضرت محسن شهید نمودند نمایندگان شیطان گمراه  با ریاضی قرآن هم میشود ثابت نمود به ابجد فاطمه135 منهای شیطان گمراه 616 = 541 ابوبکر و عمر 541 شیطان گمراه بوده اند به هزار نام خدا قسم 1000 به ابجد محمد مصطفا 92 قسم = 1092 منهای ابجد سه خلیفه کن 1202- منهای 1092 = 110مولا و مقتدای عالم علیست =شکر خداوندها  ۶۵۱-۵۴۱= ۱۱۰ علی =ولایت حق ۲۵۵+۱۱۰علی = ۳۶۵ روزسال شماره معکوس آغاز شده است و خلق خدا  فوج فوج به تشیع به ابجد غصب ۱۰۹۲+۱۱۰= ۱۲۰۲ حق خدا و رسول را این سه خلیفه نادان قصب نمودند سربازه اسلامت ۶۵۱منهای ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر = ۱۱۰ علی فقط سرباز اسلام بود  غدیر ۱۲۱۴- ۱۲۰۲ ابجد سه خلیفه = ۱۴فقط حق با ۱۴ معصوم میباشد غدیر خم در  18ذلحجه و بماه ۱۲ساعت۱۲ امام رگهای عصب مغز ۱۲ رگ میباشد به ابجد 12 ضربدره ۱۸ ذالحجه  =351 قرآن + 14 معصوم =۳۶۵ روز سال قرآن به ابجدقرآن۳۵۱+۱۴معصوم = ۳۶۵ روز سال فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است شیعه 385 با راه دین اسلام 385آشنا شوید385مردعالم 385 شیعه 385   با معنای دینه اسلامی385 به راه دین حق 385  الماس بزمرد  385 بطلا ئی نابی 385  فرقه 385مردعالم 385فقط یک فرقه اهل نجات است 385 شیعه385مردعالم 385 الماس اصل اسلام 385 با معنای دینه اسلامی 385به ابجد اسلام 132 +92 محمد +110 علی +5 تن +12   امام +14 معصوم = 365 روز سال به ابجد وارث دین آدم = 816- 541 عمر و ابوبکر = 365 روز سال یعنی 14 معصوم 5+6+3= 14 معصوم  ابوبکر ۲۳۱ -۱۱۰علی =۱۲۱یا علی ۱۲۱جهاده حق۱۲۱ بر حقترین مکتب اسلام تشیع میباشد121ابجدسه خلیفه  شیطان ۲۲ عمر ۲۲ ابابکر ۲۲رکب وبا 22 فتنه ۲۲  لا مذهب ۲۲خیانته۲۲ با خدعه22 بمکر ۲۲ بافتنه ۲۲ ابابکر ۲۲ عمر 22  ۲۲ لا مذهب  22 بمبستی 22خروجه  22بمکر22نامردان 22 با فتنه 22 خیانته22   بدشمن بشر ۲۲ لامذهب 22 آیه ۲۲سجده  22 ان من المجرمین منتقمون1202ابجد این آیه ابجد ابوبکر و عمر و عثمان 1202 میباشد به ابجد ابلیس پست 563 - 541 = 22 عمر و ابابکر22باابلیس 22 هم کاسه لیس  بوده اند  به ابجد غدیر ۱۲۱۴منهای ابجد سه خلیفه ۱۲۰۲ = ۱۴معصوم حق با۱۴ معصوم میباشد اسلامه حق 245-231 ابوبکر = 14 معصوم  ابجد کبیرکل ۱۴معصوم را جمع کن میشود   1743منهای ابجد سه خلیفه کن 1202باور نمیکنی لعنت الله علیه 541 الهم العن اول ظالم ظلمه حق محمد و آل محمد حق  ولایت علی را ابوبکر قصب نمودبه ابجد مرگ کافر 541 ابجد ابوبکر231+310 عمر= 541 ظالم ۹۷۱ منهای ۴۳۰ مقصر= ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر۵۴۱ +۴۳۰ مقصر = ۹۷۱ ظالم به دست میآید.به ابجد ولایته فقیه۳۴۷+۱۸ ذلحجه غدیر = ۳۶۵ روز سال  به ابجد  اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم اسلامه حق 245- 110 علی =  135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادرشیعیان منافق به کسی میگویند که ۳۰ جزء قرآن را قبول ندارد به ابجد منافق ۵۷۱ - ۳۰ جزء قرآن = ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر ۵۴۱ مرگ کافر ۵۴۱ فلاکتی ۵۴۱ عید غدیر به ابجد ۱۲۱۴منهای ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان =۱۲حق۱۲اسلام ۱۲حکم خدا ۶۷۳ +۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر=غدیر ۱۲۱۴- ابجد سه خلیفه  ۱۲۰۲= حق ۱۲ اسلام ۱۲ قلب ۱۲ جانها ۱۲ ساعت ۱۲ بماه ۱۲ حم۱۲به ابجد مردان شیطان ۶۱۵-۵۴۱ عمر و ابوبکر ۵۴۱مرگ کافر=فلاکتی۵۴۱  = ۷۴ ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند به ابجد  نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲حکم اسلام را نقض نمودندو عهد شکن شدندبعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خود را بشکند کافر میشود  به ابجد= دین اسلام۱۹۶ضرب ۱۴ضربدر ۱۴=۱۹۶دین اسلام۱۹۶اسلام واقعی۳۱۹+ لااله الا الله ۴۶محمدعلی۴۶=۳۶۵روز سال+۲۰ محمد = شیعه ۳۸۵ فقط یک فرقه اهل نجات است و فقط شیعه میباشدعنایت خدا ۱۱۳۶-۱۲۰۲سه خلیفه=۴۶محمد ۲۰+۲۶علی =۴۶ به ابجد وارث دین آدم = 816- 541 عمر و ابوبکر = 365 روز سال یعنی 14 معصوم 5+6+3= 14 معصوم  خداوند میفرماید همه را عالم بخاطر 14 معصوم را بخاطر فاطمه هنوزکه هنوزه منتظرجوابم از سوی تمام ادیان  به ابجد  اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم اسلامه حق 245- 110 علی =  135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان رسول خدا فرمود هیچ کسی شیعه نمیشود مگر فرزند فاطمه و علی باشد سلام بر مادر گرامی شیعیان فاطمه و پدرمان علی  گرویدن  مسلمانان به اسلام واقعی تشیع میپیوندند مقدم یاران دین  اسلام را به تشیع قائم آل محمد خیر مقدم میگوئیم   فالنامه عمر رضی یول یک عدد و یک حرف را ان تخاب  کنید ده لعن بر آن عدد بفرستید  اگر قلبتان شاد شده آن کار را بکنید وگر نه صد لعن دیگر باید بفرستی و دوباره نیت کنی به ابجد مقصر 430 - 60 پلیدیها=  شیطان 370- 60پلیدیها = 310عمر٣١٠ از شیطان پلیدتر بوده است عمر310نامردیه 310 منکر 310 گمراه دین 310نیرنگ 310 حرامزاده پلید310 گمراه دین310با حیله گر بد  ابلهی310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310جرسوما 310عمر 310نیرنگ310 نامردیه 310 درد کونیها 310 منکر 310 کفری 310 عمر310 بمردک پلید 310 مکرن310  نامردیه 310 منکر 310 حرامزاده پلید310 310 سگ هار پلید 310 بمردک پلید 310 فساد ی بدینی  310نپرس 310نیرنگ 310اهل  لفسادی 310  هل الفسادی 310 کلک نامردیه 310 با مردی باطلی 310عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310  قیر٣١٠ ریق310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310  عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 سامری 310عمرا310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310عمر310 با گمراهانی 310 مکرن 310 نیرنگ 310فسق دینها310عمر310گمراه دین 310دین گمراه 310کفری310 باگمراهانی 310 با سیاه کاری 310 ماره دین 310 راهنمایه 310 کفری310 منکر310کوردلن 310نیرنگ 310مکرن310شیطان 370- 60پلیدیها = 310عمر٣١٠جرسوما 310 منکر 310 کفری 310  نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310  قیر٣١٠ ریق310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کوردلن 310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310  عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310 نافهمی کلی 310 اهل سنت به  خود آئیداهل سنت به  خود آئید  از علی آموز اخلاص عمل این ابو مکرو عمر باشند دقل عمر صد مایه ننگی یو نفرت خدا کرده ابوبکر را که لعنت 310مجرمه ایدز 310گنه بزرگانه310310عمر٣١٠ منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310 قیر٣١٠ ریق310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310 عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310اهل سنت به خود آئیداهل سنت به خود آئید شیطان 370- 60پلیدیها = 310عمر٣١٠ منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310 قیر٣١٠ ریق310 ویروس ایدزا 310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310 عمر٣١٠قیر ٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310 ویروس ایدزا 310 باب مسخره 310با کافرها 310 کفری 310 عمر 310  بلعنی بمومنی 310 اهل سنت به خود آئیداهل سنت به خود آئیدظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر541 برای امتحان امت قاصبان ولایت نامردی کردند و شیطان برنده میدان شد شیطان 370- 60 پلیدیها = 310عمر بدبخت310ویروس ایدزا 310  اهل سنت به  خود آئیداهل سنت به  خود آئید  از علی آموز اخلاص عمل این ابو مکرو عمر باشند دقل عمر صد مایه ننگی یو نفرت خدا کرده ابوبکر را که لعنت لگد میزد به هر در بی مروت سلام اصلا" نمیکرد دقل بازی که دزدی هم که میکرد سر خر میبرید با آن سر خر که بین دوستان تقسیم میکرد همه گفتند دمت گرم خلیفه میشوی حتما" تو نامرد عمر میگفت منم خر خودت خر کباب خر خودت هستی تو نامرد خر بیچارگان کردی تو دزدی ویابا هر خری میکرد بازی عرعر خر هم بوود لعن عمر تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندعرعرخر هم بوود لعن عمر حیف نونو آب یاشد این عمر خر تراز هر خر که بوده بی پدر ای عمر جرثومه  هر  نوع  فساد لفظ  ظالم  و مقصر  نابکار لعن میگوید بتو قرآن عمر عرعر خر هم بوود لعن عمرلعن میگوید بتو قرآن عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر عمر ای مایه صد ننگو نفرت ابابکر را خدا هم کرده لعنت سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان هم 1202 میباشد  22 شیطان 22 ابابکر 22 مقصر 22 هذیان 22 لعنت 22 ملحد 22 بدبختی 22 ایدز22 لواط 22 آیه 22 سجده ابجد ابوبکر و عمر و عثمان است 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 کسر ظالم و مقصر بوده بد لعن میگوید به تو قرآن عمر ابجد شیطان صفت در منابع شیعه و سنی اعتراف میکند که این آیه در باره امام علی (ع)در مسجد در حال رکوع انگشتر خود به سائل داد چرا در باره ابومکر و عمر نیامده این جماعت خرم که عرعر کنه میگند خر عمر را دعا و لعن میکنه به ابجد اسلامه حق 245 حق اسلامه 245 منظور  علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 ظالم 971 -  430مقصر  = 541 عمر و ابوبکر 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید ظالم 971 منهای 430 مقصر میکنی = 541 ابجد ابوبکر و عمر 541 میشه 541+430 مقصر میکنی 971 ظالم - 310 عمر = 661 عثمان  به دست میآید  حقیقته 971 ظالم منهای430 مقصر میکنی 661 عثمان میشود مقصر ٤٣٠+٣١٠ عمر+٢٣١ ابوبکر= ٩٧١ ظالم به دست میآید  ظالم ٩٧١-٤٣٠ مقصر =٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر ٥٤١   و عثمان ٦٦١+٤٣٠ مقصر = ٩٧١ ظالم به دست میآید ٩٧١-٦٦١ عثمان = ٣١٠ عمر میشود به ابجد( عمر عشق شیطانه ٨٥١- ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر = ٣١٠ عمر میشود  خائینین دینها٨٥١- ٥٤١= ٣١٠  بازم عمر عرعرعر خر میکند لعن عمر خر نباشی هم بگو یا مثل خر تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود  قدرت خدا این کلمه ظالم و مقصر کلید معمای شیاطین ابومکر و عمر وعثمان میباشد این یک معجزه است هر طور کلمه ظالم و مقصر را از نام اینها و شیطان کم و زیاد میکنی معرف یکی از این شیاطین میباشد تو را به خدا اهل سنت به  خود آئید قصد توهین ندارم عمر تمام کتب حدیث را برای خواندن گرفت چون فضایل امام علی بود همه را آتش زد و عثمان ٧ قرآن را جمع و آتش زد سه روز جسدش روی زمین بود علی در همسایگی او بود به تشحیح جنازه او نرفت ولی سلمان فارسی در شهری دیگر وفات یافت علی سریعا به آن شهر رفته و سلمان را به خاک سپرد خائن به ابجد٦٦١ عثمان هم ٦٦١ خائن ٦٦١خوکم661 خوله که661 کلوخه 661ترسا 661 شرما ٥٤١ فتنیا 541ابجد مرگ کافر ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر ٥٤١کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود در نشستی که با احباء بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزش ولای علی بی کموکاست جانه حضرت زهراء بود با هر تپشی که در دله آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است توحیدو نبوتو امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است ابجد مردان شیطان ۶۱۵-۵۴۱ عمر و ابوبکر ۵۴۱مرگ کافر=فلاکتی۵۴۱  = ۷۴ ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند74 و الشجرتها الملعونه74            به ابجد  نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲حکم اسلام را نقض نمودندو عهد شکن شدندبعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خود را بشکند کافر میشود  به ابج به ابجدباتبری615- باب دینه74 فرقه    = ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر عثمان ابجد شان 74 میباشدازاین دو ملحد بیزاری بجوئید تا مسلمان واقعی باشید  معرفي اولين ظالم و مقصر چرا ظالم را منهاي مقصر ميکني 541 ابجد ابوبکر و عمر به دست ميآيد اين از معجرات عالم است به ابجد قرآني مقصر 430+ 541 ابجد عمر و ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد971ظالم 971 منهاي 310 عمر =  661 عثمان میشود ظالم 971 - 231=740 مقصر عمر       ظالم 971- 661 عثمان =310 عمرميشود عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست ميآيد عثمان 661- 430 مقصر= 231 ابوبکر به دست ميآيد ابجد ابوبکر و عمر 541 - 231 ابوبکر = 310 عمر و ابجد سه خليفه 1202 - 661 عثمان= 541 ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر= 971 ظالم به دست ميآيد عثمان 661 + 310 عمر 971 ظالم بدست ميآيدابوبکر 231- 1202 ابجد ابوبکر عمر و عثمان = 971 ظالم به دست مي آيد ظالمه 976 – 310 عمر =666 علامت شيطان پرستان ظالم 971-310 عمر =661 عثمان – 231 ابوبکر =430 مقصر اصلي دين ابوبکر عمر و عثمان ميباشند عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست ميآيد عثمان 661-430= 231 ابوبکر به دست ميآيد مفسديه 199 به ابجد199 مفسديه + ابوبکر 231= 430 مقصر430 -971 ظالم =541 ابوبکر و عمر ظالم 971- 231 ابوبکر =740 مقصر عمر 430 مقصر430 +عمر 310= 740- عمر 310= 430 مقصرو مقصر عمر به ابجد ميشه 740 مقصر عمر اهرمن به ابجد 296+365 روز سال = 661 عثمان ميباشد اهرمن430مقصر +310 عمر= مقصر عمر 740 مقصر عمر 740+231 ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد 971 ظالم - 740 مقصر عمر = 231 ابوبکر ظالم و مقصر دين ميباشد و 661عثمان + عمر 310=971ظالم + 231 ابوبکر =1202 ابجد سه خليفه 1202-971ظالم ظالم=231 ابوبکر بدست مي آيد 231 ابوبکر +عمر 310 = 541 عمر و ابوبکر +430 مقصر =971 ظالم به دست ميآيد چه ربطي داره به شقيقه ظالم به ابجد قرآني 971منهاي مقصر 430= 541 ابجد ابوبکر و عمردر ميآيدکلمه مقصر 430 + عمر 310 + ابوبکر 231=971 ظالم +231 = 1202 ابجد سه خليفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست ميآيد‌430مقصر 430+ ابجد ابوبکر و عمر 541 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم به ابجد قرآني ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خليفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست ميآيد‌ مقصر 430+231 ابجد ابوبکر= 661 عثمان ابوبکر وعمر 541 +430 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم و بر عکس مثل نام ابوبکر رکب وبا هست اگر کلمه ظالم 971- مقصر 430 کني= 541 جمع ابجد ابوبکر و عمر 541+430 مقصر =971 ظالم به دست ميآيد مقصر 430- پلیدیها 60= 370 شیطان منهای 60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان هم پلیدتر بوده است تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکند وهابی ها تو را به خدا از گمراهی بیرون آئید برای امتحان امت شیطان امامت را در خلافت پیچاند که شجره ملعونه شما را گمراه کنند   ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان=  74 اشداء علی الکفار 74و الشجرتها الملعونه74 بدروغ گویان74  سجده آیه 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22   ان من المجرمین منتقمون این آیه ابحد کبیر عمر و ابوبکر و عثمان میباشد  1202به دروغ گویان عالمی74 فرقه ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه74 چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست  آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود 74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74    و الشجرتها الملعونه74           74بدروغ گویان74وينهى عن المنكر 74أو جاهل فيتعلمی 74و ابجد ابوبکر 27 انت مشرک27 دوزخی 27 ابوبکر27 إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ 27 کلمه با تشدید  ابجد شیطان صفت که باعث شدند دین اسلام 74 فرقه شودابوبکر هر موقع نزد رسول میآمد به طمع خلافت پیامبر به او میگفت سلاما این آیه قرآن 27 کلمه  27و اذاخاطبهم الجاهلون قالوسلاما 27 این آیه ابجد ابوبکر ملعون27 کلمه دارد  " یعنی "کسانی هستند که وقتی جاهلین آنها را مورد خطاب قرار میدهند در پاسخ میگویند سلام پیامبر هر موقع ابوبکر و عمره را میدید میگفت سلاما "27!                                                                              27 وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ27 ابوبکر 27کلمهوَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُون 27 حروف ابجد ابوبکر 27و اذاخاطبهم الجاهلون قالوسلاما 27 ابوبکر 27کلمه  إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ   74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74ابجد ابوبکرو عمر و عثمان 74   و الشجرتها الملعونه74                          74 کلمه وَإِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِن نَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّ نهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ لا یَشْعُرُونَ74   74 کلمه وَإِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِن نَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّ نهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ لا یَشْعُرُونَ74 به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه 74 میباشد ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ 27 ابوبکر 27 انت مشرک27 دوزخی 27 ابوبکر27 منافقون 27 لکاذبو27      نفاق ابجد منافق است کسانی که عهد شکن باشند   این عمر کیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکند  به خود آئيداهل سنت به خود آئيد از علي آموز اخلاص عمل اين ابو مکرو عمر باشند دقل عمر صدمايه ننگي يو نفرت خدا کرده ابوبکر را که لعنت 310مجرمه ايدز 310گنه بزرگانه310عمر310 منکر310 کفري 310 نامرديه 310 حرامزاده پليد 310 عمر 310 گمراه دين310 جهل مرکبي 310 کفري 310عمر 310 وهابی نامرد ه 310 کوردلی 310 چه کوربینی ها 310 به ابجد ابوبکر 231 براه کج 231 راه دزدی 231  دزد دینه اسلامی 231 با بی عقلی ها 231 ابوبکر 231رکب وبا  231 چه انسانه پلیدیه 231 نفاق 231 عصیان 231 مجسمه ای 231 فسادی کلیها 231 با مفسد پلید 231 ابومکر 231 ابوبکر 231 رکب وبا231 میباشد   مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430- پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310حرامزاده پلید 310 به ابجد خنزیر867- خوکی636=231ابوبکر231 ابوبکر 231 براه کج 231 راه دزدی 231  دزد دینه اسلامی 231 با بی عقلی ها 231 ابوبکر 231رکب وبا  231 چه انسانه پلیدیه 231 نفاق 231 عصیان 231 مجسمه ای 231 فسادی کلیها 231 با مفسد پلید 231 راه دزدی231 دزد دینه اسلامی 231 کلک حقه بز پلید 231عصیانی231ابوبکر231 راه دزدی231 حقه باز کلک بز کوه 231 عصیانی231 کوره 231نفاق231 دورویه 231عصیانی 231 کوره231 نفاق231فقان 231 231ابوبکر231 نفاق231 فقان 231 دورویه 231 عصیانی 231 کوره231نفاق231 نافهمندا231 ابوبکر231 راه دزدی 231 ابوبکر 231دزد دین اسلامی 231 عیب ملحد بدینا 231عصیانی 231کوره231 نفاق231 دورویه 231 رکب وبا 231 کریا 231 نافهمندا231 ابوبکر231فسادها ی دینی231 نفاق 231 فقان 231 چاه عمیقه231 کیرا231 نفاق 231 فقان 231 دورویه 231 رکب وبا 231 کریا231 نفاق 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ظالم 971-661 عثمان = 310 عمر و ابوبکر مرکز نفاق 231 و منکر 310 بوده اند .به علم قرآنی ابجد ریاضی قرآن بخدا خیلی از حرفهای بد را روم نشد بیارم فحش های ناموسیه زشته اسلامه حق 245منظور علی 110+135 فاطمه 245میباشد =دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم میباشدبه دو ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب12 امام میباشد خوشا بحال کسی که از جهالت بیرون میآید 74 فرقه دین اسلام همه ادعای بدون دلیل حق دارند تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود مرکز اسلام مثل کندوی عسل میماند که انگل و ویروس گرفته باشد ویروسها بوباله گردنی ابوبکر 231 نفاق231 عصیان231  فساد ی بدینی231 نافهمندا231 کوره 231  عثمان 661 خائن 661 انتری661 خائن 661خ ا ی م ی 661 عثمان 661 چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم  و الشجرتها الملعونه74ابوبکر دو سال نشده در امر خلافت از دنیا رفتبه ابجدظالم منهای مقصر = ظالم 971- 430مقصر = 541 ابوبکرو عمر 541نقشه قتل همدیگر را کشیدند  و ظالم مقصر را کشت      مقصر 430 -60 پلیدیها = 370  شیطان - 60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان پلیدتر بوده است  مقصر 430 مقصر +231 ابوبکر +عمر 310= 971 ظالم به دست میآید ظالم 971منهای 661  عثمان = 430 مقصر عالم ابوبکر و عمر و عثمان میباشند ابجد این آیه ابجد ابوبکر و عمر و عثمان است        74 اشداء علی الکفار 74  = 74 فرقه ابجد ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان = 74  و الشجرتها الملعونه74           فرقه از هم متلاشی کردند بعه ابجد کبیر تفرقه  785 +64دین+ اسلام 132 =981 - 971ظالم = 10 عمل نکردن به فروع دین باعث دوزخی شدن خلفاء شد  نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲ عهد خود در جمع غدیر خم تمام قبائل  اسلام را نقض نمودندلعنت خدا بر شما که اسلام را در غدیر خم ندید گرفته و عهد بستید که تمام شرف و حمیت  خودرا زیر پا بگذارید عهد شکن  و دوزخی شویدبه ابجد خائینین دینها٨٥١- ٥٤١= ٣١٠  بازم عمر عرعرعر خر میکند لعن عمر خر نباشی هم بگو یا مثل خر تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوودمقصر به ابجد 430 - پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر +231 ابوبکر=541 نیرنگ حرامزاده پلید 541 با سیاه کاری راه دزدی541 نیرنگ   گمراه دین 541 نمرودی فقان 541  نفاق جهل مرکبی 541ترکیب ابجد ابوبکر و عمر 541 مرگ کافر 541 قاتلی 541 فرار ز جنگ 541 ابجد ابوبکر و عمر 541 به یگانگی خدا قسم فقط شیعه بر حق است راه قرآنی 567-541 عمر و ابوبکر = 26 علی  فاتح دین 553-541 ابوبکر و عمر = 12 امام فاتح دین  بودند  به ابجد لا اله الا الله 46 +اسلام واقعی 319  شهید =365 روز سال 365+20 محمد = 385 شیعه  به ابجد کبیر لا اله الا الله 166 +  محمد92 +110علی+17 نماز = 385 شیعه 385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385  بزمرد الماس 385 بطلا ئی نابی 385 الماس اصل اسلام 385 با معنای دینه اسلامی 385فقط شیعیان قائم آل محمد بر حق میباشند   اسلام یعنی چه به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب12 امام در 12 = 144 میباشد به ابجد فاتح دین اسلام 685 منهای ابوبکر و عمر = 144 ضرب 12 امام در 12 = 144  آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" ولا تفرقو 144 ریسمانی الهی  12 امام دین اسلام یعنی چه دین اسلام به ریاضی قرآن 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196 میباشد پنج تن هم یعنی ضرب 5 در 5 = 25  شیعه 25 کعبه 25 جمع این سه ضرب میشود 365 روز سالهزار نام خدا در دعای جوشن کبیر1000 +202 محمد و علی = 1202 و ابجد آیه 22 سوره سجده ان منالمجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان هم 1202شما اگر شیعه هستی طرفدار حق و اگر طرفدار سه خلیفه هستی طرفدار شیطان میباشی به ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 دروغ 22 مقصر 22 هذیان 22 قرطاس22 تمام حرفهای بدکید 22 تنفر 22انزجار22عمر عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست میآید عثمان 661 - 430 مقصر= 231 ابوبکر به دست میآیدظالم 971منهای 661 عثمان = 310 عمر میشود310حرامزاده پلید 310 عمر صد مایه ننگی یو نفرت ابوبکر را خدا هم کرده لعنت آیه 22سجده برای ریاست دوسال نشده ابوبکر از دنیا رفت   ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان1202-971گمراهی ترین آدمی 971ظالم=231  ابوبکر 231 ظالم واقعی به ابجد گمرا  به ابجد231 براه کج 231 راه دزدی 231 دزد دین اسلامی 231 ابوبکر 231 کوره  231 نفاق 231 عصیان 231  فساد ی بدینی231 اولین ظالم 971-430 مقصر = 541 ابوبکر و عمر 541 ابوبکر231+430 مقصر= 661 عثمان  ظالم 971-430 مقصر = 661 عثمان  ابجد ابوبکر و عمر 541 - 231 ابوبکر = 310 عمر و ابجد سه خلیفه 1202 - 661 عثمان= 541 ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر= 971 ظالم به دست میآید عثمان 661 + 310 عمر310 حرامزاده پلید 310                     971 ظالم بدست میآید مقصر 430+231 ابوکر= 661 عثمان  ابوبکر 231+ مقصر 430= 661 عثمان ابوبکر 231- 1202 ابجد ابوبکر عمر و عثمان = 971 ظالم به دست می آید ظالمه 976 – 310 عمر =666 علامت شیطان پرستان ظالم 971-310 عمر =661 عثمان – 231 ابوبکر =430 مقصر اصلی دین ابوبکر عمر و عثمان میباشند عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست میآید عثمان 661-430= 231 ابوبکر به دست میآید مفسدیه 199 به ابجد199 مفسدیه + ابوبکر 231= 430 مقصر430 -971 ظالم =541 ابوبکر و عمر ظالم 971- 231 ابوبکر =740 مقصر عمر 430 مقصر430 +عمر 310= 740- عمر 310= 430 مقصرو مقصر عمر به ابجد میشه 740 مقصر عمر اهرمن به ابجد 296+365 روز سال = 661 عثمان میباشد اهرمن430مقصر +310 عمر= مقصر عمر 740 مقصر عمر 740+231 ابوبکر =971 ظالم به دست میآید ۹۷۱ ظالم - ۷۴۰ مقصر عمر = ۲۳۱ ابوبکر ظالم و مقصر دین میباشد و 661عثمان + عمر 310=971ظالم + 231 ابوبکر =1202 ابجد سه خلیفه 1202-971ظالم ظالم=231 ابوبکر بدست می آید 231 ابوبکر +عمر 310 = 541 عمر و ابوبکر +430 مقصر =971 ظالم به دست میآید چه ربطی داره به شقیقه ظالم به ابجد قرآنی 971منهای مقصر 430= 541 ابجد ابوبکر و عمردر میآید کلمه مقصر 430 + عمر 310 + ابوبکر 231=971 ظالم +231 = 1202 ابجد سه خلیفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست میآید‌430مقصر 430+ ابجد ابوبکر و عمر 541 =971 ظالم میشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم به ابجد قرآنی ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست میآید‌ مقصر 430+231 ابجد ابوبکر= 661 عثمان ابوبکر وعمر 541 +430 =971 ظالم میشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم و بر عکس مثل نام ابوبکر رکب وبا هست اگر کلمه ظالم 971- مقصر 430 کنی= 541 جمع ابجد ابوبکر و عمر 541+430 مقصر =971 ظالم به دست میآید خدا را شکر که نام محمد علیست وصی خداوند به دوش نبی ست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست مگر نام محمد هم علی نیست ابوبکر عمردیگر خر کیستیک معجزه سی مرحله ای کل ابجدچهارده معصوم کل ائمه 1743 منهای ابحد سه خلیفه کفر 1202 =541 لعنت الله و لعنت تمام انبیاء بر ابجد 541 اولی و دومی مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430- پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310 حرامزاده پلید 310به ابجد خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 به آواره ای 231 راه دزدی 231 دزده دین اسلامی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231 با نامرد بدها 231بکجراه231 نافهمندا231 ابوبکر2 آل احمقان231 خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی231 دزد دین اسلامی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر231 آل احمقان231 راه دزدی 231القاصب لها 231عصیانی 231با احمق محضیه 231 ابله نادانه ملحد 231 با احمق دینی 231 احمق ملحد 231  ابله نادان ملحد 231 بسگی احمق 231 ملحد احمق 231  کوره 231 نفاق231 ابوبکر 231  هر ظالمی دوسال نشده میمیرد ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت کسانی که امام حسین فر زند پیامبر را شهید نمودند دو سال نشده مختار همه را کشتواقعا مثل  خودت خوشگله هر  روز از جلوی خونتون رد میشم یه روز خواستم بیام گفتم زشته بدون دعوت بی ادبیه  باورت نمیشه من از فامیلهای بسیار نزدیک شما  هستم  پدر بزرگامون با هم چه رشادتهای برای   سربلندی اسلام و مولاء انجام داده اند بنی آدم اعضای یکدگرند که در آفرینش ز یک گوهرند310عمر٣١٠ منکر 310 کفری 310  نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310  قیر٣١٠ ریق310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310  عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310اهل سنت به  خود آئیداهل سنت به  خود آئید شیطان 370- 60پلیدیها = 310عمر٣١٠ منکر 310 کفری 310  نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310  قیر٣١٠ ریق310 ویروس ایدزا 310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310 نامردیه 310 با حقه بازی ملحدیه 310 با سراب پلید 310 بحریص 310  عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310بدرنده پلیدا  310 گمراه دین 310 مکرن310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310 ویروس ایدزا 310 حرامیا پلیدها 310 بمکر حیل310 بخدا آدم بت پرست باشه بهتره از وهابی گمراه منافقان از کفار بدترند اگه ابجد مولای من مکرو حیله و نیرنگ گمراه دین  بود اگر حق هم بود ازش فرار میکردم چه برسه ناحق باشه بخوان نام خلفاء برعکس میفهمی حق با علی مولاء هست ابوبکر رکب وبا کب را بردار میشه روبا آقا روباهه گربه نره همین ابوبکر و عمر بودند اهل سنت هم پینیکیو فرزندان بی عقل  بود  اهل سنت به  خود آئیداهل سنت به  خود آئیدظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر541    برای امتحان امت قاصبان ولایت نامردی کردند و شیطان برنده میدان  شد شیطان 370- 60 پلیدیها = 310عمر  بدبخت310ویروس ایدزا 310 مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430- پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310حرامزاده پلید 310 به ابجدخنزیر867- خوکی636 =231ابوبکر23 راه دزدی231عصیانی231 ابوبکر23 راه دزدی231عصیانی 231کوره231نفاق231 دورویه  231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231ابوبکر 231نفاق231  فقان 231 دورویه 231 عصیانی 231 کوره231نفاق231  نافهمندا231 ابوبکر231 راه دزدی 231 ابوبکر231 حرامه بی عقل 231 با انگله اسلامی  231 براه کج 231 راه دزدی231 دزدی دینه اسلامیه  231 ابوبکر 231 سلطان بحیوانه 231ابوبکر231عصیانی231 کوره231نفاق231 دورویه 231 رکب وبا 231 کریا 231  نافهمندا231 ابوبکر231231  نفاق 231 فقان 231 چاه عمیقه231 کیرا231  نفاق 231 فقان 231 دورویه 231 رکب وبا 231 کریا231  نفاق 231 فقان 231 چاه عمیقه231  ظالم 971-661 عثمان = 310 عمر و ابوبکر مرکز نفاق 231 و منکر 310 بوده اند .به علم قرآنی ابجد ریاضی قرآن اسلامه حق 245منظور علی 110+135 فاطمه 245میباشد =دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم میباشدبه دو ابجد کبیر و صغیر اسلام 144  ضرب12 امام میباشد  مظلوم مولاء مظلوم مهدی  حقا که جانشین آن بزرگواری سلام برروی ماهت یا قائم آل محمد وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ به ابجد23 وارث 23زمین 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی وارث 23زمین مهدی23 سلام بر نام شریفت ای بزرگوار حقا که جانشین آن بزرگواری سلام برروی ماهت یا قائم آل محمد پرور دگار چقدر شما را دوست دارد آیه شما را 59 حرف این آیه قرآن به اندازه ابحد نام شریفتان  مهدی  59 قرار داد 59وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 59این آیه 59 کلمه بنام نامی حضرت عشق قائم آل محمد ونصب بلا مناضه 14 معصوم ابجد حضرت حجه ابن الحسن المهدی 59میباشد  به ابجد23 وارث 23زمین 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی وارث 23زمین مهدی23اکنون به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علي 3     حسن 3     حسين 4     علي 3    محمد 4     جعفر 4    موسى4    علي3 محمد 4    علي 3     حسن 3    محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان در راه است اسلامه حق 245 اسلامه حق 245 شیعه علی 110+135 فاطمه میباشدپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است شیعه 385 با راه دین اسلام 385آشنا شوید385مردعالم 385 شیعه 385 گوهر بحق دین 385 فقط یک فرقه اهل نجات است 385 شیعه385 بزمرد الماس 385 بطلا ئی نابی 385  کلمه «امام» و جمع آن «ائمّه» مجموعاً دوازده بار در قرآن به كار رفته كه هفت بار آن به صورت مفرد (امام) و پنج بار به شكل جمع (ائمه) می‌باشد. سلام بر دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهرا ء سلام بر 12 ساعت روز سلام بر 12 ماه سال سلام بر 12 رگ عصب مغز انسانها سلام بر 12 ضلع کعبه سلام بر12 حواریون حضرت عیسی سلام بر 12 چشمه در قرآن سلام بر 12 جانشین رسول خدا مهدی به ابجد صغیر 23 میباشد آیه 12 یاسین هم 23 حروف دارد بشمار این آیه (وَ کُلَّ شَیءٍ أَحْصَیْناهُ فی إِمامٍ مُبینٍ).‌«آیه هم 23 حرف دارد مهدی به ابجد صغیر 23 حضرت مهدی میباشدخداوند متعال در قرآن کریم فرمود که اعمال همه انسان‌ها و نیز آثار اعمال آنها تا روز قیامت را نزد «امام مبین» جمع و ثبت می‌کند: به ابجد23 وارث 23زمین 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی وارث 23زمین مهدی23اکنون حروف این آیه 59 به اندازه ابجد امام زمان مهدی 59 میباشد «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» به ابجد مسیر حق 418-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی مسیر حق میباشد  (یس، ۱۲)حروف این آیه 59 به اندازه ابجد امام زمان مهدی 59 میباشددر خطبه غدیر آیات را یکی پس از دیگر تلاوت نموده و می‌فرمود که مصداقش من و علی (ع) و ۱۱ امام بعد از اولاد او هستیم، 59وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 59این آیه 59 کلمه بنام نامی حضرت عشق قائم آل محمد ونصب بلا مناضه 14 معصوم ابجد حضرت حجه ابن الحسن المهدی 59میباشدحروف این آیه 59 حرف مهدی 59 میباشد  59«وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ»59 مي توان به عنوان دال بر وجود و ظهور حضرت مهدي (عج) « وَوَهَبْنَا لَهْم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً » (مریم:50)به ابجد صغیر وارث23 زمین 23 مهدی 23 میباشد بَيَانُ التَّنْزِيلِ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع  وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا يَعْنِي عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع.بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 36 ص 59 إِنَّمـا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ راكِعُونَ (مائده /55) در منابع شیعه و سنی اعتراف میکند که این آیه در باره امام علی (ع)در مسجد در حال رکوع انگشتر خود به سائل داد به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علي 3     حسن 3     حسين 4     علي 3    محمد 4     جعفر 4    موسى4    علي3 محمد 4    علي 3     حسن 3    محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان در راه است دیگر چه جای شک و شبهه‌ای باقی می‌ماند؟ مگر دو خلیفه‌ی اول و سایر اتباع آنجا حضور نداشتند و اولین بیعت کنندگان نبودند و مگر بعدها نیز مفسرین، محدثین و مورخین اهل سنت این خطبه و فرازهای آن را اذعان و درج نکردند؟!مگر خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت بیان ننمود که برای هدایت انسان، «رسول، کتاب و بمیزان26» علی 26 ترازو 26 راه حق 26 علی 26 راه اسلام 26  را با هم فرستاده است؟این یک معجزه سی مرحله ای کل ابجدچهارده معصوم کل ائمه 1743 منهای ابحد سه خلیفه کفر 1202 =541 لعنت الله و لعنت تمام انبیاء بر ابجد 541 اولی و دومی مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430 - پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310 حرامزاده پلید 310به ابجد خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر2 آل احمقان231 خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر231 آل احمقان231 راه دزدی 231القاصب لها 231عصیانی 231 هر ظالمی دوسال نشده میمیرد ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت کسانی که امام حسین فر زند پیامبر را شهید نمودند دو سال نشده مختار همه را کشت اکنون به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علي 3     حسن 3     حسين 4     علي 3    محمد 4     جعفر 4    موسى4    علي3 محمد 4    علي 3  حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله  إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرا دوازدهمین سوره قرآن بیا ای جانه دله 26 علی و زهرا  بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع  کنند ای 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهرا ء جانها به فدایت دكتر مصري ازطریق قرآن به اثبات تعداد امامان شیعه پرداخته است.علم ابجد علم محاسبات ریاضی خدا در قرآن است اساس علم عدد بر این است که عدد مفروض ذهنیت انسان نیست. بلکه عدد از عالم سرّ الهی به اراده و مشیت پروردگار عالم ظهور و بروز پیدا کرده است.الله اکبر و عالم عدد روح گنج و کنز الهی است چنانچه پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد و فرمودقُل هوالله احد)۵۲ هر سال ۵۲ جمعه داریم ۵۲حق با دوازده امام ۵۲یامقلب القلوب ۵۲ جمعه با ۳۱۳ روز ۳۱۳+۵۲= ۳۶۵ روز سال اعتقاد ناب شیعه وپرتوی از انوار ولایت اهل البیت علیهم السلام میباشد  فقط حقانیت شیعه منهای عمر و ابوبکر 541 تمام  علی به دو ابجد 136 مومن 136  ان تنصرالله ینصر کم و یثبت اقدامکم 136 مومن 136+110علی = 246 اسلام و حق 246+337 محمد علی فاطمه = 583 پنچ تنه آل عباءبه ابجد اصل دینه اسلامی 337ره اسلام337 منظورمحمد92+110علی+135 فاطمه =337 ره اسلام 337میباشد337+246= 583 پنج تن آل عباء خانواده پیامبر حدیث کثاء آیه مباهله وووو ریاضی در قرآن583  احد عشر583 در قرآن به ابجداحد عشر 583 یعنی جمع ابجد 5 تن آل عباء میشود 583پنج تن آل عبا.اگر مجموع جمع ابجدی حروف پنج تن آل عبا علیهم سلام را محاسبه کنیم عدد جالبی بدست می آید وآن 583 است محمد92+علی 110+فاطمه+ 135+حسن 118+حسین+ 128پس مجموع ابجدی اسامی بالا =583 ؟ ابجد احد عشرتقسیم بر یازده = 53بله این عدد 53 همان ابجد کلمه ی مبارک احمد است به عبارت دیگر اگر مجموع ابجدی 5 تن آل عبا یعنی   (محمد92 +علی110+فاطمه135+حسن118+128حسین =583) را که همان احد عشر است به یازده تقسیم کنیم باز اسم حضرت محمد( احمد =53)بدست می آید به ابجد594 مکتب اسلام 594 منهای 541 عمر و ابوبکر = 53 احمد53 هر سال 53 جمعه داریم +313 روز = 366 روز سال 366روحی اسلای366 نور علی یگر چه جای شک و شبهه‌ای باقی می‌ماند؟ مگر دو خلیفه‌ی اول و سایر اتباع آنجا حضور نداشتند و اولین بیعت کنندگان نبودند و مگر بعدها نیز مفسرین، محدثین و مورخین اهل سنت این خطبه و فرازهای آن را اذعان و درج نکردند؟!مگر خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت بیان ننمود که برای هدایت انسان، «رسول، کتاب و بمیزان26» را با هم فرستاده است؟این یک معجزه سی مرحله ای کل ابجدچهارده معصوم کل ائمه 1743 منهای ابحد سه خلیفه کفر 1202 =541 لعنت الله و لعنت تمام انبیاء بر ابجد 541 اولی و دومی مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430- پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310 حرامزاده پلید 310به ابجد خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر2 آل احمقان231 خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر231 آل احمقان231 راه دزدی 231القاصب لها 231عصیانی 231 هر ظالمی دوسال نشده میمیرد ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت اعتراف معاویه به غصب شدن حق امام علی (ع) نامه معاویه به محمد ابن ابی بکر و اعتراف به حقانیت امام علی و سرکشی خلفاء  که مقوله خلافت و امامت دو مقوله از هم جداست مثل ریاست جمهوری و رهبری ریاست جمهوری را هر 4 سال میکنند عوض به گزارش سرويس انديشه پايگاه اطلاع رساني حج، معاويه در جواب نامه اي كه محمد بن ابي بكر به وي نوشته بود مي نويسد: امّا بعد؛ نامه ات به من رسيد كه در آن... از حقّ فرزند ابوطالب و پيشينه ديرين و خويشاوندى اش با پيامبر خدا و يارى رساندنش به او و همدردى اش با او( پيامبر(ص)) در هر بيم و هراس، ياد كرده اى. ) بدين سان( با فضلِ كسى جز خود، با من احتجاج رانده اى. پس خداى را مى ستايم كه فضل را از تو وا گردانْد و آن را به كسى جز تو بخشيد اما آنچه نوشته اي در مورد پسر ابي طالب چيز تازه اي نيست چرا كه؛- من و پدرت در روزگار پيامبر- آن را- مى ديديم و فضلش براى ما آشكار است...اما اين را به تو گوش زد مي كنم كه- پدر تو و فاروقِ وى (عمر ) نخستين كسانى بودند كه حقّ على را ربودند و با او به مخالفت برخاستند و هر دو ) نيز در اين امر( هم دست و هم داستان شدند. سپس او را به سوى خود فرا خواندند؛ولي وى ) در بيعت( با آنان درنگ ورزيد و از اين كار طفره رفت. سپس آن دو- ابوبكر و عمر- به رنجش افكندند و او را به سختى دچار ساختند. تا اينكه وى نيز بيعت كرد و تسليم ايشان شد، در حالى كه پدر تو و عمر، وى را در كار خود مشاركت نمى دادند و از سرّ خويش آگاهش نمى كردند تا آن دم كه درگذشتند و دورانشان به سرآمد.سپس سومينِ ايشان، عثمان بن عفّان، ) به خلافت (برخاست، به راه ايشان رفت و به روش آنان راه پيمود. امّا شما او را نكوهش كرديد، چنانكه دورافتادگانِ گنه پيشه در او طمع بردند و شما با توطئه پنهان و آشكار به ضدّيت با او پرداختيد و دشمنى و ناراستى تان را آشكارا نشان داديد، تا آن كه به آرزوى خود درباره او دست يافتيد.اى پسر ابو بكر! به هوش باش كه به زودى پيامدهاى تلخ كارت را خواهى ديد؛ و پاى از گليم خويش بيرون مَنِه كه تو كمتر از آنى كه برابرى يا هم ترازى نمايى با كسى كه صبرش، با كوه ها پيمانه مى گردد، نيزه اش با هيچ نيرويى خم نمى پذيرد، و هيچ شكيبايى به گَردِ حوصله اش نمى رسد.پدرت بساطش را گسترانْد و حكومتش را بنيان نهاد و استوارش گرداند، پس اگر راهى كه ما در آنيم، راست باشد، پدرت سرآمدِ آن است و اگر ناراست باشد نيز، پدرت آن را بنياد نهاده است و ما شريكان اوييم و راه وى را مى پوييم و به رفتار او اقتدا مى جوييم. اگر پدرت پيش از ما اين راه- مخالفت با علي بن ابي طالب- را نپيموده بود، ما از فرزند ابوطالب سرپيچى نمى كرديم و تسليم وى مى گشتيم. امّا ما ديديم كه پدرت چنين كرد و ما نيز به شيوه او راه پيموديم و از رفتار او پيروى كرديم. پس در آنچه درست مى پندارى، ) نخست (پدرت را سرزنش كن؛ يا )اگر چنيننمى كنى، ما ر( وا گذار(1). (2).[1]. وقعة صفّين: ص 119؛ احتجاج: ج 1، ص 436 ح 98؛ اختصاص: ص 126؛ بحار الأنوار: ج 3، ص 579 ح 724 و شرح نهج البلاغة: ج 3 ص 189.[2]. محمد محمدي ري شهري: دانش نامه اميرالمومنين(ع)؛ ج 5، ص 491برچسب ها:پاسخ شبهات - شيعه - خلافت - امام علي - معاويه   1

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در يکشنبه 6 بهمن 1392 ساعت 21:14 توسط : حجت اله عرفانیان | دسته : | 144 بازدید
 • []

 •        به ابجداسلامه حق 245 - 231 ابوبکر= 14 معصوم اسلامه حق 245- 110علی = 135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق 254 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان 245 مادر 245 یفاطمه 245اسلامه حق245 علی                                                                   

                                                                                           صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست

   

           

    صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست          110+135فاطمه=245  روزی فرا میرسد که تمام ادیان از کرده خود پشیمان شده و بر سر میزنند که چرا مردم خود را در گمراهی نگه داشته اند اولین کسانی را به دوزخ میبرند رئیس جمهور ان ممالک را میبرند و شراب فروشان و قماربازان حرامیان را اینجانب به تمام انسانها و کشورها بغیر ایران و عراق و و تاجیکو افغان همه درگمراهی کاملند به ابجد اهل نجات دین 564 فقط طرفداران مهدی صاحب الزمان هستند به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23 نام امام هم 12 بار در قرآن آمده سوره 12 دوازدهم هم یوسف زهراست در آیه دوازدهم یاسین آیه 12 به ابجد امام مهدی 23 حرف دارد 23 وکل شیئ احصیناه فی امام مبین 23 مهدی 23سرورا 23اماما حق23 به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23نام امام در قرآن 12 بار آمده کسی که امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت میمیرد      خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب 5 تن در خودش ضرب 12 امام در خودش ضرب  14 معصوم ضربدر خودش جمع سه ضرب میشود  365 روز سال  = 196+144+25= 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم با سلام اگر خطها ریز میباشد کنترل را بگیر و قلتک  موس را به جلو بچرخان بزرگ نمایی میشود  به ابجداسلامه حق 245 - 231 ابوبکر= 14 معصوم اسلامه حق 245- 110علی = 135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق 254 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان 245 مادر 245 یفاطمه 245اسلامه حق245 علی 110+135فاطمه=245  به ابجد دین حق شیعه 557-541 عمر و ابوبکر= 26 علی 26 راه حق 26 علی 26 انتخاب درست 26 غدیر26 بیعت 26 وصیت 26 شیعها 26 امام دین 26 حان رسول 26 جانه قرآن26 حکمها 26 راه اسلام 26 عشق اسلام 26 بمرد انه26 دینی26 خیلی 26 مردی 26 علی 26 ارباب اسلام 26 ارباب منه 26 امام دین 26 علی 26 راه حق 26 راه اسلام 26   تاج سری26  توآقای26  خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب 5 تن در خودش ضرب 12 امام در خودش ضرب  14 معصوم ضربدر خودش جمع سه ضرب میشود  365 روز سال  = 196+144+25= 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم در ادارات دولتی خیلی مدرک گرا هستند همش میگند  مدرک نمیگند تقواء ایمان حدیث قرآن فهم شعور  فروع دین نماز جهاد  حج روزه کسی که فروع دینش کامل نباشد مدرک به چه دردش میخورد این موارد در مدرک نیست این مقاله بعد از 1400 سال نوشته شده و دانشمندان علوم دینی و هنرمند یک ارزیابی نموده و ایمیلم   Hojtar@yaoo.com  یک برای طراحی نام مولاء و پیامبر اعظیم شأن و به امر خدا و رسولش لیاقت این کار به اینجانب تعلق گرفت  برای وحدت اسلام  واگذار شد  ظالم به ابجد ظالم 971-430 مقصر چرا 541 ابوبکر و عمر میشود این دو ظالم و مقصر عالم بوده اند این معادله سی مرحله دارد به ابجد بحق دین اللهیه 245  فاطمه بر شیعه عزت میدهد درس توحیدو نبوت میدهد کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست با هر تپشی که در دله آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است توحیدو نبوتو امامت  هر سه در گفتن یک علی ولی الله است ثابت کن اگر شما بحق میباشی جواب خدارا روز قیامت چه خواهید داد با دلیل علمی و دینی و حدیث و آیه قرآن همه آیه قرآن همین است که حیدرامیرالمومنین است گفت پیغمبر به کعبه اینچنین نیست جز حیدامیرالمومنین امیرالمو منین در کعبه دوشش کسی غیر از علی نیستگفت پیغمبر به کعبه اینچنین نیست جز حیدامیرالمومنین  مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست همین بس که نام محمدعلیست برای حقانیت شیعه کافیست اگه مرد هستید شما ثابت کنید بحق میباشید پیامبر فرمود دین اسلام هم مثل دین مسیح 74 فرقه میشود ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 روز بعد از وفات پیامبر دختر عزیز رسول خدا را به شهادت رساندند 74 = 4+7= 11  جانشین بر حق رسول خدا را به شهادت رساندند 74   منافقین پست و کوری74  «اشداء علی الکفار74»؟: 74به درک اسفله سافلین 74 و الشجرتها الملعونه74 ابوبکر +عمر +عثمان = 74بدروغگویان عالمی 74وینهى عن المنکر 74أو جاهل فیتعلمی 74   برادران اهل سنت سلام بعضی از شما وهابی و سنی نیستید ما شیعیان اهل سنت واقعی هستیم به ابجد اهل سنت به کسی میگویند که عاشق خانواده پیامبر 5 تن باشد به ابجد اهل سنت 546-541 عمر و ابوبکر= 5 تن آل عباء علیه سلام هر کسی واقعا" اهل سنت واقعی پیامبر است خانواده پیامبر اهل بیت و یطهر کم تطهیرا را دوست دارد و به او شیعه وا قعی میگویند خوشم میآد اهل سنت وقتی حرف حق میشنونداینقدر مرد هستند و  قبول میکنندبه ابجد اختلاف دین 1176-1202 سه خلیفه = 26 فقط علی میتواند اختلافات  دینی را بر طرف سازد  ( لمسئله دین اسلام 431 -541عمر و ابوبکر = 110علی  امام است  پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 به ابجد صغیر فرقه 25 کعبه 25شیعه 25 اهل نجات دینا  555-541 = 14 معصوم است هر دینی باشی اگر به 14معصوم 14 عشق 14 بحق 14عشق 14وقت 14  نونت 14راه طه 14عشق 14 سید  14 جمال 14بحق  14آسمانها 14صف 14وقت 14جمال 14شمسی14 امامت 14 نبوت14 نبی 14  آدمه   14  بحق  14 برق 14 باهوش 14راه 14نجاتت 14 نبی14 ماهت14 قوت 14  قلم 14خاتمه ۱۴ امامت 14 نبوت 14  بسلاما  14 حضرت  مهدی امام مسلمین در همه عالم یکی باشد  )قال رسوالله زمانی فرا برسدکه یاران سلمان فارسی اسلام را بر عرب عرضه نماید و شما در کفر نمپذیرید به ابجد یاران قرآن ۳۵۱ قرآن ۳۵۱ فارسی ۳۵۱ +۱۴معصوم= ۳۶۵ روز سال خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب 5 تن در خودش ضرب 12 امام در خودش ضرب  14 معصوم ضربدر خودش جمع سه ضرب میشود  365 روز سال  = 196+144+25= 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم با سلام اگر خطها ریز میباشد کنترل را بگیرید و قلتک موس را به جلو بچرخانید بزرگنمایی میشود صفحه ریز درشت میشود اگر دنبال موضوعی میگردید در هر وبلاگ کنترل اف را بزنید پنجره کوچکی باز میشود در آن بنویسید عمر هر بار اینتر بزنید تکرار کلمه میآید دنبال هر کلمه ای میگردید اگر باشد خواهد آمد اینتر یادتون نره عمر اینتر به ابجد مقصر 430 - 60 پلیدیها = 370 شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان پلیدتر بوده است یا بنویسید عثمان 661 خائن 661 اینتر 661 اینتر یادتون نره فقط اینتر 661 عثمان میباشد به ابجد ظالم 971 - 430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر 541 میباشند ظالم 971- 310 عمر = 661 عثمان اینتر 661 خائن 661 عثمان 661 - 310 عمر این دو ملحد قرآنها و کتب حدیث را به آتش کشیدند قرآن 351به عمر خبر رسید کتابهای حدیث در بین مردم است فرمود بیاورید بخوانم آوردند دید همه در مدح  ذکر و تحسین امام علی و اهل بیت میباشد همه را به آتش کشید عثمان هم 7 قرآن را جمع آوری و به آتش کشید عثمان 661-231 ابوبکر = 430 مقصر عالم بوده است 430 +231 ابوبکر+ 310 عمر= 971 ظالم به دست میآید ظالم 971 - 430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر 541 -971 ظالم = 430 مقصر عالم تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر می ک   ابجد شیطان صفت به ابجد صغیر شیطان 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 مقصر 22 دروغ 22 هذیان 22 بمکر22 باخدعه22 بمکر 22 نامردان 22 بدشمن بشر 22 لعنت22 ملحد 22 شیطان 22 عمر 22خیانته22 لامذهب 22با خدعه 22  ابابکر22 با فتنه 22 بدبختی 22 لواط 22 ایدز 22 عمر 22 ابابکر 22 شیطان 22بمکر 22عمر22 لجنیا 22بنادانی 22 قصبی 22شرابیا 22 بشرابخار 22 دوزخه 22 تکبر 22بنفاقه22 نیرنگ 22 منکر22  22 دروغ 22 مفصد 22 مقصر 22 هذیان 22 دروغگو 22 عمر 22 مقصر 22 لعنت 22 22 مقصر 22 ملحد 22 لعنت 22 دروغ 22 مفصد 22 مقصر 22 هذیان 22 دروعگو 22 عمر 22 مقصر 22 لعنت 22 ابابکر22 دروغ 22 مقصر 22 ملحد 22 بدبختی 22 لواط22 ایدز 22تعصب 22 مکارا 22 نفرت 22بناحقه 22 به ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22مقصر22بناحقه دروغ 22ناخلفه22 دروغ22کلک 22نیرنگ22بناحقه22نیرنگ ۲۲ ابابکر ۲۲عمر ۲۲ کلک۲ ۲ نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲ دوزخه ۲۲لامذهب۲۲نفرت ۲۲انزجار22ناخلفه22نابحقه22 پررو۲۲ ۲۲عمر22 نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲ دوزخه ۲۲لامذهب۲۲ مقصر22بمنافقا۲۲شرابیا ۲۲ عمر ۲۲ ابابکر۲۲ شیطان خائن 661 عثمان 661 اینتر 661 برای محوه هر مسئله یک اینتر بزنید حق ناحق شده و مسئله پاک میشود و نامردان از این روش بسیار استفاده میکنند هست به ابجدمقصر۴۳۰- ۶۰ پلیدیها=231 ابوبکر 231 231القاصبلها 231 احمقان آل231 ابوبکر 231عدوتی اسلامه231 فقان 231 فقان 231 به ابجد231 براه کج 231 راه دزدی 231 ابوبکر 231 دشمنه اسلامی 541 ابجد ابوبکر و عمر عدالله و آل رسول الله 541 بدشمن خدا و رسولی 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان = ۳۷۰ شیطان ۳۷۰- ۶۰ پلیدیها = ۳۱۰ عمر310 60 پلیدیها = 370 شیطان از شیطان پلیدتر بوده است۲۲به ابجد رجم 243 - 12 امام = 231 ابوبکر 231 سنگ زدن به سه شیطان در مکه به ابجدشیطان 22شیطان22عمر22مقصر22 ابابکر 22 ملحد 22 دروغ 22   برای امتحان امت شیطان امامت را در خلافت پیچاند که شجره ملعونه شما را گمراه کنند پبامبر فرمود بعد ازمن دین اسلام 74 فرقه خواهد شد فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 فقط شیعه اهل نجات است و 73 فرقه گمراه هستند 74 فرقه ابوبکر 27 +22 عمر+ 25 عثمان= 74 اشداء علی الکفار 74و الشجرتها الملعونه74 بدروغ گویان74 سجده آیه 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 ان من المجرمین منتقمون این آیه ابحد کبیر عمر و ابوبکر و عثمان میباشد 1202به دروغ گویان عالمی74 فرقه ابوبکر 27 +22عمر+ 25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه 74چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود 74 «اشداء علی الکفار74»؟: 74به درک اسفله سافلین 74 و الشجرتها الملعونه74 ابوبکر +عمر +عثمان = 74بدروغگویان عالمی 74وینهى عن المنکر 74أو جاهل فیتعلمی 74 اسلام ناحق 27 ابوبکر27دشمنا دین27لا مذهبه27خروجی 27 آلودگی 27 ابوبکر 27 روانی 27 حیوان 27آلوده با 27 عمره 27لعنته 27 اسلام ناحق 27 قمار باز 27 بشرابخاره 27 دوزخی 27 حرامی 27 خردجاله 27 دشمن خداوند 27 سقیفه 27 پیمانشکن 27 دشمن بخلقه 27  اسلام ناحق 27 ابوبکر 27 عمره27 شیطانه 27 دوزخی 27منافقون 27بنادانه نادان 27دوزخی 27 نادانتره 27 زایده 27 مکاره 27تعصبه 27 نفرته 27بجاهلیه 27 شیطانه بجهالت ها 27 با گمراها  27 دوزخی 27 ابلهی با  27 عمره 27اسلام ناحق 27 و به ابجد کبیر علی 110 اهل دینی  110با اولینی 110 مومن136 علی میباشداسلامه حق 245 منظور  ابجد علی 110+135 فاطمه = 245 میباشد  به ابجد  اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم اسلامه حق 245- 110 علی =  135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان درنشستی که با احباء بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزش ولای علی بی کمو کاست جانه حضرت زهراء بود کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمامه آیه ها حق با علیست نام جانشینان پیامبر علی و قائم آل محمد هم علیست نام علی هم محمد است همین بس که نام محمد علیست برای حقانیتش کافیست یا صاحب الزمان از شما انتظار دارم به مردم شهرهای مذهبی بیشتر کمک عقلی کن عقلم خوب چیزیه خوب ازش استفاده نمیکنند خدا نکنه در خواست غیر مالی از شون کنی اصلا گوششان بدهکار نیست گفتیم حکم کاری ما دوساله بود تمام شد تمدیدش کنید این کار را که نکردند هیچ به ریش ما هم خندیدن خدا نکنه آنها یک حرف بگویند و ما گوش نکنیم میشیم  فرزند شمر ابن ذلجوشن لعنت الله علیه با چه زبانی دیگر بگویم هیچ کس بفکر نیست مقاله به این زیبایی باید مثل زیگیل وسطش حال آدم بد بشه بابا معرفتم  خوب چیزیه گفتیم حکم کاری  5 سال تمدیدمان کنید بخاطر اینترنت میگم و گسترش اسلام وگرنه گناهش به گردن آنها که یک خط برای اسلام بلد نیستند بنویسند و کارمند رسمی هم میباشند من نمیخواهم رسمی بشم حکم ما را 5 سال تمدید کنند همین مثل من گیر نمیآد حالا گفتم اگه حکمم تمدید نشه دیگه برای همیشه ناپدید میشم وای به روزی که من از کسی قهر کنم موبایلم به علت پرداخت نشدن ابونمان قطع شده شش ماهه 09126005246  اقلا بگید  موبایلم را وصل کنندبا سلام  جناب آقای احمدی نژاد حکومت قبلی که بیست سال در ادارات ریشه دوانده بود را قطع کرد همکاران ما دومین فرزندان خود را هم در ماموریتهای داخلی و خارجی به دنیا آوردند ما اصلا آنها را نمیشناختیم بجای ما آنها به ماموریت میرفتند ولی هر گروهی آمد اصلا بفکر جانباز نبود  اگر روزی رئیس جمهور شوم هر کسی فرزندش در خارج متولد شد را از کار برکنار میکنم حق خوری هم حدی دارد یکی دائم در ماموریت و یکی در اداره خدمت کند یکی 15 سال دائم در ماموریت و بچه دوم و سومش در ماموریت بدنیا آمده و یکی 2 سال بخاطر این حق کشی به رئیس جمهوری رای خواهم داد که به این موارد رسیدگی کند  یا امام زمان مرا ببخشید مقاله به این زیبایی وسطش درد دل بنویسم  بخدا دو نفر  را تمدید کردند که در اداره شهر داری  فقط خبر فوتبال و چایی میخورند  اینه خدمت به اسلام  یا امام زمان بابا بیا دیگه ما باید اول خودمونو درست کنیم بعد دیگران را  عیب بزرگ ما فهم و شعور بالایمان است برادران اهل سنت برام دعا کنید من شما را نجات دادم خیلی نامردید از خدا بخواهید بیشتر ما را دریابه  دستگیر ما باشه تلفن رئیس   62237  من بگم کسی گوش نمیده برای شما نوشتم شما واسطه شوید هر کی نامردی کنه و به رئیسم بگه تمدیدش نکن بخدا میره جهنم من روز قیامت نمیبخشمش در ظمن این ایمیل منه  اگه میخواهید با من تماس بگیرید با این ایمییل من  خداوندا خودت بر داد ما رس ابوبکرو عمر بودند ناکس من از بیگانگان هرگز ننالم ابوبکرو عمر را بیخیارم  اگر ابومکر و عمر= ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر 541 - 245 اسلامه حق = 306 -110 علی = 196 ضرب 14 معصوم میباشد به ابجد اسلام ١٣٢ - ٦١٢تبری = ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر باید از این دو ملحد تبری بجوئید تا مسلمان واقعی باشید معرفي اولين ظالم و مقصر چرا ظالم را منهاي مقصر ميکني 541 ابجد ابوبکر و عمر به دست ميآيد اين از معجرات عالم است به ابجد قرآني مقصر 430+ 541 ابجد عمر و ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد971ظالم 971 منهاي 310 عمر =  661 عثمان میشود مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست جمال کبریا علی جلال کبریا علی به طاق عرش دیده ام  نوشته نام یا علی جمال حق علی مدد علی مدد جمال حق صفای کبریا علی تولدت به کعبه ای دوش نبی بت شکنی  خیبر کنی جمال حق علی علی صاحب حوض کوثری به انبیاء همه سری تو کوثری تو همسری جمال کبریاء علی نام تو را که میبرم زعالمی به صد ندا ی حق  علی علی میشنوم به قلب خود رجوع کنیدندای یا علی امید دلی به ذکر یا علی دمیده قلبه عالمی صفای تو که قائمی همین بس که نام محمد علیست به کعبه وصی خداوند به دوش نبی ست  مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست  دوتن از خاندان آل سعود شیعه شدند بفرموده این دو تن ظالم و مقصر عالم ابوبکر و عمر میباشند به علم ابجد قرآن ظالم 971 منهای 430 مقصر= 541 عمر و ابوبکر 541 میباشند ابجدشان خدا چه قدرت نمایی کرده در کلمه ظالم و مقصر عالم بخدااگر کسی دیگر بود برایم فرقی نمیگرد  خلفاء با زور شمشیر جاهلان و بت پرستان رهبران  سیاسی  مردم شدند و رهبر دینی امیر المومنان علی  همان کسی که در کعبه به دنیا آمده و در کعبه به دوش رسول خدا خاتم پیغمبران رفته و بتهای کعبه را شکسته و جای پیغمبر فقط یک جانشینه برحق میتواند بخوابدو فدایی پیغمبر شود  و با کوثر قرآن ازدواج کند عشق فاطمه شود و دره خیبر از جا بکند او جانشین بحق رسول خداست علی مولای جهان است اولین کسی که به پیامبر لبیک گفت و پیامبر را یاری نمود علی شاه جهان بود او به امر خدا مرده زنده میکرد و کاروان شتر از دل کوه بیرون میآورد و دستهای قطع شده را به امر خدا سر جایش قرار میداد به فرموده مولاء علی عمر و ابوبکر بت پرست و بعد از 41 سال بت پرستی آنهم به دروغ  ایمان آوردند بحقیقت مذهب اسلام 803-541 عمر و ابوبکر = 262-231 ابوبکر= 31 قرآن ناطق 31 کلام حق 31 یعنی 5 تن +12 امام +14 معصوم = 31 بحقیقت مذهب اسلام  ائمه شیعه میباشند  به ابجد حقیقت مذهب 669-451 عمر و ابوبکر= 128 حسین (ع) میباشد معجزه انقلاب عباء و عمامه مردی از تبار حسین (ع) از هواپیما پیاده شد و بزرگترین حکومت طاغوت را سر نگون کرد میگویند معجزه  عباء و عمامه همین هر کسی عباء و عمامه برای سر نگونی حکومتی برود صدرصد پیروز میشود امتحان کنید به پروردگار عالم قسم آزاد و دلیر باشد همینطور خواهد شد یا باید هدایت شوی یا باید هدایت کنی  به یکی از روحانی نما ها گفتم یک بچه شیعه پیدا نشد برای رضای خدا کمک ما کند بلند با خنده گفت خدا پدرتو  بیامرزه فقط کار خودته خودت شروع کردی خودتم تمومش میکنی با 4 میلیارد شیعه  انشاء الله کی کمکت کنند هیچ  گربه ای برای رضای خدا  موش نمیکیره که تو ابوبکر و عمر را گرفتی فقط کار خودته اگر هر کی حدس زد این شخص کیه یک حج بهش تعلق میگیره بیست سعالی نیست خود اون آقا بگه به من قبول نیست یا صاحب الزمان حالا باشه با ما هم آره  نمیخوای ما را ببینی دلمون برات یه زره شده  تنها مثل  خودت بی کسم من که فقط شما را دارم شما هم که خدا را داری همه جمع شان جمع وهابی ها  اگر شما واقعا" بر حق میباشید اگر وهابی های کودن توانستند یک معادله مثل این بیاورندبه ابجد کبیر  بر حق میباشند و من وهابی خواهم شد مقاله در آن اسلام و نام خلیفه و محمد و 30 جزء قرآن بشود 365 روز سال به ابجد کبیر باشد اگر نتوانستید بدانید صدرصد شما بحق نیستید و تا بحال گمراه بوده اید و انشاء الله شیعه شوید به ابجد  اسلام 132+92 محمد +110 علی +30 جزء قرآن = 365 روز سال   ابجداسلام132+علی110+92محمد+۵تن+12+14معصوم365 روزسال  با سلام  اگر خطها  ریز میباشد  کنترل را بگیرید و قلتک موس را به جلو بچرخانید بزرگنمایی میشود صفحه ریز درشت میشود اگر دنبال موضوعی میگردید در هر وبلاگ کنترل  اف را بزنید پنجره کوچکی باز میشود یک کلمه در آن پنجره بنویسید عمر هر بار اینتر بزنید تکرار  کلمه میآید دنبال هر کلمه ای میگردید اگر باشد خواهد آمد  اینتر یادتون نره عمر اینتر  به ابجد مقصر 430 -60 پلیدیها = 370 شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان پلیدتر بوده است یا بنویسید عثمان 661 خائن 661 اینتر 661  اینتر یادتون نره فقط اینتر 661 عثمان ابجدش اینتر 661 میباشد عثمان فرصت طلبی نامرد بود   به ابجد ظالم 971 - 430 مقصر = 541  عمر و ابوبکر 541 قاتلی 541 میباشند ظالم - مقصر = 541 قاتلی عمر و ابوبکر 541+430 مقصر ظالم 971- 310 عمر = 661 عثمان اینتر 661  خائن 661 - 310 عمر این دو ملحد قرآنها و کتب حدیث را به آتش کشیدند  قرآن 351به عمر خبر رسید کتابهای حدیث در بین مردم است فرمود بیاورید بخوانم آوردند  دید ذکر و تحسین امام علی و اهل بیت میباشد همه را به آتش کشید عثمان هم 7 قرآن را جمع آوری و به آتش کشید عثمان 661-231 ابوبکر = 430 مقصر عالم بوده است 430 + 231 ابوبکر +310 عمر= 971 ظالم به دست میآید ظالم 971 - 430 مقصر = 541 عمر و ابوبمر 541 -971 ظالم = 430 مقصر  عالم تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود ابجد شیطان صفت به ابجد صغیر شیطان 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 مقصر 22 دروغ 22 هذیان 22 بمکر22 لعنت22 ملحد 22 بدبختی 22 لواط 22 ایدز 22 عمر 22 ابابکر 22 شیطان 22  برای امتحان امت شیطان امامت را در خلافت پیچاند که شچره ملعونه شما را گمراه کنند پبامبر فرمود بعد ازمن دین اسلام 74 فرقه خواهد شد فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385مردعالم 385 فقط شیعه اهل نجات است و 73 فرقه گمراه هستند 74 فرقه خواهد شد یعنی ابجد74و الشجرتها الملعونه74   ابوبکر 27 +22 عمر +25 عثمان= 74 اشداء علی الکفار 74و الشجرتها الملعونه74 بدروغ گویان74 سجده آیه 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 ان من المجرمین منتقمون این آیه ابحد کبیر عمر و ابوبکر و عثمان میباشد 1202به دروغ گویان عالمی74 فرقه ابوبکر 27 +22عمر +25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه 74چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود 74 «اشداء علی الکفار74»؟: 74به درک اسفله سافلین 74 و الشجرتها الملعونه74 74بدروغ گویان74وینهى عن المنکر 74أو جاهل فیتعلمی 74 ابوبکر و عمر و عثمان منافقانی کور دل بودند که قصب خلافت نمودند کوردل پلیدها 310 عمر 310و ابوبکر  کودتا بر علیه حق نمودند به ابجد کودتا 431-541 عمر و ابوبکر = 110 مظلوم علی مولاء بر علیه علی نماینده خدا در غدیر خم با اینکه عهد بستند  عهد خود را شکسه و 74 روز بعد از وفات پیامبر کوثر قرآن دختر رسول خدا را به شهادت رساندند به ابجد اختلاف قدین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه 74 میباشد ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندامام یعنی چه به ابجد امام 82 حضرت مهدی 82 ابجد کبیر وصغیر 82خلیفه کیست 1225-1202= 23 مهدی به ابجد معجزه اسلام 257+59 مهدی = 366 روز سال معجزه اسلام حضرت مهدی صاحب اسلام 385 با معنای دینه اسلامی 385 شیعه 385 الماس بزمرد 385 بطلا ئی نابی 385 مرد عالم 358 الماس اصل اسلام 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 الماس اصل اسلام 385 با معنای دینه اسلامی 385 بقیه"الله خیرا" لکم به ابجد خدا 605 خدا منهای 541 ابجد ابوبکر و عمر = 144 ضرب 12 امام در 12= 144 مهدی امام شیعیان میباشدامام مهدی 12 دوازدهمین امام بحق شیعیان است نام امام هم 12 بار در قرآن آمده سوره 12 دوازدهم هم یوسف زهراست در آیه دوازدهم یاسین آیه 12 به ابجد امام مهدی 23 حرف دارد 23 وکل شیئ احصیناه فی امام مبین 23 مهدی 23 اماما حق23 به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23نام امام در قرآن 12 بار آمده کسی که امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت میمیرد و مادرشان فاطمه مادر شیعیان هم بسیجین به ابجد میشود 135 فاطمه 135 بسیجین 135 اسلامه حق 245 اسلامه حق 245 فاطمه و علی  یعنی فاطمه 135+ علی  110علی = 245  علی 110+135 فاطمه = 245 فاطمه  135 فاطمه -3 خلیفه = 132 اسلام منهای فاطمه 3 خلیفه گمرا کفر 541 ابجد ابوبکر و عمر541 +430 مقصر 971 ظالم به دست میآید   اسلام حق 245-231 ابوبکر = 14 معصوم به ابجد مقصر 430+ ابجد ابوبکر و عمر 541 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم به ابجد قرآني ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خليفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست ميآيد‌ مقصر 430+231 ابجد ابوبکر= 661 عثمان ابوبکر وعمر 541 +430 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم و بر عکس مثل نام ابوبکر رکب وبا هست عکس نام محمد علیست همین بس که نام محمد علیست  چشم شیطان کور کردی عزیز هر چه دارد این نبی دارد علی نگینه دوش خاتمی بت شکنی خیبر کنی تو جانشینه خاتمی تو وارث محمدی تو جانشینه احمدی همسر خوب فاطمه به عالمی تو هم سری  همین بس که نام محمد علیست صدکتابوصد حدیث آئینه روی محمدعلیست افتخار شیعه نام یا علیست صدا و سیما الهی بمیرید ده ساله از این آرم استفاده نمیکنند اگه کار یکی از زقی های خودشان بود چشم ما را تا حالا در آورده بودند مگر  کوری علی هم محمد است ای صدای بی صدا  کور هم داند که این مولاء علیست هم  وصی خاتمو هم امام اولی خدایا هر کسی قلمی قدمی بر ضد ابجد قرآن بر میدارند به اعذاب دنیا و آخرت گرفتارش کن به علم ریاضی اسلام یعنی چه به ابجد صغیر و کبیر عالم قسم اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش 12= 144 میباشد  اسلامه حق245 منظور علی 110+135 فاطمه = 245 میباشد میخواهیم بدانیم ظالم 971 - 430 مقصر = 541 لعنت خدا بر ظالم و مقصر عالم  از مولاء قائم صاحب الامر  پرسیدم مولاء 541 کیست فرمود دو قاصب خلافت عمر و ابوبکر 541 میباشند برای رو کم کنی باید کم کنیم تا روی دشمنان دین کم شود و ابوجهل ها از خفت و خاری دق کنند و آنها که ابوجهل نیستند راه حق 26 علی 26 غدیر 26 انتخاب درست 26 بیعت 26 علی26 وصیت26 محمدها 26 علی 26 کسی جانشین رسول خداست که آئینه نامش هم مثل محمد باشد   ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست خیلی از برادران نماز میخوانند و دعا میکنند ولی خدا دعایشان را مستجاب نمیکند همین رئیس این جانب آقا به همه  عالم کسو ناکس دوست میباشد ولی مقدس فکر میکنه خیلی کامل است ولی چشم دیدن سربازان امام زمان را ندارد یک جانباز یک رزمنده بیشتر در این اداره نیست و چشم دیدن این یار مکتب اهل بیت را ندارد مهمانی هایش را با معاویه و عمرو عاص و انتظار دارد حضرت مهدی او را دوست داشته باشد قرار داد کاری اینجانب دوساله بوده و تمدید نکرد و ما بی کار شدیم معلومه خیلی خدا و امام زمان را دوست داره که چشم دیدن سربازانش را ندارد بعد میگه چرا خدا به داد ما نمیرسه امسال چه سال با برکتی بود خداوند بزرگترین ثروت عالم را بمن اعطاء نمود و اسلام سر بلند شد و این مقاله زیبا را نوشتم 1400 سال تمام دانشمندان بفکرشان نرسید یک دقیقه فکر کردن برابر با 70 سال عبادت است حالا یک سال فکر کردن و نوشتن تمام اقیانو سها مرکب و تمام نی ها قلم خدایا ثوابش نسار تمام مسلمانان شیعه جهان و جدو آبادشان هر کسی شیعه شود این ثواب نثار روح رفتگان او هم میشود تمام ادیان را غلام مهدی به چالش کشید علمی با ریاضی قرآنی اگر شما هم میتوانید و مایه  این کار را ندارید بر حق نیستید مقاله شما باید ستون داشته باشد  طبق مهندسین ریاضی و دانشمندان در یافتند 12 نقطه کره زمین با ستون نهای نامرئی آهن ربایی متصل به آسمان است و مثلت برمودا یک از آن نقاط میباشدمهندسین رسم و هندسه بر این عیده اند در هر دستگاه باید 12 یا 14ستون داشته باشدتادر برابر ناملایمات پایدار باشد سه ستون مایه فلاکت است و چمپر میکند شما را  چرا دین اسلام 74 فرقه شد و همه هم به دروغ و بدون دلیل خود را بر حق میدانند 74 و الشجرتها الملعونه74   روز قیامت جواب الله را چه  خواهید داد 74 روز بعد از وفات پیامبر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 فرقه دختر رسول خدا را شهید نمودند  74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74ابجد ابوبکرو عمر و عثمان 74   و الشجرتها الملعونه74  خنزیر867- خوکی636=231ابوبکر231 راه دزدی231 دزد دینه اسلامی231 بابی عقلیها  231عصیانی231ابوبکر231 راه دزدی231عصیان 231 دزد دینه اسلامی231 ابوبکر 231دوزخی های پلید 631-144 = 541 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند                                               عکس نام محمد علیست همین بس که نام محمد علیست  چشم شیطان کور کردی عزیز هر چه دارد این نبی دارد علی نگینه دوش خاتمی بت شکنی خیبر کنی تو جانشینه خاتمی تو وارث محمدی تو جانشینه احمدی همسر خوب فاطمه به عالمی تو هم سری  همین بس که نام محمد علیست صدکتابوصد حدیث آئینه روی محمدعلیست افتخار شیعه نام یا علیست صدا و سیما الهی بمیرید ده ساله از این آرم استفاده نمیکنند اگه کار یکی از زقی های خودشان بود چشم ما را تا حالا در آورده بودند مگر  کوری علی هم محمد است ای صدای بی صدا  کور هم داند که این مولاء علیست هم  وصی خاتمو هم امام اولی وقتی دو حزب وجود داشته باشد در یک مملکت یا یک دین یک گروه سر خود با دشمنانشان مذاکره کرده و سر خود در محل یهودیان بنی قراضه رهبر یهود امت محمد عمر و ابابکر کسانی که بقول امیر المومنین علی علیه سلام و لعنت خدا بر ابوبکر و عمر  که تا سن 41 سالگی بت پرست بوده وبعد یهودی شدند و عمر در نامه به معاویه توضیح داده من بت پرست هستم یهود را هم قبول ندارم یهود امت محمد نماز نمیخواند بی وضوء به ابجد یهود امت محمد 588-541 عمر و ابوبکر = 17 یک بار هم نماز برای خدا نخواندند برای ریاست بوده  کسی که بت پرست میباشد حب ریاست جانو دله او را کور کرده در غدیر به ابجد غدیر 1214-1202 سه خلیفه کن = 12 امام انتخاب شد به ابجد شورای دینها 587-541 ابوبکر و عمر = 46 محمد علی را انتخاب نمود دوست خدا و رسول فقط علی و محمد است به ابجد محمد 20+26 علی = 46 انتخاب درست 26+ 20محمد = 46  غدبر 26+20 محمد =46  از جانب خدا = انتخاب جانشین 1567-1202 = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم  شاه جهان 365 علی نماینده 124 هزار پیامبر شناخته شد همین بسکه نام محمد علیست بکعبه وصی خدا وند بدوشه نبی ست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست علی 110بحق 110علی 110با ایمانه 110میدانه 110 العهد 110 زاداکعبه 110 سنگ 110با حجرها 110 اهل دینی 110صبحی 110میدانه 110 نگین110 110دینماه 110ماه دین 110به اولینها 110بکعبه ای110جایه نبی بوده ای110جایه نبی بوده ای 110 فد فداییه  فدائیه 110 باب وصی 110با جان نبیا110110 بااولینی110بمیزان110 ماه جانی 110بجهانه دلی110 محب جانها 110 جانه محبا 110بحق110علی110 بحق110بمیزان 110 عدلها 110دینه ما 110 یلع110مع110 اسلحه ها 110فداییه110بحمدی ها 110 بحق110 علی 110نان جو 110 نمک110ماه دینعلی 110بحق 110علی 110با ایمانه 110 دین ماه 110ماه دین 110 بااولینی110بمیزان110 ماه جانی 110بجهانه دلی110 محب جانها 110 جانه محبا 110بحق110علی110 بحق110بمیزان 110 عدلها 110دینه ما 110 یلع110مع110 اسلحه ها 110فداییه110 بحق110 علی 110 نان جو 110 نمک110ماه دین110دین ماه 110فداییه 110 احمد حمده110 جنه نبی 110 نبی جنه هر کی از عدد 110 ناراحت بشه دوزخی میباشد این مقاله از عدد 110و 59 92 و 365 روز سال 114 قرآن 30و 144و 196 و منهای ابوبکر و عمر و عثمان نوشته شده یک آیه در کفر ابجد سه خلیفه 1202 سه خلیفه آیه 22سجده ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد شیطان 22 عمر 22 ابابکر22 مقصر 22 بدبختی 22 بنادانی 22ملحد 22 لعنت 22 سلام بر نام شریفت ای بزرگوار حقا که جانشین آن بزرگواری سلام برروی ماهت یا قائم آل محمد وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ به ابجد23 وارث 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی 23وارث23 زمین 23 جانشینه 23بمحمدا 23 با محمد 23به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23علی 110بحق 110علی 110با ایمانه 110 دین ماه 110ماه دین 110 بااولینی110بمیزان110 ماه جانی 110بجهانه دلی110 محب جانها 110 جانه محبا 110جانه ماهه 110علی110 بحق110بمیزان 110 عدلها 110دینه ما 110 یلع110مع110 اسلحه ها 110فداییه110 بحق110 علی 110نان جو 110 نمک110ماه دینی 110 ماه مهدیه 110محب جانها 110 ماه دین 110 دین ماه 110جان محبا 110و 74 فرقه دین اسلام ابجد ابوبکر و عمر وعثمان 74 میباشد این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند  ابوبکر 27+ 22 عمر+25 عثمان = 74 و الشجرتها الملعونه 74 «اشداء علي الكفار»؟:74 منظور ابوبکر27 +22عمر 25 عثمان=74 و الشجرتها الملعونه74 74 اشداء علی الکفار 74 بدروغ گویان عالمی 74 فرقه 73تاش باطل73 و یکی بحق 110علی با مذهبن ها  110 با اصحابه 110  اهل دینی 110 اسلامه حق245 منظور علی 110+135 فاطمه = 245 میباشددر مملکت ایران ابوبکر ها و عمر ها  هنوز به رتبه های بالا تر سعود نکرده اند در ادارات مانده اند گر چه چشم دیدن امثال بابا شجاع را ندارند اگر ما درخواستی کنیم باید به چه کسی بگوئم خدایا همه را به راه راست هدایت کن مهلت خدمت ما هم در این اداره دوساله بود تمام شد اگر به لطف خدا و مولایم مهدی دوساله دیگر تمدیدم کنند همه عالم را  به راه حق 26 علی 26 هدایت خواهم نمود و اگر اخراجم کنند برای همیشه از اینترنت و اداره خدا حافظی مینمایم  امام زمان امامه زمان حکم ما را هم به امر خدا  تمدید کن تا برای مسلمین و خدا بنویسیم ما را مران  امام زمانی ها شاهد باشید 62237 اگر کاری برای ما نکردند ما مقصر نیستیم تعطیلش نمیکنیم با مسلمین شیعه دیگه  کاری نداریم میریم  گردش میچر خیم  مثل آدمهای بی حدف شما هم صبح  جمعه دعای ندبه و توسل جبخانید. و برای ظهور مولاء دعا کنید ما هم  شرکت میکنیم فقط نماز می خوانیم به ابجد گوهر دینه خدا 685 - 541 عمر و ابوبکر = 144 فقط گوهر دین خدا 12 امام میباشد یعنی 114 سوره قرآن +30 جزء آن = 144 ضرب 12 ضربدر 12 = 144 ساعت 12 قلب 12 ماه ها 12 اسلام 12 اسلام به ابجد صغیر و کبیر 144 یاران امام زمان پس کجایند به رئیس اینجانب بگویند دوسال دیگر حکم ما را تمدید نماید من که بگویم فایده ندارد یا امام زمان شما احتیاج به گفتن نداری از خدا بخواه تا ما را اخراج  نکنند و تمدیدمان کنند62237  )( HOJTAR@YAHOO.COM  ایمیل رئیسم  تا دو سال دیگر جهان اسلام را متحول می کنیم و همه را از خواب نکبت  بیدار و شیعه قائم آل محمد گردند ان شاء الله مومن 136+110علی = 246 اسلام و حق 246+337 محمد علی فاطمه = 583 پنچ تنه آل عباءبه ابجد اصل دینه اسلامی 337ره اسلام337 منظورمحمد92+110 علی+135 فاطمه =337 ره اسلام 337میباشد337+245 اسلامه حق = 583 پنج تن آل عباء خانواده پیامبر حدیث کثاء آیه مباهله وووو ریاضی در قرآن583 احد عشر583 در قرآن به ابجداحد عشر 583 یعنی جمع ابجد 5 تن آل عباء میشود 583پنج تن آل عبا.اگر مجموع جمع ابجدی حروف پنج تن آل عبا علیهم سلام را محاسبه کنیم عدد جالبی بدست می آید وآن 583 است  محمد 92 پهلوان 92 +18 ذالحجه غدیر خم = 110 علی = محمد 92+18 ذالحجه غدیر= 110 علی  تمام کسانی که با نوح علیه سلام دست بیعت دادند کف دست چپشان نوشته 81 و کسانی که در غدیر بیعت نمودندکف دست راستشان نوشته 18 ذالحجه غدیر خم 18ضربدر 26 علی= 468 کسانی که به علی نامردی نمودند 468 -541     = 73 فرقه نامرد + یک فرقه بحق = 74 ابجد صغیر ابوبکر27+22عمر +25 عثمان = 7474 و الشجرتها الملعونه74   روز قیامت جواب الله را چه  خواهید داد 74 روز بعد از وفات پیامبر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 فرقه دختر رسول خدا را شهید نمودند  74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74ابجد ابوبکرو عمر و عثمان 74   و الشجرتها الملعونه74  به دروغ گویان عالمی 74   محمد92+علی 110+فاطمه+ 135+حسن 118+حسین+ 128پس مجموع ابجدی اسامی بالا =583 این عدد عجیب سه خاصیت شگفت انگیز دارد یکی اینکه برابر ابجد کلمه احد عشر = 583است که همان عدد 11 است ودیگری اینکه خود عدد 583 باز بر یازده قابل تقسیم است که از تقسیم آن به یازده عدد 53 بدست می آید خوب!فکر می کنید که این عدد53 که از تقسیم عدد583 (که ابجد احد عشراست ) به 11 بوجود آمده نشانه ی چیست ؟ ابجد احد عشرتقسیم بر یازده = 53بله این عدد 53 همان ابجد کلمه ی مبارک احمد است به عبارت دیگر اگر مجموع ابجدی 5 تن آل عبا یعنی (محمد92 +علی110+فاطمه13 5+حسن118+128حسین =583) را که همان احد عشر است به یازده تقسیم کنیم باز اسم حضرت محمد( احمد =53)بدست می آید به ابجد594 مکتب اسلام 594 منهای 541 عمر و ابوبکر = 53 احمد53 هر سال 53 جمعه داریم +313 روز = 366 روز سال 366روحی اسلامی366 نور علی 366 نسیم دین اسلامی 366  ابجداین آیه 73 فرقه دین اسلام و دین مسیح 73وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ 73 ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ.و هر كه جز اسلام، دينى [ديگر] جويد، هرگز از وى پذيرفته نشوداین آیه 121 کلمه دارد "وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِینَ الزَّکَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا؛ این آیه قرآن 121 کلمه بنام نامی شاه مردان خیبر کن دوران یا علی 121 میباشد ما پانصدآیه و حدیث میآوریم شما دینت را از اینسه نگرفته باشی که بدبخت بتمام عالمی دین اسلام 74 فرقه شد   74 و الشجرتها الملعونه74   روز قیامت جواب الله را چه  خواهید داد 74 روز بعد از وفات پیامبر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 فرقه دختر رسول خدا را شهید نمودند  74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74ابجد ابوبکرو عمر و عثمان 74   و الشجرتها الملعونه74  خنزیر867- خوکی636=231ابوبکر231 راه دزدی231 دزد دینه اسلامی231 بابی عقلیها  231عصیانی231ابوبکر231 راه دزدی231عصیان 231 دزد دینه اسلامی231 ابوبکر 231دوزخی های پلید 631-144= 541 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 به ابجد اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم 245اسلامه حق 245- 110 علی =135 فاطمه135+110علی و فاطمه=245  اسلامه حق میباشد مولاء علی (ع)فرمود اگر در باره ب بسم الله اگر بخواهم صحبت کنم سه روز طول میکشد خداوند آسمانها و ملکوت  را در 7 روز ما یک ثانیه خداست در یک ثانیه خلق نمود این قدرت خداست و علی هم سه روز طول میکشد در باره به بسم الله صحبت کند و این غلام علی در آینده میخواهم در باره هر معادله یک مقاله بنویسم مثلا در باره عدد365 روز سال تمام معادلاتش به 365 ختم شود به ابجد  معدن دینه اسلام 365 روز سال میشود 5+6+3= 14 معصوم منظور میباشد 14 ضربدر 26 راه حق = علی  = 364+1 خدا = 365 روز سا ل  به ابجد معدن الماس دین 365 روز سال بگوهره اسلامیه 365 روز سال حجاب قرآن 365 روز سال 365شاه جهان 365 حجاب قرآن 365 به ابجد اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم 245اسلامه حق 245- 110 علی = 135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان رهبران تشیع 12 نور هدایت به امر خدا مرده زنده میکنند هر کسی بتواند مرده زنده کند و از دل کوه کاروان شتر بیاورد او امام و پیشوای شیعیان استشماره معکوس آغاز شده است فوج فوج گرویدن مسلمانان به اسلام واقعی تشیع میپیوندند مقدم یاران دین اسلام را به تشیع قائم آل محمد خیر مقدم میگوئیم شیطان 370- 60پلیدیها =310 عمر  خطای کاری 851-541 عمر و ابوبکر = 310 عمر  =دوزخی های پلید 631 - 144 قرآن یا 12 امام  = 541 عمر و ابوبکر خداوند سال را بخاطر 5 تن و12 امام و 14 معصوم سالرا  365 روز قرار دادضرب عالم امکان علی ولی الله  5تن ضربدر5= 25 کعبه شیعه 25 +  ساعت 12 ضربدر ماها 12= 144   ضرب عالم امکان علیست وعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقو  144  ضرب 12 امام در 12 = 144 حبل الله نجات بخش12 نور الهی دوره کعبه با الله 5 تن  به دوازده ضلع کعبه قسم به 5 تنو 12 امامو 14 معصوم دوره کعبه بصفا و مروه رسم46بصفا و مروه رسم46 محمد 20+26 علی = 46 لا اله الا الله 46ضربدر5 تن = 230+110علی  = 340+ 26علی =366 روز سال    هر کس پذیرش ولایت12 نور الهی سلا له پاک پیامبر  قرآنه ناطق  بر حقا محمد20+26 علی46+ لا اله الاالله   46+ علی 26=72 هفتادو دو شهید کربلاء  72 +72= 144  ضرب 12 امام در 12 = 144  جانشینان برحق پیامبر را بپذیرد به ریسمان خدا متصل میشود144 رمز پیروزی شیعیان قائم آل محمد است 144  آیه ولا تحسبن الذین قتلو فی سبیل الله امواتا بل احیاون اند ربهم یرزقون 144 طناب عشق144 قطره قطره جمع گردد آنگهی دریا شود144        144 سوره اسری پآیه 110   ابجد امام علی و حضرت مهدی 59 سالار عالم کیست 59 حضرت مهدیست59 با خلیفه خداوندی 59 دوازدهمین امامها 59  میباشد به ابجد راه نجاتی 667 - 541 عمر و ابوبکر = 59 مهدی 59 راه نجاتی 59به ابجد  92 غدیر خم علی را انتخاب نمودا 92 جانشینش محمد92 دوازدهمین 92   92+18 ذلحجه غدیر خم مثبت 18 = 110+30 کوثر30 جزء قرآن = 144 علی مولای جهان است الهم صل علی محمدن و آل محمد= 110 علی +30 جزء قران+4 چهارم خدا  = 144 مولاء علی در 6 سطح کعبه به دنیا آمده و 19 رمضان به شهادت رسیده 6ضربدر 19= 114+ کوثر 30 جز= 144  خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی  خلیفه سوم هارون برادر موسی خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی شیطان خواست ره گم کند به اشتباه گفت خلیفه اول ابوبکر رکب وبا  کب را بردار میشود روبا   محمد20+26 علی46+ لا اله الاالله   46+ علی 26= 72 +72= 144   ابجد اسلام132+12  امام = 144 قرآن 114 سوره+ 30 جزء = 144 بخاطر 12 امام 114 سوره قرآن نازل برمحمدی 30= 144 یعنی 114 سوره قرآن نازل بر بپیغمبرجزء 30=  114سوره قرآن نازل بر +30بپیغمبر=144 جانشینان برحق  پیامبراسلام محمد چه کسانی هستند  144   بر حق ترین مکتب اسلام تشیع مهدی میباشد 144 یا علی مهدی 144  یعنی 12 ضربدر 12 = 144 منظور قدرت نور ولایت 144 وعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقو 144 دوازده امام شیعه که هنوز وارد آیه های قرآن نشده ام تا آیات 144 را روشن سازم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست سال تولد پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) در144 عام الفیل بوده که برابر با سال 570 میلادی است 570تقسیم بر 5 تن = 114 سوره قرآن +30 جزء آن = 144  و همه محدثان و مورخان اتفاق نظر دارند که ماه تولد پیامبر گرامی در ماه ربیع الاول بوده،144 عامل الفیل  هر چند در روز آن اختلاف نظر دارند. گروهی آن را 17 ربیع و گروهی دیگر 12 آن ماه می دانند.در هر دو تاریخ حققانیت تشیع هویداست13 رجب تولد مولاء در کعبه قرآنه ناطق علیست 114+30= 144 است به ابجد الفبای ابجدی 144 را مولاء علی طرح نموده و اولین خلقت زیبای روح را خداوند علی و محمد و فاطمه و حسن و حسین  را خلق نموده اهل بیت و یطهر کم تطهیرا  و شناخت نایب پروردگار=63محمد و علی کف دستت نوشته 81 – 18ذلحجه غدیر خم  = 63 سن  پیامبر و علی 63سال  = 63+81=    144   رمز پیروزی شیعیان قائم آل محمد است 144 آیا از همه جا رانده وامانده بی صاحب هستید  شیعه رهبرش مثل حضرت خضر و الیاس و عیسی (ع) زنده و بر شیعیانو عالم 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراء بر عالم فرمانروایی میکند افتخار ما این است سایه الهی مولایمان روی سرمان است و144 رمز پیروزی شیعیان قائم آل محمد است 144   تاریخ تولد پیامبر هم حقانیت تشیع را ثابت میکندبه وحدانیت خدا و به روح رسول خدا تنها دین برحق شیعه میباشد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیستضرب 14 معصوم در 14 = 196 اساسه دین196 اصوله دین196 اسلامه ناب بحمده 196قلب دین 196دین اسلام 196 اصوله دین  196ندای سلام 196 جهانه اسلام 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم 196 اصوله دین 196ادب دینی علی 196باب اسلامیا 196 اسلام نابها 196 به ابجد196دین اسلام 196بیا قلب عالمی 196جان اسلامی196دین اسلام196جانه اسلامه ۱۹۶ منظور ۱۹۶ اصوله دین ۱۹۶ قرآن ناطق 196دین اسلام 196جان اسلامی196دین اسلام196 دین اسلام ۱۹۶ سلسه ای ۱۹۶ دین اسلام ۱۹۶ سلسه ای ۱۹۶جهانه اسلام ۱۹۶دینه اسلام ۱۹۶مومنین 196 اصوله دین 196196ندای سلام 196 جهانه اسلام 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم 196 اصوله دین 196ادب دینی علی 196باب اسلامیا 196 اسلام نابها 196 به ابجد196دین اسلام 196بیا قلب عالمی 196جان اسلامی196دین اسلام196جانه اسلامه ۱۹۶ منظور ۱۹۶ اصوله دین ۱۹۶ قرآن ناطق 196دین اسلام 196جان اسلامی196دین اسلام196 دین اسلام ۱۹۶ سلسه ای ۱۹۶ دین اسلام ۱۹۶ سلسه ای ۱۹۶جهانه اسلام ۱۹۶دینه اسلام ۱۹۶مومنین 196 اصوله دین 196 ضرب ۱۴ معصوم در 14 میباشد  به ابجداصوله دین 196جهانه اسلام  196دین اسلام196بمعجزه دینه 196ضرب 14 معصوم در 14 = 196 یعنی چه یعنی 114 سوره قرآن نازل با 30 جزء بر پیغمبر 114+30=144+26علی +26 راه حق = 196  جمع سه ضرب حق با شیعیان علیست    =۱۹۶+۱۴۴+۲۵=۳۶۵ روز سال 5+6+3= 14 معصوم  در قرآن ۳۶۵ بار کلمه یوم مثل روز روشن است آمده که حق با علی و شیعیانش میباشد راه حق گوید به ابجد سروری سروره مشگل گشاء مولاء علی در ز خیبر کنده ای والله یلی هم یلع پایدار عکس نام محمدعلیست تنها راه علی حقست  ضرب 14 معضوم در 14 = 196 +110 علی +59 مهدی = 365 روز سال جمع ابجدصغیر و کبیر مولاء  مهدی   82   ابجد کبیر و صغیر مولاء قائم ال محمد است  است آفتاب عالما  بر گیاهی می تابد که سر از خاک بیرون آورده باشد 196  قدرت چهارده معصوم نور ه عالم است  14 ضربدر 14 = 196 ضرب 14 معصوم شیعه و آیات بسیاری ابجدش 196و 144 و 25 میباشد110 کسی که به دنبال حق است را می یابد 110 اساس علم عدد بر این است که عدد مفروض ذهنیت انسان نیست. بلکه عدد از عالم سرّ الهی به اراده و مشیت پروردگار عالم ظهور و بروز پیدا کرده است. و عالم عدد روح گنج و کنز الهی است چنانچه پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد و فرمود57(صراط المستقیم.57 قُل هوالله احد)52 ضربدر 5 تن =260+92 محمد = 353+12 امام = 365 روز سال . به پیامبر بزرگوارش فرمود بگو او خدای احد است و همانطور که در درس عدد عشر یعنی ده گفته شد، او خود را به یگانگی و عدد یک معرفی فرمود که مخصوص خودش است و هرگز تعدد به خود نمی گیرد. امّا هنگامیکه می خواست گنج ذات اقدس خویش را به مخلوقاتش معرفی کنم تا خود را بشناساند. بر ذات خود جلوه فرمود و به نام مبارکش واحد، تجلی و ظهور فرمود و پیامبر بزرگوار(ص) در خبر معراجش می فرماید (الواحد لا یصدر اِلا الواحد) خداوند واحد (یک ) یک صادر خلقتی از مصدریتش صادر نمی کند . تا آنجا که توفیق بود در درس گنج عشر توضیح داده شد. زیبایی خلقت از بیان نورانی معصومین صلوات الله علیهم اجمعین آمده است . چون مطالعات و نوشتار درس ما از نظر علم حروف و اعداد است، بهترین معانی و بلکه مغز معنا را هویدا می سازد. بالاترین نیت من، رسیدن به معارف خلقت خودمان و از آنجا به ولایت مولایمان امام زمان و 14 نور مقدس صلوات الله علیهم اجمعین است و از آنجا به رسیدن به معرفت توحید و بنده ی خالص شدن برای مولای کریم مان ، پروردگار عالم عزّ و جّل است  تمام ادیان الهی سلام بر شما اگر شما هم مقاله ای در حد این دارید رو کتید  وگر نه حق با شیعه است و حق را بپذیرید ما مثل شما نیستیم اگر حق بگوئید میپیریم ما شیعیان آزاد مرد هستیم از رهبرمان اول و آخرمان اینجانب با افتخار حق را میپیریم به ابجد قرآن حق 12 اسلام 12 ساعت 12 اسلام 12 آقا آقا 12 کعبه 12 ضلع بنام 12 امام شیعه دارد ماهای سال هم 12 بشمها12 گوشها 12 اسلام 12 حق 12 حواریون عیسی(ع) 12 نفرند حواریون و جانشینان محمد هم 12 نفرند ورود شما را به اسلام حقیقی 12 خوش آمد میگوئیم اگر شما سه دارید یا 4 تا سه ضربدره 4 = 12 در قران ایات عثنا عشر هم میباشد اگر آیه ای در قرآن بر حقانیت شما وجود دارد بفرمائید 500 آیه فقط در باره مولاء علی درقرآن میباشد وسلام علیکم و رحمه"الله و برکاتو من بر عکس شما که عمر پرست هستید من پیامبر و کوثر و سید جوانان اهل بهشت را دوست دارم و خدایی همین امروز اگر دولتی در کار نباشد و مردم نادان بخواهند کسانی را انتخاب کنند بنگاه محله ما که قلدری شراب خوار است دست به کشتار میزند چه برسه به قصاب محله چرا دین اسلام 74 فرقه شد بیائیم از قرآن سئوال کنیم چرا دین اسلام مثل دین مسیح باید 74 فرقه شود و تفرقه بین ما مسلمانان ایجاد شود و دشمن سوء استفاده کند و سرزمینهای اسلامی را غصب کند و بچه ها و زنها را بکشد گناه این به گردن من و شماست که با وجود هزاران ایه قرآن و اهل بیت یطهر کم تطهیرا به فرزند کوثر قرآن ظلم نمودند و 74 روز بعد از وفات پیامبر  فاطمه کوثر قرآن را با فرزند عزیزش حضرت محسن شهید نمودند نمایندگان شیطان گمراه  با ریاضی قرآن هم میشود ثابت نمود ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان =  74 و الشجرتها الملعونه74 به ابجد فاطمه135 منهای شیطان گمراه 616 = 541 ابوبکر و عمر 541 به ابجد      اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم 245اسلامه حق 245- 110 علی = 135 فاطمه +110علی و فاطمه=245  اسلامه حق میباشند  به ابجد ظالم 971 منهای 430مقصر = 541 ابوبکر و عمر 541+430مقصر = 971 ظالم به دست میآید  ابجد مردان شیطان ۶۱۵-۵۴۱ عمر و ابوبکر=74بازم عمرو ابوبکر ۵۴۱مرگ کافر=فلاکتی۵۴۱-615  = ۷۴ ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند74 و الشجرتها الملعونه74 به ابجد  نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲حکم اسلام را نقض نمودندو عهد شکن شدندبعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خود را بشکند کافر میشود  به ابجد به ابجدباتبری615- باب دینه74 فرقه    = ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر عثمان ابجد شان 74 میباشد  معرفي اولين ظالم و مقصر چرا ظالم را منهاي مقصر ميکني 541 ابجد ابوبکر و عمر به دست ميآيد اين از معجرات عالم است به ابجد قرآني مقصر 430+ 541 ابجد عمر و ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد971ظالم 971 منهاي 310 عمر =  661 عثمان میشود ظالم 971 - 231=740 مقصر عمر ظالم 971- 661 عثمان =310 عمرميشود عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست ميآيد عثمان 661- 430 مقصر= 231 ابوبکر به دست ميآيد ابجد ابوبکر و عمر 541 - 231 ابوبکر = 310 عمر و ابجد سه خليفه 1202 - 661 عثمان= 541 ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر= 971 ظالم به دست ميآيد عثمان 661 + 310 عمر 971 ظالم بدست ميآيدابوبکر 231- 1202 ابجد ابوبکر عمر و عثمان = 971 ظالم به دست مي آيد ظالمه 976 – 310 عمر =666 علامت شيطان پرستان ظالم 971-310 عمر =661 عثمان – 231 ابوبکر =430 مقصر اصلي دين ابوبکر عمر و عثمان ميباشند عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست ميآيد عثمان 661-430= 231 ابوبکر به دست ميآيد مفسديه 199 به ابجد199 مفسديه + ابوبکر 231= 430 مقصر430 -971 ظالم =541 ابوبکر و عمر ظالم 971- 231 ابوبکر =740 مقصر عمر 430 مقصر430 +عمر 310= 740- عمر 310= 430 مقصرو مقصر عمر به ابجد ميشه 740 مقصر عمر اهرمن به ابجد 296+365 روز سال = 661 عثمان ميباشد اهرمن430مقصر +310 عمر= مقصر عمر 740 مقصر عمر 740+231 ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد 971 ظالم - 740 مقصر عمر = 231 ابوبکر ظالم و مقصر دين ميباشد و 661عثمان + عمر 310=971ظالم + 231 ابوبکر =1202 ابجد سه خليفه 1202-971ظالم ظالم=231 ابوبکر بدست مي آيد 231 ابوبکر +عمر 310 = 541 عمر و ابوبکر +430 مقصر =971 ظالم به دست ميآيد چه ربطي داره به شقيقه ظالم به ابجد قرآني 971منهاي مقصر 430= 541 ابجد ابوبکر و عمردر ميآيدکلمه مقصر 430 + عمر 310 + ابوبکر 231=971 ظالم +231 = 1202 ابجد سه خليفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست ميآيد‌430مقصر 430+ ابجد ابوبکر و عمر 541 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم به ابجد قرآني ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خليفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست ميآيد‌ مقصر 430+231 ابجد ابوبکر= 661 عثمان ابوبکر وعمر 541 +430 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم و بر عکس مثل نام ابوبکر رکب وبا هست اگر کلمه ظالم 971- مقصر 430 کني= 541 جمع ابجد ابوبکر و عمر 541+430 مقصر =971 ظالم به دست ميآيد مقصر 430- پلیدیها 60= 370 شیطان منهای 60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان هم پلیدتر بوده است تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکند وهابی ها تو را به خدا از گمراهی بیرون آئید برای امتحان امت شیطان امامت را در خلافت پیچاند که شجره ملعونه شما را گمراه کنند   ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان=  74 اشداء علی الکفار 74و الشجرتها الملعونه74 بدروغ گویان74  سجده آیه 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22   ان من المجرمین منتقمون این آیه ابحد کبیر عمر و ابوبکر و عثمان میباشد  1202به دروغ گویان عالمی74 فرقه ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه74 چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست  آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود 74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74    و الشجرتها الملعونه74بدروغ گویان74وينهى عن المنكر 74أو جاهل فيتعلمی74اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم 245اسلامه حق 245- 110 علی =  135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان رهبران تشیع 12 نور هدایت به امر خدا مرده زنده میکنند هر کسی بتواند مرده زنده کند و از دل کوه کاروان شتر بیاورد او امام و پیشوای شیعیان است من بر عکس شما که عمر پرست هستید من پیامبر و کوثر و سید جوانان اهل بهشت را دوست دارم و خدایی همین امروز اگر دولتی در کار نباشد و مردم نادان بخواهند کسانی را انتخاب کنند بنگاه محله ما که قلدری شراب خوار است دست به کشتار میزند چه برسه به قصاب محله چرا دین اسلام 74 فرقه شد بیائیم از قرآن سئوال کنیم چرا دین اسلام مثل دین مسیح باید 74 فرقه شود و تفرقه بین ما مسلمانان ایجاد شود و دشمن سوء استفاده کند و سرزمینهای اسلامی را غصب کند و بچه ها و زنها را بکشد گناه این به گردن من و شماست که با وجود هزاران ایه قرآن و اهل بیت یطهر کم تظهیرا به فرزند کوثر قرآن ظلم نمودند و 74 روز بعد از وفات پیامبر  فاطمه کوثر قرآن را با فرزند عزیزش حضرت محسن شهید نمودند نمایندگان شیطان گمراه  با ریاضی قرآن هم میشود ثابت نمود به ابجد فاطمه135 منهای شیطان گمراه 616 = 541 ابوبکر و عمر 541 شیطان گمراه بوده اند به هزار نام خدا قسم 1000 به ابجد محمد مصطفا 92 قسم = 1092 منهای ابجد سه خلیفه کن 1202- منهای 1092 = 110مولا و مقتدای عالم علیست =شکر خداوندها  ۶۵۱-۵۴۱= ۱۱۰ علی =ولایت حق ۲۵۵+۱۱۰علی = ۳۶۵ روزسال شماره معکوس آغاز شده است و خلق خدا  فوج فوج به تشیع به ابجد غصب ۱۰۹۲+۱۱۰= ۱۲۰۲ حق خدا و رسول را این سه خلیفه نادان قصب نمودند سربازه اسلامت ۶۵۱منهای ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر = ۱۱۰ علی فقط سرباز اسلام بود  غدیر ۱۲۱۴- ۱۲۰۲ ابجد سه خلیفه = ۱۴فقط حق با ۱۴ معصوم میباشد غدیر خم در  18ذلحجه و بماه ۱۲ساعت۱۲ امام رگهای عصب مغز ۱۲ رگ میباشد به ابجد 12 ضربدره ۱۸ ذالحجه  =351 قرآن + 14 معصوم =۳۶۵ روز سال قرآن به ابجدقرآن۳۵۱+۱۴معصوم = ۳۶۵ روز سال فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است شیعه 385 با راه دین اسلام 385آشنا شوید385مردعالم 385 شیعه 385   با معنای دینه اسلامی385  الماس بزمرد  385 بطلا ئی نابی 385  فرقه 385مردعالم 385فقط یک فرقه اهل نجات است 385 شیعه385مردعالم 385 الماس اصل اسلام 385 با معنای دینه اسلامی 385به ابجد اسلام 132 +92 محمد +110 علی +5 تن +12   امام +14 معصوم = 365 روز سال به ابجد وارث دین آدم = 816- 541 عمر و ابوبکر = 365 روز سال یعنی 14 معصوم 5+6+3= 14 معصوم  ابوبکر ۲۳۱ -۱۱۰علی =۱۲۱یا علی ۱۲۱جهاده حق۱۲۱ بر حقترین مکتب اسلام تشیع میباشد121ابجدسه خلیفه  شیطان ۲۲ عمر ۲۲ ابابکر ۲۲رکب وبا 22 فتنه ۲۲  لا مذهب ۲۲خیانته۲۲ با خدعه22 بمکر ۲۲ بافتنه ۲۲ ابابکر ۲۲ عمر 22  ۲۲ لا مذهب  22 بمبستی 22خروجه  22بمکر22نامردان 22 با فتنه 22 خیانته22   بدشمن بشر ۲۲ لامذهب 22 آیه ۲۲سجده  22 ان من المجرمین منتقمون1202ابجد این آیه ابجد ابوبکر و عمر و عثمان 1202 میباشد به ابجد ابلیس پست 563 - 541 = 22 عمر و ابابکر22باابلیس 22 هم کاسه لیس  بوده اند  به ابجد غدیر ۱۲۱۴منهای ابجد سه خلیفه ۱۲۰۲ = ۱۴معصوم حق با۱۴ معصوم میباشد اسلامه حق 245-231 ابوبکر = 14 معصوم  ابجد کبیرکل ۱۴معصوم را جمع کن میشود   1743منهای ابجد سه خلیفه کن 1202باور نمیکنی لعنت الله علیه 541 الهم العن اول ظالم ظلمه حق محمد و آل محمد حق  ولایت علی را ابوبکر قصب نمودبه ابجد مرگ کافر 541 ابجد ابوبکر231+310 عمر= 541 ظالم ۹۷۱ منهای ۴۳۰ مقصر= ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر۵۴۱ +۴۳۰ مقصر = ۹۷۱ ظالم به دست میآید.به ابجد ولایته فقیه۳۴۷+۱۸ ذلحجه غدیر = ۳۶۵ روز سال  به ابجد  اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم اسلامه حق 245- 110 علی =  135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب 5 تن در خودش ضرب 12 امام در خودش ضرب  14 معصوم ضربدر خودش جمع سه ضرب میشود  365 روز سال  = 196+144+25= 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم شیعه  لولاک لما خلقت الافلاک به ابجد وارث دین آدم = 816- 541 عمر و ابوبکر = 365 روز سال یعنی 14 معصوم 5+6+3= 14 معصوم  خداوند میفرماید همه را عالم بخاطر 14 معصوم را بخاطر فاطمه هنوزکه هنوزه منتظرجوابم از سوی تمام ادیان  به ابجد  اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم اسلامه حق 245- 110 علی =  135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی +135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان رسول خدا فرمود هیچ کسی شیعه نمیشود مگر فرزند فاطمه و علی باشد سلام بر مادر گرامی شیعیان فاطمه و پدرمان علی  گرویدن  مسلمانان به اسلام واقعی تشیع میپیوندند مقدم یاران دین  اسلام را به تشیع قائم آل محمد خیر مقدم میگوئیم  به ابجد مقصر 430 - 60 پلیدیها=  شیطان 370- 60پلیدیها = 310عمر٣١٠ از شیطان پلیدتر بوده است عمر310نامردیه 310 منکر 310 گمراه دین 310نیرنگ 310 حرامزاده پلید310 گمراه دین310با حیله گر بد  ابلهی310 گمراه دین310 نامردیه 310  جهل مرکبی 310 فسق دینها 310جرسوما 310عمر 310نیرنگ310 نامردیه 310 درد کونیها 310 منکر 310 کفری 310 عمر310 بمردک پلید 310 مکرن310  نامردیه 310 منکر 310 حرامزاده پلید310 310 سگ هار پلید 310 بمردک پلید 310 فساد ی بدینی  310نپرس 310نیرنگ 310اهل  لفسادی 310  هل الفسادی 310 کلک نامردیه 310 با مردی باطلی 310عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310  قیر٣١٠ ریق310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310  عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 سامری 310عمرا310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310عمر310 با گمراهانی 310 مکرن 310 نیرنگ 310فسق دینها310عمر310گمراه دین 310دین گمراه 310کفری310 باگمراهانی 310 با سیاه کاری 310 ماره دین 310 راهنمایه 310 کفری310 منکر310کوردلن 310نیرنگ 310مکرن310شیطان 370- 60پلیدیها = 310عمر٣١٠جرسوما 310 منکر 310 کفری 310  نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310  قیر٣١٠ ریق310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کوردلن 310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310  عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310اهل سنت به  خود آئیداهل سنت به  خود آئید  از علی آموز اخلاص عمل این ابو مکرو عمر باشند دقل عمر صد مایه ننگی یو نفرت خدا کرده ابوبکر را که لعنت 310مجرمه ایدز 310گنه بزرگانه310310عمر٣١٠ منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310 قیر٣١٠ ریق310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310 عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310اهل سنت به خود آئیداهل سنت به خود آئید شیطان 370- 60پلیدیها = 310عمر٣١٠ منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310 قیر٣١٠ ریق310 ویروس ایدزا 310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310 عمر٣١٠قیر ٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310 ویروس ایدزا 310 فخشها را ننوشتم  حالا یکی شو که از همه با ادب تره عمر 310 دیوسیه پلیده احمقی ها 310 310 حرامزاده پلید310 گمراه دین310با حیله گر بد  ابلهی310 گمراه دین310  اهل سنت به خود آئیداهل سنت به خود آئیدظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر541 برای امتحان امت قاصبان ولایت نامردی کردند و شیطان برنده میدان شد شیطان 370- 60 پلیدیها = 310عمر بدبخت310ویروس ایدزا 310  اهل سنت به  خود آئیداهل سنت به  خود آئید  از علی آموز اخلاص عمل این ابو مکرو عمر باشند دقل عمر صد مایه ننگی یو نفرت خدا کرده ابوبکر را که لعنت لگد میزد به هر در بی مروت سلام اصلا" نمیکرد دقل بازی که دزدی هم که میکرد سر خر میبرید با آن سر خر که بین دوستان تقسیم میکرد همه گفتند دمت گرم خلیفه میشوی حتما" تو نامرد عمر میگفت منم خر خودت خر کباب خر خودت هستی تو نامرد خر بیچارگان کردی تو دزدی ویابا هر خری میکرد بازی عرعر خر هم بوود لعن عمر تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندعرعرخر هم بوود لعن عمر حیف نونو آب یاشد این عمر خر تراز هر خر که بوده بی پدر ای عمر جرثومه  هر  نوع  فساد لفظ  ظالم  و مقصر  نابکار لعن میگوید بتو قرآن عمر عرعر خر هم بوود لعن عمرلعن میگوید بتو قرآن عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر عمر ای مایه صد ننگو نفرت ابابکر را خدا هم کرده لعنت سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان هم 1202 میباشد  22 شیطان 22 ابابکر 22 مقصر 22 هذیان 22 لعنت 22 ملحد 22 بدبختی 22 ایدز22 لواط 22 آیه 22 سجده ابجد ابوبکر و عمر و عثمان است 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 کسر ظالم و مقصر بوده بد لعن میگوید به تو قرآن عمر ابجد شیطان صفت در منابع شیعه و سنی اعتراف میکند که این آیه در باره امام علی (ع)در مسجد در حال رکوع انگشتر خود به سائل داد چرا در باره ابومکر و عمر نیامده این جماعت خرم که عرعر کنه میگند خر عمر را دعا و لعن میکنه به ابجد اسلامه حق 245 حق اسلامه 245 منظور  علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 ظالم 971 -  430مقصر  = 541 عمر و ابوبکر 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید ظالم 971 منهای 430 مقصر میکنی = 541 ابجد ابوبکر و عمر 541 میشه 541+430 مقصر میکنی 971 ظالم - 310 عمر = 661 عثمان  به دست میآید  حقیقته 971 ظالم منهای430 مقصر میکنی 661 عثمان میشود مقصر ٤٣٠+٣١٠ عمر+٢٣١ ابوبکر= ٩٧١ ظالم به دست میآید  ظالم ٩٧١-٤٣٠ مقصر =٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر ٥٤١   و عثمان ٦٦١+٤٣٠ مقصر = ٩٧١ ظالم به دست میآید ٩٧١-٦٦١ عثمان = ٣١٠ عمر میشود به ابجد( عمر عشق شیطانه ٨٥١- ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر = ٣١٠ عمر میشود  خائینین دینها٨٥١- ٥٤١= ٣١٠  بازم عمر عرعرعر خر میکند لعن عمر خر نباشی هم بگو یا مثل خر تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود  قدرت خدا این کلمه ظالم و مقصر کلید معمای شیاطین ابومکر و عمر وعثمان میباشد این یک معجزه است هر طور کلمه ظالم و مقصر را از نام اینها و شیطان کم و زیاد میکنی معرف یکی از این شیاطین میباشد تو را به خدا اهل سنت به  خود آئید قصد توهین ندارم عمر تمام کتب حدیث را برای خواندن گرفت چون فضایل امام علی بود همه را آتش زد و عثمان ٧ قرآن را جمع و آتش زد سه روز جسدش روی زمین بود علی در همسایگی او بود به تشحیح جنازه او نرفت ولی سلمان فارسی در شهری دیگر وفات یافت علی سریعا به آن شهر رفته و سلمان را به خاک سپرد خائن به ابجد٦٦١ عثمان هم ٦٦١ خائن ٦٦١خوکم661 خوله که661 کلوخه 661ترسا 661 شرما ٥٤١ فتنیا 541ابجد مرگ کافر ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر ٥٤١کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود در نشستی که با احباء بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزش ولای علی بی کموکاست جانه حضرت زهراء بود با هر تپشی که در دله آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است توحیدو نبوتو امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است ابجد مردان شیطان ۶۱۵-۵۴۱ عمر و ابوبکر ۵۴۱مرگ کافر=فلاکتی۵۴۱  = ۷۴ ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند74 و الشجرتها الملعونه74            به ابجد  نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲حکم اسلام را نقض نمودندو عهد شکن شدندبعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خود را بشکند کافر میشود  به ابج به ابجدباتبری615- باب دینه74 فرقه    = ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر عثمان ابجد شان 74 میباشدازاین دو ملحد بیزاری بجوئید تا مسلمان واقعی باشید  معرفي اولين ظالم و مقصر چرا ظالم را منهاي مقصر ميکني 541 ابجد ابوبکر و عمر به دست ميآيد اين از معجرات عالم است به ابجد قرآني مقصر 430+ 541 ابجد عمر و ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد971ظالم 971 منهاي 310 عمر =  661 عثمان میشود ظالم 971 - 231=740 مقصر عمر       ظالم 971- 661 عثمان =310 عمرميشود عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست ميآيد عثمان 661- 430 مقصر= 231 ابوبکر به دست ميآيد ابجد ابوبکر و عمر 541 - 231 ابوبکر = 310 عمر و ابجد سه خليفه 1202 - 661 عثمان= 541 ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر= 971 ظالم به دست ميآيد عثمان 661 + 310 عمر 971 ظالم بدست ميآيدابوبکر 231- 1202 ابجد ابوبکر عمر و عثمان = 971 ظالم به دست مي آيد ظالمه 976 – 310 عمر =666 علامت شيطان پرستان ظالم 971-310 عمر =661 عثمان – 231 ابوبکر =430 مقصر اصلي دين ابوبکر عمر و عثمان ميباشند عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست ميآيد عثمان 661-430= 231 ابوبکر به دست ميآيد مفسديه 199 به ابجد199 مفسديه + ابوبکر 231= 430 مقصر430 -971 ظالم =541 ابوبکر و عمر ظالم 971- 231 ابوبکر =740 مقصر عمر 430 مقصر430 +عمر 310= 740- عمر 310= 430 مقصرو مقصر عمر به ابجد ميشه 740 مقصر عمر اهرمن به ابجد 296+365 روز سال = 661 عثمان ميباشد اهرمن430مقصر +310 عمر= مقصر عمر 740 مقصر عمر 740+231 ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد 971 ظالم - 740 مقصر عمر = 231 ابوبکر ظالم و مقصر دين ميباشد و 661عثمان + عمر 310=971ظالم + 231 ابوبکر =1202 ابجد سه خليفه 1202-971ظالم ظالم=231 ابوبکر بدست مي آيد 231 ابوبکر +عمر 310 = 541 عمر و ابوبکر +430 مقصر =971 ظالم به دست ميآيد چه ربطي داره به شقيقه ظالم به ابجد قرآني 971منهاي مقصر 430= 541 ابجد ابوبکر و عمردر ميآيدکلمه مقصر 430 + عمر 310 + ابوبکر 231=971 ظالم +231 = 1202 ابجد سه خليفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست ميآيد‌430مقصر 430+ ابجد ابوبکر و عمر 541 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم به ابجد قرآني ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خليفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست ميآيد‌ مقصر 430+231 ابجد ابوبکر= 661 عثمان ابوبکر وعمر 541 +430 =971 ظالم ميشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم و بر عکس مثل نام ابوبکر رکب وبا هست اگر کلمه ظالم 971- مقصر 430 کني= 541 جمع ابجد ابوبکر و عمر 541+430 مقصر =971 ظالم به دست ميآيد مقصر 430- پلیدیها 60= 370 شیطان منهای 60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان هم پلیدتر بوده است تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکند وهابی ها تو را به خدا از گمراهی بیرون آئید برای امتحان امت شیطان امامت را در خلافت پیچاند که شجره ملعونه شما را گمراه کنند   ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان=  74 اشداء علی الکفار 74و الشجرتها الملعونه74 بدروغ گویان74  سجده آیه 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22   ان من المجرمین منتقمون این آیه ابحد کبیر عمر و ابوبکر و عثمان میباشد  1202به دروغ گویان عالمی74 فرقه ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه74 چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست  آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود 74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74    و الشجرتها الملعونه74           74بدروغ گویان74وينهى عن المنكر 74أو جاهل فيتعلمی 74و ابجد ابوبکر 27 انت مشرک27 دوزخی 27 ابوبکر27 إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ 27 کلمه با تشدید  ابجد شیطان صفت که باعث شدند دین اسلام 74 فرقه شودابوبکر هر موقع نزد رسول میآمد به طمع خلافت پیامبر به او میگفت سلاما این آیه قرآن 27 کلمه  27و اذاخاطبهم الجاهلون قالوسلاما 27 این آیه ابجد ابوبکر ملعون27 کلمه دارد  " یعنی "کسانی هستند که وقتی جاهلین آنها را مورد خطاب قرار میدهند در پاسخ میگویند سلام پیامبر هر موقع ابوبکر و عمره را میدید میگفت سلاما "27!                                                                              27 وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ27 ابوبکر 27کلمهوَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُون 27 حروف ابجد ابوبکر 27و اذاخاطبهم الجاهلون قالوسلاما 27 ابوبکر 27کلمه  إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ   74 «اشداء علي الكفار74»؟:  74به درک اسفله سافلین 74ابجد ابوبکرو عمر و عثمان 74   و الشجرتها الملعونه74                          74 کلمه وَإِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِن نَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّ نهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ لا یَشْعُرُونَ74   74 کلمه وَإِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِن نَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّ نهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ لا یَشْعُرُونَ74 به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه 74 میباشد ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ 27 ابوبکر 27 انت مشرک27 دوزخی 27 ابوبکر27 منافقون 27 لکاذبو27      نفاق ابجد منافق است کسانی که عهد شکن باشند  به ابجد ابوبکر 231 براه کج 231 راه دزدی 231  دزد دینه اسلامی 231 با بی عقلی ها 231 ابوبکر 231رکب وبا  231 چه انسانه پلیدیه 231 نفاق 231 عصیان 231 مجسمه ای 231 فسادی کلیها 231 با مفسد پلید 231 ابومکر 231 ابوبکر 231 رکب وبا231 میباشد   مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430- پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310حرامزاده پلید 310 به ابجد خنزیر867- خوکی636=231ابوبکر231 راه دزدی231 دزد دینه اسلامی 231عصیانی231ابوبکر231 راه دزدی231عصیانی231کوره231نفاق231 دورویه 231عصیانی 231 کوره231 نفاق231فقان 231 231ابوبکر231نفاق231 فقان 231 دورویه 231 عصیانی 231 کوره231نفاق231 نافهمندا231 ابوبکر231 راه دزدی 231 ابوبکر 231دزد دین اسلامی 231عیب ملحد بدینا 231عصیانی 231کوره231 نفاق231 دورویه 231 رکب وبا 231 کریا 231 نافهمندا231 ابوبکر231فسادها ی دینی231 نفاق 231 فقان 231 چاه عمیقه231 کیرا231 نفاق 231 فقان 231 دورویه 231 رکب وبا 231 کریا231 نفاق 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ظالم 971-661 عثمان = 310 عمر و ابوبکر مرکز نفاق 231 و منکر 310 بوده اند .به علم قرآنی ابجد ریاضی قرآن بخدا خیلی از حرفهای بد را روم نشد بیارم فحش های ناموسیه زشته اسلامه حق 245منظور علی 110+135 فاطمه 245میباشد =دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم میباشدبه دو ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب12 امام میباشد خوشا بحال کسی که از جهالت بیرون میآید 74 فرقه دین اسلام همه ادعای بدون دلیل حق دارند تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود مرکز اسلام مثل کندوی عسل میماند که انگل و ویروس گرفته باشد ویروسها بوباله گردنی ابوبکر 231 نفاق231 عصیان231  فساد ی بدینی231 نافهمندا231 کوره 231  عثمان 661 خائن 661 انتری661 خائن 661خ ا ی م ی 661 عثمان 661 چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم  و الشجرتها الملعونه74ابوبکر دو سال نشده در امر خلافت از دنیا رفتبه ابجدظالم منهای مقصر = ظالم 971- 430مقصر = 541 ابوبکرو عمر 541نقشه قتل همدیگر را کشیدند  و ظالم مقصر را کشت      مقصر 430 -60 پلیدیها = 370  شیطان - 60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان پلیدتر بوده است  مقصر 430 مقصر +231 ابوبکر +عمر 310= 971 ظالم به دست میآید ظالم 971منهای 661  عثمان = 430 مقصر عالم ابوبکر و عمر و عثمان میباشند ابجد این آیه ابجد ابوبکر و عمر و عثمان است        74 اشداء علی الکفار 74  = 74 فرقه ابجد ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان = 74  و الشجرتها الملعونه74           فرقه از هم متلاشی کردند بعه ابجد کبیر تفرقه  785 +64دین+ اسلام 132 =981 - 971ظالم = 10 عمل نکردن به فروع دین باعث دوزخی شدن خلفاء شد  نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲ عهد خود در جمع غدیر خم تمام قبائل  اسلام را نقض نمودندلعنت خدا بر شما که اسلام را در غدیر خم ندید گرفته و عهد بستید که تمام شرف و حمیت  خودرا زیر پا بگذارید عهد شکن  و دوزخی شویدبه ابجد خائینین دینها٨٥١- ٥٤١= ٣١٠  بازم عمر عرعرعر خر میکند لعن عمر خر نباشی هم بگو یا مثل خر تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوودمقصر به ابجد 430 - پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر +231 ابوبکر=541 نیرنگ حرامزاده پلید 541 با سیاه کاری راه دزدی541 نیرنگ   گمراه دین 541 نمرودی فقان 541  نفاق جهل مرکبی 541ترکیب ابجد ابوبکر و عمر 541 مرگ کافر 541 قاتلی 541 به یگانگی خدا قسم فقط شیعه بر حق است راه قرآنی 567-541 عمر و ابوبکر = 26 علی  فاتح دین 553-541 ابوبکر و عمر = 12 امام فاتح دین  بودند  به ابجد لا اله الا الله 46 +اسلام واقعی 319  شهید =365 روز سال 365+20 محمد = 385 شیعه  به ابجد کبیر لا اله الا الله 166 +  محمد92 +110علی+17 نماز = 385 شیعه 385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385  بزمرد الماس 385 بطلا ئی نابی 385 الماس اصل اسلام 385 با معنای دینه اسلامی 385فقط شیعیان قائم آل محمد بر حق میباشند   اسلام یعنی چه به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب12 امام در 12 = 144 میباشد به ابجد فاتح دین اسلام 685 منهای ابوبکر و عمر = 144 ضرب 12 امام در 12 = 144  آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" ولا تفرقو 144 ریسمانی الهی  12 امام دین اسلام یعنی چه دین اسلام به ریاضی قرآن 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196 میباشد پنج تن هم یعنی ضرب 5 در 5 = 25  شیعه 25 کعبه 25 جمع این سه ضرب میشود 365 روز سالهزار نام خدا در دعای جوشن کبیر1000 +202 محمد و علی = 1202 و ابجد آیه 22 سوره سجده ان منالمجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان هم 1202شما اگر شیعه هستی طرفدار حق و اگر طرفدار سه خلیفه هستی طرفدار شیطان میباشی به ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 دروغ 22 مقصر 22 هذیان 22 قرطاس22 تمام حرفهای بدکید 22 تنفر 22انزجار22عمر عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست میآید عثمان 661 - 430 مقصر= 231 ابوبکر به دست میآیدظالم 971منهای 661 عثمان = 310 عمر میشود310حرامزاده پلید 310 عمر صد مایه ننگی یو نفرت ابوبکر را خدا هم کرده لعنت آیه 22سجده برای ریاست دوسال نشده ابوبکر از دنیا رفت   ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان1202-971گمراهی ترین آدمی 971ظالم=231  ابوبکر 231 ظالم واقعی به ابجد گمرا  به ابجد231 براه کج 231 راه دزدی 231 دزد دین اسلامی 231 ابوبکر 231 کوره  231 نفاق 231 عصیان 231  فساد ی بدینی231 اولین ظالم 971-430 مقصر = 541 ابوبکر و عمر 541 ابوبکر231+430 مقصر= 661 عثمان  ظالم 971-430 مقصر = 661 عثمان  ابجد ابوبکر و عمر 541 - 231 ابوبکر = 310 عمر و ابجد سه خلیفه 1202 - 661 عثمان= 541 ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر= 971 ظالم به دست میآید عثمان 661 + 310 عمر310 حرامزاده پلید 310                     971 ظالم بدست میآید مقصر 430+231 ابوکر= 661 عثمان  ابوبکر 231+ مقصر 430= 661 عثمان ابوبکر 231- 1202 ابجد ابوبکر عمر و عثمان = 971 ظالم به دست می آید ظالمه 976 – 310 عمر =666 علامت شیطان پرستان ظالم 971-310 عمر =661 عثمان – 231 ابوبکر =430 مقصر اصلی دین ابوبکر عمر و عثمان میباشند عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر به دست میآید عثمان 661-430= 231 ابوبکر به دست میآید مفسدیه 199 به ابجد199 مفسدیه + ابوبکر 231= 430 مقصر430 -971 ظالم =541 ابوبکر و عمر ظالم 971- 231 ابوبکر =740 مقصر عمر 430 مقصر430 +عمر 310= 740- عمر 310= 430 مقصرو مقصر عمر به ابجد میشه 740 مقصر عمر اهرمن به ابجد 296+365 روز سال = 661 عثمان میباشد اهرمن430مقصر +310 عمر= مقصر عمر 740 مقصر عمر 740+231 ابوبکر =971 ظالم به دست میآید ۹۷۱ ظالم - ۷۴۰ مقصر عمر = ۲۳۱ ابوبکر ظالم و مقصر دین میباشد و 661عثمان + عمر 310=971ظالم + 231 ابوبکر =1202 ابجد سه خلیفه 1202-971ظالم ظالم=231 ابوبکر بدست می آید 231 ابوبکر +عمر 310 = 541 عمر و ابوبکر +430 مقصر =971 ظالم به دست میآید چه ربطی داره به شقیقه ظالم به ابجد قرآنی 971منهای مقصر 430= 541 ابجد ابوبکر و عمردر میآید کلمه مقصر 430 + عمر 310 + ابوبکر 231=971 ظالم +231 = 1202 ابجد سه خلیفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست میآید‌430مقصر 430+ ابجد ابوبکر و عمر 541 =971 ظالم میشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم به ابجد قرآنی ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه ابومکر عمر عثمان 1202به دست میآید‌ مقصر 430+231 ابجد ابوبکر= 661 عثمان ابوبکر وعمر 541 +430 =971 ظالم میشود مقصر430+ 231ابوبکر =عثمان 661 + 310 عمر= 971ظالم و بر عکس مثل نام ابوبکر رکب وبا هست اگر کلمه ظالم 971- مقصر 430 کنی= 541 جمع ابجد ابوبکر و عمر 541+430 مقصر =971 ظالم به دست میآید خدا را شکر که نام محمد علیست وصی خداوند به دوش نبی ست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست مگر نام محمد هم علی نیست ابوبکر عمردیگر خر کیستیک معجزه سی مرحله ای کل ابجدچهارده معصوم کل ائمه 1743 منهای ابحد سه خلیفه کفر 1202 =541 لعنت الله و لعنت تمام انبیاء بر ابجد 541 اولی و دومی مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430- پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310 حرامزاده پلید 310به ابجد خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 به آواره ای 231 راه دزدی 231 دزده دین اسلامی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231 با نامرد بدها 231بکجراه231 نافهمندا231 ابوبکر2 آل احمقان231 خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی231 دزد دین اسلامی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر231 آل احمقان231 راه دزدی 231القاصب لها 231عصیانی 231با احمق محضیه 231 ابله نادانه ملحد 231 با احمق دینی 231 احمق ملحد 231  ابله نادان ملحد 231 بسگی احمق 231 ملحد احمق 231  کوره 231 نفاق231 ابوبکر 231  هر ظالمی دوسال نشده میمیرد ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت کسانی که امام حسین فر زند پیامبر را شهید نمودند دو سال نشده مختار همه را کشتواقعا مثل  خودت خوشگله هر  روز از جلوی خونتون رد میشم یه روز خواستم بیام گفتم زشته بدون دعوت بی ادبیه  باورت نمیشه من از فامیلهای بسیار نزدیک شما  هستم  پدر بزرگامون با هم چه رشادتهای برای   سربلندی اسلام و مولاء انجام داده اند بنی آدم اعضای یکدگرند که در آفرینش ز یک گوهرند310عمر٣١٠ منکر 310 کفری 310  نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310  قیر٣١٠ ریق310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310  عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310اهل سنت به  خود آئیداهل سنت به  خود آئید شیطان 370- 60پلیدیها = 310عمر٣١٠ منکر 310 کفری 310  نامردیه 310 حرامزاده پلید 310 عمر 310 گمراه دین310 جهل مرکبی 310 فسق دینها 310  قیر٣١٠ ریق310 ویروس ایدزا 310 کفری310نیرنگ 310 فسقه کلیه 310کوردلن 310 دل کورن310 فسق دینها310جهل مرکبی 310 کور دلن310جهل مرکبی310 فسق دینها 310 سیاه کاری 310 گنه بزرگانه 310نمرودی 310 نامردیه 310 با حقه بازی ملحدیه 310 با سراب پلید 310 بحریص 310  عمر٣١٠قیر٣١٠ریق310 کفری310بدرنده پلیدا  310 گمراه دین 310 مکرن310 نیرنگ310فسقه کلیه310 مردنیها 310 سم ری 310 کوردلن 310 دلکورن310 فسق دینها 310 کور دلن 310 ویروس ایدزا 310 حرامیا پلیدها 310 بمکر حیل310 بخدا آدم بت پرست باشه بهتره از وهابی گمراه منافقان از کفار بدترند اگه ابجد مولای من مکرو حیله و نیرنگ گمراه دین  بود اگر حق هم بود ازش فرار میکردم چه برسه ناحق باشه بخوان نام خلفاء برعکس میفهمی حق با علی مولاء هست ابوبکر رکب وبا کب را بردار میشه روبا آقا روباهه گربه نره همین ابوبکر و عمر بودند اهل سنت هم پینیکیو فرزندان بی عقل  بود  اهل سنت به  خود آئیداهل سنت به  خود آئیدظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر541    برای امتحان امت قاصبان ولایت نامردی کردند و شیطان برنده میدان  شد شیطان 370- 60 پلیدیها = 310عمر  بدبخت310ویروس ایدزا 310 مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430- پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310حرامزاده پلید 310 به ابجدخنزیر867- خوکی636 =231ابوبکر23 راه دزدی231عصیانی231ابوبکر23 راه دزدی231عصیانی 231کوره231نفاق231 دورویه  231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231ابوبکر 231نفاق231  فقان 231 دورویه 231 عصیانی 231 کوره231نفاق231  نافهمندا231 ابوبکر231 راه دزدی 231 ابوبکر231 حرامه بی عقل 231 با انگله اسلامی  231 براه کج 231 راه دزدی231 دزدی دینه اسلامیه  231 ابوبکر 231 سلطان بحیوانه 231ابوبکر231عصیانی231 کوره231نفاق231 دورویه 231 رکب وبا 231 کریا 231  نافهمندا231 ابوبکر231231  نفاق 231 فقان 231 چاه عمیقه231 کیرا231  نفاق 231 فقان 231 دورویه 231 رکب وبا 231 کریا231  نفاق 231 فقان 231 چاه عمیقه231  ظالم 971-661 عثمان = 310 عمر و ابوبکر مرکز نفاق 231 و منکر 310 بوده اند .به علم قرآنی ابجد ریاضی قرآن اسلامه حق 245منظور علی 110+135 فاطمه 245میباشد =دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم میباشدبه دو ابجد کبیر و صغیر اسلام 144  ضرب12 امام میباشد  مظلوم مولاء مظلوم مهدی  حقا که جانشین آن بزرگواری سلام برروی ماهت یا قائم آل محمد وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ به ابجد23 وارث 23زمین 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی وارث 23زمین مهدی23 سلام بر نام شریفت ای بزرگوار حقا که جانشین آن بزرگواری سلام برروی ماهت یا قائم آل محمد پرور دگار چقدر شما را دوست دارد آیه شما را 59 حرف این آیه قرآن به اندازه ابحد نام شریفتان  مهدی  59 قرار داد 59وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 59این آیه 59 کلمه بنام نامی حضرت عشق قائم آل محمد ونصب بلا مناضه 14 معصوم ابجد حضرت حجه ابن الحسن المهدی 59میباشد  به ابجد23 وارث 23زمین 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی وارث 23زمین مهدی23اکنون به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علي 3     حسن 3     حسين 4     علي 3    محمد 4     جعفر 4    موسى4    علي3 محمد 4    علي 3     حسن 3    محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان در راه است اسلامه حق 245 اسلامه حق 245 شیعه علی 110+135 فاطمه میباشدپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است شیعه 385 با راه دین اسلام 385آشنا شوید385مردعالم 385 شیعه 385 گوهر بحق دین 385 فقط یک فرقه اهل نجات است 385 شیعه385 بزمرد الماس 385 بطلا ئی نابی 385  کلمه «امام» و جمع آن «ائمّه» مجموعاً دوازده بار در قرآن به كار رفته كه هفت بار آن به صورت مفرد (امام) و پنج بار به شكل جمع (ائمه) می‌باشد. سلام بر دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهرا ء سلام بر 12 ساعت روز سلام بر 12 ماه سال سلام بر 12 رگ عصب مغز انسانها سلام بر 12 ضلع کعبه سلام بر12 حواریون حضرت عیسی سلام بر 12 چشمه در قرآن سلام بر 12 جانشین رسول خدا مهدی به ابجد صغیر 23 میباشد آیه 12 یاسین هم 23 حروف دارد بشمار این آیه (وَ کُلَّ شَیءٍ أَحْصَیْناهُ فی إِمامٍ مُبینٍ).‌«آیه هم 23 حرف دارد مهدی به ابجد صغیر 23 حضرت مهدی میباشدخداوند متعال در قرآن کریم فرمود که اعمال همه انسان‌ها و نیز آثار اعمال آنها تا روز قیامت را نزد «امام مبین» جمع و ثبت می‌کند: به ابجد23 وارث 23زمین 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی وارث 23زمین مهدی23اکنون حروف این آیه 59 به اندازه ابجد امام زمان مهدی 59 میباشد «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» به ابجد مسیر حق 418-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی مسیر حق میباشد  (یس، ۱۲)حروف این آیه 59 به اندازه ابجد امام زمان مهدی 59 میباشددر خطبه غدیر آیات را یکی پس از دیگر تلاوت نموده و می‌فرمود که مصداقش من و علی (ع) و ۱۱ امام بعد از اولاد او هستیم، 59وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 59این آیه 59 کلمه بنام نامی حضرت عشق قائم آل محمد ونصب بلا مناضه 14 معصوم ابجد حضرت حجه ابن الحسن المهدی 59میباشدحروف این آیه 59 حرف مهدی 59 میباشد  59«وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ»59 مي توان به عنوان دال بر وجود و ظهور حضرت مهدي (عج) « وَوَهَبْنَا لَهْم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً » (مریم:50)به ابجد صغیر وارث23 زمین 23 مهدی 23 میباشد بَيَانُ التَّنْزِيلِ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع  وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا يَعْنِي عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع.بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 36 ص 59 إِنَّمـا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ راكِعُونَ (مائده /55) در منابع شیعه و سنی اعتراف میکند که این آیه در باره امام علی (ع)در مسجد در حال رکوع انگشتر خود به سائل داد به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علي 3     حسن 3     حسين 4     علي 3    محمد 4     جعفر 4    موسى4    علي3 محمد 4    علي 3     حسن 3    محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان در راه است دیگر چه جای شک و شبهه‌ای باقی می‌ماند؟ مگر دو خلیفه‌ی اول و سایر اتباع آنجا حضور نداشتند و اولین بیعت کنندگان نبودند و مگر بعدها نیز مفسرین، محدثین و مورخین اهل سنت این خطبه و فرازهای آن را اذعان و درج نکردند؟!مگر خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت بیان ننمود که برای هدایت انسان، «رسول، کتاب و بمیزان26» علی 26 ترازو 26 راه حق 26 علی 26 راه اسلام 26  را با هم فرستاده است؟این یک معجزه سی مرحله ای کل ابجدچهارده معصوم کل ائمه 1743 منهای ابحد سه خلیفه کفر 1202 =541 لعنت الله و لعنت تمام انبیاء بر ابجد 541 اولی و دومی مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430 - پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310 حرامزاده پلید 310به ابجد خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر2 آل احمقان231 خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر231 آل احمقان231 راه دزدی 231القاصب لها 231عصیانی 231 هر ظالمی دوسال نشده میمیرد ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت کسانی که امام حسین فر زند پیامبر را شهید نمودند دو سال نشده مختار همه را کشت اکنون به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علي 3     حسن 3     حسين 4     علي 3    محمد 4     جعفر 4    موسى4    علي3 محمد 4    علي 3  حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله  إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرا دوازدهمین سوره قرآن بیا ای جانه دله 26 علی و زهرا  بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع  کنند ای 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهرا ء جانها به فدایت دكتر مصري ازطریق قرآن به اثبات تعداد امامان شیعه پرداخته است.علم ابجد علم محاسبات ریاضی خدا در قرآن است اساس علم عدد بر این است که عدد مفروض ذهنیت انسان نیست. بلکه عدد از عالم سرّ الهی به اراده و مشیت پروردگار عالم ظهور و بروز پیدا کرده است.الله اکبر و عالم عدد روح گنج و کنز الهی است چنانچه پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد و فرمودقُل هوالله احد)۵۲ هر سال ۵۲ جمعه داریم ۵۲حق با دوازده امام ۵۲یامقلب القلوب ۵۲ جمعه با ۳۱۳ روز ۳۱۳+۵۲= ۳۶۵ روز سال اعتقاد ناب شیعه وپرتوی از انوار ولایت اهل البیت علیهم السلام میباشد  فقط حقانیت شیعه منهای عمر و ابوبکر 541 تمام  علی به دو ابجد 136 مومن 136  ان تنصرالله ینصر کم و یثبت اقدامکم 136 مومن 136+110علی = 246 اسلام و حق 246+337 محمد علی فاطمه = 583 پنچ تنه آل عباءبه ابجد اصل دینه اسلامی 337ره اسلام337 منظورمحمد92+110علی+135 فاطمه =337 ره اسلام 337میباشد337+246= 583 پنج تن آل عباء خانواده پیامبر حدیث کثاء آیه مباهله وووو ریاضی در قرآن583  احد عشر583 در قرآن به ابجداحد عشر 583 یعنی جمع ابجد 5 تن آل عباء میشود 583پنج تن آل عبا.اگر مجموع جمع ابجدی حروف پنج تن آل عبا علیهم سلام را محاسبه کنیم عدد جالبی بدست می آید وآن 583 است محمد92+علی 110+فاطمه+ 135+حسن 118+حسین+ 128پس مجموع ابجدی اسامی بالا =583 ؟ ابجد احد عشرتقسیم بر یازده = 53بله این عدد 53 همان ابجد کلمه ی مبارک احمد است به عبارت دیگر اگر مجموع ابجدی 5 تن آل عبا یعنی   (محمد92 +علی110+فاطمه135+حسن118+128حسین =583) را که همان احد عشر است به یازده تقسیم کنیم باز اسم حضرت محمد( احمد =53)بدست می آید به ابجد594 مکتب اسلام 594 منهای 541 عمر و ابوبکر = 53 احمد53 هر سال 53 جمعه داریم +313 روز = 366 روز سال 366روحی اسلامی366 نور علی 366 دیگر چه جای شک و شبهه‌ای باقی می‌ماند؟ مگر دو خلیفه‌ی اول و سایر اتباع آنجا حضور نداشتند و اولین بیعت کنندگان نبودند و مگر بعدها نیز مفسرین، محدثین و مورخین اهل سنت این خطبه و فرازهای آن را اذعان و درج نکردند؟!مگر خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت بیان ننمود که برای هدایت انسان، «رسول، کتاب و بمیزان26» را با هم فرستاده است؟این یک معجزه سی مرحله ای کل ابجدچهارده معصوم کل ائمه 1743 منهای ابحد سه خلیفه کفر 1202 =541 لعنت الله و لعنت تمام انبیاء بر ابجد 541 اولی و دومی مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد کبیر مقصر به ابجد 430- پلیدیها 60=شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر310 حرامزاده پلید 310به ابجد خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر2 آل احمقان231 خنزیر 867- 636 خوکی = 231 ابوبکر ابوبکر231 راه دزدی 231عصیانی 231 کوره231 نفاق 231  نافهمندا231 ابوبکر231 آل احمقان231 راه دزدی 231القاصب لها 231عصیانی 231 هر ظالمی دوسال نشده میمیرد ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت اعتراف معاویه به غصب شدن حق امام علی (ع) نامه معاویه به محمد ابن ابی بکر و اعتراف به حقانیت امام علی و سرکشی خلفاء  که مقوله خلافت و امامت دو مقوله از هم جداست مثل ریاست جمهوری و رهبری ریاست جمهوری را هر 4 سال میکنند عوض به گزارش سرويس انديشه پايگاه اطلاع رساني حج، معاويه در جواب نامه اي كه محمد بن ابي بكر به وي نوشته بود مي نويسد: امّا بعد؛ نامه ات به من رسيد كه در آن... از حقّ فرزند ابوطالب و پيشينه ديرين و خويشاوندى اش با پيامبر خدا و يارى رساندنش به او و همدردى اش با او( پيامبر(ص)) در هر بيم و هراس، ياد كرده اى. ) بدين سان( با فضلِ كسى جز خود، با من احتجاج رانده اى. پس خداى را مى ستايم كه فضل را از تو وا گردانْد و آن را به كسى جز تو بخشيد اما آنچه نوشته اي در مورد پسر ابي طالب چيز تازه اي نيست چرا كه؛- من و پدرت در روزگار پيامبر- آن را- مى ديديم و فضلش براى ما آشكار است...اما اين را به تو گوش زد مي كنم كه- پدر تو و فاروقِ وى (عمر ) نخستين كسانى بودند كه حقّ على را ربودند و با او به مخالفت برخاستند و هر دو ) نيز در اين امر( هم دست و هم داستان شدند. سپس او را به سوى خود فرا خواندند؛ولي وى ) در بيعت( با آنان درنگ ورزيد و از اين كار طفره رفت. سپس آن دو- ابوبكر و عمر- به رنجش افكندند و او را به سختى دچار ساختند. تا اينكه وى نيز بيعت كرد و تسليم ايشان شد، در حالى كه پدر تو و عمر، وى را در كار خود مشاركت نمى دادند و از سرّ خويش آگاهش نمى كردند تا آن دم كه درگذشتند و دورانشان به سرآمد.سپس سومينِ ايشان، عثمان بن عفّان، ) به خلافت (برخاست، به راه ايشان رفت و به روش آنان راه پيمود. امّا شما او را نكوهش كرديد، چنانكه دورافتادگانِ گنه پيشه در او طمع بردند و شما با توطئه پنهان و آشكار به ضدّيت با او پرداختيد و دشمنى و ناراستى تان را آشكارا نشان داديد، تا آن كه به آرزوى خود درباره او دست يافتيد.اى پسر ابو بكر! به هوش باش كه به زودى پيامدهاى تلخ كارت را خواهى ديد؛ و پاى از گليم خويش بيرون مَنِه كه تو كمتر از آنى كه برابرى يا هم ترازى نمايى با كسى كه صبرش، با كوه ها پيمانه مى گردد، نيزه اش با هيچ نيرويى خم نمى پذيرد، و هيچ شكيبايى به گَردِ حوصله اش نمى رسد.پدرت بساطش را گسترانْد و حكومتش را بنيان نهاد و استوارش گرداند، پس اگر راهى كه ما در آنيم، راست باشد، پدرت سرآمدِ آن است و اگر ناراست باشد نيز، پدرت آن را بنياد نهاده است و ما شريكان اوييم و راه وى را مى پوييم و به رفتار او اقتدا مى جوييم. اگر پدرت پيش از ما اين راه- مخالفت با علي بن ابي طالب- را نپيموده بود، ما از فرزند ابوطالب سرپيچى نمى كرديم و تسليم وى مى گشتيم. امّا ما ديديم كه پدرت چنين كرد و ما نيز به شيوه او راه پيموديم و از رفتار او پيروى كرديم. پس در آنچه درست مى پندارى، ) نخست (پدرت را سرزنش كن؛ يا )اگر چنيننمى كنى، ما ر( وا گذار(1). (2).[1]. وقعة صفّين: ص 119؛ احتجاج: ج 1، ص 436 ح 98؛ اختصاص: ص 126؛ بحار الأنوار: ج 3، ص 579 ح 724 و شرح نهج البلاغة: ج 3 ص 189.[2]. محمد محمدي ري شهري: دانش نامه اميرالمومنين(ع)؛ ج 5، ص 491برچسب ها:پاسخ شبهات - شيعه - خلافت - امام علي - معاويه   1     

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در يکشنبه 6 بهمن 1392 ساعت 14:57 توسط : حجت اله عرفانیان | دسته : | 179 بازدید
 • []


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | تور چابهار | درب ضد سرقت | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | مشاوره یوتاب | اجاره سوئيت در شيراز | خرید اسپیکر اورجینال | خرید سرور مجازی | نوبت دهی پزشکان شیراز | دوربین مداربسته | دکتر نوروزیان | خرید ظروف کریستال | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات